Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.7) Půjčeno:54x 
BK
4., přeprac. a dopl. vyd.
V Praze : C.H. Beck, 2008
xxxvii, 367 s. ; 23 cm

ISBN 978-80-7400-032-4 (váz.)
Právnické učebnice
Obsahuje bibliografii na s. [482]-360, bibliografické odkazy a rejstřík
000083713
Předmluva k 1. vydání -- Předmluva k 2. vydání -- Předmluva k 3. vydání -- Předmluva ke 4. vydání -- Autoři jednotlivých kapitol -- 0 autorech -- Způsob citace judikatury -- Přehled obsahu -- Seznam použitých zkratek -- Kapitola I. Předmět práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 1. Pojem sociálního zabezpečení -- Oddíl 2. Cíle soudobého sociálního zabezpečení -- Oddíl 3. Obsah sociálního zabezpečení -- Oddíl 4. Předmět práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 5. Systém práva sociálního zabezpečení -- v České republice -- Kapitola II. Vznik a vývoj práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 1. Kořeny sociálního zabezpečení -- Oddíl 2. Vznik a vývoj moderních forem sociálního -- zabezpečení -- Oddíl 3. Vývoj sociálního zabezpečení v období -- let 1918-1938 -- Oddíl 4. Vývoj sociálního zabezpečení v období -- let 1939-1945 -- Oddíl 5. Vývoj sociálního zabezpečení v období -- let 1946-1948 ---
Oddíl 6. Vývoj sociálního zabezpečení v období -- let 1949-1989 -- Oddíl 7. Sociální zabezpečení po roce 1989 -- Kapitola III. Prameny práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 1. Vymezení pojmu -- Oddíl 2. Právo na sociální zabezpečení -- Oddíl 3. Právní předpisy sociálního zabezpečení -- Oddíl 4. Působnost práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 5. Interpretace práva sociálního zabezpečení -- Oddíl 6. Aplikace práva sociálního zabezpečení -- a možnost použití analogie -- Kapitola IV. Lidská práva a činnost mezinárodních -- organizací v sociálním zabezpečení -- Oddíl 1. Pojetí lidských práv -- Oddíl 2. Vývoj a internacionalizace lidských práv -- Oddíl 3. Mezinárodní organizace působící v oblasti -- sociálního zabezpečení a jejich dokumenty -- 3.1. Organizace spojených národů -- 3.2. Rada Evropy -- 3.3. Evropská společenství -- 3.4. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ---
3.5. Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (MASZ) -- Kapitola V. Vztah českého práva sociálního zabezpečení k právu Evropské unie -- Oddíl 1. Obecně -- Oddíl 2. Koordinace národních systémů sociálního -- zabezpečení -- Oddíl 3. Základní principy koordinace a její rozsah -- Oddíl 4. České právo sociálního zabezpečení po vstupu -- do Evropské unie -- Kapitola VI. Právní skutečnosti a právní vztahy -- v sociálním zabezpečení -- Oddíl 1. Vymezení pojmu právní skutečnosti -- Oddíl 2. Sociální události a jejich členění -- Oddíl 3. Základní sociální události v právu -- sociálního zabezpečení -- 3.1. Nemoc (porucha zdraví) -- 3.2. Pracovní neschopnost -- 3.3. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav -- 3.4. Invalidita -- 3.5. Těhotenství a mateřství -- 3.6. Nezaopatřenost dítěte -- 3.7. Dosažení určitého věku -- 3.8. Smrt -- 3.9. Nedostatečný příjem -- 3.10. Pracovní úraz a nemoc z povolání ---
Oddíl 4. Vymezení právních vztahů sociálního zabezpečení -- Oddíl 5. Druhy právních vztahů sociálního zabezpečení -- Oddíl 6. Subjekty právních vztahů sociálního zabezpečení -- 6.1. Způsobilost k právům a povinnostem -- 6.2. Způsobilost k právním úkonům -- Oddíl 7. Obsah právních vztahů sociálního zabezpečení -- Oddíl 8. Objekt právních vztahů sociálního zabezpečení -- Kapitola VII. Odpovědnost v sociálním zabezpečení -- Oddíl 1. Vymezení odpovědnosti -- Oddíl 2. Předpoklady vzniku odpovědnosti -- Oddíl 3. Druhy odpovědnosti -- 3.1. Odpovědnost za nezaplacení pojistného -- 3.2. Odpovědnost za přeplatek na dávce sociálního zabezpečení -- 3.2.1. Subjektivní odpovědnost -- 3.2.2. Objektivní odpovědnost -- Kapitola VIII. Financování sociálního zabezpečení -- Oddíl 1. Obecné principy a modely řešení -- Oddíl 2. Financování zdravotnictví a zdravotní péče ---
2.1. Stručně k vývoji péče o zdraví ve 2. polovině XX. století -- 2.2. Zdravotní pojištění jako způsob financování zdravotní péče pojem a význam -- 2.3. Rozsah a podmínky poskytování zdravotní péče -- a způsob její úhrady -- 2.4. Přehled české právní úpravy poskytování a financování zdravotní péče -- Oddíl 3. Financování sociálního pojištění -- 3.1. Zdroje financování -- 3.2. Pojistné -- 3.2.1. Poplatníci -- 3.2.2. Výše pojistného -- 3.2.2.1. Vyměřovací základ -- 3.2.2.2. Rozhodné období -- 3.2.2.3. Procentní sazby -- 3.2.3. Výběr pojistného -- 3.2.4. Povinnosti a sankce -- 3.2.4.1. Sankce vůči poplatníkům -- a) Penále -- b) Přirážka k pojistnému -- c) Pokuty -- 3.2.4.2. Sankce vůči správám sociálního zabezpečení -- 3.2.5. Některé společné informace -- Oddíl 4. Financování státní sociální podpory -- Oddíl 5. Financování sociální pomoci -- Kapitola IX. Zdravotní pojištění ---
Oddíl 1. Základní principy veřejného zdravotního pojištění. Oddíl 2. Osobní a věcný rozsah veřejného zdravotního -- pojištění -- Oddíl 3. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění -- Oddíl 4. Institucionální zajištění veřejného zdravotního -- pojištění -- Oddíl 5. Způsob a formy poskytování a úhrady zdravotní -- péče -- Oddíl 6. Druhy zdravotních pojišťoven a jejich organizační -- struktura -- Kapitola X. Nemocenské pojištění -- Oddíl 1. Obecně -- 1.1. Účast na nemocenském pojištění -- 1.1.1. Občané, kteří nejsou účastni nemocenského pojištění -- 1.1.2. Výkon několika činností -- 1.2. Pojistný poměr -- 1.3. Ochranná lhůta -- Oddíl 2. Dávky z důvodu nemoci a mateřství -- 2.1. Nemocenské -- 2.1.1. Podmínky nároku na nemocenské -- 2.1.2. Poskytování nemocenského -- 2.1.3. Započitatelný příjem -- 2.1.4. Výše a výpočet nemocenského -- 2.1.5. Podpůrci doba ---
2.2. Podpora při ošetřování člena rodiny -- 2.3. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství -- 2.4. Peněžitá pomoc v mateřství -- Oddíl 3. Společná ustanovení o nárocích z nemocenského -- pojištění zaměstnanců -- 3.1. Rodinní příslušníci -- 3.2. Nároky při několika zaměstnáních -- 3.3. Vyloučení nároku na nemocenské -- 3.4. Promlčení dávek -- 3.5. Výplata dávek nemocenského pojištění a přechod nároku -- na výplatu dávky -- 3.6. Změna a vrácení dávek -- 3.7. Vynětí z daňové povinnosti -- Oddíl 4. Nemocenské pojištění osob samostatně -- výdělečně činných -- 4.1. Nemocenské -- 4.2. Peněžitá pomoc v mateřství -- Oddíl 5. Nároky zaměstnanců ve vazbě a v souvislosti s výkonem -- trestu odnětí svobody -- 5.1. Vazba -- 5.2. Výkon trestu odnětí svobody -- Oddíl 6. Odchylné úpravy nemocenského pojištění -- pro některé skupiny zaměstnanců ---
Oddíl 7. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění -- 7.1. Principy nové právní úpravy -- 7.2. Změny zákona o nemocenském pojištění -- Kapitola XI. Úrazové pojištění -- Oddíl 1. Obecná informace o systému -- Oddíl 2. Stručný historický přehled právní úpravy -- Oddíl 3. Vymezení pojmu pracovního úrazu a nemoci z povolání Oddíl 4. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu. Oddíl 5. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou -- pracovním úrazem nebo nemocí z povolání -- Oddíl 6. Odškodňovaní úrazů a nemocí z povolání ve státní službě -- Oddíl 7. Odchylky pro některé skupiny fyzických osob -- Oddíl 8. Předpoklady vzniku odpovědnosti zaměstnavatele -- za škodu -- Oddíl 9. Nová právní úprava úrazového pojištění zaměstnanců -- Kapitola XII. Důchodové pojištění -- Oddíl 1. Základní principy důchodového pojištění -- Oddíl 2. Pojmy -- 2.1. Základní pojmy ---
2.1.1. Důchody -- 2.1.2. Doba pojištění -- 2.1.2.1. Povinná účast na důchodovém pojištění -- 2.1.2.2. Dobrovolná účast na důchodovém pojištění -- 2.1.2.3. Doby zaměstnání -- 2.1.2 A. Náhradní doba pojištění -- 2.1.2.5. Náhradní doby -- 2.1.3. Výpočtový základ -- 2.2. Další pojmy -- 2.2.1. Dítě -- 2.2.2. Osoby blízké -- 2.2.3. Pracovní úraz a nemoc z povolání -- 2.2.4. Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav -- 2.2.5. Výdělečná činnost -- Oddíl 3. Způsob výpočtu důchodu -- 3.1. Obsah dávkové formule -- 3.1.1. Vyměřovací základ -- 3.1.2. Koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu; přepočítací koeficient -- 3.1.3. Roční vyměřovací základ -- 3.1.4. Rozhodné období -- 3.1.5. Vyloučené doby -- 3.1.6. Osobní vyměřovací základ -- 3.1.7. Redukční hranice -- 3.1.8. Výpočtový základ -- 3.1.9. Zachovaný výpočtový základ -- 3.2. Pravidla dynamizace ---
3.2.1. Dynamizace výpočtových prvků -- 3.2.2. Dynamizace vyplácených důchodů -- 3.3. Tzv. srovnávací výpočet -- Oddíl 4. Starobní důchod -- 4.1. Účel a charakteristika -- 4.2. Typy starobních důchodů -- 4.3. Vznik nároku, jeho trvání a zánik -- 4.3.1. Podmínky nároku -- 4.3.1.1. Věková podmínka -- 4.3.1.2. Podmínka potřebné doby pojištění -- 4.3.1.3. Zvláštní podmínky pro předčasné starobní důchody -- a) Dočasně snížený předčasný starobní důchod -- b) Trvale snížený předčasný starobní důchod -- 4.3.2. Trvání nároku a jeho zánik -- 4.4. Výše důchodu -- 4.4.1. Procentní sazba za dobu pojištění před vznikem nároku na důchod -- 4.4.2. Procentní sazba za dobu výdělečné činnosti -- po vzniku nároku na důchod -- 4.4.3. Záporná procentní sazba za dobu předčasnosti -- 4.4.3.1. Dočasně snížený předčasný starobní důchod -- 4.4.3.2. Trvale snížený předčasný starobní důchod ---
4.5. Výplata důchodu při další výdělečné činnosti -- 4.5.1. Řádný starobní důchod -- 4.5.2. Předčasné starobní důchody -- Oddíl 5. Dávky podmíněné dlouhodobě nepříznivým -- zdravotním

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC