Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
7. vyd.
Praha : Prometheus, 2000
2 sv. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7196-179-5 (soubor ; váz.)
ISBN 80-7196-180-9 (1. díl ; váz.)
ISBN 80-7196-181-7 (2. díl ; váz.)
Česká matice technická ; ročník C (2000), č. 487
Edice odborné literatury
Obsahuje bibliografii na s. 685-691 a rejstřík
Díl 1 -- Díl 2
Matematika - přehledy
Matematika aplikovaná - přehledy
000084293
OBSAH DRUHÉHO DÍLU // 17.1 // 17.2 // 17.3 // 17.4 // 17.5 // 17.6 // 17.7 // 17.8 // 17.9 // 17.10 // 17.11 // 17.12 // 17.13 // 17.14 // 17.15 // Předmluva k druhému dílu ... xxi // Přehled značek a označení ...xxiii // 17 OBYČEJNÉ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE // Napsal Karel Rektorys // Úvodní poznámka ... 1 // Rozdělení diferenciálních rovnic. Obyčejné a parciální diferenciální rovnice. Řád diferenciální rovnice. Soustavy diferenciálních rovnic ... 2 // Základní pojmy. Řešení (integrál) diferenciální rovnice. Vety o existenci a jednoznačnosti řešení. Obecný integrál, partikulární integrál, singulární integrál ... 2 // Jednoduché metody integrace rovnic prvního řádu. Separace proměnných. Homogenní rovnice. Lineární rovnice. Bernoulliova rovnice. // Ricattiova rovnice ... 11 // Exaktní rovnice. Integrační faktor. Singulární body ... 21 // Rovnice prvního řádu nerozřešené vzhledem ? derivaci. Lagrangeova rovnice. Clairautova rovnice. Singulární řešení ... 25 // Ortogonální a izogonální trajektorie ... 33 // Diferenciální rovnice n-tého řádu. Jednoduché typy rovnic n-tého řádu. Metoda parametru ... 34 // První integrál diferenciální rovnice druhého řádu. Snížení řádu diferenciální rovnice. Rovnice, jejichž levá strana je exaktní derivace . 38 // Závislost řešení na parametrech diferenciální rovnice a na počátečních podmínkách ... 41 // Asymptotické chování integrálů
diferenciálních rovnic (pro x ->¦ -foo). Oscilující řešení. Periodická řešení ... 42 // Lineární rovnice n-tého řádu ... 47 // Nehomogenní lineární rovnice. Variace konstant (parametrů) ... 51 // Homogenní lineární rovnice s konstantními koeficienty. Eulerova rovnice 53 // Nehomogenní lineární rovnice s konstantními koeficienty a speciální // pravou stranou ... 57 // Lineární rovnice druhého řádu s nekonstantními koeficienty. Převedení na samoadjungovaný tvar, na normální tvar. Invariant. Rovnice s regulární singularitou (rovnice Fuchsova typu). Některé speciální rovnice (Besselova rovnice atd.) ... 61 // PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // • • • vin // 17.16 Nespojitá řešení lineárních rovnic ... 69 // 17.17 Úlohy s okrajovými podmínkami. Problém vlastních čísel. Rozvoj podle // vlastních funkcí. Greenova funkce ... 72 // 17.18 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic ... 91 // 17.19 Závislost řešení soustav diferenciálních rovnic na počátečních // podmínkách a na parametrech soustavy. Stabilita řešení ... 102 // 17.20 První integrály soustavy diferenciálních rovnic ... 106 // 17.21 Tabulka řešených diferenciálních rovnic ... 110 // (a) Rovnice prvního řádu ... 111 // (b) Lineární rovnice druhého řádu ... 122 // (c) Lineární rovnice vyšších řádů. Nelineární rovnice. Soustavy ... 131 // 18 PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE // Napsal Karel Rektorys // 18.1 // 18.2
18.3 // 18.4 // 18.5 // 18.6 // 18.7 // 18.8 18.9 // Orientační poznámka ... 137 // Všeobecně o parciálních diferenciálních rovnicích. Základní pojmy. // Otázka obecného řešení. Cauchyův problém, problémy s okrajovými podmínkami, smíšené problémy. Věta Cauchyho-Kovalewské, charakteristiky. Korektnost ... 138 // Parciální rovnice prvního řádu. Homogenní a nehomogenní lineární rovnice. Nelineární rovnice. Úplný, obecný, singulární integrál. Řešení Cauchyova problému ... 145 // Lineární rovnice druhého řádu. Klasifikace ... 160 // Eliptické rovnice. Laplaceova rovnice, Poissonova rovnice. Dirichletův // a Neumannův problém. Vlastnosti harmonických funkcí. Fundamentální řešení. Greenova funkce. Potenciál jednoduché vrstvy a dvojvrstvy .. 162 // Hyperbolické rovnice. Vlnová rovnice, Cauchyův problém, smíšený problém. Zobecněná řešení hyperbolických rovnic ... 178 // Parabolické rovnice. Rovnice pro vedení tepla. Cauchyův problém. Smíšené problémy ... 184 // Stručně o některých dalších problémech teorie parciálních diferenciálních rovnic. Soustavy rovnic. Pfafřova rovnice. Rovnice vyšších řádů, biharmonická rovnice. Skalární a vektorový potenciál. Navierovy- // -Stokesovy rovnice ... 188 // Eliptické problémy libovolného řádu. Zobecněná řešení. Problém // vlastních čísel ... 190 // Slabá řešení problémů s Okrajovými podmínkami. Nelineární // problémy
... 193 // • • // OBSAH XVll // 33.12 Zákon velkých čísel ... 680 // 33.13 Centrálni limitní věty ... 681 // 34 MATEMATICKÁ STATISTIKA // Napsal Tomáš Cifra // 34.1 Základní pojmy ... 683 // 34.2 Výběrové charakteristiky ... 684 // 34.3 Náhodný výběr z normálního rozdělení ... 686 // 34.4 Uspořádaný náhodný výběr ... 687 // 34.5 Elementární statistické zpracování ... 688 // 34.6 Teorie odhadu ... 693 // 34.7 Bodové odhady ... 699 // 34.8 Intervalové odhady ... 705 // 34.9 Testování hypotéz ... 707 // 34.10 Testy hypotéz o parametrech normálního rozdělení ... 710 // 34.11 Neparametrické testy ... 713 // 34.12 Testy dobré shody ... 720 // 34.13 Kontingenční tabulky ... 723 // 35 VYBRANÉ METODY MATEMATICKÉ STATISTIKY // Napsal Tomáš Cifra // A. REGRESNÍ ANALÝZA. PROKLÁDÁNÍ KfüVEK EMPIRICKÝMI HODNOTAMI. ZÁKLADY VYROVNÁVACÍHO POČTU // 35.1 Regrese ve statistice ... 726 // 35.2 Model lineární regrese ... 728 // 35.3 Normální model lineární regrese ... 732 // 35.4 Lineární regrese ... 735 // 35.5 Polynomická regrese ... 735 // 35.6 Lineární omezení pro parametry modelu lineární regrese ... 737 // 35.7 Zobecněný model lineární regrese ... 738 // 35.8 Nelineární regrese ... 742 // B. ANALÝZA ROZPTYLU // 35.9 Princip analýzy rozptylu ... 744 // 35.10 Jednoduché třídění ... 745 // 35.11 Dvojné třídění ... 748 // I // xviii PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // C. MNOHOROZMĚRNÁ STATISTICKÁ ANALÝZA
// 35.12 Hlavní komponenty ... // 35.13 Diskriminační analýza ... // D. TEORIE SPOLEHLIVOSTI // 35.14 Základní pojmy teorie spolehlivosti ... // 35.15 Odhady spolehlivostních charakteristik ... // E. STATISTICKÉ METODY KONTROLY JAKOSTI // 35.16 Přejímací postupy ... // 35.17 Sekvenční přejímací postupy ... // 36 NÁHODNÉ PROCESY // Napsal Tomáš Cifra // 36.1 Klasifikace náhodných procesů ... // A. MARKOVOVY PROCESY // 36.2 Pojem Markovových procesů ... // 36.3 Příklady Markovových procesů ... // 36.4 Markovovy řetězce ... // B. TEORIE HROMADNÉ OBSLUHY // 36.5 Systémy hromadné obsluhy ... // 36.6 Příklady systémů hromadné obsluhy ... // C. STACIONÁRNÍ PROCESY // 36.7 Korelační vlastnosti stacionárních procesů ... // 36.8 Spektrální vlastnosti stacionárních procesů ... // 37 LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ // Napsal František Nožička // 752 // 755 // 756 // 759 // 762 // 765 // 767 // 769 // 771 // 774 // 775 // 777 // 780 // 784 // Úvodní poznámka ... // 37.1 Formulace obecné úlohy lineárního programování // 37.2 Lineární optimalizační úloha v normálním tvaru // 37.3 Lineární optimalizační úloha v rovnicovém tvaru // 37.4 Příklady z praxe na lineární optimalizační úlohy // (a) Klasický dopravní problém ... // (b) Směšovací problém ... // OBSAH // XIX // (c) Plánování produkce ... 798 // 37.5 Rozklad konvexního polyedru na jeho vnitřek a stěny ... 800 // 37.6 Množina optimálních bodů lineární
optimalizační úlohy ... 802 // 37.7 Pojem přípustného bázického bodu ... 803 // 37.8 Výměna bázických proměnných. Kritérium optimality. Případ // degenerace ... 806 // 37.9 Simplexová metoda. Příklad ... 815 // 37.10 Určení přípustného bázického bodu ... 824 // 37.11 Princip duality ... 826 // Literatura ... 829 // Rejstřík ... 849 // OBSAH // IX // 18.10 Aplikace variačních metod ? řešení parciálních diferenciálních rovnic, obsahujících čas. Metoda časové diskretizace (Rotheho metoda, horizontální metoda přímek) ... 201 // 19 INTEGRÁLNÍ ROVNICE // Napsal Karel Rektorys // 19.1 Fredholmovy integrální rovnice. Fredholmovy věty. Řešitelnost. // Soustavy integrálních rovnic ... 206 // 19.2 Rovnice s degenerovaným jádrem ... 214 // 19.3 Rovnice se symetrickým jádrem ... 217 // 19.4 Rezolventa ... 219 // 19.5 Rovnice se slabou singularitou. Singulární rovnice ... 223 // 19.6 Volterrovy rovnice ... 225 // 19.7 Integrální rovnice prvního druhu ... 227 // 20 FUNKCE JEDNÉ A VÍCE KOMPLEXNÍCH PROMĚNNÝCH // A. FUNKCE JEDNÉ KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ // Napsal Karel Rektorys // 20.1 Základní pojmy. Spojitost, limita, derivace. Cauchyovy-Riemannovy // podmínky. Použití teorie funkcí jedné komplexní proměnné . 228 // 20.2 Integrál z funkce komplexní proměnné. Cauchyova integrální věta, // Cauchyův integrální vzorec ... 233 // 20.3 Integrály Cauchyova typu. Plemeljovy vzorce ... 238 // 20.4 Rady. Taylorova
řada, Laurentova řada. Singulární body holomorfních // funkcí ... 242 // 20.5 Reziduum. Reziduová věta a její použití ... 251 // 20.6 Logaritmus, mocnina. Analytické prodloužení. Analytické funkce _ 254 // B. FUNKCE VÍCE KOMPLEXNÍCH PROMĚNNÝCH // Napsal Jaroslav Fuka // 20.7 Důležité oblasti v Cn ... 260 // 20.8 Funkce více komplexních proměnných. Derivace, komplexní diferenciál. // Holomorfní funkce ... 263 // 20.9 Cauchyovy-Riemannovy rovnice. Pluriharmonické funkce ... 265 // x // PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // 20.10 Lokální vlastnosti holomorfních funkcí. Cauchyův integrální vzorec. // Taylorův rozvoj ... 265 // 20.11 Rozdíly mezi teorií holomorfních funkcí jedné a více komplexních // proměnných. Analytické prodloužení. Oblast holomorfnosti. Holomorfní // a biholomorfní zobrazení ... 267 // % // 21 KONFORMNÍ ZOBRAZENÍ // Napsal Jaroslav Fuka // 21.1 Pojem konformního zobrazení ... 270 // 21.2 Existence a jednoznačnost konformního zobrazení ... 274 // 21.3 Metody realizace konformního zobrazení ... 277 // 21.4 Hraniční vlastnosti konformního zobrazení ... 284 // 21.5 Variační metody ... 284 // 21.6 Metoda integrálních rovnic ... 288 // 21.7 Zobrazování „blízkých oblastí“ ... 289 // 21.8 Zobrazení horní poloroviny na mnohoúhelník ... 290 // 21.9 Malý slovník konformního zobrazení ... 291 // 22 NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ POJMY A VÝSLEDKY Z TEORIE // MNOŽIN A Z FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY // Napsal
Karel Rektorys // 22.1 Otevřené a uzavřené množiny bodů v En. Oblasti ... 298 // 22.2 Metrické prostory ... 301 // 22.3 Úplné, separabilní a kompaktní prostory ... 306 // 22.4 Lineární prostor. Normovaný prostor. Banachův a Hilbertův prostor. // Ortogonální systémy. Sobolevův prostor, věty o vnoření. Zobecněné derivace, distribuce... 308 // 22.5 Operátory (zejména lineární) v metrických prostorech. Banachova // věta o kontraktivním zobrazení. Funkcionály. Adjungované operátory, adjungovaný (duální) prostor. Totálně spojité operátory . 322 // 22.6 Operátory v Hilbertově prostoru. Operátorové rovnice s totálně // spojitými, samoadjungovanými a pozitivními operátory ... 330 // (a) Omezené (ohraničené) operátory. Rieszova věta ... 330 // (b) Neomezené (neohraničené) operátory ... 335 // 22.7 Abstraktní funkce. Bochnerův integrál ... 342 // 22.8 Gateauxův diferenciál a příbuzné pojmy ... 344 // OBSAH // // XI // 23 VARIAČNÍ POČET // Napsal František Nožička // A. PROBLÉMY I. KATEGORIE (ELEMENTÁRNÍ ÚLOHY VARIAČNÍHO POCTU) // 23.1 Křivky r-té třídy, vzdálenost r-tého řádu dvou křivek, e-ové okolí r-tého // řádu křivky ... 351 // 23.2 Extrémy funkcionálů typu F(x, y, y’)dx ... 353 // 23.3 Variace funkce a variace funkcionálu I ... 354 // 23.4 Nutná podmínka pro extrém funkcionálu I ... 357 // 23.5 Speciální případy Eulerovy rovnice. Úloha o brachystochroně ... 358 // B. PROBLÉMY
II. KATEGORIE (EXTRÉMY FUNKCIONÁLŮ // TYPU / ?(?, 2/1, ..., yni y[i ..., ??) drr) // J ? // 23.6 Některé pojmy a definice ... 361 // 23.7 Formulace variačního problému ... 361 // 23.8 Nutné podmínky pro extrém funkcionálu I ... 362 // C. PROBLÉMY III. KATEGORIE (EXTRÉMY FUNKCIONÁLŮ // rb // TYPU F(x,y,y’, ...,y )dx) // */ a // 23.9 Formulace problému ... 364 // 23.10 Nutná podmínka pro extrém funkcionálu (23.9.1) ... 365 // 23.11 Zobecnění na případ libovolného konečného počtu hledaných funkcí . 366 // D. PROBLÉMY IV. KATEGORIE (FUNKCIONÁLY ZÁVISLÉ NA FUNKCI n PROMĚNNÝCH) // 23.12 Některé pojmy a definice ... 367 // 23.13 Formulace variačního problému a nutné podmínky pro extrém .. 369 // E. PROBLÉMY V. KATEGORIE (VARIAČNÍ ÚLOHY S „POHYBLIVÝMI KONCI PŘÍPUSTNÝCH KŘIVEK“) // 23.14 Formulace úlohy v nej jednodušším případě ... 370 // 23.15 Nutné podmínky pro extrém ... 371 // F. PROBLÉMY VI. KATEGORIE (IZOPERIMETRICKÝ PROBLÉM // V NEJ JEDNODUŠŠÍM PŘÍPADĚ) // 23.16 Formulace úlohy ... 373 // 23.17 Nutná podmínka pro extrém ... 374 // PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // • • Xll // G. PROBLÉMY VII. KATEGORIE (PARAMETRICKÉ VARIAČNÍ PROBLÉMY) // 23.18 Formulace úlohy ... 377 // 23.19 Nutné podmínky pro extrém funkcionálu / ... 378 // H. PROBLÉMY YIII. KATEGORIE (VARIAČNÍ PROBLÉMY // S VEDLEJŠÍMI PODMÍNKAMI) // 23.20 Formulace variačního problému a nutné podmínky pro extrém . 379 // 23.21
Variační problémy se zobecněnými vedlejšími podmínkami ... 380 // 23.22 Kanonický tvar Kulérových rovnic, Hamiltonovy rovnice ... 380 // 24 VARIAČNÍ METODY NUMERICKÉHO ŘEŠENÍ ÚLOH S OKRAJOVÝMI PODMÍNKAMI PRO DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. METODA KONEČNÝCH PRVKŮ. // METODA HRANIČNÍCH PRVKŮ // Napsal Milan Präger // 24.1 Úvod. Teoretický základ. Tabulka problémů s okrajovými podmínkami 382 // 24.2 Základní přibližné metody ... 394 // (a) Ritzova matoda ... 394 // (b) Galerkinova metoda ... 399 // 24.3 Metoda konečných prvků ... 400 // (a) Rozklady a konečné prvky ... 400 // a) Jednodimenzionální konečné prvky ... 402 // ß) Dvojdimenzionální konečné prvky ... 404 // A) Trojúhelníkové prvky ... 404 // B) Obdélníkové prvky ... 409 // C) Izoparametrické prvky ... 409 // y) Třídimensionální konečné prvky ... 413 // A) Lineární čtyřstěnný prvek ... 413 // B) Trilineární šestistěnný prvek ... 413 // C) Prizmatický pětistěnný prvek ... 413 // (b) Prostory konečných prvků ... 414 // (c) Konvergence metody konečných prvků ... 417 // 24.4 Výpočetní aspekty metody konečných prvků ... 420 // 24.5 Výpočet vlastních čísel a vlastních funkcí metodou konečných prvků 426 // 24.6 Variační metody numerického řešení parabolických rovnic ... 432 // 24.7 Metoda hraničních prvků ... 438 // OBSAH // • • • Xlll // 25 približné Řešení obyčejných // DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC // Napsal Emil
Vitásek // 25.1 Úvod ... 446 // A. ÚLOHY S POČÁTEČNÍMI PODMÍNKAMI // 25.2 Eulerova metoda. Problematika odhadu chyby, metoda polovičního // kroku ... 450 // 25.3 Obecná jednokroková metoda ... 456 // (a) Metoda Taylorova rozvoje ... 458 // (b) Rungovy-Kuttovy metody. Klasické metody, Heunova metoda, // Fehlbergova metoda ... 459 // 25.4 Lineární fc-kroková metoda ... 462 // (a) Metody numerické integrace. Adamsova-Bashforthova metoda. // Adamsova-Moultonova metoda ... 468 // (b) Metody numerického derivování. Metoda zpětných diferencí . 470 // 25.5 Užití Rungových-Kuttových metod a lineárních fc-krokových metod. // Metody prediktor-korektor ... 471 // 25.6 Extrapolační metody. Richardsonova extrapolace, Graggova metoda . 477 // B. OKRAJOVÉ ÚLOHY (ÚLOHY S OKRAJOVÝMI PODMÍNKAMI) // 25.7 Metoda střelby ... 480 // 25.8 Metoda přesunu a normalizovaného přesunu okrajové podmínky ... 484 // 25.9 Metoda sítí ... 489 // 25.10 Problém vlastních čísel ... 491 // 26 Řešení parciálních diferenciálních rovnic // Radami (fourierova metoda) // Napsal Karel Rektorys // 26.1 Rovnice pro kmitání struny ... 497 // 26.2 Rovnice pro potenciál, resp. pro stacionární vedení tepla ... 501 // 26.3 Vedení tepla v pravoúhlých oborech ... 503 // 26.4 Teplota v nekonečném rotačním válci; použití Besselových funkcí - 504 // 26.5 Průhyb pravoúhlé prostě uložené desky ... 505 // PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // XÍV // 27 Řešení
parciálních diferenciálních rovnic // METODOU SÍTÍ // Napsal Emil Vitásek // 27.1 Základní myšlenka metody sítí ... 507 // 27.2 Hlavní typy sítí ... !... 510 // 27.3 Zhušťovájií, resp. zřeďování sítě ... 511 // 27.4 Diferenční vzorce pro nejčastěji se vyskytující operátory ... 513 // 27.5 Zavádění okrajových podmínek ... 514 // 27.6 Problém odhadu chyby ... 517 // 27.7 Příklady. Laplaceova rovnice. Rovnice pro vedení tepla. Rovnice desky 518 // 27.8 Obecné schéma metody sítí ... 522 // 1 // 28 INTEGRÁLNÍ TRANSFORMACE (OPERÁTOROVÝ POČET) // Napsal Jindřich Nečas // 28.1 Jednorozměrné nekonečné transformace (Laplaceova, Fourierova, // Mellinova, Hankelova) ... 527 // 28.2 Příklady na použití Laplaceovy a Fourierovy transformace ? řešení // diferenciálních rovnic ... 530 // 28.3 Některé základní výsledky ... 534 // 28.4 Dvojrozměrné a vícerozměrné transformace ... 541 // 28.5 Jednorozměrné konečné transformace ... 544 // • •. // 29 přibližné Řešení fredholmových // INTEGRÁLNÍCH ROVNIC // Napsal Karel Rektorys // 29.1 Postupné aproximace ... 545 // 29.2 Řešení integrálních rovnic použitím kvadraturních vzorců . 546 // 29.3 Nahrazení jádra degenerovaným jádrem ... 548 // 29.4 Galerkinova metoda (metoda momentů) a Ritzova metoda ... 549 // 29.5 Použití Ritzovy metody ? přibližnému určení prvního charakteristického // čísla rovnice se symetrickým jádrem ... 550 // OBSAH
// XV // 30 NUMERICKÉ METODY LINEÁRNÍ ALGEBRY // Napsali Jitka Segethová a Karel Segeth // A. ŘEŠENÍ SOUSTAV LINEÁRNÍCH ALGEBRAICKÝCH ROVNIC // 30.1 Gaussova eliminace a LU faktorizace ... 553 // 30.2 Výpočet determinantu a inverzní matice ... 558 // 30.3 Zaokrouhlovaní chyby. Iterační zpřesňování řešení ... 560 // 30.4 Singulární rozklad. Řešení soustav se singulárními a obdélníkovými // maticemi ... 563 // 30.5 Řídké soustavy. Cyklická redukce ... 568 // 30.6 Iterační metody. Prostá iterace, Jacobiova metoda, Gaussova-Seidelova // metoda, superrelaxační metoda. Metoda sdružených gradientů .. 572 // 30.7 Předpodmíněné iterační metody. Neúplná faktorizace ... 578 // 30.8 Algebraická metoda více sítí (multigridní metoda) ... 581 // % // 30.9 Volba metody. Základní programové vybavení ... 582 // B. VÝPOČET VLASTNÍCH ČÍSEL A VLASTNÍCH VEKTORŮ MATICE // 30.10 Odhady vlastních čísél ... 585 // 30.11 Mocninná metoda ... 586 // 30.12 Jacobiova metoda ... 588 // 30.13 Metody LR a QR ... 591 // 30.14 Redukce matic na jednodušší tvar. Givensova metoda, Householderova // metoda, Lanczosova metoda, Wilkinsonova metoda ... 595 // 30.15 Metoda inverzních iterací ... 600 // 30.16 Zobecněná úloha na vlastní čísla a vlastní vektory ... 601 // 30.17 Volba metody. Základní programové vybavení ... 601 // 31 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ ALGEBRAICKÝCH A TRANSCENDENTNÍCH ROVNIC // Napsal Miroslav Fiedler // 31.1 Základní
vlastnosti algebraických rovnic ... 603 // 31.2 Odhady polohy kořenů algebraických rovnic ... 604 // 31.3 Souvislost kořenů s vlastními čísly matic ... 606 // 31.4 Některé metody řešení algebraických a transcendentních rovnic . 607 // (a) Bernoulliova-Whittakerova metoda ... 607 // (b) Gräífova metoda a její modifikace ... 608 // PŘEHLED UŽITÉ MATEMATIKY // xvi // (c) Newtonova metoda ... 612 // (d) Metoda regula falsi ... 613 // (e) Bairstowova metoda ... 613 // (f) Obecná iterační metoda ... 616 // 31.5 Numerické řešení soustav (nelineárních) rovnic ... 616 // 32 APROXIMACE, INTERPOLACE, SPLAJNY // Napsal Emil Vitásek // 32.1 Nejlepší aproximace v lineárním normovaném prostoru ... 620 // 32.2 Nejlepší aproximace v Hilbertově prostoru ... 622 // 32.3 Nejlepší aproximace spojitých funkcí polynomy ... 624 // 32.4 Jacksonovy věty ... 625 // 32.5 Remezův algoritmus ... 627 // (a) Cebyševovy rozvoje ... 628 // (b) Ekonomizovaná mocninná řada ... 629 // 32.6 Polynomiální interpolace. Lagrangeův interpolační vzorec. Hermitův // interpolační vzorec ... 629 // 32.7 Obyčejné diference. Interpolační vzorec pro ekvidistantní argumenty 632 // 32.8 Trigonometrická interpolace ... 637 // 32.9 Interpolace pomocí splajnů ... 638 // (a) Interpolace Lagrangeova typu ... 638 // (b) Interpolace Hermitova typu ... 640 // 33 TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI // Napsal Tomáš Cifra // 33.1 Náhodný jev a pravděpodobnost ... 641 // 33.2 Podmíněná
pravděpodobnost a nezávislost jevů ... 644 // 33.3 Náhodné veličiny a rozdělení pravděpodobnosti ... 647 // 33.4 Základní charakteristiky náhodných veličin ... 650 // 33.5 Náhodné vektory ... 655 // 33.6 Důležitá diskrétní rozdělení ... 661 // 33.7 Důležitá spojitá rozdělení ... 664 // 33.8 Důležitá mnohorozměrná rozdělení ... 674 // 33.9 Transformace náhodných veličin ... 676 // 33.10 Některé nerovnosti ... 678 // 33.11 Limitní věty teorie pravděpodobnosti ... 679
(OCoLC)85008168
cnb000983227

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC