Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Olomouc : Anag, 2002
223 s. : il.

ISBN 80-7263-133-0 (brož.)
Práce, mzdy, pojištění
Obsahuje tabulky, předmluvu, úvod, přílohy
Doba pracovní - zákoník práce - výklady
000082165
Obsah // Předmluva...9 // Nejčastěji citované právní předpisy...10 // A. Úvodem...11 // B. Význam a vývoj pracovní doby v pracovněprávních vztazích...13 // I. Pracovní podmínky...13 // II. Zákon o osmihodinové době pracovní...13 // III. Zákon o zkrácení pracovní doby z roku 1956 ... 17 // IV. Zákoník práce v letech 1965 až 2000 // a jeho prováděcí právní předpisy týkající // se délky pracovní doby...19 // V. Vyhláška o zásadách pro zkracování pracovní doby // a pro úpravu pracovních a provozních režimů z roku 1966...20 // VI. Vyhláška o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů // s pětidenním pracovním týdnem z roku 1968 ...20 // VII. Další prováděcí právní předpisy týkající se pracovní doby // po roce 1981...21 // VIII. Právní úprava pracovní doby v zákoníku práce po roce 2000.21 // C. Přístupy ? právní úpravě pracovní doby a její užití ...23 // I. Přístupy ? pozitivní (platné) právní úpravě pracovní doby // v pracovněprávních vztazích...23 // 1. Úmluvy Mezinárodní organizace práce...23 // 2. Předpisy Evropských společenství, stanovená týdenní // pracovní doba, tzv. čistá pracovní doba...24 // II. Zkrácení pracovní doby po novele zákoníku práce z roku 2000 a zrušovací ustanovení zákoníku práce // z roku 1965 ... 25 // III. Pracovní doba jako významná součást 1 // pracovněprávních vztahů...27
// IV. Využití právní úpravy pracovní doby v pracovněprávních vztazích // v dalších právních předpisech...29 // D. Délka pracovní doby...31 // I. Týdenní pracovní doba (stanovená týdenní pracovní doba)...31 // II. Zkrácená pracovní doba...33 // 1. Zkrácená pracovní doba ze zdravotních důvodů...33 // 2. Další zkrácení pracovní doby...37 // III. Kratší pracovní doba...38 // E. Rozvržení pracovní doby...43 // I. O rozvržení pracovní doby obecně...43 // II. Rovnoměrné rozvržení pracovní doby...46 // III. Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby...47 // IV. Další problémy při nerovnoměrném rozvržení // pracovní doby...49 // V. Formy nerovnoměrného rozvržení pracovní doby...50 // F. Jiná úprava pracovní doby...53 // G. Začátek a konec pracovní doby, práce ve směnách, // dělené směny, pracovní cesta a pracovní doba...58 // I. Začátek a konec pracovní doby...58 // 1. Stanovení začátku a konce pracovní doby // a rozvrhu pracovních směn...58 // 2. Zápočet osobní očisty do pracovní doby...60 // 3. Pracoviště pro účely začátku a konce pracovní doby...61 // II. Práce ve směnách a dělené směny...62 // 1. Příplatek za práci ve směnách a za dělenou směnu...63 // III. Pracovní doba a pracovní cesta...64 // 1. Pracovní cesta...64 // 2. Doba trvání pracovní cesty a pracovní doba...65 // 3. Doba trvání pracovní cesty a práce přesčas...66 // H. Přestávky v práci a přerušení
práce...68 // I. Přestávky v práci na jídlo a oddech...68 // 1. Obecně...68 // 2. Poskytování přestávky v práci na jídlo a oddech, // její čerpání, časové rozmezí této přestávky a jeho změny.68 // 3. Přestávka na jídlo...70 // 4. Přestávka při pracích, které nemohou být přerušeny...70 // 5. Opuštění areálu zaměstnavatele v době přestávky // v práci na jídlo a oddech...70 // 6. Přestávky v práci na jídlo a oddech a překážky v práci..71 // 7. Úraz v době přestávky v práci...71 // II. Bezpečnostní přestávky...72 // 1. Obecně...72 // 2. Bezpečnostní přestávky řidičů...72 // 3. Bezpečnostní přestávky ve vztahu // ? pracovnímu prostředí...73 // 4. Vztah bezpečnostní přestávky a přestávky // v práci na jídlo a oddech...73 // III. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami...74 // 1. Obecně ...74 // 2. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami // a pracovní cesta...75 // 3. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami // a vedlejší činnost...76 // I. Dny pracovního klidu...77 // I. Nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky...77 // 1. Pojem...77 // 2. Nepřetržitý odpočinek v týdnu...77 // 3. Přesun doby čerpání nepřetržitého odpočinku v týdnu...78 // 4. Práce ve svátek...80 // 5. Pracovní doba v týdnu a její úpravy...81 // 6. Svátek... 83 // 7. Svátek a pracovní doba...83 // 7.1 Jednosměnný pracovní režim s rovnoměrně // rozvrženou pracovní dobou...83
7.2 Nepřetržitý pracovní režim s nerovnoměrně // rozvrženou pracovní dobou...84 // II. Mzda a náhrada mzdy za svátek...86 // III. Příplatek za práci v sobotu a v neděli...87 // J. Pružná pracovní doba // a další tendence ve flexibilitě pracovní doby...88 // I. Vývoj právní úpravy pružné pracovní doby v České republice.88 // II. Pružná pracovní doba a její formy...89 // 1. Charakteristika pružné pracovní doby...89 // 2. Formy pružné pracovní doby...92 // 3. Překážky v práci při pružné pracovní době...94 // 3.1 Napracování překážek v práci // na straně zaměstnance...94 // 3.2 Důležité osobní překážky v práci // na straně zaměstnance...95 // 3.2.1 Překážky v práci na straně zaměstnance // z důvodu obecného zájmu...96 // 3.3 Překážky v práci na straně zaměstnavatele...97 // 4. Práce přesčas při pružné pracovní době...98 // III. Další tendence ve flexibilitě pracovní doby...99 // K. Evidence pracovní doby...103 // L. Pracovní pohotovost...109 // I. O pracovní pohotovosti obecně...109 // II. Pojem pracovní pohotovosti...109 // III. Odměňování pracovní pohotovosti...111 // M. Práce přesčas...113 // I. Pojetí přesčasové práce...113 // II. Co se považuje za přesčasovou práci...114 // III. Práce přesčas při kratší pracovní době...120 // IV. Týdenní omezení práce přesčas a vyrovnávací období...120 // V. Roční omezení práce přesčas...122 // VI. Práce
přesčas a vedlejší činnost...123 // VII. Práce přesčas a nepřetržitý odpočinek // mezi dvěma směnami a v týdnu...125 // VIII. Práce přesčas a dny pracovního klidu...126 // IX. Práce přesčas u domáckých zaměstnanců...127 // X. Zákaz přesčasové práce... 128 // XI. Nařizování práce přesčas...128 // XII. Mzda (plat) a náhradní volno za práci přesčas...128 // N. Noční práce...132 // I. Obecně o noční práci...132 // II. Právní úprava noční práce...132 // III. Zákaz noční práce...134 // IV. Odměňování noční práce...135 // 1. Příplatek za práci v noci...135 // 2. Příplatek za noční práci...135 // O. Účast odborových orgánů v záležitostech pracovní doby...136 // I. Obecně...136 // II. Projednání s příslušným odborovým orgánem...136 // III. Součinnost s příslušným odborovým orgánem...137 // IV. Spolurozhodování s příslušným odborovým orgánem...137 // V. Kolektivní smlouva...137 // VI. Odborová kontrola nad dodržováním pracovněprávních // předpisů...138 // P. Pracovní doba v dopravě...139 // I. Obecně...139 // II. Pracovní doba a doba odpočinku zaměstnanců // s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě...139 // Přílohová část...150 // Příloha č. 1 - Fyzická zátěž ve směně...151 // Příloha č. 2 - Příklad rozvržení pracovního režimu // Rozvržení pracovního režimu 2:2:3...152 // Příloha č. 3 - Příklad rozvržení pracovního režimu
// Rozvržení pracovního režimu 2:2:2...153 // Příloha č. 4 - Příklad rozvržení pracovního režimu Trvalý provoz osmihodinových směn . // (20 směn - opakující se čtyřtýdenní cyklus) ...154 // Příloha č. 5 - Příklad rozvržení pracovního režimu // Období s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v rámci kalendářního roku...155 // Příloha č. 6 - Některé písemnosti a podání týkající se pracovní doby.157 // 1. Úprava pracovní doby v pracovním řádu...157 // 2. Dohoda o kratší pracovní době (jiné úpravě pracovní doby) // (§ 86 ödst. 1 a 2 ZP)...160 // 3. Žádost zaměstnance o kratší pracovní dobu (jinou úpravu pracovní doby) // (§ 86 ödst. 1 a 2 ZP)...161 // 4. Kladné vyřízení žádosti zaměstnance o povolení kratší pracovní doby (popř. jiné úpravy pracovní doby) // (§ 86 ödst. 1 a 2 ZP)...162 // 5. Záporné vyřízení žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu (popř. vhodnou úpravu pracovní doby) // (§ 86 ödst. 1 a 2 ZP)...163 // 6. Žádost zaměstnankyně (zaměstnance) pečující (pečujícího) o dítě o povolení kratší pracovní doby // nebo zaměstnance pečujícího o bezmocnou osobu (popř. jiné úpravy pracovní doby) // (§ 86 ödst. 1 a 2, § 156 odst. 2, § 270 ZP) ...164 // 7. Nařízení práce přesčas // (§ 96 ZP)...165 // Příloha č. 7 - Vybraná ustanovení právních předpisů // a právní předpisy vztahující se ? pracovní době...166 // Zákon č.
65/1965 Sb., zákoník práce... 167 // Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce // a některé další zákony...181 // Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu...184 // Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě...187 // Vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel...197 // Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, // o významných dnech a o dnech pracovního klidu...198 // Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost // a o průměrném výdělku...200 // Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ...204 // Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací...206 // Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státní správy, některých dalších orgánů a obcí...206 // Směrnice rady 93/104/EC...207 // Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/34/ES...216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC