Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.3) Půjčeno:85x 
BK
Vyd. 2., opravené
Praha : Portál, 2000
287 s. : il., grafy ; 21 cm

ISBN 80-7178-426-5 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografické odkazy
Psychologie - výklady populární
000083483
Obsah // 1 Co je psychologie? ...15 // Tato kníhaje o nás všech ...15 // Psychologie je věda o prožívání a chování ...15 // Pohled do nitra - sebepozorování: První přístup v psychologii ...15 // Uvolnění pomocí napínání ...16 // Imaginace ...16 // Meditace ...K // Umění ...17 // Podnětová deprivace ...18 // Sníme každou noc ...18 // Teorie snu ...19 // Srovnávání s ostatními - pozorování: Cesta k vědeckosti ...19 // Dálkově řízené chování ...19 // Slast vyvolaná stisknutím knoflíku? ...20 // Je člověk produktem svých mozkových funkcí? ...20 // Pole mozkové kůry ...20 // Split brain - dva mozky v jedné hlavě ...21 // To, co nás trápí, nám způsobuje nemoc ...22 // EEG - elektroencefalogram, obraz mozku ...23 // Stres ...24 // Může duše oslepnout?...24 // Placebo - domnělé léčení ...25 // Sugesce a hypnóza ...25 // Souvislosti mezi mozkovými procesy a prožíváním ...25 // Je člověk produktem svého okolí? ...26 // Profesionální psychologie...27 // Co je parapsychologie? ...28 // Kompendium ...30 // Literatura...31 // 2 Vnímání ...33 // Oko není jako fotoaparát ...33 // Mozek vidí lépe než oko ...34 // Optické diety ...35 // Barva...35 // 5 // OBSAH // Negativnípaobraz ...35 // Vnímání hloubky ...36 // Optické klamy ...37 // Konstantní výkony ...40 // Neuronové obvody ...41 // Laterální inhibice („postranní překážky“) ...41 // Senzorické EEG ...42 // Gestalt (tvar): Celek je více
než suma částí ...44 // Praxe psychologie vnímání...45 // Jak působí reklama ...46 // Rychlost není žádné kouzlo, ale možný problém ...47 // Vliv očekávání na vnímání ...48 // Pygmalion efekt ...48 // Slyšet, a přesto přeslechnout ...49 // Kompendium ...50 // Literatura...51 // 3 Motivace ...53 // Kvůli čemu byste prošli ohněm? ...53 // Etologie (výzkumy chování)...53 // Má člověk instinkty?...54 // Co je specificky lidské? ...55 // Nejen chlebem živ je člověk...56 // Potřeba - problém závislosti ...56 // Komunikace - vnitřní a vnější svět ...58 // Techniky chování ...61 // Hádanka nazvaná emoce ...61 // „Emoce je obecná aktivace plus dodatečná informace“ ...62 // Složky prožívání ...62 // Strach ... 63 // Osobnost a úzkostnost ...64 // Modely vysvětlující strach ...65 // Biologické modely ...65 // Psychoanalytické vysvětleni ...66 // Vysvětlení psychologie učení ...67 // Jak se vypořádat se strachem v každodenním životě? ...67 // Agrese ...68 // Katalog agresivního chování ...69 // Definice agrese ...69 // Modely vysvětlení agrese ...69 // 6 // OBSAH // Nativisticky orientované teorie ...70 // Pudový model Sigmunda Freuda...70 // Agrese jako explorace ...71 // V perspektivě evoluce: Optimalizace chování pomocí agrese...71 // Pojetí teorie učení, zdůvodněné vztahem k prostředí ...73 // Hypotéza frustrace - agrese ...73 // Teorie sociálního učení ...74 // Strategie zvládání
agresivity ...75 // Obranné mechanismy, taktiky potlačení ...75 // Metody neškodného odreagování ...75 // Kolektivní a institucializovaná agrese ...76 // Mírový výzkum ...76 // Mírová pedagogika ...80 // Kompendium ... 81 // Pod pojmem motivace rozumíme příčinu našeho chování ...81 // Emoce doprovázejí chování nebo jeho motivaci ...81 // Strach, úzkost ...82 // Modely vysvětlující strach a úzkost ...82 // Jak se vyrovnat se strachem v každodenním životě? ...82 // Agrese ...82 // Modely vysvětlení agrese ...82 // Kolektivní a institucializovaná agrese...83 // Literatura...84 // 4 Myšlení a řeč ...85 // Opice, které myslí ...85 // Aha - zážitek ...85 // Asociace ...85 // Styly myšlení ...86 // Co je to představa? ...87 // Pojmy ...87 // Myšlení a řeč ...87 // Mohou zvířata mluvit?...88 // Funkce řeči podle BUhlera ...88 // Opice se učí mluvit ...88 // Je řeč verbální chování? ...89 // Je řeč vrozená? ...89 // Sníh není sníh ...90 // Existují pravá jména? ...90 // Pohlavní rozdíly projevující se v řeči ...91 // Inteligence je to, co je měřeno testy inteligence ...91 // IQ ...92 // 7 // OBSAH // Jednotlivé testy - obecná inteligence? ...93 // Trochu lásky a budete chytřejší ...94 // Kompendium ...94 // Představa...94 // Verbální myšlení ...’...94 // Inteligence...95 // Literatura...96 // 5 Učení ...97 // Funkce učení ...97 // Obsah slova „učení“ ...98 // Oblasti, ve kterých probíhají
procesy učení ...98 // Definice učení ...99 // Jak učení probíhá: Teorie učení a záhada zvaná paměť...99 // Jak si mozek pamatuje? ...99 // Klasické podmiňování ...100 // Učení na základě úspěchu...102 // Instrumentální podmiňováni (E. L. Thorndike, 1911) ...103 // Operační podmiňováni (B. F. Skinner, okolo roku 1950) ...103 // Programové učení ...104 // Sekundární zpevnění a trest ...107 // Učení pozorováním a nápodobou (sociální učení) ...108 // Sociální učeni ve škole...108 // Alternativní styly vyučování ...109 // I učitel se musí učit!...109 // Verbální učení ...110 // Verbální učení ve škole ...113 // Učení vhledem ...113 // Model průběhu učení vhledem...114 // Strukturální modely učení vhledem ...115 // Učíme se celý život - inovační učení ...116 // Interference v procesu učení ...117 // Praxe učení - jak trénovat sám sebe ...118 // 1. Rozpoznat vlastní problém! ...118 // 2. Plánovat! ...118 // 3. Pracovat soustředěně! ...119 // 4. Učení musí mít výsledky! ...120 // 5. Techniky a triky! ...120 // 6. Cílená příprava na zkoušky! ...122 // Kompendium ...122 // Funkce učení ...122 // Obsah slova učení ...122 // OBSAH // Oblasti učení ...122 // Definice učení ...123 // Teorie učení ...123 // Klasické podmiňování ...123 // Učení na základě úspěchu ...123 // Učení pozorováním a nápodobou (sociální učení) ...124 // Verbální učení ...124
Učení vhledem ...125 // Interference v procesu učení ...125 // Literatura...125 // 6 Vývojová psychologie ...127 // Základní otázky vývojové psychologie ...127 // Je vývoj určován vlohami nebo prostředím? ...127 // Jsem to ještě já? ...129 // Témata vývojové psychologie ...130 // Prenatální období vývoje ...130 // Vývoj úchopu jako příklad „psychosomatických“ souvislostí ...131 // Myšlení dětí ...131 // Význam rodinného prostředí pro vývoj dětí ...133 // Z dětského domova do rodiny ...133 // Když rodina chybí (formy náhradní rodinné péče) ...134 // Když musí být rodiče na určitý čas zastoupeni ...135 // Když v rodině chybí otec nebo matka ...136 // Mateřské školy ...138 // Vstup do mateřské školy - požadavky na dítě a pečující osoby ...138 // Úloha mateřských škol - práce učitelek v mateřských školách ...139 // Pozorovat stejně - vnímat jinak: Také pozorováním se učíme // (odkazy na pozorováni dětí při praxi v MS) ...139 // Hra - model skutečnosti ...141 // Druhy hry...141 // Hračky ...143 // Pohlavně specifické chování: Typické děvče - typický chlapec! ...144 // Vývoj svědomí ...144 // Dětská kresba - vyjádření dětské duše ...145 // Řeč ...149 // Ke vzniku slovní zásoby (sémantická dimenze) ...150 // Osvojení gramatických struktur na příkladu trpného rodu // (syntaktická dimenze) ...150 // Tón tvoří hudbu (pragmatická dimenze) ...151 // Podle
mluvy poznáš člověka ...151 // Typická matka - typický otec? ...153 // Výchovné cíle v různých dobách ... 156 // Budoucnost patří nám - puberta a adolescence: Krize s budoucí perspektivou . 157 // 9 // OBSAH // Nevěř nikomu nad třicet? ...164 // Přiklad 1 (dům rodičů) ...166 // Příklad 2 (škola) ...166 // Sexualita ...167 // Stát se dospělým - stárnout ...169 // Umírání ...170 // Kompendium ...172 // Pojem vývoj; předmět a úloha vývojové psychologie ...172 // „Fáze“ vývoje ...172 // Zpomaleni a poruchy vývoje ...172 // Prenatální „fáze“ a první rok života ...172 // Tělesný vývoj ...173 // Psychický vývoj ...173 // Rané dětství a předškolní věk ...174 // Tělesný vývoj ...174 // Psychický vývoj ...174 // Školní věk ...176 // Psychický vývoj ...177 // Puberta a adolescence ...177 // Tělesný vývoj ...177 // Puberta jako psychosociální fenomén ...177 // Dospělost ...179 // Stáří ...179 // Literatura...180 // 7 Psychologie osobnosti ...i8i // Co je to osobnost? ...181 // Konstantnost nebo změna ...182 // Identita ...183 // První přístupy k osobnosti ...184 // Naivní teorie osobnosti ...184 // Zdroje zkreslení při posuzování osobnosti ...184 // Atribuční chyba ...184 // Haló efekt...184 // Pygmalion efekt (Rosenthalův efekt) ...184 // Projekce ...185 // Kategorizace (stereotypy) ...185 // Maska, kterou nemůžeme sundat ...185 // Typologie osobnosti ...189 // Čtyři temperamenty ...189
// Typologie podle tělesné stavby (Kretschmer) ...189 // Extraverze nebo introverze (C. G. Jung) ...190 // Modely osobnosti ...191 // 10 // OBSAH // Psychoanalytické modely osobnosti a příbuzné prístupy ...191 // Psychoanalýza Sigmunda Freuda - osobnost jako dynamická struktura .191 // Nevědomí ...192 // Objevení dětské sexuality - vývoj libida ...192 // Fixace libida ...193 // Psychický aparát - Freudův strukturální mode! ...194 // Sen ...195 // Úzkost a obranné mechanismy ...195 // Co je neurotické? Freudova teorie neurózy ...197 // Techniky psychoanalýzy...198 // Freudovi žáci ...199 // Hlubinně psychologické školy ...199 // C. G. Jung — Analytická psychologie...200 // Alfred Adler - Individuální psychologie ...201 // Neopsychoanalýza ...201 // Nová vídeňská škola ...202 // Přístup psychologie učení - osobnost jako výsledek procesů učení...202 // Behaviorální terapie ...203 // Humanistické - fenomenologické modely osobnosti ...204 // Maslowova teorie seberealizace ...205 // Rogersův na klienta orientovaný přístup...205 // Systemické přístupy - osobnost jako propojený systém ...206 // Statistické přístupy - osobnost jako kombinace faktorů ...206 // Vlivy působící na osobnost ...206 // Vlohy a prostředí ...206 // Nadaný otec - nadaný syn: Je nadání dědičné? ...207 // Výzkumy dvojčat ...207 // Výzkumy adoptovaných dětí ...208 // Stres v těhotenství ...208 // Sociální kontext ...209 // Rozdíly
mezi pohlavími ...209 // Mužské a ženské vnímání (sebeporozuměni): Pohlavní stereotypy ...210 // Identifikace s vlastním pohlavím ...211 // Poruchy osobnosti - psychoterapeutické metody ...212 // Léčení duševních poruch - rady, krizové intervence, terapie ...214 // Posuzování osobnosti — psychologická diagnostika ...215 // Pozorování chování ...215 // Test - společenská hra? ...215 // Projektivní testy ...215 // Posuzovací škály...219 // Interview (diagnostický rozhovor) ...221 // Dotazník ...221 // Kompendium ...222 // Pojem osobnost ...222 // První přístupy k osobnosti ...222 // 11 // OBSAH // Typologie osobnosti ...222 // Modely osobnosti ...223 // Psychoanalylické modely osobnosti a príbuzné prístupy ...223 // Model osobnosti v teorii učeni ...224 // Humanistické (fenomenologické) modely osobnosti ...225 // Systemické přístupy ...225 // Statistické přípěvky ...225 // Vlivy působící na osobnost...225 // Vlohy a prostředí ...225 // Rozdíly mezi pohlavími ...225 // Poruchy osobnosti ...226 // Posuzování osobnosti - psychologická diagnostika ...226 // Pozorování chování ...226 // Testy ...226 // Posuzovací škály ...227 // Interview (diagnostický rozhovor) ...227 // Dotazník...227 // Literatura...227 // 8 Sociální psychologie ...229 // Skupina ...229 // Primární skupina - malá skupina ...229 // Rodiče ...229 // Sourozenci ...231 // Skupina vrstevníků ...231 // Sekundární skupiny ...232 // Skupinová
dynamika ...232 // Cvičná (tréninková) skupina (T-skupina) ...233 // Struktura skupiny ...235 // Počet členů ...235 // Interakce ve skupině ...235 // Vztahová struktura - sociometrie ...235 // Pozice ...236 // Skupinové cíle ...237 // Normy ...238 // Pozice skupin - minorita / majorita ...239 // Jednotlivec ve skupině ... 240 // Komunikace...240 // Já jsem v pohodě - ty jsi v pohodě ...240 // Model komunikace ...241 // Jedna zpráva - mnoho sdělení ...241 // Důvody nedorozumění ...241 // „...pochopil!“ - chování, které napomáhá rozhovoru ...242 // Porozumění ...242 // 12 // OBSAH // Ocenění ... 242 // Opravdovost ...242 // Aktivní nasloucháni ...242 // Pravidla pro diskusi ve skupině ...242 // O konfliktu ...244 // Průběh konfliktu ...244 // Strategie řešení konfliktu...246 // Role ... 247 // „Italové jsou emocionální“ ...248 // „Milerovi drží vždycky při sobě“ ...249 // „...ten má ale dobrou pozici!“ ...249 // Hraní role ...250 // Postoje a jejich změna ...250 // Postoje - máte nějaké? ...250 // Postoj změní chování, nebo chování změní postoj? ...250 // Moc a manipulace ...251 // Za jakých okolností jsme snadno manipulovatelní? ...251 // Moc a manipulace na příkladu masmédií ...252 // Mediální konzum ...253 // Základní prvky filmové tvorby ...254 // Organizace ...255 // Organizace jako formální struktura ...255 // Systém štáb - linie: Rozšířený model organizační hierarchie ...256
// Organizace jako neformální struktura ...257 // Implicitní modely osobnosti v různých teoriích organizace ...257 // Social man (sociální člověk) ...257 // Economic man (ekonomický člověk) - teorie X (podle McGregora) ... 257 // Complex man (komplexní člověk) - teorie Y (podle McGregora) ...258 // Vedení organizace ...258 // Styl řízení orientovaný na věcné úkoly a orientovaný na pracovníky ... 258 // Participující styl řízení: Týmová práce ...258 // Řízení spolupracovníků ...259 // Manažer: Na prvním místě zisk, nebo harmonie? ...259 // Třináctero! ...260 // Kompendium ...262 // Skupina ...262 // Primární skupina - malá skupina ...262 // Sekundární skupina ...262 // Skupinová dynamika ...262 // Elementy skupinové struktury ...263 // Komunikace ...264 // O konfliktu ...265 // Role, pozice, status ...265 // Přejímáni rolí ... 266 // Hráni role ...266 // 13 // OBSAH // Postoje a jejich změna ...266 // Změní postoj chováni, nebo chování změní postoj? ...266 // Moc a manipulace ...266 // Moc a manipulace na příkladu masmédií ...266 // Mediální konzum ...266 // Organizace ...267 // Implicitní modely osobnosti v různých teoriích organizace ...267 // Řízeni organizace...267 // Literatura...268 // 9 Základní pojmy a metody psychologie ...269 // Předmět psychologie a vztah psychologie k filozofii ...269 // Vztah duše a těla ...269 // Psychologie jako věda a její hranice ...271 // Dva směry v psychologii
...271 // Humanistická psychologie...271 // Behaviorismus ...272 // Psychologie a pomocné vědy ...273 // Metody psychologie jako empirické vědy ...275 // Sebepozorování a pozorování druhých...275 // Příklady pozorování ...276 // Experiment...276 // Jak probíhá experiment v praxi? ...277 // Test...278 // Rozhovor ...279 // Formulování hypotéz (indukce) ...279 // Statistické vyhodnocení pozorovaných dat ...280 // Přechod k filozofii ...282 // O vědeckých poznatcích ...282 // Tematické omezení... 282 // Metodická abstrakce ...283 // Kauzalita v psychologii ...283 // Kompendium ...285 // Pozorování druhých (pozorování chování)...285 // Sebepozorování (introspekce) ...286 // Metodické postupy v psychologii ...286 // Literatura...287 // 14

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC