Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Academia, 1994

objednat
ISBN 80-200-0241-3
000081428
Rekat.
OBSAH // Úvod ... 11 // Svazek 1 // I. Rozum a vývoj ... 19 // Konstrukce a vývoj ... 19 // Osidla karteziánského racionalismu ... 20 // Trvalé meze našich znalostí faktů ... 21 // Znalosti faktů a věda ... 24 // Souběžný vývoj mysli a společnosti: úloha pravidel ... 25 // Chybná dichotomie mezi „přirozeným“ a „umělým“ ... 27 // Nástup evolučního přístupu ... 29 // Přetrvávání konstruktivismu v běžném myšlení ... 31 // Náš antropomorfní jazyk ... 32 // Rozum a abstrakce ... 34 // Proč extrémní formy konstruktivistického racionalismu pravidelně vedou k revoltě proti rozumu ... 36 // Poznámky ... 37 // II. Kosmos a taxis ... 43 // Pojem řádu ... 43 // Dva zdroje řádu ... 44 // Odlišující vlastnosti spontánních řádů ... 45 // Spontánní řády v přírodě ... 46 // Spolehnutí se na spontánní řád ve společnosti zároveň rozšiřuje i omezuje naši moc řídit ... 47 // Spontánní řády vyplývají z toho, že se jejich prvky podřizují jistým pravidlům chování ... 48 // Spontánní řád společnosti je utvořen z jednotlivců a organizací ... 51 // Pravidla spontánních řádů a pravidla organizace ... 52 // Termíny „organismus“ a „organizace“ ... 55 // Poznámky ...: ... 57 // III. Principy a účelnost ... 60 // Individuální záměry a kolektivní prospěch ... 60 // Svoboda může být zachována jen sledováním principů a je ničena sledováním účelnosti . . 61 // „Nezbytnosti“ politiky jsou obecně důsledky dřívějších opatření ... 63 // Nebezpečí, že se bude přikládat větší význam spíše předvídatelným než pouze možným // důsledkům našeho jednání ... 64 // Falešný realismus a žádoucí odvaha uvažovat utopicky ... 65 // Úloha právníka v politickém vývoji ... 67 // Moderní vývoj práva byl v široké míře veden falešnou ekonomií ... 69 // Poznámky ... 72 //
IV. Měnící se pojem práva ... 74 // Právo je starší než zákonodárství ... 74 // Poučení z etologie a kulturní antropologie ... 75 // Proces artikulace postupů ... 77 // 5 // Pravidla ve faktech a normativní pravidla ... 79 // Raný zákon ... 81 // Klasická a středověká tradice ... 81 // Příznačné vlastnosti zákona vznikajícího ze zvyklosti a precedentu ... 83 // Proč musí zákonodárství vyrostlý zákon opravovat ... 85 // Původ zákonodárných sborů ... 87 // Loajalita a suverenita ... 88 // Poznámky ... 90 // V. Nomos: právo svobody ... 94 // Funkce soudce ... 94 // Jak se liší úkol soudce od úkolu hlavy nějaké organizace ... 96 // Cílem jurisdikce je udržování stále pokračujícího řádu v jednáních ... 97 // „Jednání vůči jiným“ a ochrana očekávání ... 99 // V dynamickém řádu v jednáních mohou být ochráněna jen některá očekávání ...100 // Maximálního souladu očekávání se dosáhne vymezením chráněných oblastí ...103 // Obecný problém účinků hodnot na fakta ...106 // „Účel“ práva ...107 // Artikulace práva a předvídatelnost soudních rozhodnutí ...109 // Funkce soudce je omezena na spontánní řád ...111 // Závěry ...114 // Poznámky ...115 // VI. Thesis: právo zákonodárství ...118 // Zákonodárství pochází z nutnosti ustavit pravidla organizace ...118 // Právo a směrnice: prosazování práva a vykonávání příkazů ...119 // Zákonodárství a teorie oddělení pravomocí ...121 // Vládní funkce zastupitelských shromáždění ...122 // Soukromé právo a veřejné právo ...123 // Ústavní právo ...125 // Finanční zákonodárství ...126 // Správní právo a moc policie ...127 // „Opatření“ politiky ...129 // Transformace soukromého práva ve veřejné právo prostřednictvím „sociálního zákonodárství“ ...130 //
Mentální posun zákonodárného sboru plně zaměstnaného vládnutím ...132 // Poznámky ...133 // Svazek 2 // VII. Obecný blahobyt a jednotlivé účely ...139 // Ve svobodné společnosti spočívá obecné dobro principiálně v tom, že usnadňuje sledování neznámých individuálních účelů ...139 // Obecný zájem a kolektivní statky ...142 // Pravidla a neznalost ...144 // Význam abstraktních pravidel jako vodítek ve světě, v němž je většina jednotlivostí neznámá ...146 // Vůle a mínění, cíle a hodnoty, příkazy a pravidla a další terminologické problémy ... 147 // Abstraktní pravidla působí jako nejvyšší hodnoty, protože slouží neznámým jednotlivým cílům ...149 // Konstruktivistický klam utilitarismu ...150 // 6 // Jakákoli platná kritika nebo zdokonalení pravidel chování se musí odehrávat uvnitř daného systému takovýchto pravidel ...155 // „Zobecnění a test zuniverzálnitelnosti ...158 // Aby pravidla vykonávala své funkce, musejí být aplikována dlouhodobě ...159 // Poznámky ...160 // VIII. Hledání spravedlnosti ...163 // Spravedlnost je vlastností lidského chování ...163 // Spravedlnost a právo ...165 // Pravidla správného chování jsou obecně zákazy nesprávného chování ...166 // Nejenom pravidla chování, nýbrž také test jejich spravedlnosti je negativní ...169 // Význam negativního charakteru testu nespravedlnosti ...171 // Ideologie právního pozitivismu ...173 // Čistá teorie práva ...176 // Právo a morálka ...181 // „Přirozené právo“ ...184 // Právo a suverenita ...185 // Poznámky ...186 // IX. „Sociální“ neboli distributivní spravedlnost ...195 // Pojem „sociální spravedlnosti“ ...195 // „Sociální spravedlnost“ a její vítězný útok na imaginaci veřejnosti ...197 // Nepoužitelnost pojmu spravedlnost na výsledky spontánního procesu ...199 //
Základní důvod ekonomické hry, v níž může být spravedlivé pouze chování hráčů, nikoli však výsledek ...201 // Údajná nutnost víry ve spravedlnost odměn ...203 // Neexistuje žádná „hodnota pro společnost“ ...204 // Význam termínu „sociální“ ...207 // „Sociální spravedlnost“ a rovnost ...208 // „Rovnost příležitosti“ ...211 // „Sociální spravedlnost“ a svoboda podřízená zákonu ...212 // Prostorový rozměr „sociální spravedlnosti“ ...214 // Požadavky náhrady za výkon odpudivých prací ...216 // Odpor ke ztrátě navyklého postavení ... 218 // Závěry ...220 // Poznámky ...223 // Dodatek ke kapitole IX. Spravedlnost a individuální práva ...228 // Poznámky ...231 // X. Tržní řád neboli katallaxe ...233 // Povaha tržního řádu ...233 // Svobodná společnost je pluralistickou společností bez společné hierarchie konkrétních cílů i když velká společnost není jedinou ekonomikou, stále ji drží pohromadě hlavně to, co se // vulgárně nazývá ekonomické vztahy ... 236 // Ve společnosti svobodných lidí nemůže být záměrem politiky maximum předem známých výsledků, nýbrž pouze abstraktní řád ...238 // Hra katallaxe ... 239 // Při posuzování adaptací na změněné okolnosti není relevantní srovnávat nové postavení s dřívějším ...242 // Pravidla správného chování ochraňují pouze hmotné oblasti, nikoli však tržní hodnoty ... 244 // 7 // Souladu očekávání se dosahuje tím, že některá očekávání jsou zklamávána ...245 // Abstraktní pravidla správného chování mohou určovat pouze šance a ne konkrétní výsledky ...246 // Specifické příkazy („zásahy“) v katallaxi narušují řád a nemohou být nikdy spravedlivé ... 248 // Záměrem práva by mělo být zvyšovat stejně šance všech ...249 //
Dobrá společnost je ta, v níž je pravděpodobné, že šance kohokoli náhodně vybraného budou co možná největší ...250 // Poznámky ...251 // XI. Kázeň abstraktních pravidel a emoce kmenové společnosti ...254 // Sledování nedosažitelných cílů může zabránit dosažení možného ...254 // Příčiny oživení organizačního kmenového myšlení ...255 // Nemorální důsledky morálně inspirovaného úsilí ...255 // Ve velké společnosti se „sociální spravedlnost“ stává rozvratnou silou ...256 // Od péče o ty nejbědnější k ochraně etablovaných zájmů ...258 // Pokusy „opravovat“ tržní řád vedou k jeho ničení ...260 // Revolta proti kázni abstraktních pravidel ...261 // Morálka otevřené a uzavřené společnosti ...262 // Starý konflikt mezi loajalitou a spravedlností ...265 // Malá skupina v otevřené společnosti ...265 // Důležitost dobrovolných sdružení ...267 // Poznámky ...268 // Svazek 3 // XII. Mínění většiny a současná demokracie ...273 // Postupná ztráta iluzí o demokracii ...273 // Neomezená moc jako osudová vada převládající formy demokracie ...274 // Pravý obsah demokratického ideálu ...275 // Slabost voleného shromáždění s neomezenými pravomocemi ...278 // Koalice organizovaných zájmů a aparát paralelní vlády ...281 // Dohoda o obecných pravidlech a o konkrétních opatřeních ...284 // Poznámky ...286 // XIII. Rozdělení demokratických pravomocí ...289 // Ztráta původního pojetí funkcí zákonodárného orgánu ...289 // Existující zastupitelské instituce byly utvářeny potřebami vlády, nikoli zákonodárství ... 290 // Sbory se specificky zaměřenými pravomocemi nejsou způsobilé vytvářet zákony ...292 // Charakter existujících „zákonodárných orgánů“ určovaný jejich vládními úkoly ...294 //
Stranické zákonodárství vede k rozkladu demokratické společnosti ...297 // Konstruktivistická pověra o suverenitě ...298 // Požadované rozdělení pravomocí zastupitelských shromáždění ...299 // Demokracie nebo demarchie? ...301 // Poznámky ...303 // XIV. Veřejný sektor a soukromý sektor ...305 // Dvojí úkol vlády ...305 // Kolektivní statky ...306 // Vymezení veřejného sektoru ...309 // Nezávislý sektor ...310 // Zdanění a velikost veřejného sektoru ...312 // 8 // Jistota ...314 // Monopol vlády na služby ...316 // informace a vzdělání ...318 // Další kritické problémy ...319 // Poznámky ...321 // XV. Politika vlády a trh // Výhody konkurence nezávisejí na tom, je-li „dokonalá“ // Konkurence jako způsob objevování // Nejsou-li faktické požadavky „dokonalé“ konkurence splněny, není možné mít firmy k tomu, aby jednaly tak, , jako kdyby“ existovala // Výkony svobodného trhu // Konkurence a racionalita // Velikost, koncentrace a moc // Politické aspekty ekonomické moci // Kdy se monopol stává škodlivý // Problém antimonopolního zákonodárství // Nikoli individuální, nýbrž skupinové sobectví je hlavní hrozbou // Důsledky politického určování příjmů různých skupin // Organizovatelné a neorganizovatelné zájmy // Poznámky // XVI. Nezdar demokratického ideálu: rekapitulace ...348 // Nezdar demokratického ideálu ... 348 // „Vyjednávači“ demokracie ...348 // Kopací míč skupinových zájmů ...349 // Zákony versus příkazy ...350 // Zákony a svévolná vláda ...351 // Od nestejného zacházení k libovůli ...351 // Oddělení pravomocí na zábranu neomezené vlády ...352 // Poznámky ...353 // XVII. Model ústavy ...354 // Změna k horšímu ve vývoji zastupitelských institucí ...354 // Smysl modelu ideální ústavy ...355 // Základní principy ...357 //
Dva zastupitelské sbory s odlišnými funkcemi ...359 // Další úvahy o reprezentaci prostřednictvím věkových skupin ...362 // Vládní shromáždění ...364 // Ústavní soud ...365 // Obecná struktura autority ...366 // Mimořádné pravomoci ...367 // Rozdělení finančních pravomocí ...369 // Poznámky ...370 // XVIII. Zadržování moci a sesazení politiky z trůnu ...372 // Omezená a neomezená moc ...372 // Mír, svoboda a spravedlnost: tři velká negativa ...373 // Centralizace a decentralizace ...375 // Vláda většiny versus vláda zákonů schválených většinou ...376 // Morální zmatek a úpadek jazyka ...377 // 9 // Demokratická procedura a rovnostárské cíle ...379 // „Stát“ a „společnost“ ...380 // Hra podle pravidel nemůže nikdy znát spravedlivé zacházení ...382 // Paralelní vláda organizovaných zájmů a hypertrofie vlády ...383 // Neomezená demokracie a centralizace ...384 // Přenesení vnitřní politiky na místní vlády ...385 // Zrušení monopolu vlády na služby ...386 // Sesazení politiky z trůnu ...387 // Poznámky ...390 // Epilog ...392 // Tři zdroje lidských hodnot ...392 // Omyly sociobiologie ...392 // Proces kulturního vývoje ...393 // Vývoj sebezáchovných složitých struktur ...395 // Stratifikace pravidel chování ...396 // Zvyková pravidla a ekonomický řád ...398 // Disciplína svobody ...399 // Znovuobjevení se potlačených primitivních instinktů ...400 // Vývoj, tradice a pokrok ...402 // Konstrukce nové morálky, která má sloužit starým instinktům: Marx ...403 // Destrukce nepostradatelných hodnot vědeckým omylem: Freud ...406 // Karta se obrátila ...408 // Poznámky ...408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC