Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:11x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Historický ústav, [1991]-
sv. ; 21 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia.ep 

1991-
0862-979X
2x ročně 2009-
Ročenka
Některé svazky mají ISBN
Dříve jako monografie
Popsáno podle: sv. 11(2007)
Anglické resumé
80-85268-66-3 (sv. 5 ; brož.) 80-85268-98-1 (sv. 6 ; brož.) 80-7286-010-0 (sv. 7 ; brož.) 80-7286-029-1 (sv. 8 ; brož.) 80-7286-054-2 (sv. ; brož.) 80-7286-091-7 (sv. 10 ; brož.) 978-80-7286-126-2 (sv. 11 ; brož.) 978-80-7286-161-3 (sv. 12/1 ; v knize neuvedeno ; brož.)
000087335
SV. 9 (2003) :   Vojtěch BELLING: Vývoj a postavení tzv. Provincie Záhvozd v raně středověkých Čechách -- David KALHOUS: Jaromír - Gebhard, pražský biskup a říšský kancléř (1038-1090) (Několik poznámek k jeho životu) -- Jaroslav V. POLC: Listy Inocence IV a Jana z Wildeshausenu svaté Anežce České -- Markéta ŠPŮROVÁ: Svědkové v listinách Václava I. a jeho bratra markraběte Přemysla (třicátá léta 13. století) -- Dana MALÁ: Skladba pražského dvora za vlády Václava II. -- Anežka VIDMANOVÁ: Latinsko-česko-německá beletrie v lucemburských Čechách (Zamyšlení na začátku cesty) -- Pavel SOUKUP: Dobývání hradu Skály v roce 1413 a husitská teorie války. Ke spisku Jakoubka ze Stříbra o duchovním boji -- Thomas KRZENCK: Methodische und methodologische Probleme bei der Erfassung und Auswertung spätmittelalterlicher Bürgertestamente unter besonderer Beachtung böhmischer Quellen -- Tomáš KLÍR: Plužiny pozdně středověkých sídel na příkladě severovýchodního Nymburska -- Thomas A. Fudge: Obrana "kacířství": teoretické pojednání
SV. 10 (2005) :   Vladimír P. POLÁCH: Středověké Grónsko a Amerika - Vínland -- Marzena MATLA-KOZŁOWSKA: Zapiski korbejskie w zaginiony Roczniku praskim w świetle Annales Magdeburgenses brevissimi. Powiązania czeskiego i polskiego rocznikarstwa -- Martina MAŘÍKOVÁ: Středověké mlýny v českých zemích (archeologické a písemné prameny) -- Helena KRMÍČKOVÁ, Zbyněk SVITÁK: Dva chronologické příspěvky k listinám z období 1. interregna (1278-1283) (In margine CDB VI) -- Martin NEJEDLÝ: "Přijměte ruku této urozené dívky a čest vládnout vznešenému Českému království." K souvislostem lucemburských a českých dobrodružství v genealogickém mýtu o víle Meluzíně -- Robert ŠIMŮNEK: Paměť a tradice v prostředí české šlechty v pozdním středověku. Formy a média -- David PAPAJÍK: Šlechtická jména v českých zemích ve 14.-16. století -- Jindra PAVELKOVÁ: Genealogie boleradické větve pánů z Kunštátu -- Lenka MAZANCOVÁ: Chrám sv. Ducha v Hradci Králové. Oltáře a oltářní beneficia v době předhusitské -- Kateřina JÍŠOVÁ: Péče o nemocné a chudé na Novém Městě pražském v pozdním středověku -- Pavel B. KŮRKA: Peripetie s českým názvem města Kostnice
SV. 11 (2007) :   Ondřej ZAVADIL: Dopis markrabího Ariba králi Arnulfovi -- David KALHOUS: Granum catalogi praesulum Moraviae jako pramen k dějinám Moravy v 10. století? -- Jan ZELENKA: Sic sapiens imperator coniuratione rebellium repressit. Fridrich Barbarossa a české knížectví v optice procesu s vévodou Jindřichem Lvem -- Karin PÁTROVÁ: Probošt versus kapitula. K problematice majetkových vztahů uvnitř vyšehradské kapituly do doby husitské -- Robert ANTONÍN: Malopolsko jako objekt zahraniční politiky Václava II. v letech 1289–1300 -- Markéta NOVOTNÁ: Kamýk nad Vltavou a jeho vilikace -- Radka LOMIČKOVÁ: Za klášterními zdmi. Vizitační protokoly cisterciáckých klášterů ze 14. století -- Jaroslav SVÁTEK: „Do té země jsem přijel, ale zase ji rychle opustil...“ Návštěva burgundského cestovatele Guilleberta de Lannoy v husitských Čechách -- Jiří JUROK: Hraniční případ: rezidence litevského knížete Zikmunda Korybutoviče, husitské šlechty a vůdců husitských svazů -- Hana PÁTKOVÁ: Středověké nekrologium z Hořovic aneb „memoria“ venkovské farnosti
SV. 12, Č. 1 (2009) :  Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Dvorská kultura přemyslovského období. Nástin problematiky a možnosti výzkumu -- Luděk BŘEZINA: Dolnolužické zemské fojtství za vlády Jagellonců (1490–1526) -- Martin MUSÍLEK: Apatykáři na Starém Městě pražském ve středověku. Příspěvek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského souměstí na příkladě osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání -- Robert ŠIMŮNEK: Paměť válečných událostí. Memoriální tabule v kostele sv. Pankráce v Praze
SV. 12, Č. 2 (2009) :  Matthias THUMSER: Antistaufische Propaganda in einer Prager Handschrift. Der Brief Grande piaculum des Kardinals Rainer von Viterbo (1248) -- Petr ELBEL: „Scio, quod vos Moravi estis timidi et michi non fideles“. Moravané ve strukturách dvora Zikmunda Lucemburského -- Lenka BLECHOVÁ: První doklady židovského osídlení v benátském kotoru (15. a 16. Století). Výsledky archivního průzkumu Historického a Biskupského archivu města Kotoru
SV. 13, Č. 1 (2010) :  Milena BRAVERMANOVÁ: Mitra z hrobu „ctihodného Bernarda, biskupa pražského“ -- Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ: Anežka, vévodkyně rakouská, dcera českého krále (1269–1296) -- Kateřina TELNAROVÁ: „Anna, královna česká“. Nejstarší dcera Václava II. a její osudy -- Pavel TRNKA: Složení dvora krále Vladislava Jagellonského v letech 1471–1490
SV. 13, Č. 2 (2010) :  David KALHOUS: Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část I.) -- Zdeněk VAŠEK: Zbožná nadání šlechty v první polovině 14. století a možnosti jejich srovnání -- Dominik BUDSKÝ, Mikuláš PUCHNÍK: Biografie autora díla Processus iudiciarius secundum stilum Pragensem -- Martin Nejedlý: O nových směrech medievistického bádání ve Francii, o zdrojích francouzské inspirace a o každoroční proměně výkladních skříní
SV. 14, Č. 1 (2011) :  David KALHOUS: Od Libice ke Kolínu. Dějiny jedné oblasti do husitství (část II.) -- Tomáš KLIMEK: Lokalizace míst a ploch v terénu prostřednictvím určení blízkosti v textech českého středověku z 12.–14. století -- Mlada HOLÁ: Finanční správa Vratislavského knížectví a její písemnosti za Jana Lucemburského a Karla IV.
SV. 14, Č. 2 (2011) :  Zdeněk ŽALUD: Prameny k přírodním naukám a medicíně u dvora Václava II. -- Tomáš KLIMEK: Určování směru v textech českého středověku z 12.–14. století -- Jakub RAZIM: Der stolze Chärdenaere. Postava Jindřicha Korutanského v dobovém veřejném mínění a na stránkách dvorské literatury -- Jiří STOČES: Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty -- Zdeňka HLEDÍKOVÁ: Loketský spor se Šliky v osmdesátých letech 15. století
SV. 15, Č. 1 (2012) :  Josef ŽEMLIČKA: Česká krajina ve středověké transformaci -- Markéta NOVOTNÁ: Sen o strážci hradu Karlštejna -- Martin Nodl: Středověk a memoáry počátku 21. věku
SV. 15, Č. 2 (2012) :  Stanislav BÁRTA: Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského na statky chotěšovského kláštera (1420-1437) -- Petr ELBEL – Andreas ZAJIC: Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema I -- Giuseppe Perta: The image of Jerusalem through the pilgrims’ accounts (IV–XII c.). Recent approaches of medieval studies
SV. 16, Č. 2 (2013) :  Zdeněk ŽALUD: Další verze vidění Arnošta z Pardubic u Konráda z Megenberka -- Zdeněk BERAN: Landfrýdní hnutí v Horní a Dolní Lužici ve středoevropských souvislostech -- Petr ELBEL – Andreas ZAJIC: Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema II
SV. 16, Č. 2 (2013) :  Martin MUSÍLEK: Mincmistr Eberhard a jeho přátelé. Několik poznámek k počátkům Havelského Města -- Martin NEJEDLÝ: „Tak jaký přídomek mu vymyslíme?“ Středověcí vládci v osidlech kronikářovy moci -- Petr ELBEL – Andreas ZAJIC: Die zwei Körper des Kanzlers? Die „reale“ und die „virtuelle“ Karriere Kaspar Schlicks unter König und Kaiser Sigismund – Epilegomena zu einem alten Forschungsthema III
SV. 17, Č. 1 (2014) :  Kateřina CHARVÁTOVÁ: Počátky působení cisterciáckých opatů Dětřicha, Heidenreicha a Konráda na dvoře Václava II. -- Eloïse ADDE-VOMACKA: Volba krále a tyranovražda. Návod k ustavení politické role české šlechty v Dalimilově kronice -- Martin NODL: Ekonomie nemoci a milosrdenství ve středověku -- Martin ŠORM: Tandariáš, Floribella, a medievista. O mnohých zapomněních jakožto zjemňujícím programu středověké artušovské fikce -- Tomasz GRAFF: Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) wobec husytyzmu i polityki polsko-czeskiej

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC