Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.8) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Voznice : Leda, 2001
507 s. : il., mapy ; 21 cm

ISBN 80-85927-94-2 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000083220
OBSAH // Úvod...13 // Portugalská výslovnost ...15 // Dvojhlásky...17 // Postavení prízvuku...18 // Samohlásková znaménka...18 // Eu sou Miguel ...19 // Rod v portugalštině • Přechylování podstatných a přídavných jmen • Osobní zájmena • Nepravidelná slovesa SER a ESTAR • Cien určitý a neurčitý // Diálogos ...25 // ONDE - DONDE (kde - odkud) • Zápor v portugalštině • Tvoření otázky // Numa aula de história ...31 // Psaní velkých písmen • Užívání členu určitého • Přechylování podstatných a přídavných jmen - pokračování • Tvoření množného čísla • Pravidelná slovesa 1. třídy • Stahování členů s předložkami • Tvoření otázky // Depois da aula no bar...38 // Vazba slovesa GOSTAR • Vynechávání určitého členu • TUDO, TODOS, TODAS // Os estudantes ainda estáo a conversar no bar // sobre a vida ...43 // Neosobní výraz HÁ • MUITO, POUCO, BASTANTE • Průběhový čas // Aceita o convite?...49 // Nepravidelné sloveso TER • Spojení TER QUE/DE • Přivlastňovací zájmena • Užívání členu určitého místo podstatného jména // 5 // Unidade 1 // Unidade 2 // I O jantar com a Júlia ...55 // Pravidelná slovesa 2. a 3. třídy • Sloveso CONHECER • Nepravidelné sloveso PODER • Postavení přídavných jmen *ABRIR, ABRO ... • Stahování předložky A se členem určitým // I KKтK preparar uma típica feijoada portuguesa . . 60 // MEIO, MEIA • Předložky
a předložkové vazby // Unidade 1 // Unidade 2 // O jantar está a acabar ...65 // Nepravidelné sloveso IR • Opisný čas budoucí • TODO O, TODO A, TODOS OS, TODAS AS • Předložky A, PARA • Stahování předložky POR se členem • Předložky a předložkové vazby • Vazba slovesa AGRADECER • Vazby slovesa FICAR // Ao telefone ...71 // Nepravidelné sloveso QUERER • Číslovky základní 1-20 • QUANTO, QUANTA, QUANTOS, QUANTAS • Předložky a předložkové vazby // // Uma casa portuguesa 76 // // Unidade 1 // Unidade 2 // Paulo está de volta ...85 // Nepravidelná slovesa FAZER, TRAZER, DIZER • Zájmena osobní předmětová neprízvučná • Slovesná vazba ACABAR DE + infinitiv • Neurčitý člen v množném čísle • Vazba se slovesy TER a ESTAR • Předložkové vazby // No restaurante ...90 // Tvoření příslovcí pomocí přípony -MENTE • Vazba slovesa COSTUMAR // 6 // Unidade 1 // Unidade 2 // Unidade 1 // Unidade 2 // Unidade 1 // Unidade 2 // Unidade 1 // Unidade 2 // O que aconteceu ontem ...96 // Minulý čas jednoduchý pravidelných sloves • Užití jednoduchého času minulého • Zvratná slovesa • JUNTO -JUNTOS • Slovesné vazby • Tvary DELE, DELA místo přivlastňovacích zájmen // Portugal ...101 // Minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves • Vazby s předložkou DE • Množné číslo slov zakončených na -M • Číslovky základní 21-1 000 • Základní početní úkony // Na residěncia de estudantes
...106 // Stahování zájmen • Změny slovesných tvarů a zájmen • Postavení zájmen předmětových neprízvučných a zvratného zájmene • Sloveso AJUDAR • Vazby se slovesem ESTAR • Vazby slovesa FAZER • COMO - PORQUE // Uma fotografia da família ...112 // Nepravidelné sloveso VER • Ukazovací zájmena • Příslovce místa • Vazby slovesa MUDAR // Onde é que fica ...? ...119 // Nepravidelné sloveso VIR • Rozkazovací způsob • Množné číslo podstatných a přídavných jmen // Um encontro ...127 // Nepravidelné sloveso CAIR • Vazba slovesa COMEQAR s infinitivem • Číslovky řadové 1.-10. • Dny v týdnu • Názvy měsíců • Roční období • Datum • Určování času // Sabe que ...? ...134 // Nepravidelné sloveso SABER • Nepravidelné sloveso EXTRAIR • Stupňování přídavných jmen a příslovcí • Srovnávání // Uma carta para a Júlia ...140 // Nepravidelné sloveso LER • Vazba slovesa PRECISAR • Dvojí zápor • Zájmena osobní po předložce // OPAKOVÁNÍ II // Os países de expressäo portuguesa ...146 // KKKKKKKK O Miguel vai ao veterinário ...156 // Nepravidelná slovesa PEDIR a SENTIR • Infinitiv osobní • Vazby slovesa ESQUECER • Slovesa TRAZER ___ a LEVAR // KKііKKірK No consultório médico ...161 // Nepravidelná slovesa MEDIR a DOER • Vztažná zájmena QUE, QUEM, O QUAL, CUJO • Neurčitá a záporná zájmena • MESMO // Unidade 1 // Unidade 2 // KKтK foi a viagem?
...169 // Nepravidelné sloveso SUBIR • Nepravidelné sloveso DAR • Slovesa DIVERTIR-SE a VESTIR(-SE) • Tvoření imperfekta • Užití imperfekta • Tázací zájmeno QUANTO • Předložkové vazby // O rio ...175 // Zdrobněliny • Gerundium (přechodník) • Souslednost časová // Unidade 1 // Unidade 2 // Lisboa ...180 // Příčestí minulé trpné • Užití příčestí minulého • Pří-čestí přítomné • Trpný rod • Vazby slovesa ESTAR a FICAR s příčestím minulým • Nepravidelné sloveso CONSTRUIR // Diálogo das senhoras - Diálogo dos gatos 188 // Složený čas minulý • Nepravidelné sloveso PASSEAR • Nepravidelné sloveso FUGIR • NEM + sloveso • Výrazy VERDADE a RAZÄO // 8 // Unidade 1 // Unidade 2 // Vamos ao Brasil ...194 // Nepravidelná slovesa MENTIR a PERDER • Budoucí čas • Budoucí čas a postavení zájmen předmětových • Užívání výrazů MENINO, MENINA // Dois dias depois ...200 // Podmiňovací způsob (kondicionál) • Užití podmiňova-cího způsobu • Podmiňovací způsob a postavení zájmen předmětových • Nahrazování podmiňovacího způsobu • Nepravidelné sloveso PÓR • Nepravidelné sloveso DORMIR • Předložkové vazby // KKKKш O que contaram os estudantes ...209 // O que contaram os estudantes // Předminulý čas • Užití předminulého času • Předlož-___kové vazby // nnTTTffTyi Ao telefone ...215 // Nepravidelné sloveso OUVIR • Nepravidelná slovesa REPETIR,
CHATEAR, DISTRAIR(-SE) • Vazby slovesa PENSAR • Vazby s výrazem DEMAIS • Přehled souslednosti časové v oznamovacím způsobu // OPAKOVÁNÍ III // A noite de Natal ...221 // I // KшK«ѓK»KK Diálogo entre Alicia e Veronica ...231 // Infinitiv minulý • Nepravidelné sloveso CONDIZER • Vazby slovesa ACERTAR • Slovesa CAMBIAR, MUDAR // ___a TROCAR • Pomnožná podstatná jména // IIRIPETIky-l No centro comercial ...236 // Vazba AO + infinitiv • Nepravidelné sloveso RIR • Nepravidelná slovesa VESTIR, DESPIR • Vazby slovesa FICAR • Předložkový výraz (POR) DETRÁS DE • VER SE - VER-SE // 9 // KKKKKі A Júlia escreve ao Paulo ...243 // A Júlia escreve ao Paulo // Konjunktiv • Konjunktiv přítomného času • Užití konjunktivu • Nepravidelné sloveso DESCOBRIR • Ne-pravidelné sloveso PREFERIR • Sloveso PROIBIR // KKKKKKіKK Queixas ...250 // Psaní dopisů • Konjunktiv po výrazech subjektivního hodnocení • Konjunktiv ve vedlejších větách předmětových a účelových • Sloveso ABSTER-SE • Sloveso CONVENCER • Vazba slovesa CONSULTAR • Složené předložky // Unidade 1 // Unidade 2 // I O Paulo vai ao congresso ...260 // Konjunktiv v podmínkových větách • Konjunktiv ve větách přípustkových • Konjunktiv po slovesech PENSAR, ACHAR, ACREDITAR • Konjunktiv po slovesech vyjadřujících obavu • Sloveso CONCLUIR • Slovesa HOMENAGEAR, RECEAR • Radové číslovky - pokračování
I Na recep áo do hotel Recife ...267 // Konjunktiv ve větě hlavní • Konjunktiv ve větách vedlejších • Nepravidelné sloveso SERVIR • Vazby slovesa SERVIR // Slovesa PROPOR, IMPEDIR • Slovesa LIMPAR, GANHAR • Konjunktiv v souřadném souvětí vylučovacím • Užívání konjunktivu přítomného času - shrnutí • Tvoření slov // A Júlia telefona ao Paulo - Desencontro ...282 // Konjunktiv budoucího času • Vazba slovesa HESITAR • Tvoření slov - pokračování // Unidade 2 // 10 // Unidade 1 // Unidade 2 // Apresentasöes...290 // Konjunktiv budoucího času - pokračování • Opisné vazby slovesné • PROCURAR - ESTAR Á PROCURA • EMPRESTAR - PEDIR EMPRESTADO • FORMAR-SE EM • Oslovení v portugalštině // O acidente da Júlia ...297 // Konjunktiv minulého času • Nahrazování konjunktivu minulého času infinitivem osobním • Sloveso REPARAR // OPAKOVÁNÍ IV // Portugal hoje // Unidade 1 // Unidade 2 // No servi?o dos automóveis ...309 // Konjunktiv imperfekta • Užití konjunktivu imperfekta • Nepravidelné sloveso SUBSTITUIR • ESQUERDO, DIREITO • Předložky a předložková spojení vyjadřující časové vztahy // Decidi pedir-te em casamento ...316 // Nepravidelné sloveso CABER • Nepravidelné sloveso SEGUIR • Konjunktiv imperfekta ve vedlejších větách — pokračování • Nahrazování konjunktivu infinitivem osobním • BEM - MUITO - REALMENTE • Vazby slovesa PEDIR // Unidade 1 // Unidade 2 // I
Vou dizer-te um segredo ...324 // Nepravidelné sloveso VALER • Vazby slovesa VALER • Konjunktiv předminulého času • Gerundium složené • Vazba slovesa ESTAR/FICAR + předložka POR + infinitiv • IA DIZER O MESMO // I Memórias de um guarda-chuva ...330 // Podmiňovací způsob složený • Užití podmiňovacího způsobu • Podmínková souvětí neskutečná • Příčestí minulé slovesa ROMPER • FILHO - CRIANQA • NENHUM(A) - NEM UM (UMA) // Unidade 1 // Unidade 2 // Falando do casamento ...336 // Nepravidelné sloveso ODIAR • Nepravidelné sloveso CRER • Nepravidelné sloveso CONVIR • Tvary zájmen po předložkách EXCEPTO, SALVO, MENOS apod. • PORQUE - POR QUE; QUE, PORQUE // Os países hisófonos na África ...342 // Složený čas budoucí • Vyjadřování procent // Previsäo de tempo ...348 // Previsäo de tempo // ___Konjunktiv předbudoucího času • Vety odporovací // KтKѓѓтѓK Quais saö as notícias? ...354 // ENQUANTO - ENQUANTO QUE - ENTRETANTO • Slovesné vazby • VOLTAR A + infinitiv • EMPREGO -DESEMPREGO // Os preparativos das bodas ...359 // Nepravidelné sloveso REQUERER • Nepravidelné sloveso PROVER • Vazby slovesa LEVAR • MANDAR FAZER - DEIXAR FAZER // Portugal ...364 // Rozdíly ve významu podstatných jmen podle rodu • Vazby slovesa LENQAR • Nepravidelné sloveso RETER • Přídavná jména -*■ podstatná jména • Vazby s předložkou A // OPAKOVÁNÍ V // Carta de despedida ...370 // Česko-portugalský
slovník ...375 // Portugalsko-český slovník ...404 // Klíč ...429 // Přehled časování sloves ...479 // Gramatický rejstřík ...501 // Unidade 2 // Unidade 1 // 12

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC