Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
ZTRACENO
2., upravené vyd., v nakl. Scientia 1. vyd.
Praha : Scientia, 1994
635 s. : obr. (částečně barev.), fotogr., grafy ; 25 cm

ISBN 80-85827-32-8 (váz.)
Biologie - přehledy - učebnice
000084074
OBSAH // PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ ... 5 // L ÚVOD... 13 // Obecná charakteristika živých soustav (S. Rosvoal. J. Šmarda)... 14 // Charakteristika biologických věd (S. Rosypal, J. Šmarda)... 17 // Dějiny biologie (J. Homola)... 21 // II. STRUKTURA ŽIVÝCH SOUSTAV... 31 // Úvodní poznámka (S. Rosypal, J. Šmarda) ... 32 // Chemické složení živých soustav (V Kubista, P. Pikálek)... 34 // Biogenní prvky (V Kubista)... 34 // Voda a anorganické látky... 34 // Nízkomolekulární organické látky... 37 // Vysokomolekulárni organické látky (P. Pikálek, V Kubista)... 43 // Struktura nebuněčných forem živých soustav (virů) (J. Šmarda) ... 51 // Základní charakteristika virů ... 51 // Struktura a tvar virionu... 53 // #!/Struktura buňky (K. Beneš)...  5íP // Buňka - základní prvek organizace živých systémů... 59 // Stavba prokaryotické buňky... 63 // Stavba eukaryotické buňky... |_65 i // . Rostlinná pletiva a orgány (J. Mladá)... 79 // Pletiva... 79 // Pletiva dělivá (meristémy)... 82 // Pletiva trvalá ... 83 // Soustava pletiv krycích... 83 // Soustava pletiv vodivých a zpevňovacích... 87 // Soustava pletiv základních... 90 // Rostlinné orgány... 90 // Vegetativní orgány cévnatých rostlin... 92 // Kořen ... 92 // Stonek... 94 // List ... 99 // Reprodukční orgány semenných rostlin... 107 // Květ... 108 // Květenství... 115 // Plody a plodenství... 118 // Semeno... 124 // Živočišné tkáně a orgány
(I. Heráň) ...?2$? // Tkáně ... 128 // Orgány a orgánové soustavy živočichů ... 133 // Soustava tělního pokryvu (krycí)... 134 // Soustavy opory a pohybu... 137 // Soustavy orientační a řídící... 141 // Soustavy výměny a přeměny látkové ... 146 // Soustava rozmnožovací... 155 // J Odvozené a specializované orgány...ji5& // Tělní dutiny... 159 // Tělesné tvary živočichů... 160 // III. FUNKCE A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ ŽIVÝCH SOUSTAV . // Úvodní poznámka (S. Rosypal) ... // Metabolismus (V Kubista) ... // Obecná charakteristika metabolismu... // Význam enzymů a metabolických drah... // Intracelulární přenos energie... // Katabolické reakce jako zdroj energie... // Fotosyntéza... // Biosyntetické děje... // Biosyntéza nukleových kyselin a bílkovin (R Pikálek)... // Některé základní pojmy molekulární biologie... // Replikace DNA... // Transkripce... // / Translace... // / Životní funkce virů (J. Šmarda) ... // Rozmnožování bakteriálních virů... // Rozmnožování rostlinných virů ... // Rozmnožování živočišných virů ... // ? Regulační mechanismy virů... // í Životní funkce buňky (K. Beneš)... // Transport látek, osmotické děje ... // Růst a rozmnožování buňky... // j Diferenciace, stárnutí a smrt buňky... // fl - Regulace a ovlivňování buněčných dějů... // Životní funkce prokaryot (S. Rosypal) ... // Autotrofní výživa ... // Heterotrofní výživa... // Rozmnožování...
// Regulace syntézy enzymů... // Příklad diferenciace ... // / Vztah prokaryot ? teplotě... // . Životní funkce hub (V Šašek)... // Způsob výživy... // Vliv prostředí... // Chemismus hub... // Růst a rozmnožování hub... // -/- Životní funkce a individuální vývoj rostlin (J. Šebánek, L. Pavlová) // Fotosyntéza (J. Šebánek)... // Heterotrofie...¦... // Dýchání ... // Vodní režim... // Minerální výživa... // 162 // 163 // 166 // 166 // 166 // 167 // 168 171 174 176 176 // 178 // 179 // 180 184 184 188 190 // 192 // 193 193 195 // 199 // 200 // 204 204. // 205 // 206 209 211 211 213 // 213 // 214 // 215 215 219 219 221 222 224 227 // 8 // Růst... 230 // Růstové korelace... 233 // Regenerace jako obnova porušené celistvosti rostliny... 234 // Pohyby a dráždivost... 235 // Rozmnožování a vývoj (L. Pavlová) ... 236 // Životní funkce a individuální vývoj živočichů (I. Novotný, A. Romanovský)...T 25\\ // Příjem a zpracování potravy (I. Novotný)... 251 // Dýchání jako příjem 02 a výdej C02 ... 253 // Tělní tekutiny a jejich oběh... 256 // Exkrece a osmoregulace... 259 // Hormonální regulace... 262 // Nervová regulace... 264 // Smysly... 269 // Pohyb ... 273 // Nepohlavní rozmnožování (A. Romanovský)... 275 // Pohlavní rozmnožování... 277 // Průběh zárodečného vývoje... 284 // Regulace zárodečného vývoje ... 289 // Růst, stárnutí, smrt... 293 // Regenerace... 296 // IV. DĚDIČNOST, PROMĚNLIVOST
A OBECNÉ ZÁKONITOSTI EVOLUCE // ŽIVÝCH SOUSTAV... 299 // Úvodní poznámka (S. Rosypal, P. Pikálek)... ??? ’ // Dědičnost a proměnlivost živých soustav (P. Pikálek)... 303 // Cytologické základy dědičnosti ... 303 // Základni genetické pojmy... 306 // Mendelovy zákony... 308 // Genetické aspekty pohlavního rozmnožování ... 314 // Mimojaderná dědičnost... 317 // Genetické zákonitosti v populacích... 319 // Dědičnost kvantitativních znaků... 321 // Mutační změny genotypu... 323 // Dědičnost u virů a baktérií... 325 // Dědičnost u člověka...| .222-/ // Obecné zákonitosti biologické evoluce (P. Štys) . ... 331 // Základní charakteristika biologické evoluce... 331 // Vývoj evolučních teorií... 332 // Základní mechanismy evoluce... 334 // Mikroevoluce... 340 // Vznik druhů a mechanismy rozmnožovací izolace... 341 // Makroevoluce... 346 // Kulturní evoluce... 349 // V KLASIFIKACE A EVOLUCE ŽIVÝCH SOUSTAV... 351 // Úvodní poznámka (S. Rosypal) ... 352 // Úvod do taxonomie organismů (P. Štys)... 356 // Základní pojmy... 356 // Hierarchická klasifikace a vědecké názvosloví ... 358 // Tvorba fylogenetických hypotéz... 361 // Metody tvorby klasifikace... 363 // I // 9 // ?/Viry (J. Šmarda)... // Principy klasifikace virů... // Prokaryotické viry... // i Rostlinné viry, viroidy a mykoviry... // / Živočišné viry... // / Archebaktérie (Archebacteria) (S. Rosypal)... // / Obecná charakteristika říše archebaktérií
. . . . // j Eubaktérie (Eubacteria) (S. Rosypal)... // Obecná charakteristika říše eubaktérií (S. Rosypal) // Baktérie (Bacteria) (S. Rosypal)... // Sinice (Cyanobacteria) (Z. Urban)... // J Houby (Fungi) (Z. Urban)... // Obecná charakteristika říše hub... // Hlenky (Myxomycota)... // Chytridiomycety (Chytridiomycota)... // Oomycety (Oomycota)... // Houby vlastní ... // / Lišejníky (Lichenes)... // Rostliny (Plantae) (Z. Slavíková)... // Obecná charakteristika rostlinné říše . . . // Ruduchy (Rhodophyta)... // Hnědě i&sy (Chromophyta)... // Krásnoočka (Euglenophyta)... // Zelené řasy ( Chlorophyta)... // Ryniofyty (Rhyniophyta)... // Mechorosty (Bryophyta) ... // Rostliny plavuňovité (Lycopodiophyta) . . Rostliny přesličkovité (Equisetophyta) . . Rostliny kapradinovité (Polypodiophyta) . Rostliny lyginodendrové (Lyginodendrophyta) // Cykasy (Cycadophyta)... // Jinany (Ginkgophyta)... // / Jehličnany (Pinophyta)... // ’ Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) . // Živočichové (Animalia) (?. Hůrka) ... // Obecná charakteristika živočišné říše . . . // Jednobuněční, prvoci (Protozoa)... // Sarcomastigophora... // Výtrusovci (Apicomplexa)... // Microspora... // Myxozoa... // Nálevníci (Ciliophora)... // Mnohobuněční (Metazoa) ... // Placozoa... // Houby (Porifera) ... // Žahavci (Cnidaria)... // Žebernatky (Ctenoplwra)... // Morulovci (Mesozoa) ... // Ploštěnci (Plathelminthes)... // Pásnice (Nemertini) ... // Mechovnatci
(Entoprocta) ... // Hlísti (Nemathelminthes)... // 365 // 365 // 365 // 366 368 373 // 373 // 374 // 374 // 375 377 384 // 384 // 385 // 386 // 386 // 387 // 394 // 395 395 // 398 // 399 // 402 // 403 408 408 410 // 412 // 413 416 416 // 416 // 417 // 418 438 438 // 438 // 439 // 439 // 440 440 440 440 // 440 // 441 // 442 // 443 // 444 444 446 // 446 // 447 // 10 // Hlavatci (Priapulida)... 448 // Měkkýši (Mollusca)... 448 // Sumýšovci (Sipunculida) ... 451 // Rypohlavci (Echiurida)... 451 // Kroužkovci (Annelida)... 451 // Drápkovci (Onychophora)... 452 // Želvušky (Tardigrada)... 453 // Jazyčnatky (Pentastomida)... 454 // Členovci (Arthropoda)... 454 // Chapadlovci (Tentaculata) ... 459 // PXouivQnky (Chaetognatha)... 460 // Bradatice (Pogonophora)... 461 // Ostnokožci (Echinodermata)... 461 // Polostrunatci (Hemichordata)... 462 // Strunatci (Chordata)... 463 // Člověk (Homo sapiens) (R. Line) ... ’469 1 // Člověk jako tvor biologický a společenský... 469 // Zevní a vnitřní prostředí, homeostáza - tělesné tekutiny... 469 // Soustava kosterní ... 470 // Soustava svalová... 473 // Soustava cévní, krevní soustava, krevní skupiny, mízní soustava, imunitní systém 476 // Soustava dýchací... 487 // Soustava trávicí... 489 // Přeměna látek a energií... 490 // Racionální výživa ... 493 // Tělesná teplota ... 498 // Vylučování ... 499 // Soustava krycí... 500 // Pohlavní ústrojí mužské... 500 // Pohlavní ústrojí ženské...
501 // Soustava smyslová... 503 // Řídící soustava ... 505 // Ontogeneze... 510 . // Evoluce živých soustav... 512 // Tři výchozí vývojové linie organismů (S. Rosypal) ... 512 // Evoluce prokaryot (S. Rosypal) ... 514 // Evoluce rostlin (Z. Kvaček)... 514 // Evoluce živočichů (J. Beneš)... 524 // Evoluce člověka (R. Line)... 531 // VI. ŽIVÉ SOUSTAVY VE VZTAHU ? PROSTŘEDÍ... 535 // Úvodní poznámka (S. Rosypal) ... 536 // Struktura a vlastnosti ekosystémů (J. Slavíková, B. Losos)... 537 // Organismy a prostředí ... 537 // Populace... 545 // Společenstva ... 548 // Ekosystémy... 550 // Vliv člověka na přírodní prostředí... 556 // Rozšíření organismů na Zemi (F. Mladý, J. Buchar) ... 560 // Areálová fytogeografie (fytochorologie) (E Mladý)... 560 // Regionální fytogeografie ... 563 // 11 // Ekologická fytogeografie ... 566 // Historická fytogeografie a fytogeografie člověkem ovlivněné krajiny... 567 // Zoogeografický areál (J. Buchar)... 568 // Regionálni zoogeografie... 569 // Dynamická zoogeografie... 571 // Antropogenní zoogeografie... 573 // Chování živočichů (I. Heráň) ... 575 // Základní etologické pojmy ... 575 // Hlavní funkční okruhy chování ... 577 // Význam funkčních jednotek chování... 582 // VII. ZÁVĚR ... 585 // Hypotéza o vzniku života z aspektu molekulární biologie (S. Rosypal) ... 586 // Význam biologie pro společenskou praxi (J. Šmarda)... 593 // LITERATURA ... 596 // REJSTŘÍK
(J. Doškař)... 600 // 12
(OCoLC)39594974
cnb000084382

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC