Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:52x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 1999
113 s. : il.

objednat
ISBN 80-7238-012-5 (brož.)
Tato rusky psaná publikace podává ucelený přehled ruské literatury od začátku písemnictví do konce 20. století
Obsahuje fotografie
Bibliografie: s. 115
Literatura ruská - poč.-stol.20. - učebnice středošk.
000084384
Ńîäĺđćŕíčĺ // Âîçíčęíîâĺíčĺ đóńńęîé ďčńüěĺííîńňč ...5 // Ëčňĺđŕňóđŕ 18-îăî âĺęŕ ...6 // (Ëîěîíîńîâ, Äĺđćŕâčí, Đŕäčůĺâ, Ęŕđŕěçčí) // Ëčňĺđŕňóđŕ 19-îăî âĺęŕ...8 // 20-űĺ ăîäű ...8 // (Ćóęîâńęčé, Ęđűëîâ, Đűëĺĺâ, Ăđčáîĺäîâ) // 30-űĺ ăîäű ... 10 // Ŕ. Ń. Ďóřęčí...10 // Ě. Ţ. Ëĺđěîíňîâ ... 15 // Í. Â. Ăîăîëü... 18 // (Áĺëčíńęčé, Ăĺđöĺí, Îăŕđ¸â) // 40 - 60-űĺ ăîäű ...24 // (Ăđčăîđîâč÷, Ďčńĺěńęčé) // Í. Ă. ×ĺđíűřĺâńęčé ...25 // (Äîáđîëţáîâ, Ďîě˙ëîâńęčé, Óńďĺíńęčé, // Ňţň÷ĺâ, Ôĺň) // Í. Ŕ. Íĺęđŕńîâ ...28 // Č. Ń. Ňóđăĺíĺâ...30 // Č. Ŕ. Ăîí÷ŕđîâ ...33 // Äđŕěŕňóđăč˙ 19-îăî âĺęŕ...35 // Ŕ. Í. Îńňđîâńęčé ...35 // (Ńóőîâî-Ęîáűëčí) // 70 - 80-űĺ ăîäű ...36 // (Íŕäńîí, ßęóáîâč÷. Ă. Óńďĺíńęčé, // Ăŕđřčí, Ëĺńęîâ) // Ě. Ĺ. Ńŕëňűęîâ-Ůĺäđčí...38 // Ô. Ě. Äîńňîĺâńęčé ...41 // Ë. Í. Ňîëńňîé ...45 // Ŕ. Ď. ×ĺőîâ...50 // Ëčňĺđŕňóđŕ ęîíöŕ 19-îăî - íŕ÷ŕëŕ 20-îăî âĺęŕ.54 // (Áóíčí, Ęóďđčí, Ŕíäđĺĺâ, Ęîđîëĺíęî, Ěĺđĺćęîâńęčé, Ăčďďčóń, Áđţńîâ, Áëîę, Áĺëűé, Ăóěčë¸â. Ěŕíäĺëüřňŕě,
Ŕőěŕňîâŕ, Öâĺňŕĺâŕ) // Ëčňĺđŕňóđŕ 20-îăî âĺęŕ...57 // 20-űĺ ăîäű ...57 // (Çŕě˙ňčí, Ďčëüí˙ę, Áŕáĺëü, Ôóđěŕíîâ, Ńĺđŕôčěîâč÷, Ăëŕäęîâ) // Ě. Ăîđüęčé ...59 // Ě. Řîëîőîâ ...62 // B. Ěŕ˙ęîâńęčé ...65 // Á. Ďŕńňĺđíŕę ...68 // C. Ĺńĺíčí ...71 // 30 - 50-űĺ ăîäű ...74 // (Í. Îńňđîâńęčé, Ŕ. Ňîëńňîé) // A. Ďëŕňîíîâ ...75 // Ě. Áóëăŕęîâ...77 // 50 - 80-űĺ ăîäű...80 // (Ńîëîóőčí, Ĺâňóřĺíęî, Đîćäĺńňâĺíńęčé, Âîçíĺńĺíńęčé) // B. Ŕńňŕôüĺâ ...81 // Â. Áĺëîâ ...83 // Â. Đŕńďóňčí ... 85 // Â. Řóęřčí ...88 // Ţ. Ňđčôîíîâ ...90 // (Ěŕęŕíčí, Ăđŕíčí) // Â. Íĺęđŕńîâ...93 // Ţ. Áîíäŕđĺâ ...95 // Â. Áűęîâ...98 // ×. Ŕéňěŕňîâ ... 100 // (Ŕ. Ęčě) // Ëčňĺđŕňóđŕ ń 1985 ăîäŕ... 102 // (Řŕëŕěîâ, Ćčăóëčí, Ŕćŕĺâ, Ěŕđ÷ĺíęî, // Đűáŕęîâ, Ěîćŕĺâ, Ăđîńńěŕí) // «Íîâŕ˙ âîëíŕ»... 104 // (Ęóđŕĺâ, Ďĺňđóřĺâńęŕ˙, Ňîëńňŕ˙) // Ďîńňěîäĺđíčçě ... 106 // (Âĺí. Ĺđîôĺĺâ, Âčę. Ĺđîôĺĺâ, Ďîďîâ, Íŕđáčęîâŕ) // Đóńńęîĺ çŕđóáĺćüĺ... 107 // (Äîâëŕňîâ, Ëčěîíîâ, Ŕęń¸íîâ, Âîéíîâč÷) // Â. Íŕáîęîâ ... 109 // Ŕ. Ńîëćĺíčöűí... ĎÎ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC