Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25.5) Půjčeno:102x 
BK
Příručka
5. vyd.
Praha : Portál, 2000
196 s. ; il. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-7178-481-8 (brož.)
Speciální pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 180-183
Učení - poruchy - příručky
000083709
> > // Obsah // Úvod...9 // I. Základní pojmy a definice...11 // II. Príčiny specifických poruch učení...16 // III. Projevy specifických poruch učení...21 // IV. Diagnostika poruch učení...24 // 1. Diagnostická kritéria...24 // 2. Diagnostika v běžné třídě základní Školy...27 // 3. Diagnostika v 1.ročníku ZŠ...29 // 4. Diagnostika na specializovaném pracovišti...33 // V. Metody vyučování čtení a psaní...42 // 1. Metoda analyticko-syntetická hlásková...42 // 2. Metoda globální...44 // 3. Výuka čtení podle J.Kožíška...48 // 4. Metoda výuky čtení J.Foucamberta...49 // 5. Vyučování psaní metodou analyticko-syntetickou...55 // 6. Vyučování psaní metodou globální...56 // 7. Opis. přepis a diktát...57 // . Obecná doporučení pro reedukaci specifických poruch učení 60 // I. Reedukace dyslexic...63 // 1. Vyvozování písmen...63 // 2. Spojování písmen do slabik, slabikování...64 // 3. Čtení celých slov a vět...65 // 4. Porozumění čtenému textu...67 // 5. Záměny písmen...67 // 6. Dvojí čtení...69 // 7. Ulpívání na slabikách, přerývané slabikování...70 // 8. Náměty pro práci s textem...70 // 9. Čtení a spolupráce hemisfér...72 // 6 // Obsah // Vili. Reedukace dysgrafie...75 // 1. Rozvíjení motoriky...75 // 2. Držení psacího náčiní...77 // 3. Uvolňovací cviky...77 // 4. Postup při reedukaci...79 // IX. Reedukace dysortografie...80 // 1. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek...81
// 2. Rozlišování slabik dy-di. ty-ti. ny-ni...83 // 3. Rozlišování sykavek (s. c. z, š. č. ž)...85 // 4. Vynechávání, přidávání, přesmykování písmen. // popř. slabik...86 // 5. Hranice slov v písmu...87 // 6. Osvojování mluvnického učiva...87 // 7. Oprava písemných prací...90 // 8. Reedukace ..Jiří" . ..Vlasta"...91 // X. Dyskalkulie-porucha matematických schopností...96 // 1. Terminologie...96 // 2. Definice...97 // 3. Projevy dyskalkulie...98 // 4. Diagnostika...101 // 5. Reedukace obtíží...105 // XI. Sluchová percepce. vnímání a reprodukce rytmu...111 // 1. Vývoj sluchového vnímání a jeho vliv na úroveň čtení // a psaní...111 // 2. Reedukace sluchového vnímání...112 // 2.1. Nácvik naslouchání...112 // 2.2. Sluchová paměť...113 // 2.3. Sluchová diferenciace...114 // 2.4. Sluchová analýza a syntéza...115 // 3. Vnímání a reprodukce rytmu...119 // XII. Zraková percepce...121 // 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení // a psaní...121 // 2. Rozlišování barev a tvarů...122 // 3. Zraková diferenciace...122 // 4. Zraková analýza a syntéza...125 // 5. Zraková paměť...126 // 7 // Obsah // 6. Rozlišování figura - pozadí...126 // 7. Rozlišování reverzních figur...127 // 8. Cvičení očních pohybů při čtení...128 // 9. Postřehování, zvětšování rozsahu fixací...129 // XIII. Lateralita. orientace v prostoru, pravolevá orientace.131 // 1. Lateralita a dominance...131
// 2. Lateralita. dominance a čtení...132 // 3. Orientace v prostoru...134 // 4. Vývoj pravolevé orientace...135 // 5. Pravolevá orientace a čtení...136 // 6. Nácvik pravolevé a prostorové orientace...137 // XIV. Řeč dětí s poruchami učení...138 // 1. Hodnocení řeči...138 // 2. Specifický logopedický nález...139 // 3. Jazykový cit...140 // 4. Rozvíjení řeči...141 // XV. Organizace péče o děti s poruchami učení...143 // 1. Právní normy...143 // 2. Nejvhodnější typ péče...144 // XVI. Hodnocení a klasifikace žáků s poruchami učení...146 // XVII. Přístup ? dětem s poruchami učení...154 // 1. Potřeby a jejich uspokojování...154 // 2. Náročné životní situace a jejich řešení...158 // 3. Modifikace chování...160 // XVIII. Poruchy chování...164 // 1. Poruchy chování jako následek poruch učení...164 // 2. Dětská agresivita...165 // 3. Jak pracovat s agresivním dítětem?...168 // XIX. Spolupráce s rodiči...171 // 1. Spolupráce školy s rodinou...171 // 2. Spolupráce rodiny s jinou institucí...173 // 3. Odposlechnuto na třídních schůzkách...174 // XX. Historický přehled nejdůležitějších událostí...177 // Literatura...180 // Přílohy...184
(OCoLC)45680490
cnb000974655

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC