Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c1998
352 s.

objednat
ISBN 80-85824-88-4 (váz.)
Theatrum medico-iuridicum ; [vol.] 2
Obsahuje úvod, seznam právních předpisů vztahujících se k jednotlivým kapitolám, rejstřík, poznámky, údaje o autorech
Bibliografie: s. 333
Lékařství - odpovědnost právní - příručky
Nemocní - právo - příručky
000081588
Úvod ...15 // ČÁST I. // PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST // 1. Kdy vzniká právní odpovědnost. Druhy právní odpovědnosti ...21 // 1.1. Obecně k problematice právní odpovědnosti ve zdravotnictví ...21 // 1.2. Předpoklady vzniku právní odpovědnosti ...23 // 1.3. Druhy právní odpovědnosti ...28 // 1.3.1. Trestní odpovědnost ...28 // 1.3.2. Občanskoprávní odpovědnost ...29 // 1.3.3. Správní odpovědnost ...30 // 1.3.4. Pracovněprávní odpovědnost ...31 // 1.3.5. Disciplinární odpovědnost lékařů, stomatologů // a farmaceutů vůči komorám ...32 // 1.3.6. Některé další důsledky porušení povinností, »smluvní odpovědnost« ...32 // 2. Trestní odpovědnost ...34 // 2.1. Základy trestní odpovědnosti ...35 // 2.1.1. Zavinění ...35 // 2.1.2. Materiální pojetí trestného činu ...36 // 2.1.3. Okolnosti vylučující protiprávnost ...37 // 2.2. Vybrané trestné činy, ke kterým může při výkonu zdravotnického povolání dojít ...41 // 2.2.1. Ublížení na zdraví z nedbalosti ...41 // 2.2.2. Neposkytnutí pomoci ...46 // 2.2.3. Omezování a zbavení osobní svobody ...50 // 2.2.4. Účast na sebevraždě ...52 // 2.2.5. Nedovolené přerušení těhotenství ...53 // 2.2.6. Neoprávněné nakládání s osobními údaji ...54 // 2.2.7. Výroba a držení psychotropních látek, šíření toxikománie 55 // 2.2.8. Podávání anabolických látek mládeži ...56 // 2.2.9. Síření nakažlivé choroby ...57 // 2.2.10. Ohrožení pod vlivem návykové látky ...57 // Právní odpovědnost v medicíně // 2.2.11. Přijímání úplatku ...58 // 2.2.12. Podvod ...60 // 2.2.13. Nepřekažení a neoznámení trestného činu ...60 // 2.3. Některé další instituty trestního práva ...63 // 2.3.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání ...63 // 2.3.2. Narovnání ...64 // 2.3.3. Podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti ...65 //
2.3.4. Zahlazení odsouzení ...65 // 2.4. Základní informace o trestním řízení ...66 // 2.4.1. Zásada presumpce neviny ...67 // 2.4.2. Zásada legality a oficiality ...67 // 2.4.3. Zásada obžalovací ...68 // 2.4.4. Podávání informací v rámci trestního řízení ...68 // 2.4.5. Obviněný a jeho práva ...69 // 2.4.6. Poškozený a jeho práva ...70 // 2.4.7. Dokazování ...70 // 2.4.8. Prověřování trestních oznámení ...71 // 2.4.9. Přípravné řízení ...71 // 2.4.10. Hlavní líčení ...72 // 2.4.11. Opravné prostředky ...72 // 3. Občanskoprávní odpovědnost ...74 // 3.1. Odpovědnost za škodu ...74 // 3.1.1. Povinnost předcházet škodám (prevenční povinnost) ...74 // 3.1.2. Obecná odpovědnost ...75 // 3.1.3. Odpovědnost za škodu vzniklou povahou použitého přístroje, věci nebo látky ...77 // 3.1.4. Odpovědnost za škodu na vnesených a odložených věcech 78 // 3.1.5. Spoluodpovědnost poškozeného ...80 // 3.1.6. Rozsah náhrady škody, promlčení ...82 // 3.1.7. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem ...83 // 3.2. Právo na ochranu osobnosti ...85 // 3.3. Základní informace o řízení podle občanského soudního řádu ...91 // 3.3.1. Návrh na zahájení řízení ...92 // 3.3.2. Jednání u soudu ...93 // 3.3.3. Opravné prostředky ...94 // 3.3.4. Správní soudnictví ...95 // 3.3.5. Výkon rozhodnutí ...97 // 3.3.6. Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení občana v ústavu zdravotnické péče ...97 // 4. Pracovněprávní odpovědnost ...100 // 4.1. Povinnosti zaměstnanců a vedoucích ...100 // 4.1.1. Povinnost plnit pokyny nadřízených ...100 // 4.1.2. Povinnost dodržovat právní předpisy ...101 // 4.1.3. Střet zájmů, souběh pracovního poměru a soukromé praxe ...102 //
4.2. Výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru ...104 // 4.2.1. Výpověď ...104 // 4.2.2. Okamžité zrušení pracovního poměru ...107 // 4.2.3. Žaloba o neplatnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ...108 // 4.3. Odpovědnost zaměstnance za škodu ...109 // 4.3.1. Povinnost vytvořit zaměstnancům náležité pracovní podmínky ...109 // 4.3.2. Povinnost oznamovací a zakroěovací ...110 // 4.3.3. Předpoklady odpovědnosti zaměstnance za škodu ...111 // 4.3.4. Výše náhrady škody ...112 // 4.3.5. Hmotná odpovědnost ...113 // 4.3.6. dpovědnost za ztrátu svěřených předmětů ...114 // 5. Správní odpovědnost ...115 // 5.1. Obecně o pojmech z oblasti správy ...115 // 5.1.1. Veřejná správa, státní správa ...115 // 5.1.2. Správní orgány, správní akty ...116 // 5.1.3. Zdravotničtí pracovníci a státní správa ...117 // 5.2. Podíl zdravotnických pracovníků na správní činnosti ...118 // 5.2.1. Zásahy lékaře do právní pozice občana ...118 // 5.2.2. Posuzování zdravotní způsobilosti ...120 // 5.2.3. Návrh na přezkoumání opatření učiněného při poskytování zdravotní péče ...122 // 5.2.4. Odpovědnost za plnění úkolů v oblasti správy ...123 // 5.3. Správní trestání ...124 // 5.3.1. Přestupky ...124 // 5.3.2. Jiné správní delikty ...126 // Pokuty za porušování předpisů v oblasti sociálního zabezpečení ...127 // Pokuty za porušování předpisů o zdravých životních podmínkách ...127 // Správní odpovědnost podle zákona o nestátních zdravotnických zařízeních ...128 // Postih státních zařízení ...132 // 5.4. Správní řízení ...132 // 6. Disciplinární odpovědnost ...137 // 6.1. Postavení a úkoly komor ...137 // 6.2. Disciplinární pravomoc komor ...139 //
6.3. Nejvýznamnější povinnosti členů komor ...141 // 6.3.1. Povinnost postupovat odborně ...141 // 6.3.2. Povinnost postupovat v souladu s etikou povolání ...143 // 6.3.3. Povinnost dodržovat platné právní normy ...143 // 10 // Právní odpovědnost v medicíně // ČÁST III. // SPECIFICKÉ PROBLÉMY PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V MEDICÍNĚ // 7. Převzetí pacienta do péče ...147 // 7.1. Přijetí pacienta do zařízení ambulantní péče ...147 // 7.1.1. Svobodná volba lékaře ...147 // 7.1.2. Registrace pacienta ...149 // 7.1.3. Přerušení péče o pacienta ...150 // 7.1.4. Péče ambulantních odborníků ...151 // 7.1.5. Předávání zdravotnické dokumentace ...152 // 7.2. Přijetí pacienta do ústavní péče. propuštění z ústavní péče ...155 // 7.2.1. Návaznost péče ambulantní a ústavní ...155 // 7.2.2. Přijetí/nepřijetí do zařízení ústavní péče ...156 // 7.2.3. Volba ošetřujícího lékaře ...158 // 7.2.4. Přeložení ...160 // 7.2.5. Propuštění ...160 // 8. Lex artis. Diagnostické a terapeutické výkony ...164 // 8.1. Právní základ povinnosti poskytovat péči lege artis ...164 // 8.2. Obsah pojmu »lex artis« ...166 // 8.3. Aplikace poznatků vědy v medicínské praxi ...169 // 8.4. Oprávnění ke stanovení odborných postupů // (Kdo vymezuje a hodnotí požadavky na odborné postupy) ...170 // 8.5. Střet ekonomických a odborných požadavků - lex artis ve vztahu // k ekonomickým možnostem ...175 // 8.6. K odpovědnosti za diagnostické a terapeutické výkony ...177 // 9. Odpovědnost za podřízené a při týmové práci ...180 // 9.1. Odpovědnost za podřízené ...180 // 9.1.1. Vztah lékař-sestra ...181 // 9.1.2. Vztah primář-podřízený ...182 // 9.1.3. Odpovědnost vedoucího zdravotnického zařízení ...184 //
9.2. Týmová práce a odpovědnost ...184 // 9.2.1. Konziliární činnost ...185 // 9.2.2. Tým typu lékař-střední zdravotnický personál ...187 // Aplikace infúzí a i. v. injekcí ...187 // Odpovědnost za ponechání roušky a nástroje v operačním poli ...189 // 9.2.3. Odpovědnost vedoucího operačního týmu ...190 // Odpovědnost v týmu složeném ze zástupců různých lékařských oborů ...190 // 9.3. Odpovědnost za ne plně kvalifikované osoby ...191 // 9.3.1. Odpovědnost za chybu absolventa, lékaře v předatestační přípravě, studentů ...191 // 9.3.2. Vstup nezdravoinických pracovníků do týmové práce ve zdravotnictví a jejich odpovědnost ...193 // Podíl představitelů technických a společenských věd na zdravotní péči ...193 // Podíl samotného pacienta a jeho rodiny na poskytování zdravotní péče ...194 // 10. Komunikace s pacientem a rodinou ...197 // 10.1. Nelze nekomunikovat! ...197 // 10.1.1. Blokace komunikace s pacientem ...199 // 10.1.2. Vizita není vhodná pro důvěrnou komunikaci ...200 // 10.1.3. Syndrom vyhoření ...201 // 10.1.4. Iatropatogenic ...201 // 10.2. Poučeni a souhlas nemocného ...203 // 10.2.1. Povinnost poučit nemocného ...203 // 10.2.2. Poučení dostatečné, ale šetrné ...205 // 10.2.3. Souhlas nemocného ...210 // 10.2.4. Revers ...211 // 10.3. Některé specifické případy ...213 // 10.3.1. Nevyléčitelně nemocní ...213 // 10.3.2. Osoby psychicky alterované ...217 // 10.3.3. Ostatní specifické situace ...218 // 10.4. Lékař a rodina pacienta ...220 // 10.4.1. Informace osobám blízkým nemocnému ...220 // 10.4.2. Poučení a souhlas zákonného zástupce a opatrovníka ...221 // 11. Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků ...227 // 11.1. Kdo je vázán povinnou mlčenlivostí? ...228 // 11.2. Co je předmětem povinné mlčenlivosti? ...230 //
11.3. Vůči komu je třeba chránit informace a jakou formou lze porušil stanovenou povinnost mlčenlivosti? ...231 // 11.4. Jaké jsou výjimky z povinné mlčenlivosti? ...233 // 11.4.1. Sdělování informací se souhlasem pacienta ...234 // 11.4.2. Zproštění mlčenlivosti nadřízeným orgánem // v důležitém státním zájmu ...236 // 11.4.3. Oznamovací povinnost na základě zvláštních předpisů ...237 // Průlomy do povinné mlčenlivosti podle platných předpisů (oznamovací povinnost mimo zdravotnictví) ...237 // 11.5. Jaký je vztah k některým státním a dalším orgánům? ...242 // 11.5.1. Vztah k soudům, policii a státnímu zastupitelství ...242 // 11.5.2. Správní a kontrolní činnost ...245 // 11.5.3. Vztah ke komorám ...246 // 11.5.4. Vztah ke znalcům a znaleckým komisím ...248 // 11.6. Sankce za porušení povinné mlčenlivosti ...249 // 11.7. Některé další problémy povinné mlčenlivosti ...250 // Právní odpovědnost v medicíně // 11.7.1. Zachovávání mlčenlivosti po smrti pacienta ...250 // 11.7.2. ZvláStní postavení hygienické služby ...251 // 11.7.3. Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ...252 // Sdělování výsledků rozboru krve odebrané za účelem zjištění ovlivnění alkoholem nebo jiné návykové látky 253 // Zjišťování ovlivnění alkoholem při ústavní péči a další problémy ...254 // Přístup k informacím pro uložení povinného protialkoholního léčení ...255 // Pracovní neschopnost způsobená v opilosti ...256 // 12. Specifické úseky zdravotní péče ...257 // 12.1. Zásahy do reprodukce ...257 // 12.1.1. Antikoncepce ...257 // 12.1.2. Sterilizace ...260 // 12.1.3. Umělé přerušení těhotenství ...262 // 12.1.4. Asistovaná reprodukce (umělé oplodnění) ...268 //
12.2. Pitva, transplantace a další zásahy na mrtvém ...272 // 12.2.1. Respektování zásad piety a etických požadavků ...272 // 12.2.2. Provádění pitev ...273 // 12.2.3. Odběr tkání a orgánů ...275 // 12.2.4. Zákaz zásahů na mrtvém těle ...279 // 12.3. Meze při poskytování zdravotní péče a při prodlužování života (eutanázie?) ...280 // 12.3.1. Aktivní eutanázie ...281 // 12.3.2. Pasivní eutanázie ...282 // 12.3.3. K mezím při poskytování zdravotní péče ...283 // Ekonomické možnosti ...284 // Vůle pacienta ...285 // Indikovanost postupu ...286 // 12.4. Lékařský experiment ...288 // ČÁST III. // PRÁVNÍ OCHRANA LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ // 13. Právní ochrana lékařů a dalších zdravotnických pracovníků ...296 // 13.1. Předcházet situacím, které mohou vést k právní odpovědnosti ...296 // 13.2. Problematika obhajoby lékaře v trestním řízení ...301 // 13.2.1. Podání vysvětlení ...301 // 13.2.2. Obhajoba v případě sdělení obvinění ...303 // 13.2.3. Možnost podmíněného zastavení trestního stíhání a tzv, narovnání ...304 // 13.2.4. Prostudování spisu ...305 // 13.2.5. Příprava na hlavní líčení ...305 // Obsah // 13 // 13.2.6. Obhajoba při hlavním líčení ...307 // 13.2.7. Odvolání ...308 // 13.2.8. Podmíněné upuštění od zbytku trestu zákazu činnosti ...310 // 13.2.9. Mimořádné opravné prostředky ...310 // 13.3. Využívání práv v občanském soudním řízení a ve správním řízení 311 // 13.3.1. Uvčdoméní pojišťovny ...311 // 13.3.2. Vyjádření k žalobě a příprava najednání ...311 // 13.3.3. Odvolání a dovolání ...312 // 13.3.4. Postup ve správním řízení ...313 // 13.3.5. Pracovněprávní spory ...313 //
13.4. Problematika znaleckých posudků ...315 // 13.4.1. Poslání znaleckého posudku ...315 // 13.4.2. Zkoumání správnosti zvolení odvětví ...316 // 13.4.3. Námitky proti osobě znalce ...317 // 13.4.4. Správnost a úplnost otázek zadaných znalci ...318 // 13.4.5. Podklady pro znalecký posudek ...318 // 13.4.6. Výhrady ke znaleckému posudku ...319 // 13.4.7. Posudek jiného znalce na žádost obhajoby ...321 // 13.4.8. Výslech znalce ...322 // 13.4.9. Zkoumání správnosti interpretace znaleckého posudku ...323 // 13.5. Ochrana osobnosti ...324 // 13.5.1. Právo na tiskovou opravu ...325 // 13.5.2. Právo na ochranu osobnosti ...326 // 13.5.3. Právo na ochranu cti právnické osoby ...328 // 13.5.4. Trestnost pomluvy ...329 // Závěr ...331 // Seznam použité literatury ...333 // Seznam právních předpisů vztahujících se k jednotlivým kapitolám ...335 // Autoři ...339 // Rejstřík ...341 // Poznámky ...347

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC