Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(51) Půjčeno:51x 
BK
Vyd. 2., opravené
Praha : Portál, 2006
583 s. : il.

ISBN 80-7367-123-9 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, souhrny, předmluvu, úvod, rejstřík, přílohy, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 571-575
Data - analýza statistická - učebnice vysokošk.
Statistika - metody - učebnice vysokošk.
000084080
Obsah // Předmluva ... 13 // 1 Úvod... 17 // 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy... 19 // 1.2 Význam teorie pro výzkum ... 23 // 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace... 23 // 1.2.2 Role teorie ve výzkumu... 24 // 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií... 26 // 1.3 Etika vědecké práce... 29 // 1.4 Návrh výzkumného projektu... 31 // Souhrn... 33 // 2 Základy statistiky . \ / . : . \ : . *. . \ . . : . \ / . : ; 37 // 2.1 Populace, výběr a statistické usuzování... 37 // 2.2 Typy proměnných ... 39 // 2.2.1 Závisle a nezávisle proměnné, rušivé proměnné... 40 // 2.2.2 Proměnné podle typu použitého měřítka... 43 // 2.2.3 Diskrétní a spojité proměnné... 44 // 2.3 Kvalita měření... 46 // 2.3.1 Objektivita... 47 // 2.3.2 Spolehlivost (reliabilita)... 48 // 2.3.3 Validita... 48 // 2.4 Výzkumný plán ... 50 // 2.4.1 Cenzus... 51 // 2.4.2 Výběrové šetření... 51 // 2.4.3 Experiment... 59 // 2.4.4 Kategorizace výzkumných plánů ... 74 // 2.5 Organizace dat a jejich kontrola, scházející údaje... 76 // 2.6 Statistika a modelování... 79 // Souhrn... 82 // 5 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // Grafický a číselný popis rozložení dat... 85 // 3.1 Způsoby zobrazeni dat... 86 // 3.1.1 Metody zobrazeni kvalitativních a ordinálnfch dat. ... 87 // 3.1.2 Metody zobrazení kvantitativních dat... 87 // 3.2 Míry centrální tendence... 93 // 3.2.1 Aritmetický průměr ... 93 // 3.2.2 Medián a modus... 94 // 3.2.3 Použití měr
centrální tendence... 95 // 3.3 Míry rozptýlenosti... 95 // 3.3.1 Variační rozpětí... 96 // 3.3.2 Rozptyl a směrodatná odchylka... 96 // 3.3.3 Míry rozptýlenosti založené na empirických kvantilech . 98 // 3.4 Míry špičatosti a šikmosti... 99 // 3.5 Popis daľ’pomocí pěti hodnot a krabicový graf s anténami ... 101 // 3.6 Zkoumání přítomnosti odlehlých hodnot a rezistentní odhady . . 101 // 3.7 Transformace dat, standardizace...104 // 3.8 Explorační analýza dat...107 // Souhrn...113 // Počet pravděpodobnosti jako základ statistického usuzování. . . 115 // 4.1 Základní pojmy a výpočty...\...\...116 // 4.1.1 Náhodné jevy, pravděpodobnost .\ . . . . \...116 // 4.1.2 Podmíněná pravděpodobnost, Bayisova formule ... 120 // 4.1.3 Šance...\. . . . . \...122 // 4.1.4 Využití simulace pro odhad pravděpodobnosti...124 // 4.2 Náhodná proměnná, rozdělení náhodné proměnné .\...126 // 4.3 Parametry rozdělení náhodné proměnné . . .x. . . .1...128 // 4.4 Distribuční funkce.../V. . JL. . . . 131 // 4.5 Základní pravděpodobnostní rozdělení. .1. •/• l / ?- 134 // 4.5.1 Binomické rozdělení...• • - 4 134 // 4.5.2 Poissonovo rozdělení...\l // 4.5.3 Normální rozdělení...\ . ??. \ . . . .  3 // 4.5.4 Standardizované normální rozdělení . . . .\Í . \ . . . . 1 // 4.5.5 Centrální limitní teorém...• \ * V • • • 1 // 4.5.6 Log-normální rozdělení...\? • • • 14’ // 4.6 Pojem výběrového rozdělení...
. . . ?? . . . 15 // 4.6.1 Výběrové rozdělení aritmetického průměru při známefci <x 15j // 4.6.2 Výběrové rozdělení aritmetického průměru // při neznámém <x...154 // 4.6.3 Výběrové rozdělení relativní četnosti ...156 // 6 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // 4.6.4 Výběrové rozdělení rozdílů dvou průměrů // a dvou relativních četností...157 // 4.6.5 Výběrové rozdělení rozptylu...159 // 4.6.6 Výběrové rozdělení poměru rozptylů ...160 // Souhrn...161 // 5 // Úvod do statistického usuzování...165 // 5.1 Základní koncepty statistického usuzování...166 // 5.2 Spolehlivé odhadování...168 // 5.2.1 Kvalita bodových odhadů...169 // 5.2.2 Interval spolehlivosti pro/i...170 // 5.2.3 Potřebný počet pozorování...173 // 5.2.4 Výhody intervalů spolehlivosti...174 // 5.3 Testy významnosti...175 // 5.3.1 Kroky při testování hypotézy...176 // 5.3.2 Testování průměru jednostranným z-testem...179 // 5.3.3 Testování průměru dvoustranným z-testem ...181 // 5.3.4 Chybné interpretace testů nulové hypotézy ...183 // 5.3.5 Vztah testování hypotéz a intervalů spolehlivosti ... 184 // 5.3.6 Test jako rozhodování...185 // 5.3.7 Vztah mezi silou testu, počtem pozorování a významností 187 // 5.3.8 Hodnocení velikosti účinku ...189 // 5.3.9 Přesné a asymptotické testy ...190 // 5.4 Neparametrické postupy statistického usuzování ...191 // 5.4.1 Přesný znaménkový test hodnoty mediánu...193 // 5.4.2 Permutační
testy...194 // 5.4.3 Eficience neparametrických testů ...197 // 5.5 Problém simultánního statistického usuzování...198 // Souhrn...200 // 6 // Základní situace statistického usuzování...203 // 6.1 Hodnocení průměru v jednom výběru...204 // 6.2 Porovnán íprůrrnéc ve dvou výběrech...207 // 6.2.1 N toda 1- Dva>dk nezávislé výběry . . . 210 // 6.2.2 Metoda 2 - Dva nezávislé výběry se stejným ro tyJem 210 // 6.2.3 Metoda 3 - Dva nezávislé výběry, nestejné’l’Qzt/tyly ...211 // 6.2.4 Párová data - dva závislé výběry...214 // 6.3 Hodnocení rozptylu ...216 // 6.3.1 Hodnocení rozptylu v jednom výběru...217 // 6.3.2 Porovnání rozptylů ve dvou nezávislých výběrech . ... 219 // 7 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // 6.4 Neparametrické posouzení středních hodnot a test normality dat 220 // 6.4.1 Znaménkový test střední hodnoty pro jeden výběr . ... 221 // 6.4.2 Wilcoxonuv test střední hodnoty pro jeden výběr ... 223 // 6.4.3 Znaménkový a Wilcoxonuv test pro dva závislé výběry . 224 // 6.4.4 Konstrukce neparametrických intervalů spolehlivosti . . 226 // 6.4.5 Mediánový test pro dva nezávislé výběry...227 // 6.4.6 Wilcoxonuv test pro dva nezávislé výběry...229 // 6.4.7 Kolmogorovův-Smirnovův test normality // a Lillieforsův test...233 // Souhrn...234 // 7 Analýza závislostí...237 // 7.1 Zobrazení dvojrozměrných dat...238 // 7.2 Korelační analýza ...240 // 7.2.1 Pearsonův korelační koeficient...243
// 7.2.2 Pravděpodobnostní rozdělení // dvou náhodných proměnných...247 // 7.2.3 Odhad a testování korelačního koeficientu...252 // 7.2.4 Problém třetí proměnné v korelační analýze...254 // 7.2.5 Vliv dvou nezávisle proměnných na závisle proměnnou . 256 // 7.2.6 Spearmanův korelační koeficient pořadí...257 // 7.2.7 Kendallův koeficient pořadové korelace...259 // 7.2.8 Bodově biseriální korelační koeficient a koeficient ? . . 262 // 7.2.9 Korelační koeficient v klasickém modelu teorie měření . 263 // 7.3 Regresní analýza...266 // 7.3.1 Prokládání dat přímkou a metoda nej menších čtverců . . 268 // 7.3.2 Grafická analýza reziduálních hodnot...271 // 7.3.3 Statistické usuzování v lineárním regresním modelu . . 271 // 7.3.4 Ověřování předpokladů regresní analýzy ...276 // 7.3.5 Test náhodnosti...279 // 7.3.6 Nelineární regresní analýza ...280 // 7.3.7 Porovnání metod měření a Blandův-Altmanův graf . . . 283 // 7.4 Regrese ? průměru...291 // Souhrn...295 // 8 Analýza kategoriálních dat...297 // 8.1 Jednoduché hodnocení četností ...298 // 8.1.1 Porovnání relativní četnosti s teoretickou hodnotou . . . 299 // 8.1.2 Porovnání dvou relativních četností...301 // 8.1.3 Porovnání četností majících Poissonovo rozdělení . . . . 303 // 8 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // 8.2  2-test dobré shody...304 // 8.3 Závislost kategoriálních proměnných...305 // 8.3.1 Posuzování závislosti
v kontingenčních tabulkách ... 311 // 8.3.2 Analýza párových dichotomických proměnných...318 // 8.3.3 Cochranův test a test podle Bowkera...321 // 8.3.4 Kappa koeficient shody ...322 // 8.4 Ordinální kategoriální data...324 // 8.5 Problém třetí proměnné a Simpsonův paradox...329 // Souhrn...335 // 9 Analýza rozptylu: porovnáni více průměrů...337 // 9.1 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění...339 // 9.1.1 Ověření předpokladů analýzy rozptylu...343 // 9.1.2 Simultánní porovnávání...344 // 9.1.3 Velikost účinku...346 // 9.1.4 Kruskalův-Wallisův test...347 // 9.1.5 Jonckheere-Terpstra test...348 // 9.2 Analýza rozptylu dvojného třídění...351 // 9.3 Analýza rozptylu s opakováním měření...357 // 9.3.1 Friedmanův test ...360 // 9.3.2 Vnitrotřídní koeficient korelace...362 // 9.3.3 Konkordance...365 // 9.4 Náhodný výběr, randomizace a analýza rozptylu...367 // Souhrn...370 // 10 Mnohonásobná lineární regrese...371 // 10.1 Mnohonásobná regrese a metoda nejmenších čtverců...372 // 10.2 Lineární model, statistické testy a intervalové odhady...377 // 10.3 Hledání optimální množiny prediktorů...380 // 10.4 Předpoklady lineárního modelu...381 // 10.5 Aplikační problémy v regresní analýze ...382 // 10.6 Mnohonásobná regrese a analýza rozptylu...383 // 10.7 Analýza kovariance a analýza dat typu pretest-posttest...387 // 10.8 Neparametrické testy v lineárním modelu...395 // Souhrn...399
// 11 Rozsah výběru, síla a velikost účinku...401 // 11.1 Odhad průměru nebo rozdílu průměrů...403 // 11.2 Odhad relativní četnosti a rozdílu relativních četností...404 // 11.3 Testování průměrů...405 // 9 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // 11.4 Síla testu nulové hypotézy o průměrech...405 // 11.5 Rozsahy výběru odvozené na základě velikosti účinku...407 // Souhrn...411 // 12 Volba statistické metody...413 // Souhrn...418 // 13 Metody vícerozměrné analýzy...421 // 13.1 Charakteristiky vícerozměrných metod...421 // 13.1.1 Metody externální analýzy...422 // 13.1.2 Metody internální analýzy...423 // 13.1.3 Metody strukturální analýzy...424 // 13.2 Model logistické regrese...425 // 13.3 Modelování závislosti pomocí regresních stromů...429 // 13.4 Víceúrovňové modelování závislosti...434 // 13.4.1 Základní koncept analýzy víceúrovňových dat...435 // 13.4.2 Analýza křivek růstu...440 // 13.4.3 Problémy víceúrovňového modelování...443 // 13.5 Analýza historie události...443 // 13.5.1 Funkce přežití...446 // 13.5.2 Odhad funkce přežití 5 (r)...447 // 13.5.3 Tabulka přežití...450 // 13.5.4 Testy shody funkcí přežití...451 // 13.5.5 Regresní model pro analýzu historie událostí...454 // 13.6 Shluková analýza...460 // 13.7 Analýza hlavních komponent ...468 // 13.7.1 Postup při analýze hlavních komponent...471 // 13.8 Faktorová analýza...474 // 13.8.1 Explorační faktorová analýza
...474 // 13.8.2 Konfirmační faktorová analýza...479 // 13.8.3 Užití faktorové analýzy pří vývoji škál...482 // 13.8.4 Problémy faktorové analýzy...484 // 13.9 Vícerozměrné kontingenční tabulky...485 // Souhrn...489 // 14 Metaanalýza...491 // 14.1 Etapy metaanalýzy...494 // 14.1.1 Definice problému...495 // 14.1.2 Vyhledání a selekce primárních studií...496 // 14.1.3 Vytváření matice dat kódováním...497 // 10 // PŘEHLED STATISTICKÝCH METOD // 14.1.4 Agregace výsledků jednotlivých studií... // 14.1.5 Hledání moderujících proměnných, analýza citlivosti . // 14.1.6 Interpretace výsledků ... // 14.1.7 Prezentace výsledků... // 14.1.8 Alternativní schémata metaanalýzy... // 14.2 Statistické metody metaanalýzy... // 14.2.1 Jednoduché metody metaanalýzy ... // 14.2.2 Agregace velikosti účinku a test homogenity ... // 14.2.3 Základní modely variability velikostí účinku... // 14.2.4 Varianty velikostí účinku... // 14.2.5 Dopočítávání velikosti účinku... // 14.2.6 Kódování informací o účinku ... // 14.2.7 Moderující proměnné a analýza citlivosti... // 14.2.8 Publikační zkreslení... // 14.2.9 Grafické metody metaanalýzy... // 14.3 Příprava zprávy o výsledcích metaanalýzy... // 14.3.1 Informace o procesu hledání... // 14.3.2 Informace o základních výsledcích jednotlivých studií // 14.3.3 Výsledky analýzy dat ... // 14.3.4 Diskuse výsledků... // 14.4 Výhody a nevýhody metaanalýzy...
// Souhrn... // . 498 . 498 . 499 . 499 . 500 . 501 . 501 . 503 . 505 . 506 . 511 . 513 . 514 . 515 . 516 . 521 . 521 . 521 . 521 . 522 . 525 . 528 // 15 Závěrečná zpráva o výzkumu...529 // 15.1 Struktura výzkumné zprávy...531 // 15.2 O roli etiky ve statistice a při zpracování výzkumné zprávy . . . 540 // Souhrn...543 // 16 Statistické programové systémy...545 // Přílohy ...551 // Příloha A Struktura závěrečné zprávy ...551 // Příloha ? Statistické tabulky...554 // Příloha C Řecká abeceda...570 // Použitá literatura // Rejstřík // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC