Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Linde, 1997
595 s.

ISBN 80-7201-063-8 (váz.)
Obsahuje předmluvu, úvod, věcný rejstřík, přílohy
Bibliografie: s. 280-281
Řízení soudní občanské - spolupráce mezinárodní - příručky
Řízení trestní - spolupráce mezinárodní - příručky
000081317
OBSAH // Předmluva...2 // Obsah...K // I. ČÁST: STYK S CIZINOU V TRESTNÍCH VĚCECH // Úvod...9 // Kapitola II. // MEZINÁRODNÍ PRÁVO A TRESTNÍ PRÁVO // 1. Pojem...12 // 2. Zločin podle mezinárodního práva a mezinárodní trestní soud ... 14 // Kapitola III. // MEZINÁRODNÍ PRÁVO, MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A VNITROSTÁTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA // 1. Vztah práva mezinárodního k právu vnitrostátnímu...24 // 2. Mezinárodní smlouvy...27 // a) Mnohostranné smlouvy...29 // b) Dvoustranné smlouvy...30 // c) Konzulární úmluvy...32 // 3. Vnitrostátní právní úprava...34 // Kapitola IV. // PŮSOBNOST // 1. Místní působnost...37 // a) Zásada teritoriality...37 // b) Zásada personality...37 // c) Zásada ochrany...37 // d) Zásada univerzality ... 38 // 2. Věcná působnost ...38 // 3. Osobní působnost...38 // a) Exempce hmotněprávní...38 // b) Exempce procesní...39 // c) Diplomatické výsady a imunity...40 // d) Konzulární výsady a imunity...42 // e) Výsady a imunity zástupců tzv. zvláštních misí...44 // f) Výsady a imunity zástupců a úředníků // mezinárodních organizací a dalších osob...46 // Kapitola V. // EXTRADICE JAKO VÝZNAMNÝ INSTITUT MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ POMOCI // 1. Pojem extradice...49 // 2. Prameny extradičního práva...-...51 // 3. Trestné činy podléhající extradici...52 // 4. Trestné činy vyloučené z extradice...55 // a) Trestné činy politické povahy...55 // b) Trestné činy vojenské...60 // c) Trestné
činy fiskální...60 // d) Trestné činy tiskové...61 // e) Mezinárodní normy proti mučení a nelidskému zacházení... 61 // f) Právo azylu, postavení uprchlíka...62 // 5. Zásada speciality (výlučnosti), oboustranné trestnosti // a zásada reciprocity (vzájemnosti) ...65 // a) zásada speciality...65 // b) zásada oboustranné trestnosti ...66 // c) zásada reciprocity...69 // 6. Materiální a formální prvek extradice...70 // 7. Vyžádání obviněného z ciziny a vydání obviněného do ciziny ... 70 // a) Vyžádání z ciziny...70 // b) Vydání do ciziny...74 // 8. Průvoz pro účely řízení v cizině...78 // 9. Náklady vyžadovacího řízení...79 // Kapitola VI. // PŘEVZETÍ TRESTNÍ VĚCI A ODEVZDÁNÍ TRESTNÍ VĚCI DO CIZINY // 1. Úvod...82 // 2. Právní úprava převzetí a odevzdání trestního stíhání...84 // 3. Důsledky převzetí, resp. odevzdání trestního stíhání...90 // a) Důsledky žádosti o zahájení řízení v dožadujícím státě...90 // b) Důsledky žádosti o zahájení řízení v dožádaném státě...92 // 4. Převzetí trestní věci z ciziny // v praxi orgánů činných v trestním řízení...93 // 5. Odevzdání trestní věci do ciziny v praxi orgánů činných // v trestním řízení...95 // 6. Postup při převzetí nebo odevzdání trestní věci obviněného, // který se nachází ve vazbě... 100 // 7. Trestní oznámení na občana cizího státu ... 101 // Kapitola VII. // PROBLEMATIKA VLIVU
CIZOZEMSKÝCH TRESTNÍCH ROZHODNUTÍ NA PROBÍHAJÍCÍ TRESTNÍ ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE, UZNÁVÁNÍ A VÝKON TRESTNÍCH ROZSUDKŮ CIZOZEMSKÝCH SOUDŮ // 1. Vliv cizozemských trestních rozhodnutí // na probíhající trestní řízení v České republice... 103 // 2. Uznání a výkon trestních rozsudků cizizemských soudů... 105 // a) Mezinárodní podmínky pro uznání // a výkon trestních rozhodnutí . . 106 // b) Výkon cizozemských rozhodnutí v České republice... 108 // c) Uznání rozhodnutí cizozemského soudu v České republice . . 111 // d) Převzetí odsouzeného k výkonu rozhodnutí... 112 // e) Použití tzv. mimořádných opravných prostředků, // amnestie, či individuální milosti... 113 // Kapitola VIII. // MEZINÁRODNÍ PRÁVNÍ POMOC V UŽŠÍM SMYSLU // 1. Pojem... 114 // a) Trestní věc... 117 // b) Procesní úkon... 117 // c) Justiční orgán ... 119 // d) Výměna a sdělování informací potřebných pro trestní řízení . 124 // 2. Právní pomoc v praxi orgánů činných v trestním řízení... 125 // a) Žádost orgánů České republiky o poskytnutí právní pomoci ... 125 // b) Poskytování právní pomoci cizozemským orgánům... 130 // c) Dožádání cizího státu o předběžné zajištění // nebo zabrání majetku... 131 // d) Úkony spojené s trestním stíháním cizince // a omezením jeho osobní svobody... 131 // II. ČÁST: STYK S CIZINOU V NETRESTNÍCH VĚCECH Kapitola I. // VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH
POJMŮ... 136 // 1. Mezinárodní právo soukromé... 136 // 2. Mezinárodní právo procesní... 137 // 3. Kolizní normy... 137 // 4. Hraniční určovatel... 138 // 5. Zpětný a další odkaz... 139 // 6. Vzájemnost... 140 // 7. Výhrada veřejného pořádku... 141 // 8. Cizí prvek... 141 // 9. Obcházení zákona... 142 // Kapitola II. // PRAMENY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO... 143 // 1. Vnitrostátní normy... 143 // 2. Mezinárodní smlouvy ... 146 // 3. Mezinárodní obyčej ... 165 // Kapitola III. // CIZINECKÉ PRÁVO A STÁTNÍ OBČANSTVÍ . 166 // 1. Cizinecké právo... 166 // a) pojem cizinec. . . ._... 166 // b) postavení cizinců v České republice... 167 // 2. Státní občanství České republiky... 167 // a) nabývání státního občanství... . 169 // b) pozbývání státního občanství... 171 // c) zjišťování a prokazování státního občanství... 172 // d) státní občanství a mezinárodní smlouvy... 172 // Kapitola IV. // OBČANSKÉ PRÁVO ... 176 // 1. Způsobilost k právním úkonům... 176 // a) pravomoc českých soudů... 176 // b) kolizní úprava ... 178 // 2. Prohlášení za mrtvého... 178 // a) pravomoc českých soudů... 179 // b) kolizní úprava ... 179 // 3. Věcná práva... 180 // a) pravomoc českých soudů... 181 // b) kolizní úprava ... 183 // 4. Závazková práva... 185 // a) pravomoc českých soudů... 186 // b) kolizní úprava ... 186 // c) náhrada škody... 188 // 5. Umořování listin... 189
// Kapitola V. // DĚDICKÉ PRÁVO... 190 // 1. České dědické právo... 190 // 2. Cizí prvek v českém dědickém právu ... 192 // a) pravomoc českých soudů... 193 // b) kolizní úprava ... 195 // c) odúmrť... 196 // d) závět a vydědění... 196 // Kapitola VI. // PRACOVNÍ PRÁVO... 198 // a) pravomoc českých soudů... 198 // b) kolizní úprava ... 198 // Kapitola VII. // RODINNÉ PRÁVO ... 201 // I. Manželství... 201 // 1. Pravomoc českých soudů ve věcech manželství ... 201 // 2. Vznik manželství... 203 // a) uzavření manželství českým státním občanem v cizině ... 205 // b) uzavření manželství cizinci na území České republiky 206 // 3. Zánik manželství... 207 // a) zánik manželství smrtí jednoho z manželů... 208 // b) zánik manželství prohlášením jednoho z manželů za mrtvého 208 // c) rozvod manželství -. . 209 // 6 // 4. Neplatnost manželství a určení, zda tu manželství je či není ... 212 // II. Vztahy mezi rodiči a dětmi ... 214 // 1. Určování rodičovství a jeho popírání... 214 // a) pravomoc českých soudů... 215 // b) kolizní úprava ... 216 // c) popření otcovství nejvyšším státním zástupcem... 217 // 2. Osvojení... 218 // a) pravomoc českých soudů... 219 // b) kolizní úprava ... 221 // 3. Opatrovnictví nad nezletilými dětmi... 223 // a) pravomoc českých soudů... 224 // b) kolizní úprava ... 224 // 4. Práva a povinnosti rodičů a dětí... 225 // 5. Výchova
a výživa nezletilých dětí... 227 // a) pravomoc českých soudů... 228 // b) kolizní úprava ... 229 // c) působnost konzulárních úřadů při péči o nezletilé... 229 // d) péče o nezletilé cizince... 230 // e) výživné... 231 // Kapitola VIII. // OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ ... 232 // 1. Cizinec jako účastník občanskosoudního řízení... 232 // a) způsobilost být účastníkem řízení... 232 // b) procesní způsobilost účastníků řízení... 232 // 2. Zastoupení cizince v řízení před soudem... 234 // a) zastoupení ze zákona... 235 // b) zastoupení na základě plné moci... 235 // c) zastoupení na základě rozhodnutí... 237 // 3. Zjišťování pobytu účastníků řízení v cizině... 240 // 4. Jistota za náklady řízení... 246 // 5. Náklady řízení . :... 250 // a) soudní poplatky ... 251 // b) hotové výdaje a ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců . . 252 // c) náklady důkazů... 252 // d) odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře, odměna správce dědictví a odměna advokáta... 253 // e) tlumočné... 253 // 6. Ústředí pro mezinárodně právní ochranu mládeže... 254 // Kapitola IX. // VYNĚTÍ Z PRAVOMOCI ČESKÝCH SOUDŮ... 256 // Kapitola X. // UZNÁNÍ A VÝKON CIZÍCH ROZHODNUTÍ... 260 // Kapitola XI. // PRÁVNÍ POMOC VE STYKU S CIZINOU... 266 // I. Obecné otázky... 266 // 1. Formy styku justičních orgánů ... 267 // a) přímý styk justičních orgánů... 267
b) styk justičních orgánů prostřednictvím určených // ústředních orgánů... 268 // c) styk podle haagských úmluv ... 268 // d) konzulární styk... 268 // e) diplomatický styk... 268 // f) zvláštní formy styku... 269 // 2. Obsah mezinárodní právní pomoci... 269 // II. Druhy právní pomoci... 270 // 1. Pasivní právní pomoc... 270 // a) odepření mezinárodní právní pomoci... 271 // b) výslech účastníka, svědka nebo znalce ... 272 // c) doručování písemností... 272 // 2. Aktivní právní pomoc ... 274 // a) součinnost českých zastupitelských a konzulárních úřadů . . . 274 // b) součinnost cizích orgánů ... 276 // c) doručování do ciziny... 276 // d) dožádání o provedení procesních úkonů v cizině... 277 // III. Osvědčení o českém právu a superlegalizace... 278 // IV. Náklady mezinárodní právní pomoci... 278 // Použitá literatura... 280 // Věcný rejstřík... 282 // Přílohy... 286

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC