Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(42) Půjčeno:42x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2003
322 s.

ISBN 80-244-0698-5 (brož.)
Učebnice
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 305-317
Pedagogika speciální - vzdělávání integrované - příručky
Vzdělávání integrované - příručky
Vzdělávání integrované - učebnice vysokoškolské
000084515
Obsah // Slovo úvodem ...5 // I. Jinakost a integrace...6 // 1. Inkluze - exkluze a dimenze handicapovaného člověka, // antropologické aspekty ...§ // M. Historické a právní předpoklady školské integrace ...12 // 1. Vývoj školské integrace v České republice ...12 // 2. Integrace a právo ...16 // 2.1 Právní úprava základních náležitostí školské integrace...19 // 2.2 Směrnice MŠMT ČR ? integraci dětí a žáků se speciálními // vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení ...27 // 3. Faktory ovlivňující úspěšnost školské integrace ...34 // 4. Specifika integrace žáků s mentálním postižením ...49 // 4.1 Procesní stránka školské integrace ...50 // 4.2 Školská legislativa ...51 // 4.3 Učitelé integrovaných žáků s mentálním postižením ...53 // ! 4.4 Podpůrný systém ...55 // ! 4.5 Videotrénink interakcí ...57 // III. Žák s mentální retardací či jinou duševní poruchou ...62 // 1. Žák s mentální retardací...62 // 1.1 ??? mentální retardace ...62 // 1.2 Diagnostika dítěte s mentálním postižením ...65 // 1.2.1 ?{??? diagnostické prostředky...68 // 1.2.2 Testové metody ...74 // 1.3 Specifika osobnosti žáka s mentálním postižením...80 // 1.4 Edukační systém pro žáky s mentálním postižením...84 // 1.5 Edukace žáka s mentální retardací z hlediska integrace___88 // 2. Žák s jiným typem duševní poruchy...101 // 2.1 Děti s pervazivní vývojovou poruchou ...101
// 2.2.1 Možnosti edukace ...102 // 2.2 Děti s poruchami chování a emocí ...104 // 2.2.1 Možnosti edukace...106 // 318 // 2.3 Klienti se schizofrenií ...108 // 2.3.1 Možnosti edukace...108 // IV. Integrace žáků se specifickou poruchou učení ...110 // 1. SlovokSPU ...110 // 2. Dyslexic...114 // 3. Dysgrafie...126 // 4. Dysortografie ...127 // 5. Dyskalkulie...128 // V. Integrace dětí s tělesným postižením...132 // 1. Teoretická východiska ...132 // 1.1 Předmět a pojetí oboru somatopedie ...132 // 1.2 Sociální dimenze tělesného postižení ...134 // 1.3 Vývojové tendence a současnost ...136 // 2. Vymezení kategorie tělesného postižení ...140 // 2.1 Okruh osob s tělesným postižením ...140 // 2.2 Druhy tělesného postižení ...142 // 2.3 Charakteristika dětské mozkové obrny...144 // 3. Speciálněpedagogická diagnostika dítěte s tělesným postižením 149 // 3.1 Specifika při hodnocení dětí s tělesným postižením ...149 // 3.2 Diagnostika dítěte s pohybovým postižením ...151 // 3.3 Případová studie dítěte s dětskou mozkovou obrnou ...153 // 4. Edukace dětí a žáků s tělesným postižením...158 // 4.1 Význam včasné intervence...158 // 4.2 Úkoly mateřské školy ...162 // 4.3 Úskalí ve výuce žáků s tělesným postižením // na základní škole...164 // 5. Podmínky integrace dětí s tělesným postižením ...174 // 5.1 Základní podmínky integrace ...174 // 5.2 Tělesné postižení - východisko
pro speciálněpedagogickou // podporu? ...175 // 5.3 Rámcové materiálně-technické podmínky...176 // VI. Integrace žáků se zrakovým postižením ...179 // 1. Pojmové a definiční vymezení základních kategorií...179 // 2. Diagnostika___-...183 // 319 // 3. Důsledky zrakového postižení ...186 // 4. Komplexní služby...187 // 5. Raná péče...188 // 6. Předškolní výchova ...191 // 7. Povinná školní docházka ...193 // 8. Středoškolské vzdělání ...195 // 9. Vysokoškolské vzdělání...196 // 10. Vzdělávání osob se zrakovým postižením na běžných školách .. 197 // 11. Individuální vzdělávací plán ...198 // 12. Přístup ? žákům s poruchami binokulárního vidění...200 // 13. Přístup ? slabozrakým žákům ...202 // 14. Přístup ? nevidomým žákům...204 // VII. Integrace sluchově postižených žáků...207 // 1. Sluchové vnímání...207 // 2. Etiologie sluchových poruch...209 // 3. Vyšetření sluchu...210 // 4. Slúchadla...212 // 5. Kochleární implantát...213 // 6. Sluchové postižení a řeč ...213 // 7. Péče o sluchově postižené v minulosti a dnes ...214 // 8. Specifika integrace sluchově postiženého žáka...215 // 8.1 Kulturní identita sluchově postižených...216 // 8.2 Navazování kontaktu se sluchově postiženým ...217 // 8.3 Úloha mimických projevů v komunikaci...217 // 8.4 Neverbální projevy při komunikaci...218 // 8.5 Vnímání mluvené řeči zrakem...219 // 8.6 Podmínky odezírání
...219 // 8.7 Časové faktory odezírání ...221 // 8.8 Písemný záznam učiva ...221 // 8.9 Odezírání a jazyková kompetence sluchově postiženého .. 222 // 8.10 Sluchově postižený žák v běžné škole ...223 // 8.11 Recepce psaného textu...224 // 9. Školy a školská zařízení pro sluchově postižené ...227 // 10. Adresář speciálních škol a školských zařízení // pro sluchově postižené ...228 // 320 // Vili. Integrace žáků s poruchou komunikace ...232 // 1. Ndze nekomunikovat ...232 // 2. Komunikace ve škole...233 // 3. Komunikace a logopedie...235 // 4. Organizace logopedické péče v České republice ...237 // 5. Dítě s narušeným vývojem řeči...241 // 6. Dítě s nesprávnou nebo vadnou výslovností ...246 // 7. Dítě s poruchou hlasu ...249 // 8. Dítě s narušením zvuku řeči ...250 // 9. Dítě s koktavostí...252 // 10. Dítě s elektivním mutismem...256 // 11. Dítě s dysartrií ...257 // 12. Dítě s breptavostí...258 // IX. Integrácia žiakov so špeciálnymi potrebami na Slovensku...260 // 1. Terminologické otázky v podmienkach Slovenska ...261 // 2. Východiská a počiatky edukácie žiakov so špeciálnymi // výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach na Slovensku...262 // 3. Aktuálny stav výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdělávacími potrebami v integrovaných podmienkach // v prostredí bežných škol vSR ...266 // 3.1 Modely vzdelávania a výchovy žiakov
s postihnutiami // a narušeniami - so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovensku ...266 // 3.2 Predpoklady úspešného vzdelávania a výchovy // v integrovaných podmienkach ...268 // 3.3 Prijatie a zaradenie žiaka so špeciálnymi // výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej školy ...269 // 3.4 Špeciálny pedagóg a jeho úlohy v procese edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími // potrebami v integrovaných podmienkach...270 // 3.5 Individuálny výchovno-vzdelávací program ...271 // 3.6 Aktuálne štatistické údaje ilustrujúce stav edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami // v integrovaných podmienkach na Slovensku ...273 // 321 // // 3.7 Možnosti vzdelávania a výchovy jednotlivcov s ťažšími // * stupňami postihnutí a s viacnásobnými postihnutiami // v integrovaných podmienkach v prostredí bežných škôl ... 276 // 3.8 Identifikácia súčasných problémov sprevádzajúcich proces // výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných // podmienkach ...277 // 4. Perspektívy edukácie žiakov so špeciálnymi // výchovno-vzdelávacími potrebami v integrovaných podmienkach - v prostredí bežných škôl ...283 // Příloha 1: Individuální vzdělávací plán pro Martina...289 // Příloha 2: Možnosti vzdělávání v oboru speciální pedagogiky // - adresář fakult ...296 // Výkladový rejstřík...300 // Literatura...305
(OCoLC)56863325
cnb001294445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC