Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
394 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-247-2449-2 (brož.)
Psyché
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 347-361, bibliografické odkazy
000081706
PRVNÍ DÍL OBECNÝ MODEL TERAPEUTICKÉ KOMUNITY -- ČÁST 1: VZNIK A VÝVOJ TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT -- 1 Pojem terapeutické komunity -- 1. 1 Výchozí definice -- 1. 2 Rozměr společenství -- 1. 3 Rozměr terapie -- 1. 4 Další přístupy k definování terapeutické komunity -- 2 Demokratické terapeutické komunity -- 2. 1 Zrození terapeutických komunit z armádní psychiatrie -- 2. 2 Předchůdci a souvislosti demokratických terapeutických komunit -- 2. 3 Terapeutická komunita v pojetí Maxwella Jonese -- 2. 4 Přínosy a rozpory v koncepci terapeutických komunit -- 2. 5 Další rozvoj demokratických terapeutických komunit -- 3 Hierarchické terapeutické komunity -- 3. 1 Původ hierarchických terapeutických komunit -- 3. 2 Synanon -- 3. 3 Souvislosti Synanonu -- 3. 4 Daytop Village a počátky „konceptu" -- 3. 5 Další hierarchické terapeutické komunity -- 4 Vývojová úskalí terapeutických komunit -- 4. 1 Rozvoj farmakoterapie ---
4. 2 Reformy v oblasti péče o duševní zdraví -- 4. 3 Změny v organizaci a financování zdravotnických a jiných pomáhajících služeb -- 4. 4 Rozšíření behaviorálních terapeutických programů -- 4. 5 Hodnotové posuny ve společnosti -- 4. 6 Změna klimatu v odborných kruzích a nároků na odbornou práci -- 5 Terapeutické komunity dnes -- 5. 1 Využívání modelů terapeutické komunity -- 5. 2 Proměny a adaptace terapeutických komunit -- 5. 3 Dvě linie a jejich styčné body -- 5. 4 Společné znaky terapeutických komunit -- 5. 5 Dnešní rozdíly mezi demokratickými a hierarchickými terapeutickými komunitami -- 6 Terapeutické komunity v České republice -- 6. 1 Od léčebného kolektivu k terapeutické komunitě -- 6. 2 Apolinář -- 6. 3 Lobeč a další psychiatricko-psychoterapeutické terapeutické komunity -- 6. 4 SUR -- 6. 5 Terapeutické komunity po vzniku SUR -- 6. 6 Terapeutické komunity pro drogově závislé ---
ČÁST 2: IDENTITA TERAPEUTICKÝCH KOMUNIT FILOSOFIE A ZÁKLADNÍ PRVKY -- 7 Filosofie terapeutických komunit společenství, -- člověk a jeho cesta ke zralosti -- 7. 1 Společenství -- 7. 2 Demokratické ideály -- 7. 3 Člověk a jeho cesta -- 7. 4 Klient terapeutické komunity a jeho psychická porucha -- 7. 5 Léčebná filosofie a diagnostické okruhy -- 8 Filosofie terapeutických komunit změna a úzdrava -- 8. 1 Změna -- 8. 2 Úzdrava a nový životní styl -- 8. 3 Politika změny změna a politika -- 9 Pravidla a normy terapeutické komunity -- 9. 1 Metapravidla -- 9. 2 Bezpečí -- 9. 3 Sex a erotika -- 9. 4 Uspořádání času -- 9. 5 Zapojení -- 9. 6 Provozní pravidla, normy a zvyky -- 9. 7 Pravidla o moci a odpovědnosti -- 9. 8 Zacházení s pravidly -- 10 Role a komunikace -- 10. 1 Role personálu a role klientů -- 10. 2 Práce na sobě -- 10. 3 Role člena komunity -- 10. 4 Poskytování vzoru a příkladu -- 10. 5 Moc a odpovědnost ---
10. 6 Role ve vztahu k procesu v terapeutické komunitě -- 10. 7 Udržování a naplňování struktur nezbytných pro terapeutický charakter komunity -- 10. 8 Zajišťování, využívání a přenášení učící zkušenosti -- 10. 9 Utváření terapeutické komunikace -- 10. 10 Udržování vnějších vztahů -- 11 Strukturovaný program -- 11. 1 Řád, režim a program terapeutické komunity -- 11. 2 Komunitní setkání -- 11. 3 Skupiny v terapeutické komunitě -- 11. 4 Práce jako součást léčby -- 11. 5 Volnočasové aktivity -- 12 Rituály v terapeutických komunitách -- 12. 1 Místo rituálů v životě a působení terapeutických komunit -- 12. 2 Komunitní symboly -- 12. 3 Přijímací rituály -- 12. 4 Etapové rituály -- 12. 5 Ukončovací rituály -- 12. 6 Rituály očištění a smíření -- 12. 7 „Velké komunity" a jiné svátky -- 13 Faktory společné různým psychoterapiím -- 13. 1 Úvod do tématu účinných faktorů terapeutických komunit ---
13. 2 Pozitivní očekávání -- 13. 3 Terapeutický vztah -- 13. 4 Hawthornský efekt -- 13. 5 Zvyšování vědomí -- 13. 6 Katarze, emoční uvolnění -- 13. 7 Vybírání, otázka volby -- 13. 8 Tvarování chování -- 14 Účinné faktory skupinové psychoterapie -- 14. 1 Účinné faktory podle Kratochvíla a Yaloma -- 14. 2 Členství, soudržnost, vzájemná podpora a pomoc -- 14. 3 Sebeprojevení, katarze -- 14. 4 Interpersonální učení -- 14. 5 Získávání nových informací, nácvik nového chování, socializace -- 14. 6 Existenciální faktory -- 15 Principy působení terapeutické komunity dle Haigha a Camplingové -- 15. 1 Východiska terapeutické komunity jako prostředí sekundárního emočního vývoje -- 15. 2 Attachment (přimknutí) -- 15. 3 Containment (obsahování/ohraničování) -- 15. 4 Komunikace: Já a ti druzí, My a ti ostatní -- 15. 5 Zapojení -- 15. 6 Jednání -- 16 Léčebné faktory v terapeutické komunitě dle Kooymana ---
17 Využívání účinných faktorů terapeutické komunity -- 17. 1 Účinné faktory a psychoterapeutický proces v terapeutické komunitě -- 17. 2 Zapojování účinných faktorů: vliv organizačního rámce -- 17. 3 Zapojování účinných faktorů: možnosti a meze u jednotlivých diagnostických okruhů -- DRUHÝ DÍL TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V LÉČBĚ ZÁVISLÝCH -- ČÁST 4: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY -- 18 Organizace a struktura -- 18. 1 Rekapitulace vývoje: Synanon a „na konceptu založené" terapeutické komunity -- 18. 2 Generické terapeutické komunity -- 18. 3 Autonomie a její limity -- 18. 4 Komunita jako ostrov -- 18. 5 Kardinální pravidla -- 18. 6 Struktury, které upevňují -- 18. 7 Koncept „správného života" -- 19 Profil a koncept klienta -- 19. 1 Klientela terapeutické komunity -- 19. 2 Indikace pro léčbu v terapeutické komunitě -- 19. 3 Klient jako osoba; psychologické charakteristiky ---
19. 4 Role klienta v komunitě -- 19. 5 Hierarchie klientů; privilegia a sankce -- 20 Stupně (fáze) léčby -- 20. 1 Význam strukturování léčebného pobytu -- 20. 2 Období před nástupem do terapeutické komunity -- 20. 3 Nástup do terapeutické komunity -- 20. 4 „Nultá" fáze -- 20. 5 První fáze -- 20. 6 Druhá fáze -- 20. 7 Třetí fáze -- 20. 8 Období po ukončení léčby v terapeutické komunitě -- 21 Proces změny -- 21. 1 Specifické rysy léčebného procesu -- 21. 2 Katalyzátory terapeutického procesu -- 21. 3 Sounáležitost, podpora a porozumění -- 21. 4 Struktura a dynamika -- 21. 5 Fáze léčby a proces změny -- 22 Komplikace léčby -- 22. 1 Craving (bažení) -- 22. 2 Relaps -- 22. 3 Předčasné ukončení léčby (drop out) -- 23 Tým terapeutické komunity -- 23. 1 Složení a uspořádání týmu -- 23. 2 Funkce týmu v procesu a organizaci -- 23. 3 Osobnost a chování člena týmu -- 23. 4 Vztahy členů týmu ke klientům ---
23. 5 Ex-useři v týmu terapeutické komunity -- 24 Osobní a profesionální rozvoj členů týmu -- 24. 1 Přínos terapeutické komunity pro pracovníky -- 24. 2 Podmínky přínosu -- 24. 3 Podpora a vnitřní týmová práce -- 24. 4 Reflektivní setkání -- 24. 5 Supervize -- 24. 6 Výcvik a vzdělávání -- 24. 7 Dobrá péče o sebe -- 25 Duch komunity -- 25. 1 Atmosféra -- 25. 2 Moc -- 25. 3 Ovlivňování mysli -- 25. 4 Spiritualita -- 25. 5 Paralelní procesy -- ČÁST 5: TERAPEUTICKÉ KOMUNITY PRO DROGOVĚ ZÁVISLÉ ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ A MEZE ZMĚN -- 26 Dialog mezi výzkumem a praxí -- 26. 1 Výzkum terapeutických komunit vývoj a charakteristiky -- 26. 2 Výzkumná témata a kritéria -- 26. 3 Problémy výzkumu terapeutických komunit pro drogově závislé -- 27 Úspěšná léčba a její předpoklady -- 27. 1 Výsledky léčby a prediktory úspěšnosti -- 27. 2 Úspěšnost léčby a význam abstinence -- 27. 3 Úspěšnost léčby a životní změny ---
27. 4 Průběžné indikátory: retence a vypadnutí -- 27. 5 Dokončení léčby -- 27. 6 Proces, obsah a kontinuita léčby -- 28 Reformy terapeutických komunit modifikace v jiném prostředí -- 28. 1 Výzkum jako podnět pro změny -- 28. 2 Parametry změn faktor prostředí -- 28. 3 Terapeutické komunity ve věznicích -- 28. 4 Terapeutické komunity ve zdravotnických a sociálních institucích -- 28. 5 Terapeutické komunity v denní péči -- 29 Terapeutické komunity pro specifické cílové skupiny -- 29. 1 Parametry změn faktor cílových skupin -- 29. 2 Klienti s problematikou HIV/AIDS -- 29. 3 Klienti závislí na stimulačních drogách -- 29. 4 Klienti zneužívající alkohol a návyková léčiva -- 29. 5 Adolescenti -- 29. 6 Závislé matky s dětmi -- 30 Nové metody a služby -- 30. 1 Parametry změn faktor metod a služeb -- 30. 2 Speciální lékařská péče a zdravotní výchova -- 30. 3 Prevence relapsu -- 30. 4 Práce s motivací ---
30. 5 Program 12 kroků -- 30. 6 Metadon v terapeutické komunitě -- 30. 7 Terapeutická komunita v systémech péče -- 31 Ženy jako specifická cílová skupina -- 31. 1 Genderová specifika žen-uživatelek drog -- 31. 2 Genderově vstřícné léčebné programy -- 31. 3 Genderový problém v terapeutických komunitách pro drogově závislé -- 31. 4 Genderová vstřícnost v koedukovaných terapeutických komunitách -- 31. 5 Genderové téma v terapeutických komunitách pro drogově závislé -- v České republice -- 32 Léčba duálních diagnóz -- 32. 1 Duální diagnózy u uživatelů drog -- 32. 2 Duální diagnózy v terapeutických komunitách pro drogově závislé -- 32. 3 Problém osobnosti klienta terapeutické komunity -- 32. 4 Léčba s dvojím ohniskem pro klienty s dvojí diagnózou -- terapeutické komunity v USA -- 32. 5 Integrovaná strategie úzdravy terapeutické komunity v Evropě -- 32. 6 Problém duálních diagnóz v České republice ---
33 Práce s rodinou klienta -- 33. 1 Vývoj přístupu k rodině -- 33. 2 Práce s rodinou a problém terapeutických perspektiv -- 33. 3 Rodinná terapi

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC