Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : Fortuna, 1994

ISBN 80-7168-103-2
000082343
Rekat.
Obsah // Předmluva...5 // Oddíl první: Obecné výklady o jazykovém slohu...’...9 // I. Co je jazykový sloh... 9 // II. Slohotvorní činitelé...15 // III. Funkční styly...20 // IV. Slohové postupy a slohové útvary...32 // Oddíl druhý: Slohové využití jazykových prostředků ... 35 // I. Slovní zásoba ...35 // 1. Věcný význam slova...36 // 2. Slohové (stylové) zabarvení slova...36 // A. Příslušnost ? slohové vrstvě...36 // B. Stupeň spisovnosti a nespisovnosti slova...40 // C. Slova podle dobového výskytu...43 // D. Slova podle svého původu... 46 // E. Slohové využití frazeologických obratů...48 // 3. Citové zabarvení slova (expresivita)... 51 // 4. Synonyma...53 // 5. Nepřímé (obrazné) pojmenování; přirovnání...56 // 6. Jiné slovníkové prostředky... 61 // II. Tvarosloví ... 64 // 1. Podstatná jména... 64 // 2. Slovesa...67 // Přídavek: o slovesných vazbách...75 // 3. Přídavná jména...76 // 4. Zájmena...79 // 5. Ostatní slovní druhy...80 // III. Skladba // 82 // A. Věta jednoduchá...82 // 1. Věty podle členitosti...82 // 2. Věty podle postoje mluvčího...84 // B. Souvětí...88 // 1. Souřadné spojení vět...!...88 // 2. Podřadné spojení vět...90 // 3. Složité souvětí; volné spojení vět...93 // C. Konstrukce přechodníkové a infinitivní... 95 // D. Vyjadřování slovesné a jmenné...96 // E. Odchylky od pravidelné větné stavby... 98 // F. Slovosled...102 // G. Řeč přímá, nepřímá,
polopřímá; nevlastní přímá řeč...107 // IV. Zvukové a grafické prostředky...110 // 1. Zvukové prostředky...110 // 2. Grafické prostředky...113 // Oddíl třetí: Technika jazykového projevu...116 // Literatura...121 // Rejstřík // 122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC