Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Leda, 2003
526 s. : il.

objednat
ISBN 80-7335-008-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, klíč ke cvičením, portugalsko-český a česko-portugalský slovník
Portugalština - učebnice pro samouky
000083857
Předmluva ...13 // Úvodní lekce // Výslovnost a pravopis portugalských samohlásek: délka a přízvuk samohlásek; samohlásky ústní; samohlásková znaménka; souhlásky; abeceda ...15 // 1. lekce - Ligáo 1 // Portugal, os Azores e a Madeira ...24 // Výslovnost a pravopis: samohlásky nosové; dvojhlásky; vázání a navazování v mluvních celcích - změny ve výslovnosti souhlásek ...26 // Mluvnice: člen určitý, tvary, užití; podstatná jména na -o / -a; tvoření množného čísla; přídavná jména na -o / -a; tvoření množného čísla; postavení; pravidelné stupňování - 2. stupeň; slovesa na -ar; zápor; slovesa ser, estar; předložky; stahování členu určitého s předložkami de, em ...29 // 2. lekce - Ligáo 2 // Num lar estudantil. Doplňkový text: Vida universitária ...38 // Reálie: univerzity v Portugalsku; administrativní dělení Portugalska 40 // Výslovnost a pravopis: výslovnost e- před palatálami; předpona ex-; ou - oi; // navazování a vázání slov v mluvních celcích; hiát, psaní velkých písmen 41 // Mluvnice: člen určitý - užití, vynechávání; člen neurčitý - tvary a užití, sta-’hování s předložkami de, em; podstatná jména - rodové dvojice; zájmena osobní v podmětu; zájmena přivlastňovací, zájmeno vztažné cujo; přítomný čas sloves na -ar, -er, -ir; příčestí minulé sloves na -ar; slovesa ser, estar -užití; nepravidelné sloves ser (přít. čas); opisné vazby estar a + inf., andar a + inf.; příslovce na -mente; muito x muitos, muitas ...43 // 3. lekce - Li áo 3 // Conversa telefónica. Doplňkový text: Publicidade ...55 // Reálie: telefonování; hodiny - 1. část ...57 // Mluvnice: zájmena osobní voce, voces, zájmena osobní ve 3. pádu; nepravidelná slovesa estar, ir, tet; poder, dizer (přít. čas); budoucí čas opisný ir + inf.;
připojování zájmen ke slovesným tvarům; číslovky základní 1-10; určování času; postavení příslovcí na -mente; povinné stahování členu určitého s předložkou a; vazba slovesaprecisar ...58 // 4. lekce - Ligáo 4 // Empregos e o desemprego. Doplňkový text: Anúncio: secretária polivalente ...68 // Doplňkový slovníček: Povolání a zaměstnání ...70 // Výslovnost a pravopis tvarů sloves na -ar v perfektu; souhláskové skupiny ...71 // Mluvnice: množné číslo podstatných jmen (pokrač.); množné číslo přídavných jmen (pokrač.)-, sloveso: vykání; příčestí minulé sloves na -er, -ir (pokrač.)-, jednoduchý čas minulý sloves na -ar, přechodník přítomný; číslovky řadové ...72 // 5. lekce - Ligáo 5 // Problemas sociais ...81 // Doplňkový slovníček: O problema de droga ...82 // Reálie: administrativní dělení Portugalska ...83 // Mluvnice: rod podstatných jmen (pokrač.)-, množné číslo podstatných jmen složených; množné číslo přídavných jmen na -//; pravidelné stupňování (pokrač.), superlativ absolutní; nepravidelná slovesa haver, diferir, servir (přít. čas), ser (perfektum); trpný rod; ukazovací zájmena este / esta, esse / essa; číslovky základní 11-1000 (pokrač.)-, slovní zásoba („internacionalismy“); novinářský styl ...84 // 6. lekce - Ligáo 6 // Preservar a Natureza (Reservas naturais em Portugal). Anedota ...98 // Doplňkový slovníček: Flora e fauna ...101 // Mluvnice: rod a množné číslo podstatných jmen (pokrač.)-, postavení přídavných jmen; nepravidelné stupňování, sestupňování přídavných jmen a příslovcí; zájmena osobní ve 4. pádu; zájmeno tázací qual; zájmeno vztažné que; nepravidelná slovesa ver, reduzir (přít. čas); sloveso proteger; příčestí minulé (pokrač.)-, infinitiv osobní; interpunkce; odvozování slov; dever - užití;
; verbonominální vazby ...103 // Exercícios de Revisäo I ...114 // Ligáo 7 // Saúde e doengas. Anedotas. Provérbio ...120 // Doplňkový slovníček: Doengas e problemas de saúde ...122 // Mluvnice: vynechávání členu určitého (pokrač.)-, spojování členu určitého s předložkou por, přídavná jména hom, mau; nepravidelné stupňování přídavných jmen (pokrač.)-, nepravidelná slovesa querer, dar (přít. čas), ter (perfektum); ter de / que; příčestí minulé (pokrač.)-, budoucí čas jednoduchý; složený čas minulý; trpný rod (pokrač.)-, číslovky základní (dokončení)-, slovesné vazby s dar a ler ...123 // Ligáo 8 // No médico. No dentista. No consultório de clínica geral ...134 // Doplňkový slovníček: O corpo humano ...135 // Zdvořilostní vazby ...136 // Mluvnice: rod a množné číslo podstatných jmen (pokrač.)-. zájmena ukazovací isto, isso; osobní zájmena předmětová přízvučná; zájmeno tázací que / o que-, slovesa: dvojí zápor; zvratná slovesa; nepravidelná slovesa saber, fazer (přít. čas); rozkazovací způsob; perfektum sloves na -er, -ir, nepravidelné sloveso sentir; sloveso vollar ...137 // Ligáo 9 // A saúde publica dos portugueses. Doplňkový text: Náo fume pela sua saúde! ...148 // Pravopisné změny při časování sloves ...152 // Mluvnice: člen určitý místo podstatného jména; rod a množné číslo podstatných jmen (pokrač.)-, zájmena vztažná que (pokrač.), o qual\\ zájmena neurčitá; slovesa: opis é ...que; slovesa na -uir; nepravidelné sloveso trazer, vir, rozkazovací způsob (pokrač.)-, příčestí minulé (pokrač.)-. infinitiv osobní (pokrač.)-, příslovce - tvoření a stupňování (rekapitulace) ...152 // Ligáo 10 // Na praia. A costa da Prata. Anedota ...165 // Výslovnost que - qui; gue - gui ...168 //
Mluvnice: člen určitý místo podstatného jména (pokrač.)’, množné číslo podstatných jmen (pokrač.)-, zájmena ukazovací (pokrač.); nepravidelná slovesa preferir, divertir-se, pór; perfektum sloves ir, fazer, ver, slovesné vazby; trazer - levar ...168 // Ligáo 11 // Mudangas no clima. Curiosidades em relagáo ao tempo. Doplňkový text: A previsáo do tempo ...178 // Výslovnost: přízvuk ...182 // Mluvnice: slovesa: imperfektum; nepravidelné sloveso caii; medir; perfektum slovesa estar; infinitiv osobní; měsíce, datum ...182 // Ligáo 12 // Desportos em Portugal. Homenagem a Emil Zátopek. Doplňkový text: Curiosidades desportivas ...192 // Výslovnost: pravidla o postavení přízvuku (pokrač.); intonace ...196 // Mluvnice: slovesa: nepravidelné sloveso dar (perfektum); opisné slovesné // vazby ir + přechodník, deixar de + inf.; konjunktiv přítomný; rozkazovací způsob 3. os. sg. a pl.; perfektum x imperfektum (užití), slovesné vazby; číslovky - datum ...198 // Exercícios de revisäo II ...205 // Ligáo 13 // Ecologia ...211 // Doplňkový slovníček: Signos do Zodíaco ...213 // Mluvnice: slovesa: podmiňovací způsob; vkládání tvarů zájmen předmětových neprízvučných do tvarů budoucího času a podmiňovacího způsobu; rozkazovací způsob - kladné i záporné tvary; souslednost časová; opisné slovesné vazby estar a + inf., ir a + inf.; konjuktiv přítomný (pokrač.)’, infinitiv osobní (pokrač.)’, slovesné vazby ...214 // Ligáo 14 // Almogo no restaurante. Anedota ...224 // Doplňkový slovníček: Cozinha portuguesa. Pozdravy a rozloučení. Prosba ...227 Mluvnice: vynechávání členu určitého; slovesa: gostar de; nepravidelné sloveso querer; rozkazovací způsob nepravidelných sloves; konjunktiv přítomný nepravidelných sloves; opisné slovesné vazby; absolutní příčestí minulé ...228 //
Ligáo 15 // Os hábitos alimentares dos portugueses. Doplňkový tetx: Os petiscos dos portugueses. Os vinhos ...238 // Mluvnice: vynechávání členu určitého a neurčitého; pravidelné stupňování přídavných jmen bom, mau. grande, pequeno; nepravidelné sloveso vir; perfektum slovesapór; nepravidelné příčestí minulé (pokrač.); konjunktiv přítomný (pokrač.); konjunktiv budoucí; opisné slovesné vazby ir + přechodník, acabarpor + inf.; předložky používané к vyjádření hodin ...243 // Ligáo 16 // Comida portuguesa. No mercado de peixe ...255 // Doplňkový slovníček: Peixes, mariscos e cefalópodes ...258 // Reálie: os santos populäres ...258 // Mluvnice: přídavná jména ve funkci příslovcí; spojování zájmen osobních neprízvučných ve 3. a 4. pádu; tázací zájmeno quanto; nepravidelná slovesa saber, caber, consumir, saborear; konjunktiv přítomný (pokrač.); souvětí podmínkové reálné; číslovky řadové 1.—10.; dny v týdnu; váhy ...259 // Ligáo 17 // Nos correios. A visita ao Castelo ...272 // Reálie: Lisboa ...275 // Mluvnice: přivlastňovací zájmena (pokrač.); slovesa: předminulý čas složený; souslednost časová (shrnutí); přechodník minulý; infinitiv osobní složený; portugalské ekvivalenty českého muset; slovesné vazby; vyjadřování hodin (rekapitulace); určování denní doby ...275 // Ligáo 18 // Correspondencia particular. Correspondéncia oficial. Anedotas. Doplňkový text: A receita de arroz doce ...287 // Reálie: korespondence, psaní adres, oslovení, závěrečné fráze ...290 // Mluvnice: podstatná jména: zdrobněliny; slovesa: há ve významu před; sloveso pedir; konjunktiv přítomného času (rekapitulace); infinitiv osobní // (pokrač.); číslovky řadové od 10. výše ...293 // Exercícios de revisäo III ...301 //
Ligáo 19 // No centro comercial: Na secgäo de pronto-a-vestir; Na secgäo de senhora ...305 Doplňkový slovníček: Centro comercial - secgóes. Roupa ...307 // Mluvnice: podstatná a přídavná jména vyjadřující barvy; de + podstatné jméno ve funkci přídavného jména; slovesa: conseguir, vestir; konjunktiv imperfekta; nejdůležitější slovesné vazby (rekapitulace) ...309 // Ligáo 20 // A reuniäo de família. A casa dos Borges 1. Anedota ...319 // Mluvnice: nepravidelné sloveso ouvir; konjunktiv imperfekta v podmínkových souvětích neskutečných; konjunktiv předminulého času; podmiňovací způsob složený; vyjadřování pocitů pomocí slovesa ter; odvozování slov ...323 // Příbuzenské vztahy ...330 // Ligáo 21 // A casa dos Borges II. Uma tarde de lazer ...331 // Mluvnice: nepravidelné sloveso sugerii; advertir, rir, prever; užití sloves ser x estar; trpný rod (rekapitulace); slovesný vid; předložky a příslovce místa ...335 // Ligáo 22 // No banco. Na sapataria ...346 // Zdvořilostní vazby ...349 // Mluvnice: slovesa: nepravidelná příčestí minulá (rekapitulace); nepravidelné slovesa vater; předminulý čas jednoduchý; konjunktiv minulý složený; // předbudoucí čas indikativu a konjunktivu; opisná slovesná vazba náo deixar de + inf.; spojky assim que, logo que\\ předložky a předložková spojení vyjadřující časové určení ...349 // Ligáo 23 // Carta de apresentagäo de queixa. Anedotas: Um acidente. Mais uma. Na // garagem. Doplňkový text: Servigos vários ...359 // Doplňkový slovníček: Servigos ...362 // Mluvnice: nepravidelná slovesa fiigir, cair; užití konjunktivu (rekapitulace)-, některá slovesa a jejich ekvivalenty v češtině ...363 // Ligáo 24 // Os transportes públicos de Lisboa. Onde fica ...? Doplňkový text: Para tirar o passe social ...371 //
Mluvnice: užití a vynechávání členu určitého; přídavné jméno antigo; // nepravidelné sloveso subir, construir, infinitiv osobní (rekapitulace) 376 // Exercícios de revisäo IV ...383 // Ligáo 25 // No aeroporto de Lisboa. O posto de informagáo turística. Reserva de alo- // jamento. Doplňkový text: Goa ...387 // Vyjádření souhlasu a nesouhlasu ...390 // Mluvnice: přídavná jména-změna významu podle postavení; slovesa: infinitiv osobní (pokrač.)-, infinitiv prostý; vazby slovesa dar; české ekvivalenty některých sloves ...391 // Ligáo 26 // A cultura e as diversöes em Lisboa. Vamos ä opera. Doplňkový text: O tea-tro e o cinema ...401 // Doplňkový slovníček: A cultura ...404 // Vyjádření lítosti ...405 // Mluvnice: člen určitý u zeměpisných názvů (rekapitulace)-, přídavná jména - tvoření ženského rodu (rekapitulace)-, nepravidelná slovesa divertir(-se); atribuir; slovní zásoba ...405 // Ligáo 27 // A Lisboa histórica. Diálogo. Doplňkový text: A Lisboa de hoje ...414 // Mluvnice: a maioria, a maiorparte - shoda; shoda přídavného jména s podstatným v rodě a čísle; nepravidelná slovesa ler, jazer, instruir, prevenir, opisné slovesné vazby (rekapitulace - 1. část) ...419 // Poezie: Eugénio de Andrade: Ргада de Malá Strana; Lisboa ...428 // Ligáo 28 // Portugal. Diálogo. Doplňkový text: A origem de Portugal ...430 // Mluvnice: rod podstatných jmen (rekapitulace); sloveso atingir, opisné slovesné vazby (rekapitulace - 2. část) ...434 // Ligáo 29 // O portuguěs no mundo I. Os PALOP. Doplňkový text: A lingua portuguesa ...445 // Mluvnice: množné číslo podstatných a přídavných jmen (doplnění)-, některá slovesa ve spojení s předložkami ...450 // Dez razöes para, segundo o Instituto Camöes, se aprender portuguěs ...458 // Ligáo 30 // O portuguěs no mundo II. O Brasil I: Dados Gerais ...460 //
Doplňkové texty (brazilské): Potenciál agroindustrial e turistice da Costa // do Dendé. Salvador ...461 // Brazilská portugalština (srovnání s evropskou portugalštinou): rozdíly ve výslovnosti a pravopisu - samohlásky, souhlásky; rozdíly ve slovní zásobě; rozdíly v tvarosloví a syntaxi. Některé charakteristické rysy ve výslovnosti // jednotlivých regionů Brazílie ...465 // Exercícios de revisäo V ...473 // Ligáo 31 // O Brasil II: Rio de Janeiro. Brasilia. Säo Paulo. Ouro Preto. O Pantanal. Manaus ...477 // Brazilská portugalština - další rozdíly: rozdíly ve výslovnosti, v pravopisu // a ve slovní zásobě; rozdíly v tvarosloví a syntaxi ...481 // Státy Brazílie, jejich hlavní města a příslušná přídavná jména ...486 // Mapa Brazílie ...487 // Antologie doplňkových textů ...489 // Státy a příslušná přídavná jména ...513 // Rejstříky: Mluvnický rejstřík ...517 // Přehled konverzačních témat ...523 // Přehled témat reálií ...525 // Mapa Portugalska ...527 // Sešit: // Klíč ke cvičením ...5 // Portugalsko-český slovník ...55 // Česko-portugalský slovník ...87

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC