Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.3) Půjčeno:209x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 1995
147 s.

ISBN 80-85850-10-9 (brož.)
Studijní texty ; 9
Bibliografie: s. 145-146.
Poradenství - publikace odborné
000083906
OBSAH // Devět učebnic 8 // PREDHOVOR 10 // PRVÁ ČASŤ // PORADENSKÝ PROCES 11 // Ján Gabura // I. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVA 13 // K. PORADENSKÉ SYSTÉMY 14 // II. 1. Poradenstvo v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 15 // K.2. Poradenstvo v oblasti školstva 16 // II. 3. Systém poradenstva v zdravotníctve 16 // II.4. Iné typy poradenstva 17 // III. PORADENSKÉ PRÍSTUPY 18 // KKK. Dynamický prístup 19 // III. 2. Behaviorálny prístup 19 // K.K. Experienciálny prístup 19 // K.4. Eklektické poradenstvo 20 // IV. VONKAJŠIE PODMIENKY PORADENSKÉHO PROCESU 22 // V. PORADENSKÝ TEAM 24 // VI. PRVÝ KONTAKT S KLIENTOM 25 // VII. ČAS V PORADENSTVE 28 // VIII. KOMUNIKÁCIA V PORADENSKOM PROCESE 30 // ѴII.1. Verbálna komunikácia 31 // ѴIIK. 1.1. Aktívne počúvanie 31 // ѴIIK.1.2. Práca s otázkami 32 // ѴIIK. 1.3. Jazyk v poradenstve 33 // VIII. 1.4, Akceptácia 35 // ѴIIK.1.5. Empatia 35 // ѴIIK.1.6. Kongruencia 36 // ѴIIK.2. Neverbálna komunikácia 36 // VIII.2.1. Mimika 37 // ѴIIK.2.2. Gestikulácia 38 // ѴIIK.2.3. Haptika 39 // ѴKII.2.4. Proxemika 41 // ѴK.2.5. Teritorialita 41 // VIII.2.6. Posturológia 42 // ѴIIK.2.7. Kinezika 42 // ѴIIK.2.8. Paralinguistika 43 // ѴIIK.2.9. Produkcia 44 // IX. SPÄTNÁ VÄZBA // X. ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR K.1. Rodinná anamnéza // X.2. Školská a profesionálna anamnéza X.3. Zdravotná anamnéza // X.4. Anamnéza problému klienta //
XI. DIAGNOSTIKA // XI. 1. Pozorovanie ako diagnostická metóda XI.2. Analýza materiálov // XI. 3. Štandardizovaná diagnostika X3.4. Činnostná diagnostika XI.5. Diagnostika pomocou vecí // XII. PORADENSKÉ INTERVIEW // XIII. PORADENSKÝ KONTRAKT // XIV. METÓDY PRÁCE S KLIENTOM // XV. ROLA PORADCU // XVI. RIZIKOVÍ KLIENTI // XVI. 1. Špecifiká práce s nedobrovoľným klientom XVI.2. Klient v odpore // XVI. 3. Poradenská práca s mlčanlivým klientom XVI.4. Poradenská práca s depresívnym klientom XVI.5. Poradenská práca so suicidálnym klientom XVI.6. Manipulatívny klient XVI.7. Poradenská práca s agresívnym klientom // XVII. PÁROVÉ A RODINNÉ PORADENSTVO // XVIII. SKUPINOVÉ PORADENSTVO // XIX. UKONČENIE PORADENSKÉHO PROCESU // XX. SYNDROM VYPÁLENIA U PORADCOV // XXI. SUPERVÍZIA V PORADENSTVE // XXII. ETICKÉ ZÁSADY PRACE PORADCU // Cvičenia k prvej časti // DRUHÁ ČASŤ // PORADENSKÝ PROCES V RÁMCI PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA 103 // Jana Pružinská // ÚVOD 105 // I. Z HISTÓRIE 106 // II. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NA KLIENTA ZAMERANÉHO PORADENSTVA A PSYCHOTERAPIE 109 // II.1. Podstata ľudských bytostí 110 // II.2. Pojem seba 110 //
III. NA KLIENTA ZAMERANÁ TERAPIA 112 // III. 1. Miestoa úloha vzťahu klient - terapeut/poradca 113 // III.2. Kongruencia 114 // III.K. Bezpodmienečne pozitívne prijímanie 116 // III.4. Empatia 117 // IV. PROCES NA KLIENTA ZAMERANEJ TERAPIE 121 // IV. 1. Štádiá poradensko/terapeutického procesu 124 // IV.2. Výsledky terapie 126 // V. PRÁCA SO SKUPINOU 127 // V.l. Vonkajšie charakteristiky skupiny 128 // V.2. Charakteristiky skupinového členstva 128 // V.3. Charakteristiky terapeuta-facilitátora 129 // V.4. Rola terapeuta v skupine 130 // VI. VÝVIN SKUPINY 133 // Otázky do diskusie 136 // Cvičenia k druhej časti 136 // ROZVÍJANIE PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA U NÁS 140 // ZHRNUTIE 141 // SLOVNÍK 142 // LITERATÚRA 145 // O AUTOROCH 147
(OCoLC)35017213
cnb000109751

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC