Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : C.H. Beck, 2003
xvii, 408 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7179-794-4 (brož.)
Beckova edice právní instituty
Obsahuje bibliografii na s. 327-351, bibliografické odkazy a rejstřík
Právo správní - Česko - pojednání
Samospráva územní - právo - Česko - pojednání
000081217
O autorovi ...VI // Předmluva ...VII // Seznam použitých zkratek ...XVII // Část první. Územní samospráva v České republice // Kapitola I. Územní samospráva v demokratickém // právním státě ...4 // Kapitola II. Základy postavení obcí a krajů v ČR ...13 // 1. Ústavní základy územní samosprávy ...13 // 2. Obce a kraje v procesu reformy veřejné správy ...18 // Kapitola III. Územní samospráva v ČR v evropském kontextu ...25 // 1. Evropská unie ...25 // 2. Rada Evropy ...28 // 3. Evropská charta místní samosprávy ...30 // 4. Evropská charta regionální samosprávy ...32 // 5. Doporučení týkající se dozoru nad úkony místních samospráv. 34 // 6. Doporučení o účasti občanů na místním veřejném životě ...35 // 7. Doporučení týkající se místní a regionální demokracie v České republice ...36 // Část druhá. Právotvorba územní samosprávy v demokratickém právním státě // Kapitola I. Úvodem k právotvorbě ...42 // 1. Právotvorba, norma, předpis ...42 // 2. Obecně závazné vyhlášky a nařízení ...43 // Kapitola II. O právotvorbě územní samosprávy ...45 // 1. Právotvorba územní samosprávy z pohledu vztahu mezi státem, územní samosprávou a jednotlivci ...49 // 2. Ukládání povinnosti v obecně závazných vyhláškách v demokratickém právním státu ...52 // 3. K významu a smyslu právotvorby územní samosprávy ...56 // Kapitola III. Mezinárodněprávní základy právotvorby územní samosprávy v ČR ...57 // 1. Právní předpisy územní samosprávy a mezinárodní právo .. 57 // 2. Právotvorba územní samosprávy v evropském kontextu ...59 // 3. Evropská unie ...60 // 4. Rada Evropy ...60 // Kapitola IV. Právní předpisy územní samosprávy a právo ES ...65 // 1. Právo ES a jeho vztah k národnímu právu v judikatuře Evropského soudního dvora ...65 // 2. Ustavněprávní úprava ...68 //
Kapitola V. Ústavněprávní základy právotvorby územní samosprávy v ČR ...70 // Kapitola VI. Právní předpisy územní samosprávy v hierarchii práva (jejich právní povaha) ...76 // 1. Právní síla ...76 // 2. Zařazení právních předpisů obcí a krajů do hierarchie právního řádu ...78 // 3. Konflikt ústavních norem s originární povahou obecně závazných vyhlášek? ...80 // 4. k zásadě „Vše je dovoleno, co není zakázáno“ v evropském kontextu ...84 // 5. Zhodnocení právní povahy obecně závazných vyhlášek českou právní vědou ...87 // Část třetí. Historický vývoj právotvorby územní samosprávy na území dnešní České republiky // Kapitola I. Československá republika ...95 // 1. Obecní samospráva ...97 // 2. Okresní samospráva ...103 // 3. Zemská samospráva ...104 // Kapitola II. Socialistické Československo ...107 // 1. Období 1944-1960 ...107 // 2. Období 1960-1967 ...110 // 3. Období 1967-1989 ...112 // 4. Dozor státu nad právotvorbou národních výborů ...113 // 5. k právní povaze obecně závazných nařízení ...114 // Kapitola III. Devadesátá léta 20. století ...115 // 1. Chronologický vývoj ...115 // 2. Revitalizovaná obecní samospráva ...117 // 3. Právotvorba obecní samosprávy ...119 // 4. Obecně závazné vyhlášky v přenesené působnosti ...120 // 5. Obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti ...121 // Část čtvrtá. Právní předpisy obcí v České republice // Kapitola I. České obecní zřízení ...129 // 1. Základy postavení obcí ...129 // 2. Působnost a pravomoc obcí ...132 // 3. Orgány obcí ...138 // Kapitola II. Přijímání právních předpisů obcí ...142 // 1. Subjekt oprávněný vydat právní předpis ...142 // 2. Změna působnosti právotvorného subjektu ...150 // 3. Přijímání obecně závazných vyhlášek v místním referendu ...151 //
4. Vyhlašování a platnost právního předpisu obce ...153 // 5. Účinnost právního předpisu obce ...157 // 6. Evidence právních předpisů obce ...158 // 7. Informování orgánu státního dozoru ...159 // Kapitola III. Nařízení obcí ...161 // 1. Chráněné území a stavební uzávěra ...163 // 2. Shromáždění bez oznámení ...164 // 3. Maximální ceny ...165 // 4. Tržní řády ...166 // 5. Místní komunikace ...172 // 6. Ceny stavebních pozemků ...175 // 7. Mimořádná veterinární opatření ...176 // 8. Krizová opatření ...179 // 9. Ochrana ovzduší ...180 // 10. Programy ochrany ovzduší ...182 // 11. Ochrana přírody a krajiny před rušivou činností ...185 // 12. Státní správa lesů ...185 // 13. Mimořádná rostlinolékařská opatření ...187 // 14. Sjízdnost a schůdnost silnic ...189 // Kapitola IV. Obecně závazné vyhlášky obcí ...191 // 1. Veřejný pořádek ...195 // 2. Územně plánovací dokumentace a umísťování zařízení ...205 // 3. Úplata za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných obcí ...207 // 4. Požární ochrana ...208 // 5. Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ...209 // 6. Výherní hrací přístroje ...210 // 7. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ...212 // 8. Místní poplatky ...213 // 9. Obecní policie ...219 // 10. Bytové náhrady ...220 // 11. Daň z nemovitostí ...221 // 12. Taxislužba ...224 // 13. Ochrana veřejného zdraví ...226 // 14. Komunální odpady ...229 // 15. Hřbitovní řády ...231 // Kapitola V. Sankce za porušení právních předpisů obcí ...235 // 1. Přestupky ...236 // 2. Jiné správní delikty ...238 // Část pátá. Právní předpisy krajů v České republice // Kapitola I. České krajské zřízení ...244 // 1. Základy postavení krajů ...245 //
2. Působnost a pravomoc kraje ...246 // 3. Orgány krajů ...249 // Kapitola II. Přijímání právních předpisů krajů ...252 // 1. Subjekt oprávněný vydat právní předpis ...252 // 2. Změna působnosti právotvorného subjektu ...253 // 3. Vyhlašování a platnost právního předpisu kraje ...254 // 4. Věstník právních předpisů kraje ...257 // 5. Účinnost právního předpisu kraje ...259 // 6. Informování orgánu státního dozoru ...260 // Kapitola III. Nařízení krajů ...262 // 1. Chráněné území a stavební uzávěra ...263 // 2. Požární ochrana ...264 // 3. Maximální ceny ...266 // 4. Ochrana přírody a krajiny ...267 // 5. Sjízdnost a schůdnost silnic ...267 // 6. Náhrada za poskytnutí věcných prostředků k prověření // opatření pro zabezpečení obrany státu ...268 // 7. Programy ochrany ovzduší ...268 // Kapitola IV. Obecně závazné vyhlášky krajů ...272 // 1. Územně plánovací dokumentace ...274 // 2. Regionální odpady ...275 // Kapitola V. Sankce za porušení právních předpisů krajů ...277 // 1. Přestupky ...278 // 2. Jiné správní delikty ...278 // Část šestá. Státní dozor nad právotvorbou územní samosprávy // Kapitola I. K dozoru státu nad právotvorbou územní samosprávy ...284 // Kapitola II. Státní dozor nad právotvorbou obcí ...285 // 1. Nařízení obcí-stav do 31. 12.2002 ...285 // 2. Obecně závazné vyhlášky obcí - stav do 31. 12. 2002 ...288 // 3. Obecnč závazné vyhlášky a nařízení obcí - stav od 1. 1.2003 ...290 // 4. Kritické poznámky k právní úpravě ...292 // Kapitola III. Statní dozor nad právotvorbou krajů ...295 // 1. Obecně závazné vyhlášky a nařízení krajů-stav do 31. 12.2002 ...295 // 2. Obecně závazné vyhlášky a nařízení krajů - stav od 1. 1. 2003 . 296 // Kapitola IV. Řízení před Ústavním soudem ...298 //
Kapitola V. k vybraným aspektům judikatury Ústavního soudu ve věci právních předpisů územní samosprávy ...303 // 1. K judikatuře ohledné právní povahy obecně závazných vyhlášek ...303 // 2. Poznámky k nálezu Ústavního soudu č. 107/2000 Sb ...309 // Část sedmá. Základní legislativní pravidla pro právotvorbu územní samosprávy // Kapitola I. Obecně ...317 // Kapitola II. k pravidlům a postupu při schvalování právních předpisů ...319 // 1. Výchozí pravidla ...319 // 2. Příprava právního předpisu ...320 // 3. Základní legislativně technické pokyny ...321 // 4. Schvalování právního předpisu ...323 // 5. Vyhlašování, platnost a účinnost právního předpisu ...324 // 6. Evidence právních předpisů obce a věstník právních předpisů kraje ...325 // 7. Informování orgánu státního dozoru ...325 // 8. Závěrem ...326 // Seznam literatury // 1. Domácí knižní literatura ...327 // 2. Domácí časopisecká, elektronická a ostatní literatura ...331 // 3. Zahraniční literatura ...336 // Právní předpisy // 1. Domácí ...341 // 2. Zahraniční ...348 // 2.1. Polské právní předpisy ...348 // 2.2. Slovenské právní předpisy ...349 // Interní normativní akty a obdobné dokumenty // 1. Domácí ...351 // 2. Zahraniční ...351 // Judikatura ...352 // Příloha: Právní věty z relevantních rozhodnutí Ústavního soudu ...365 // Věcný rejstřík ...403
(OCoLC)53266357
cnb001244086

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC