Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. v KN 1.
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1999
170 s.

ISBN 80-7192-385-0 (brož.)
Nový zákon ; [vol.] 7
České katolické biblické dílo ; [vol.] 11
Malý stuttgarský komentář ; [vol.] 8
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje předmluvu, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 163-164
Listy Korinťanům (Bible) - výklady a exegeze
000084121
OBSAH // Předmluva k českému vydání... 5 // Obsah... 6 // PRVNÍ ČÁST: ÚVOD // Vznik a dobové pozadí 1. listu Korinťanům... 9 // 1. Korint... 9 // 2. Pavel založil církevní obec... 10 // 3. Korintská církevní obec... 10 // 4. Podnět k napsání listu... 11 // 5. Místo a doba sepsání... 12 // 6. Otázka jednoty listu... 13 // DRUHÁ ČÁST: KOMENTÁŘ // I. Úvod listu (1,1-9)... 15 // 1. Adresa a pozdrav (1,1-3)... 15 // 2. Díkůvzdání (1,4-9)... 18 // II. Lpění na vlastní „moudrosti“ // - ohrožení jednoty církevní obce (1,10-4,21)... 21 // 1. Vytváření skupin v obci (1,10-17)... 21 // 2. Moudrost světa - bláznovství kříže (1,18-2,5)... 25 // a. Slovo o kříži (1,18-25)... 25 // b. Obec malých lidí (1,26-31)... 29 // c. Kázání „v slabosti, s velikou bázní a chvěním“ (2,1-5) .. 32 // 3. Moudrost Boží (2,6-16)... 34 // a. Skrytá moudrost Boží (2,6-9)... 34 // b. Zjevení moudrosti Boží (2,10-16)... 36 // 4. Nesmyslnost vytváření skupin (3,1-23)... 39 // a. Nedospělost Korinťanů (3,1-4)... 39 // b. Církevní obec: Boží sad (3,5 - 9)... 40 // c. Práce v církevní obci ve znamení soudu (3,10-15)... 41 // d. Církevní obec jako chrám Boží (3,16-17)... 42 // e. Zpátky ke středu víry! (3,18-23)... 43 // 5. Apoštol a církevní obec (4,1-21)... 46 // a. Pouze soud Páně je směrodatný (4,1-5)... 46 // b. Korintská povýšenost (4,6- 8)... 48 // c. Kontrapunkt: Trpící apoštol (4,9-13)... 50
d. Apoštolův příklad (4,14-16)... 51 // e. Ohlášení návštěvy (4,17-21)... 53 // III. Zlořády v církevní obci (5,1-6,20)... 54 // 1. Případ hrubé nemravnosti (5,1-13)... 54 // a. Vyloučení hříšníka z obce (5,1-5)... 54 // b. Čistota a zodpovědnost církevní obce (5,6-8)... 56 // c. Odstranění jednoho nedorozumění (5,9-13)... 57 // 6 // 2. Proti chození před pohanské soudy (6,1-11)... 59 // a. Právní spory mezi bratřími jsou pohoršením (6,1-8 )... 59 // b. Křest - nový začátek bez důsledků? (6,9-11)... 61 // 3. Proti bezmezné mravní uvolněnosti (6,12-20)... 63 // IV. O manželství a bezženství (7,1-40)... 65 // 1. Proti přehnané askezi (7,1-7)... 66 // 2. Stanoviska k jednotlivým situacím (7,8-16)... 67 // a. Neprovdané a vdovy (7,8-9)... 67 // b. Rozvod? (7,10-11)... 67 // c. Nábožensky smíšená manželství (7,12-16)... 68 // 3. Boží volání - pro každého jiné (7,17-24)... 69 // 4. O bezženství (7,25-35)... 71 // a. Přednosti bezženství (7,25-28)... 71 // b. Konec je blízko (7,29-31)... 72 // c. Ještě jednou: Přednosti bezženství (7,32-35)... 73 // 5. Další dvě otázky (7,36-40)... 7 4 // a. Rada snoubencům (7,36-38)... 74 // b. Nový sňatek po smrti partnera (7,39-40)... 75 // V. Otázka masa obětovaného modlám (8,1-13)... 76 // 1. Přednost lásky před „poznáním“ (8,1-3)... 77 // 2. Bůh a bohové (8,4-6)... 78 // 3. Ohled na „slabé“ (8,7-13)... 79 // VI. Apoštolská svoboda (9,1-27)...
81 // 1. Právo apoštola (9,1-14)... 81 // 2. Apoštol se vzdává svého práva (9,15-18)... 83 // 3. Stát se všem vším (9,19-23)... 84 // 4. Běžci na stadionu (9,24-27)... 85 // VII. Proti pádu zpět do modloslužby (10,1-11,1)... 86 // 1. Varování před náboženskou sebejistotou (10,1-13)... 87 // a. Osud generace putující pouští (10,1-5)... 87 // b. Proti korintské sebejistotě (10,6-11)... 88 // c. Shrnutí (10,12-13)... 89 // 2. Svatá večeře nebo pohanská obětní hostina (10,14-22)... 90 // a. Svatá večeře - společenství s Pánem (10,14-17)... 90 // b. Svatá večeře a pohanské obětní hostiny (10,18- 22)... 91 // 3. Praktická nařízení pro všední den (10,23 - 11,1)... 93 // VIII. Bohoslužebné otázky (11,2-11,34) ... 95 // 1. Zahalování hlavy při bohoslužbě (11,2-16)... 95 // 2. Správné slavení svaté večeře (11,17-34)... 99 // a. Zlořády při svaté večeři (11,17-22)... 99 // b. Tradice svaté večeře (11,23-26)... 100 // c.-Pravidla pro slavení večeře Páně (11,27-34)... 103 // 7 // IX. O darech Boží milosti (12-14)... 105 // 1. Církevní obec jako tělo (12,1-31) ... 105 // a. „Pán je Ježíš" (12,1-3) ... 105 // b. Mnoho darů - jeden Duch (12,4-11) ... 107 // c. Mnohé části - jedno tělo (12,12-27) ... 110 // d. Rozmanité služby v církevní obci (12,28-31)... 112 // 2. Velepíseň lásky (13,1-13)... 114 // a. Charismata bez lásky jsou bezcenná (13,1-3)... 115 // b. Láska se projevuje skutky (13,4-7)...
116 // c. Láska nikdy nezanikne (13,8-13)... 119 // 3. Prorokování a mluvení jazyky při bohoslužbě (14,1 -40)... 122 // a. Kritérium: Budování církevní obce (14,1-5)... 122 // b. Obhajoba srozumitelnosti (14,6-12)... 125 // c. Extatická modlitba - srozumitelná modlitba (14,13-19) ... 126 // d. Účinek na nevěřící (14,20-25)... 128 // e. Pořádek při bohoslužbách (14,26-33a)... 129 // f Ženy - odsouzené k mlčení? (14,33b-36)... 131 // g. Závěrečné napomenutí (14,37-40)... 133 // X. Vzkříšení Krista a křesťanů (15,1-58)... 134 // 1. Základ: Vzkříšení Kristovo (15,1-11)... 134 // 2. Důsledky popírání vzkříšení (15,12-19)... 140 // 3. Cíl: Bůh všechno ve všem (15,20-28)... 143 // 4. Zít z naděje vzkříšení (15,29-34)... 146 // 5. „Tělesnost“ zmrtvýchvstání (15,35-49)... 148 // a. Analogie z oblasti pozemského stvoření (15,35-41)... 148 // b. Realita vzkříšení: nové tělo (15,42-49)... 150 // 6. Smrti - kde je tvé vítězství? (15,50-58)... 153 // XI. Závěr listu (16,1-24)... 156 // 1. Sbírka pro Jeruzalém (16,1-4)... 156 // 2. Plány cest a doporučení (16,5-12)... 158 // 3. Závěrečná napomenutí a pozdravy (16,13-24)... 159 // TŘETÍ ČÁST: DODATKY // 1. Literatura... 163 // 2. Otázky pro práci s biblí... 165 // SEZNAM EXKURZŮ // Strany v Korintu... 22 // Mluvení jazyky (glosolálie)... 123 // Popírání vzkříšení v Korintu... 140

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC