Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:54x 
BK
V Praze : Výzkumný ústav pedagogický, 2005
126 s., 92 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-87000-02-1 (brož.)
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
000087257
ČÁST A // 1 VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ // VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ ...9 // 1.1 Systém kurikulárních dokumentů ...9 // 1.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.10 // 1.3 Tendence ve vzdělávání, které navozuje a podporuje Rámcový vzdělávací // program pro základní vzdělávání ...10 // ČÁST ? // 2 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...11 // 2.1 Povinnost školní docházky ...11 // 2.2 Organizace základního vzdělávání ...11 // 2.3 Hodnocení výsledků vzdělávání ...11 // 2.4 ZÍSKÁNÍ STUPNĚ VZDĚLÁNÍ A UKONČENÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...11 // ČÁSTC // 3 POJETÍ A CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...12 // 3.1 Pojetí základního vzdělávání ...12 // 3.2 CÍLE ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ...12 // 4 KLÍČOVÉ KOMPETENCE ...14 // 5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ...18 // 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ...20 // 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ...22 // 5.1.2 CIZÍ JAZYK ...26 // 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ...29 // 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ...30 // 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ...34 // 5.3.1 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ...35 // 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ...37 // 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT ...39 // 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST ...43 // 5.5.1 DĚJEPIS ...44 // 5.5.2 VÝCHOVA ? OBČANSTVÍ ...48 // 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA ...51
// 5.6.1 FYZIKA ...52 // 5.6.2 CHEMIE ...54 // 5.6.3 PŘÍRODOPIS ...57 // 5.6.4 ZEMĚPIS (GEOGRAFIE) ...60 // 5.7 UMĚNÍ A KULTURA ...64 // 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA ...66 // 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA ...69 // 5.8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ ...72 // 5.8.1 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ ...74 // 5.8.2 TĚLESNÁ VÝCHOVA ...76 // 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ...81 // 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ...82 // 5.10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY ...87 // 5.10.1 DALŠÍ CIZÍ JAZYK ...87 // 5.10.2 DRAMATICKÁ VÝCHOVA ...„ ...88 // 5 // Obsah // Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání // VÚP Praha 2005 // 6 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ...90 // 6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ...90 // 6.2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA ...93 // 6.3 VÝCHOVA K MYSLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ...95 // 6.4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA ...97 // 6.5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA ...99 // 6.6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA ...101 // 7 RÁMCOVÝ UČEBNÍ PLÁN ...104 // 7.1 Poznámky k rámcovému učebnímu plánu ...105 // 7.2 Poznámky ke vzdělávacím oblastem ...106 // ČÁST D // 8 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ...108 // 8.1 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.108 // 8.2 Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ...1 ? // 9 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ...111 // 10 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY // PRO USKUTEČŇOVÁNÍ RVP ZV ...113 // 11 ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ...116 // SLOVNÍČEK POUŽITÝCH VÝRAZŮ ...121 // Příloha // Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
(OCoLC)85717605
cnb001636363

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC