Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2002
563 s. : il.

ISBN 80-86429-09-1 (váz.)
Studijní texty ; 23
Obsahuje tabulky, mapky na příloze, předmluvu, úvod, přílohy, jmenný rejstřík, rejstřík obecných a teoretických pojmů, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 513-543
Dějiny světové - pojednání
000083868
OBSAH // PŘEDMLUVA 9 // PODĚKOVÁNÍ 15 // ÚVOD: VOLBA VÝCHODISKA 17 // I. CIVILIZACE 21 // CIVILIZACE OBECNĚ 23 // Civilizace, kultura a společnost 23 // Civilizace a náboženství 26 // Společnostně-vědní relevance 28 // Identita a vědomí civilizační přináležitosti 31 // I.A5 Dějinný rytmus a návaznost civilizací 37 // I.B CIVILIZACE V PARADIGMATECH LIDSKÉHO // ÚDĚLU 47 // I.B1 Současný pohled a první paradigmata 47 // I.B2 Evropský prostor a rytmus paradigmat 54 // I.B3 Paradigma a rytmus Dálného východu 62 // I.B4 Civilizační kontrasty v jižní Asii 70 // I.B5 Sjednocení Levanty v islámu 78 // I.B6 Střet paradigmat na přelomu tisíciletí 85 // I. B7 Příčiny a logika rozdílů mezi paradigmaty lidského údělu 87 // II. SOCIÁLNÍ FORMACE 93 // ILA SOCIÁLNÍ FORMACE OBECNĚ 95 // II.Al Sociální formace a struktura moci 95 // II.A2 Mnohorozměrnost sociálních formací 100 // II.A3 Sociální formace a ideace 107 // II.A4 Časový sled sociálních formací 113 // II.B SOCIÁLNÍ FORMACE A DĚJINNÁ REALITA 118 // Úvodní poznámka 118 // Městská polyarchie a impérium - Mezopotámie a Foiničané 121 // II. B3 Polyarchie klasického Řecka 126 // H.B4 Řím od polyarchie k impériu 133 // II.B5 Izrael mezi monarchií a hierokracií 138 // II.B6 Čína od feudality k impériu 144 // II.B7 Vývoj sociální formace Indie před výzvou Západu 152 // II.B8 Sociální struktura islámské civilizace ve středověku 157 // H.B9 Dynamika zdánlivě statických formací: a) faraónský Egypt 162 // b) imperiálni Čína 165 // II.BIO Poznámka ke vztahu mezi sociální formací a civilizací 171 // IH. REVOLUČNÍ TRANSFORMACE NADNÁRODNÍHO DOSAHU // III.A OBECNÁ POZNÁMKA HI.B REVOLUČNÍ TRANSFORMACE FRANCIE // III.Bl Problematika revoluce // III.B2 Průběh rozkmitové fáze revoluce IILB3 Bonapartovské řešení a restaurační kompromisy //
IILB4 Druhé kolo revolučního procesu // III.B5 Revoluce ve vztahu k náboženství // III.C REVOLUČNÍ TRANSFORMACE RUSKA HI.Cl Úvodní slovo IILC2 Historické kořeny // III.C3 Vnitřní protiklady IILC4 Západní vzory a ruská skutečnost // III.C5 „Vývoz“ revoluce // III.D REVOLUČNÍ TRANSFORMACE ČÍNY // III.Dl Předpoklady a předehra HI.D2 Marný pokus o reformu IILD3 První kolo revoluce: vláda z pověření lidu, nebo další nebeský // mandát k 216 // III.D4 Druhé kolo revoluce: evropsko-americkýči evropsko-asijskývzor k 218 // III.D5 ’Třetí kolo revoluce: recepce, nebo rekonstrukce k 221 // III.D6 Snaha o konsolidaci: spektrum protikladů // HLE ÚVAHA KOMPARATIVNÍ // 229 // IV. NÁROD, NÁBOŽENSTVÍ A STÁT 233 // IVA ÚVODNÍ POZNÁMKA 235 // IVB KONTINENTY NA OSE ATLANTIKU 238 // IVB1 Sémantická problematika 238 // IV.B2 Etnopolitická struktura současné Evropy 244 // IV.B3 Dvěstě let etnopolitického vývoje Evropy 252 // IV.B4 Typologie etnopolitických vztahů ve světovém měřítku 256 // IVB5 Stratifikační a etnopolitická struktura Ameriky 260 // IV.B6 Dějinné předpoklady etnopolitické struktury Afriky 267 // IVB7 Tvárné osy africké modernity 274 // IVO ASIE A OCEÁNIE 286 // IVCl Slovo o multiplicitní komplexitě Asie 286 // IV.C2 Dějinné předpoklady afro-asijské institucionalizace islámu 287 // IV.C3 Etnopolitická struktura zeměpisného jádra islámské civilizace 292 // IV.C4 Arabský svět a levantská problematika roku 2000 297 // IV.C5 Severní pomezí islámu a asijské Rusko 302 // IV.C6 Peripetie civilizačně rozdělované Indie 306 // IV.C7 Etnická a náboženská struktura indicko-malajského prostoru 311 // IV.C8 Mezi Indií a Čínou 321 // IVC9 Čína a Číňané (Říše středu a národ Chan) 328 // IV.ClO Korea a její rozpolcenost 331 // IV.Cll Země vycházejícího slunce (Japonsko) 334 //
IV.C12 Oceánie a kontrasty Pacifiku 337 // IV. D ZÁVĚREČNÁ ÚVAHA 341 // V. REVOLUCE ATRANSFORMACE LOKÁLNÍ // POVAHY 347 // VA OBECNÁ ÚVAHA 349 // VB TURECKO 352 // V.Bl Úvodní charakteristika 352 // V.B2 Národnostní a náboženská problematika 354 // V.B3 Sociálně ekonomická problematika a predrevoluční situace 356 // V.B4 Od pokusu o reformu k revoluci 359 // V.B5 Od revoluce k transformaci 362 // VC ÍRÁN 368 // VCl Úvodní charakteristika 368 // V.C2 Revoluční pokus o konštituční monarchii 369 // V.C3 První impérium - pokus o transformaci 371 // V.C4 Konštituční mezihra - pokus o sociání revoluci 372 // V.C5 Druhé impérium - bílá revoluce 374 // V.C6 Islámská revoluce 376 // V.C7 Islámská republika a boj o její orientaci 380 // V.D JAPONSKO 384 // V.Dl Úvodní úvaha 384 // V.D2 Recepční hybrid - ricurjó systém 385 // V.D3 Dyarchie - šógun a tennó 388 // V.D4 Dramatický záblesk modernity 391 // V.D5 ’ Pečovatelská izolace -Tokugawa 393 // V.D6 Otevření zvenku - kokutai systém 397 // V.D7 Zhroucení aspirací na světovou velmoc - nařízená forma recepce 399 // V.E MEXIKO 402 // V.El Strukturní předpoklady 402 // V.E2 Emancipace kolonizátorů 405 // V.E3 Revoluce a občanská válka 406 // V.E4 Revoluční reforma 408 // V.E5 Konsolidace a nové zaměření 410 // V. F KOMPARATIVNÍ VÝSLEDNÁ ÚVAHA 416 // VI. SOCIOLOGICKÉ PARAMETRY A TRENDY DĚJIN 419 // VI.1 Poznámka ke struktuře knihy 421 // VI.2 Motivace, participace a stratifikace dějinných subjektů 423 // VI.3 Moduly konfigurační proměnlivosti 431 // VI.4 Cesty vědění a dovednosti 438 // VI.5 Cesty náboženství a přikázání 446 // VI.6 Cesty státu a práva, práce a majetku 457 // VI.7 Žena a její status 470 // VI.8 Výhledy jasné a pochmurné 478 // PŘÍLOHA: Míry lidského vývoje 492 // MAPOVÁ PŘÍLOHA 497 // LITERATURA 513 // JMENNÝ REJSTŘÍK 545 // REJSTŘÍK

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC