Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29.3) Půjčeno:117x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2006
453 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7367-091-7 (váz.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, úvod, přílohy (krajské koordinátorky, adresář občanských sdružení a zařízení)
Bibliografie na s. 423-437
Autismus - diagnostika - pojednání
Děti autistické - Česko - pojednání
Poruchy duševní - autismus - pojednání
000083279
Obsah // // Ú v o d ... // // 15 // // 1 // // Různorodost poruch autistického spektra [PAS], rozdílná míra s y m p to m a tik y ... // // 19 33 34 34 38 41 42 44 46 48 49 51 52 58 // // Z // // Vývoj a změny přístupů k dětskému a u t is m u ... // // 2.1 // // 2.2 2.3 // // H is to ric k ý vývoj po s o u č a s n o s t... P rv o tn í defin ice pojm u a u tis m u s a A sp e rg e rů v s y n d r o m P sychoanalýza a a u tis m u s : černé období h i s t o r i e ... M edicínské a vědecké p o je tí a u tism u , zle p še n í d ia g n o s tik y . . . P sy c h o lin y v is tic k ý a b e h a v io rá ln í p r í s t u p ... A k tiv n í z a po jen í rodičů, e d u k a tiv n í p r o g r a m y ... N eu ro b iolo g ický a neu ro psych o log ický výzkum a u t i s m u O čkování a n á sle d n é s tře v n í potíže ja k o p ríč in a a u tis m u Genetické v ý z k u m y ... Současné p o j e t í ... Vývoj d iagno stických k r it é r ií a p o j m ú ... P ervazivní vývojové poruchy, p o ru c h y a u tistické h o sp e ktra , vym ezení po jm ú ... // // 5 // // PORUCHY AUTISTICKÉHO // // SPEKTRA // // 3 3.1 // // 3.2 // // Charakteristické projevy, deficity a c h o v á n í... T riá d a problém ových o b la s tí společná p ro p o ru ch y a u tistické h o sp e ktra ... 7. S o c iá ln í in te ra k c e a s o c iá ln í c h o v á n i... 2. K o m u n ik a c e ... 3. P ře dsta vivost, zájm y, h r a ... N especifické
v a ria b iln í r y s y ... P ercepční p o r u c h y ... O d lišn o sti v m oto rické m v ý v o ji a p r o je v e c h ... E m o ční r e a k t iv it a ... A d a p ta b ilita ... Problém y v c h o v á n í... // // 61 61 61 97 115 130 130 136 159 164 171 // // 4 4.1 4.2 4.3 // // 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 // // Popis jednotlivých poruch autistického s p e k tr a ... 177 D ětský autism us ... 177 A u tis m u s v adolescenci a d o s p ě lo s ti... 181 A ty p ic k ý a u t i s m u s ...182 A sp e rg e rů v s y n d r o m ...185 N ízko fu n k č n í a vysoce fu n k č n í A sp e rg e rů v s y n d r o m ... 190 M ohou se lid é s A sperg erovým syndrom em za p o jit v dospělosti do běžného ž i v o t a ? ... 193 Dětská d e zin te g ra čn í p o r u c h a ... 193 Jiné p e rv a z iv n í vývojové p oruchy ... 204 A u tis tic k é rysy ...208 H y p e ra k tiv n í p oruch a sdružená s m e n tá ln í re ta rd a c í a ste reo typn ím i p o h y b y ... 209 R ettův s y n d r o m ... 211 V ýskyt R ettova s y n d r o m u ... 212 P růběh p o r u c h y ... 213 E p ilep sie u d íve k s R ettovým s y n d ro m e m ... 214 217 C hování a d a lš í specifické p ro je v y d ívek s R ettovým syndrom em // // 5 Demografické c h a ra k te ris tik y ... 223 5.1 Četnost výskytu a u tism u , epide m iolo gické studie ... 223 5.2 P om ěr m ezi p o h la v ím i... 226 // // 6 // // PORUCHY AUTISTICKÉHO // // SPEKTRA // // E 6.1 6.2 6.3 // // 6.4 //
6.5 6.6 6.7 // // 6.8 // // Vývoj poruchy v jednotlivých věkových o b d o b íc h ...229 D iagnostika v ran ém v ě k u ... 230 N aro ze ní a p rv n í ro k ž iv o ta (0 -1 2 m ě s í c ů ) ... 231 D iagn o stika v p rv n ím roce ž iv o ta ... 232 B atolecí ob d o b í (1 2 -3 0 m ě s íc ů )... 232 P rv n í nejběžnější p o stře h y v o b la s ti řečového vývoje a celkové k o m u n ik a c e ... 233 P rv n í nejběžnější p o s tře h y v o b la s ti sociá ln íh o c h o v á n í... 234 P rv n í nejběžnější p o s tře h y v o b la s ti ch o vá n í a herních a k tiv itá c h 235 Vývojový regres u d ě tís a u tis m e m ... 237 D ia g n o s tik a v batolecím v ě k u ... 238 P ředško lní obdob í (3 -6 l e t ) ... 241 Z n o v u n a b ý v á n í z tra ce n ých dove dn o stí u d ě tí s vývojovým re g re s e m ... 242 P rim á rn í diagnóza dětského nebo a typické ho a u tism u u A spergerova s y n d r o m u ... 245 M ladší š k o ln í věk (6 -1 1 l e t ) ... 247 D ia g n o s tik a v m la d ším ško lním v ě k u ... 247 P uberta, adolescence ... 250 D ia g n o s tik a v období p u b e rty a a d o le s c e n c e ... 250 Dospělost ... 252 In v e n tá ř typ ické h o c h o v á n í l i d í s A sperg e ro vým syndrom em . . 253 D iagnóza příbuzného s autism em či A spergerovým syndrom em . 258 S h rn u tí důležitých po střeh ů týka jících se d i a g n ó z y ... 259 T ři stupně ke s p rá v n
é diagnó ze ... 261 // // 7 7.1 // // Diagnostika poruch autistického s p e k t r a ...263 P řehled screeningových a dia g n o stických n á stro jů ... 264 A D I-R - A u tis m D ia g n o s tic In te r v ie w - R e v is e d ... 264 ADOS - A u tis m D ia g n o s tic O bservation S c h e d u le ... 265 A. S .A . S . - T h e A u s tra lia n Scale f o r A sperger’s syndrom e . . . . 266 AQ test - K vocient a u tis tic k é h o s p e k t r a ... 268 CARS - C hildhoo d A u tis m R a tin g Scale - Š ká la dětského a u tis tic k é h o c h o v á n í ... 270 CHAT - C hecklist f o r A u tis m in Toddlers ... 270 DACH - D ětské a u tis tic k é c h o v á n í ... 273 7.2 S tru k tu ra psychologického v y š e tře n í...278 Vyšetření d í t ě t e ... 278 Vyšetření dospělého člověka s P A S ... 282 // // 7 // // PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA // // 8 8.1 // // 8.2 8.3 9 // // DiFerenciální d ia g n o s tik a ...283 Přehled n ě kte rých dia gn o stických k a t e g o r i í ... 284 M e n tá ln í r e ta r d a c e ... 284 S yn d ro m fr a g iln íh o X chrom ozom u ... 287 D ow nův s y n d r o m ... 288 Tuberózní s k le r ó z a ... 289 E pilepsie, s tr u k tu r á ln í a b n o rm ity a neurochem ické nálezy . . . . 290 S c h iz o fre n ie ... 291 Porucha a k tiv ity a p o zo rn o sti (ADI1D), p o ru c h a p o zo rn o sti bez h y p e ra k tiv ity (A D D )... 293 O b se da n tně -ko m p ulzivn í p o ru c h a (OCD) ... 294 E le k tiv n í m u
tis m u s ... 296 A fe k tiv n í p o ru c h y (po ru chy n á l a d y ) ... 297 P orucha se s te re o ty p n ím i p o h y b y ... 298 T oure ttů v synd ro m , tik o v é p o r u c h y ... 298 Porucha opozičního v z d o r u ... 300 R e a k tiv n í p o ru c h a p říc h y ln o s ti v d ě t s t v í ... 300 Vývojové p o ru c h y ře č i (vývojové d ysfá zie ) - re c e p tiv n í porucha řeči, e x p re s ív n i p o ru c h a ře či, sm íšená po ru ch a ře č i . . . . 301 L a n d a u ů v -K le ffn e rů v s y n d r o m ... 301 S c h iz o id n íp o ru c h a o s o b n o s ti... 302 S c h iz o id n í p o ru c h a v d ě t s t v í ... 303 S c h iz o ty p n í p o r u c h a ... ... 303 R ettův s y n d r o m ... 305 J in é n e jis té d ia g n o s tic k é k a te g o rie ... 306 N ejčastější dife re n ciá ln ě d ia g n o stickě om yly u p oru ch a u tistické h o s p e k tra ... 309 D ife re n c iá ln í d ia g n o stika a u tism u a A spergerova syndrom u . . . 312 Neurobiologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie a jejich vztah k P A S ... 315 N eurobiolo gické h l e d i s k o ... 315 N europsycho logické h le d is k o ... 317 F u n k č n í specializa ce h e m is fé r a p ře d p o k lá d a n ý vztah k PAS . . 317 In te lig e n ce a ne rovn o m ě rn ý v ývo j u po ru ch a u tistické h o sp e ktra 321 A u tis m u s a m e n tá ln í re ta rd a c e ... 323 O s trů v k o v ité schopnosti, géniové a d ě ti s n a d p rů m ě rn ý
m in t e le k t e m ... 325 Neschopnost m etarep re zen ta ce aneb h y p e rre a lism u s a u tism u . . 328 // // 8 // // PGRUCHY AUTISTICKÉHO // // SPEKTRA // // 10 10.1 // // Psychologické te o r ie ... 331 K o g n itiv n í t e o r i e ... 332 Teorie m y s l i ... 332 Teorie oslabené c e n trá ln í k o h e re n c e ... 349 Teorie d e fic itu e xeku tivních f u n k c í ... 352 10.2 Em oční t e o r i e ...355 Teorie in t e r s u b je k t iv it y ... 355 10.3 E kle ktický p řís tu p , syntéza n á z o r ů ... 356 11 11.1 11.2 Problematika péče o děti s PAS v Č R ... 357 Z h is to rie ... 357 Současná s it u a c e ... 358 Občanská s d r u ž e n í... 360 Raná péče p ro d ě ti s a u tis m e m ... 361 P ře d ško ln í z a ř íz e n í... 361 O dkla d š k o ln í d o c h á z k y ... 362 V zdělá ván í ve s p e c iá ln í tříd ě p ro d ě ti s p o ru c h a m i a u tis tic k é h o s p e k t r a ... 363 D ěti in te g ro v a n é ve speciálních školách a t ř í d á c h ... 365 D ě ti in te g ro v a n é v běžných š k o lá c h ... 365 Běžná, nebo s p e c iá ln í š k o l a ? ... 366 D ě ti in te g ro v a n é na stře dn ích š k o lá c h ... 366 Vysoké š k o ly ... 367 D ěti a d o sp ě lí v týd e nn ích a celoročních z a ř íz e n íc h ... 369 P o r a d e n s tv í... 371 Lékařská p é č e ... 371 11.3 N ejvčtší ú ska lí péče v České r e p u b lic e ... 372 11.4 Legislativa a m ožnosti p o d po
ry ro d in pečujících o dítě s PAS . . . 373 Školská le g is la t iv a ... 373 K ra js k ý k o o r d in á t o r ... 374 M ožnosti s o c iá ln í p o d p o ry s tá tu u l i d í s P A S ... 375 Z d ra v o tn í p o jiš ť o v n y ... 379 P rojekty neziskových o r g a n iz a c í... 379 // // 9 // //

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC