Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.5) Půjčeno:35x 
BK
Praha : Ottovo nakladatelství, divize Cesty, 2004
448 s.

objednat
ISBN 80-7181-133-5 (váz.)
Obsahuje úvod
Čeština - pravopis - pravidla
000081283
Obsah // Úvodem 3 // Použité zkratky 4 // MLUVNICE 5 // O lidském dorozumívání 5 // Hláskosloví 9 // Hlásky a slabiky 9 // Samohlásky a souhlásky 10 // Vztahy mezi hláskami a písmeny 13 // Slovní přízvuk 14 // Základní pravidla české spisovné výslovnosti 15 // Hlavní zásady výslovnosti přejatých slov 18 // Nauka o tvoření slov 20 // Odvozování 21 // Odvozování podstatných jmen 23 // Odvozováni podstatných jmen od sloves 23 // Odvozování podstatných jmen od podstatných jmen 31 // Odvozování podstatných jmen od přídavných jmen 36 // Odvozování přídavných jmen 38 // Odvozování přídavných jmen od sloves 39 // Odvozování přídavných jmen od podstatných jmen 39 // Odvozování přídavných jmen od jiných přídavných jmen 40 // Odvozování sloves 41 // Odvozování sloves od sloves 41 // Odvozování sloves od podstatných jmen 45 // Odvozování sloves od přídavných jmen 46 // Odvozování sloves od jiných slovních druhů 46 // Skládání 47 // Podstatná jména jako vlastní složeniny 48 // Přídavná jména jako vlastní složeniny 50 // Slovesa j ako vlastní složeniny 51 // Příslovce jako vlastní složeniny 51 // Zájmena jako vlastní složeniny 51 // Zkracování 51 // Tvarosloví 52 // Slovní druhy 53 // Podstatná jména 54 // Skloňování podstatných jmen 55 // Podstatná jména rodu mužského 56 // Podstatná jména rodu ženského 61 // Podstatná jména rodu středního 64 // Přídavná jména
66 // Skloňování přídavných jmen 67 // Zájmena 69 // Číslovky 75 // Slovesa 78 // Přehled tvarů určitých 80 // Přehled tvarů neurčitých 82 // Časování sloves 85 // 1. třída 86 // 2. třída 90 // 3. třída 93 // 4. třída 96 // 5. třída 99 // Slovesa časovaná nepravidelně 99 // Tvoření složených tvarů slovesných 101 // Příslovce 102 // Předložky 104 // Spojky 108 // Částice 108 // Citoslovce 109 // Skladba 110 // Výpověď, věta a souvětí 110 // Vztahy mezi spojovanými výrazy 115 // Větné členy 119 // Přísudek 119 // Podmět 120 // Shoda přísudku s podmětem 121 // Předmět 122 // Příslovečné určení 123 // Přívlastek 124 // Doplněk 125 // Zápor 126 // Výrazy, které nejsou začleněny do větné stavby 128 // Pořádek slov (slovosled) 130 // Přechodníkové konstrukce./ 131 // Souvětí 131 // Přímá řeč 135 // Pravopis v 136 // PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU 138 // Pravopisná pravidla 138 // Označování hlásek písmeny 138 // Označování hlásek ve slovech domácích 138 // Písmena i (í) K у (ý) 138 // Písmeno ě 143 // Souhlásky ď, ť, ň 143 // Souhlásky párové 144 // Skupiny souhlásek 144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC