Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
1. vyd.
Brno : Konvoj, 2001
270 s., [8] s. obr. příl. : barev. il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-7302-042-4 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !80-7302-016-5 (chyb.)
Obsahuje barevné fotografie na příloze
Částečně slovenský text
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Pedagogika - sborníky referátů
Školství - sborníky referátů
000085200
Slavnostní zasedání sjezdu // Zahájení sjezdu, Vlastimil Švec, předseda České pedagogické společnosti ...10 // Pozdravné projevy 10 // Petr Duchoň, primátor města Brna ...10 // Ota Říha, děkan Pedagogické fakulty MU v Brně ...11 // Eduard Zeman, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ...12 // Přednesené referáty 14 // Hlavní referát, Jiří Kotásek ...14 // Škola a moderní technologie, Jiří Zlatuška ...22 // Hledejme vzájemné porozumění, Vlastimil Švec ...24 // Vliv odborů na postavení učitele ve společnosti, Jaroslav Rössler ...27 // Sjezd českých učitelů po 80 letech, Václav Kováříček ...28 // Hodnotová orientace našeho učitelstva v proměnách času 20. století, Stanislava Kučerová . 30 // Pedagogická reforma nás teprve čeká, Bohumír Blížkovský ...32 // Súčasný stav a perspektivy školstva na Slovensku, Ján Galbavý ...34 // O potížích při zakládání odborové samosprávy učitelů v Polsku, Boguslaw Šliwerski ...36 // Genetické predispozice a výchova, Jan Šmarda ...42 // Zdraví učitelů a žáků, Radoslav Goldmann ...44 // Škola jako základ změny, Zdeněk Kodýtek ...46 // Církevní školství, Daniel Kuchyňka ...47 // Nedostatky ve školství očima rodiče, Josef Ludvík ...49 // Neprednesená vystoupení 64 // Top pedagog 21. století, Magdalena Bílková-Tůmová ...64 // Matice opavská a její vliv na českou osvětu ve Slezsku, Jaroslav Burda ...65 // Proměny společnosti a jejich důsledky pro výchovu dětí, Vratislava Černíková ...66 // Učitelský sjezd a učitelé, Vladimír Krejčí ...70 // K problémům výuky dějepisu v ČR, Helena Mandelová ...72 // Sociální a ekonomické postavení učitelů, jeho příčiny a cesty ke zlepšení, Vlastimil Parízek 73 // Změny ve školství, Marta Semelová ...75 // Masmédia - tvůrce esteticky stylizovaného obrazu světa, Vladimír Spousta ...76 //
Bude bita priorita? František Vížek ...76 // Vzpomínky na budoucnost, František Vížek ...77 // Role školy ve výchově k demokracii, Pavel Vacek ...79 // Sekce Mateřské školy 84 // Aktuální problémy v diagnostice školní zralosti, Jana Kropáčková ...84 // Předškolní výchova na přelomu tisíciletí, Eva Opravdová ...88 // OMEP a předškolní výchova, Marie Marxtová ...89 // Současné postavení MS ve vzdělávací soustavě, Dagmar Schwarzová ...92 // Současné problémy a perspektivy předškolního vzdělávání, Eva Svobodová ...94 // Některé vize předškolní výchovy v roce 1920 a realita v roce 2000, Dana Tomanová 95 // Profesní organizace předškolního vzdělávání v České republice, Milada Truksová ...98 // Modelový projekt a kurikulum Mateřské školy podporující zdraví, Eliška Vencálková ...100 // Léčivá píšťalka v mateřských školách, Václav Žilka ...101 // Celostátní festival mateřských škol Mateřinka, Věra Železná ...104 // Závěry sekce ...106 // Sekce Základní školy 107 // Učitel a multikulturní rozměr jeho pedagogické činnosti, Jaroslav Balvín ...107 // Několik poznámek k jazykové výuce na základních školách, Zdena Hartingerová ...115 // Učitelská analýza asociálních činů žáků, Danuše Heřmanská ...116 // Výchova v procesu globalizace, Hana Horká ...120 // Vzdělávání a výchova minoritních skupin populace v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání, Vlasta Hrdličková ...124 // Žákovská knížka - fenomén doby, Kamil Janiš ...128 // Okresní metodici - ano či ne? Jaromír Košťák ...129 // Učitelství - celoživotní vzdělávání a učení, Josef Mrhač ...131 // Sociální kompetence učitele z pohledu sociální práce, Pavel Mühlpachr ...134 // Vliv učebního stylu učitele na řízení učební činnosti, Lenka Miillerová ...138 //
Jazykové vzdělávání pod zorným úhlem vstupu do EU, Jan Musil ...145 // Pohled do zrcadla, Josef Maňák ...150 // Absolventi kombinovaného studia oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ PdF UP v praxi, Alena // Nelešovská ...152 // Aktuálne podnety pre sebavýchovu a sebavzdelávanie učiteľa, Zuzana Nováková ...158 // Děti s tělesným postižením v povinné tělesné výchově na základních školách, Hana Novotná 161 // Dobrá škola, Jiří Prokop ...161 // Hlavní problémy ovlivňující výchovu a vzdělávání na ZS, Marta Semelová ...165 // Nové prístupy vo výchove a vzdelávaní, Alena Šmáriková ...166 // Spolupráce učitelů s rodiči žáků v měnící se škole a společnosti, Stanislav Střelec ...168 // Výchova jako institucionalizace násilí proti přirozenosti, Vladimír Täubner ...172 // O sebevědomí českého učitele, Pavel Vacek ...177 // Zkušenosti s integrací postižených žáků, Petr Vejrosta ...179 // Pedagogické vědomí souvislostí, Jiří Vomáčka ...180 // Závěry sekce ...183 // Speciální a zvláštní školy 184 // Vývoj zvláštní školy k otevřenému typu, Marie Bednaříková ...184 // Meze a možnosti integrace, Dana Čapková ...186 // Význam zvláštní školy v procesu soudobých integrativních změn, Vlastimil Ciháček ...189 // Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě, Petr Franiok ...194 // Předprofesní příprava žáků zvláštní školy, Lenka Slechtová ...196 // Závěry sekce ...198 // Sekce Umělecké školy 199 // Úloha hudby v současném světě, Magdalena Bílková-Tůmová ...199 // Výchovný přínos umělecké výchovy nejmenších, Miloslav Esterle ...200 // Poslání, aktuální cíle a problémy základních uměleckých škol, Jaroslav Fuksa ...201 // Zkušenosti základní umělecké školy zřizované obcí, Ilona Juhásová ...204 // Závěry sekce ...205 //
Sekce Gymnázia 207 // Nutnost kvalitního jazykového vybavení mladých lidí aneb Přežijí bilingvní gymnázia? Šárka // Černá ...207 // Současné proměny čtyřletých gymnázií, Robin Eliášek ...208 // Tvorba a charakteristika vyučovacího klimatu na gymnáziu, Helena Grecmanová ...210 // Vazba výuky matematiky na střední škole a na vysoké škole technické, Rudolf Grepl ...212 // Úloha chyby v procesu učení cizímu jazyku, Jana Korčáková ...216 // Víceletá gymnázia, Tomáš Měšťánek ...219 // Integrace učiva jako odraz interdisciplinárního pojetí skutečnosti, Vladimír Spousta 220 // Závěry sekce ...223 // Střední odborné školy a vyšší odborné školy 224 // Vyšší odborné vzdělávání v České republice, Jana Bydžovská ...224 // Zamýšlení nad morálkou, Jaroslav Čížek ...226 // Činnost asociace ředitelů hotelových škol, Petr Hajný ...228 // Perspektiva doplňujícího pedagogického studia mistrů odborné výchovy na Pedagogické fakultě UP v Olomouci, Drahomíra Holoušová ...229 // Asociace vyšších odborných škol, Jiří Sorfa ...234 // K pedagogické způsobilosti učitelů odborných předmětů středních škol, Rudolf Šrámek ...235 // Střední odborná škola cestovního ruchu, Zita Stieglerová ...236 // Využití hypertextu ve výchovně vzdělávacím procesu, Adam Švec ...238 // Matematika na SOS a gymnáziích, Vlasta Valehrachová ...242 // Závěry sekce ...244 // Sekce Střední odborná učiliště 245 // Problémy nedostatku žáků na odborných učilištích, Zdenka Černochová ...245 // Střední odborná učiliště technická, učňovské školství, Vladimír Kapica ...246 // Závěry sekce ...246 //
Sekce Děti ve volném čase ...247 // Poznatky ČSl z inspekcí v Domech dětí a mládeže, Vladimír Bláha ...247 // Nové formy a metody práce Středisek volného času, Jarmila Břečková ...248 // Role učitele ve volnočasových aktivitách žáků, Antonín Bůžek ...251 // K evropské dimenzi současného působení středisek volného času dětí a mládeže, Břetislav // Hofbauer ...253 // Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako integrální součást výchovně vzdělávací soustavy, // Otakar Jíra ...256 // Úloha středisek pro volný čas dětí a mládeže v práci s nadanými a talentovanými dětmi // a mládeží, Otakar Jíra ...259 // Profesní příprava pedagogů volného času, Jiří Němec ...261 // Závěry sekce ...264 // Sjezd v číslech 266 // Co naznačují výsledky ankety účastníků Sjezdu učitelů?, Vlastimil Svec ...266 // Účastníci Sjezdu učitelů, Jiří Rybička ...268 // Šťastnou cestu! Vlastimil Švec ...270
(OCoLC)51188880
cnb000890535

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC