Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1999
440 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-2209-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, mapky, předmluvu, krátký slovník lingvistických termínů
Ukrajinština - učebnice
000082106
OBSAH // ???...3 // Předmluva...4 // Lekce 1 // Ukrajinská abeceda... // Ukrajinci se zdraví... // Ukrajinci se oslovují... // Ukrajinci se loučí... // Podstatná jména... // Rod a číslo podstatných jmen... // Tvary přídavných jmen v konstrukcích jazykové etikety // Systém osobních zájmen v ukrajinštině... // Přivlastňovací zájmena... // Sloveso ??? v přítomném čase... // Spojky i, ?, ta... // Názvy ukrajinských pádů a jejich pořadí... // Šestý pád podstatných jmen... // Variativnost předložky ?/?... // Druhý pád podstatných jmen... // Šestý a sedmý pád podstatných jmen... // Slovesa ???/???, ixath v přítomném čase... // Slovesa ???, ???, ??? v budoucím čase... // Poděkování... // Prosba... // Omluva... // Slovní spojení se slovesy ???, ???, ???, // ???, (??)???, (??)???(??) aj... // Text "Mení ???!??? ???"... // Opakovám... // Slovníček... // ..5 // .10 // .12 // .12 // .13 // 15 // 18 // 19 // .19 // 21 // .21 // 23 // .24 // 26 // .29 // 30 // 31 // 32 .33 .34 .34 // 38 // ,38 // .41 // .45 // Lekce 2 // Ukrajinské samohlásky...56 // Dělení slov...59 // Seznámení...60 // Zjištění osoby, profese, názvu předmětu nebo jevu, místa...61 // Modely kladných a záporných odpovědí...62 // 434 // Druhý a čtvrtý pád osobních zájmen...64 // Osobní a přivlastňovací zájmena...66 // Přídavné j méno...68 // Názvy barev v ukrajinštině a češtině...70 // Rozdělení podstatných jmen na skloňovací
typy...70 // Podstatná jména SR na -?...72 // Modely ???/???/???/???/??/??/??? ???...73 // Slova, která vám pomohou při orientaci v prostoru...76 // Text Pokoj Jaroslava...77 // Text "??? ??? ???"...78 // Vzory s předložkami ??, ?/? + podstatné jméno v 6.p.j.č...79 // Střídání souhlásek ?, ?, x...79 // Slovesa ??? ? ??? v přítomném čase...80 // Text "? ???’...81 // Modely ??? €/???0???/???0???/???...81 // Slovesa ???, ???, ??? v přítomném čase...82 // Konstrukce se slovesy ???, ???, ???, // ???(??), ???...83 // Opakování... 84 // Slovníček...89 // Lekce 3 // ?? ??? ???...97 // Seznámení bez pomoci prostředníka...98 // Sedmý pád podstatných jmen...101 // ??? ??? - Odkud jste?...102 // Pátý pád podstatných j men...104 // Variativnost předložky ? - 3Í - Í3...107 // ??? bíh/boha...109 // Text "??? ??? ??? ??? ??? "...110 // Tvoření budoucího času sloves...112 // ??? ??? ???...113 // Podmiňovací způsob...114 // Text "??? ? ??? ???"...115 // Text "3 icTÓpiľ ???"...115 // Text"4ii snáere ??"...116 // Tvoření podstatných jmen...118 // Znělé a neznělé souhlásky...118 // Variativnost prefixu 3-/C-...121 // 435 // Prefixy ???-, ???-, ??-, ???- aj...121 // Výslovnost [?], [?], [?]...123 // Přízvuk v ukrajinštině...124 // Samohlásky ? ai...126 // Prosba o radu a rada...130 // T ext "?? mo ??? ?? ? ??? "...132 // Opakování...133 // Slovníček...139 // Lekce 4 // Pokračujeme v seznamování...149 // Seznámení pomocí
prostředníků...149 // Jméno po otci...150 // Text "?? ??? ???"...156 // Text "?? ??? ???"...158 // Text "??? ??? ? ??? ???"...158 // Otázky, jejichž pomocí lze získat informace o rodině...159 // Souhláska ?...161 // Apostrof se píše...163 // Text "Háine mícto"...165 // Apostrof se nepíše...166 // Slovní druhy...168 // Báseň "??? ???...170 // Podstatná jména mohou vyjadřovat...172 // Číslo podstatných jmen...173 // Životná a neživotná podstatná jména...177 // Původ...180 // Sloveso ??? v přítomném a minulém čase, // sloveso ??? ixath v minulém čase...181 // Názvy osob podle národnosti a teritoriální příslušnosti...183 // ??? -???...187 // Mícto-mích,e...188 // ??? ?? ?? ??? (??? ?? ???)?...188 // Sufixy-???, -???...191 // Text Pan Williams a jeho rodina...191 // ??? ??? ???...196 // Hovorové konstrukce...197 // Opakovám...198 // Slovníček...205 // 436 // Lekce 5 // Tvrdé, měkké a změkčené souhlásky...212 // Měkký znak se píše...214 // Měkký znak se nepíše...216 // Spojení písmen ?? ? ??...218 // Písmena ?, ?, e...220 // Sloveso...223 // Infinitiv...223 // Přítomný čas sloves...223 // Slovesa ???, ???, ???, ???, ??? v přítomném čase...224 // Sufixy -???/-???, -ba-...225 // Předložka ??? a PRO...225 // Slovesa ???, ícth, bícth...226 // Minulý čas sloves...230 // Konstrukce při loučení...232 // Text "??? ???"... 233 // Derivační modely názvů disciplín a vědních oborů...235 // Systém známkování...
236 // Text Filozofická fakulta... 237 // Slova bijiét ? ???...237 // Sémantika slova ???...238 // v ! // Časování slovesa ??? a slovní spojení s ním...238 // Slovesa??? -???, ??? -???...239 // Konstrukce se slovesy s kmenem -??-/-??-...240 // Rozkazovací způsob...241 // Výrazy, které používá vyučující při komunikaci se studenty...246 // Upřesnění informace v průběhu komunikace...248 // Přítomný a minulý čas slovesa máth...249 // Druhý a čtvrtý pád podstatnýchjmen...252 // Koncovky 2. p. podstatnýchjmen -?/-?, -?/-?...254 // Variativnost koncovek v závislosti na významu slov...255 // Tabulka Genitiv a akuzativ singuláru a plurálu substantiv...256 // Text "??? TBip ?poc?á?a ??? ??? ??? ???"...258 // 2.p.j.č. lingvistických a literárněvědných termínů...258 // Pravopis částice he- a prefixu ???-...259 // Konstrukce (Ne)mám rád...261 // Synonymická řada ??? -??? -??? -???...262 // Synonymické konstrukce...263 // Časování slovesa ???/??? a jeho prefixálních tvarů v minulém čase...264 // 437 // Ustálená slovní spojení s prefixálními tvary ???/???...264 // Opakování...266 // ??? (??? ??)...267 // Text " ??? - ??? "...268 // Slova a slovní spojení definující úroveň znalosti jazyka...269 // Konstrukce vyj ádření vlastního názoru...269 // Všimněte si rozdílu mezi slovesy: // 1) ???, ???, ???; // 2) ???, ???, ???; // 3) ???, ???, ???; // 4) ???, ???; // 5) ???, ???; // 6) ???, ???...270 // Opakování
předcházejícího učiva...271 // Synonymické řady podstatnýchjmen ???, ???...276 // Slovníček...278 // Lekce 6 // Ukrajinské afrikáty ??], [??], ?? ]...286 // Písmena ?? ? ??...287 // Text "??? ?? ???"...287 // Text Lesní příběh...288 // Text "???"...288 // Opakování předcházejícího učiva...289 // Opakujeme tvrdé a měkké, znělé a neznělé souhlásky, // apostrof, měkký znak...291 // Písmeno ?...292 // Konstrukce (?) ??? -???/??...295 // Ještě jednou o písmenech ? a f...295 // Text "3 icxópií ??? ?"...296 // Rozdělení podstatnýchjmen I. ? II. skloňovacího typu na skupiny...298 // Podstatná jména I. skloňovacího typu...298 // Rozdělení podstatných jmen I. skloňovacího typu na skupiny...298 // Tvary jednotného čísla podstatných jmen I. skloňovacího typu...300 // Tvary množného čísla podstatných jmen I. skloňovacího typu...301 // Tabulka "???, ?’??? ?? ?!??? ??? ??? I ?? II ?1???"...304 // Podstatná jména MR se zakončením na -P...305 // Tvary jednotného čísla podstatnýchjmen ?. skloňovacího typu...307 // Tvary množného čísla podstatnýchjmen II. skloňovacího typu...311 // 438 // Přídavná jména...314 // Skupiny přídavných jmen...316 // Plné a krátké tvary přídavných jmen...317 // Tvrdá a měkká přídavná j ména...318 // Skloňování tvrdých přídavných jmen...320 // Skloňování měkkých přídavných jmen...320 // Přídavná jména na -???...322 // Pozvání a odpověď na ně...324
// Modely pozvání...326 // Rodina, rodinné vztahy...330 // Dvoj ice slov označujících rodinné vztahy...331 // Text "??? ???"...335 // Konstrukce ??? ??? apod...337 // Modely (A)xTÓ ?? (???)?, ??? ??? ???...342 // Základní číslovky...343 // Zjištění věku rodinných příslušníků...344 // Slovní spojení číslovky a slova pik...345 // Konstrukce s odkazem na pramen...345 // Text "??? ???p "... 347 // Opakovám...349 // Text Lingvistická pohádka...354 // Text "???"...356 // Slovníček...358 // Lekce 7 // Pokračujeme v seznamování s rodinou Bojčukových...370 // Text "??? ???"... 370 // Slova ??? - ??? - ???...371 // ??? -??? -??? -??? atd...373 // Přání a odpověď na ně...374 // Konstrukce, které vám budou nápomocny při výměně informací...377 // Základní případy střídání ?-?, i-?...378 // Střídáníhlásek...382 // Střídání samohlásek...382 // Střídání o, E s i...383 // Případy, ve kterých nedochází ke střídání o, E s 1...384 // Střídání O s E po šeplavých ??...385 // Porušení zákonitostí střídání samohlásek O a E...386 // Střídání souhlásek při slovotvorbě a ohýbání slov...387 // 439 // Střídání souhlásek při časování sloves I. typu časování v přítomném čase...391 // Sloveso ???...391 // Sufixy -???-/-???-...391 // Střídání souhlásek při časování sloves ?. typu časování v přítomném čase...392 // Sloveso ??? - ???... 393 // Sloveso ???...393 // Slovesa (??)???
- (??)???...393 // Zkrácený tvar sloves...395 // Slovesný vid...396 // Způsoby tvoření slovesného vidu...397 // Střídání hlásek při tvoření slovesných vidů...398 // Text "? ???"...399 // Text Stážista z ČR...400 // SlovesasBuibHŮTH -???, ??? -???...402 // Slova a slovní spojení vyjadřující hodnocení pracovního výkonu...403 // Text "??? ??? ??? ???"...404 // Text "?? ??? ?? ???"...405 // Přízvuk v zájmenech...406 // Slova??’?, ???, noTPÍBHO aj...406 // Podstatná j ména ?. skloňovacího typu...407 // PodstatnájménalV. skloňovacího typu...409 // Skloňování podstatných j men - pluralia tantum...412 // Opakovám...413 // Text Setkání...416 // Text "???...419 // Slovníček...422 // Krátký slovník lingvistických termínů...429 // Grafické znaky...432 // Seznam použitých zkratek...433 // 440

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC