Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Grada, 1996

objednat
ISBN 80-7169-406-1
000079941
Rekat.
OBSAH // Úvod // 1. Právní úprava účetnictví // 1.1 Obecné uznávané účetní zásady // 2. Základní pojmy účetnictví // 2.1 Vznik účetnictví // 2.2 Bilanční princip a rozvaha // 2.3 Náklady // 2.4 Výnosy // 2.5 Dokladovost // 2.6 Účet a soustava účtů // 2.7 Podvojnost a souvztažnost účetních zápisů // 2.8 Účetní knihy // 2.9 Úschova účetních písemností // 2.10 Kontrolní prvky účetnictví // 3. Účtová třída 0 - Investiční majetek // 3.1 Oceňování investičního majetku // 3.2 Pořízení majetku // 3.3 Odpisování majetku // 3.4 Odpisování podle zákona o daních z příjmů // 3.5 Vyřazování investičního majetku // 3.6 Drobný hmotný majetek // 3.7 Technické zhodnocení majetku // 4. Účtová třída 1 - Zásoby // 4.1 Oceňování zásob // 4.2 Syntetické účty třídy 1 // 4.3 Účtování nakupovaných zásob // 4.4 Účtování zásob vlastní výroby // 5. Účtová třída 2 - Finanční účty // 5.1 Peníze // 5.2 Účty v bankách // 5.3 Bankovní úvéry // 5.4 Krátkodobé finanční výpomoci // 6. Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy // 6.1 Skupina 31 - Pohledávky // 6.2 Skupina 32 - Závazky // 6.3 Skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 96 // 6.4 Skupina 34 - Zúčtování dani a dotací 98 // 6.5 Skupiny 35 a 36 - Pohledávky a závazky ke společníkům a sdružení 103 // 6.6 Skupina 37 - Jiné pohledávky a závazky 106 // 6.7 Skupina 38 - Přechodné účty aktiv a pasív 107 // 7. Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 121 // 7.1 Skupina 41 - Základní jmění a kapitálové fondy 121 // 7.2 Skupina 42 - Fondy ze zisku a převedené // hospodářské výsledky 126 // 7.3 Skupina 43 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím // řízení 128 // 7.4 Skupina 45 - Rezervy 130 // 7.5 Skupina 46 - Bankovní úvěry 138 // 7.6 Skupina 47 - Dlouhodobé závazky 138 //
7.7 Skupina 49 - Individuální podnikatel 139 // 8. Náklady a výnosy - Účtové třídy 5 a 6 141 // 9. Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty 147 // 10. Finanční majetek 153 // 10.1 Dlouhodobé finanční investice 154 // 10.2 Krátkodobý finanční majetek 158 // 11. Opravné položky 161 // 12. Leasing 165 // 13. Komplexní příklad 175 // 14. Příloha účetní závěrky a cash flow 183 // 14.1 Příloha účetní závěrky 183 // 14.2 Cash flow 191 // 14.3 Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami 186 // 14.4 Příklady na sestavování cash flow 203 // 14.5 Souhrnný příklad na sestavení výkazu cash flow 214 // 15. Možnosti odpisů pohledávek 223 // 15.1 Snížení pohledávky vystavením dobropisu 223 // 15.2 Odpis pohledávek do nákladů 223 // 15.3 Opravné položky к pohledávkám 233 // 15.4 Opravné položky к pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení 235 // 15.5 Postoupení pohledávky 237 // 16. Účtová osnova pro podnikatele 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC