Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.6) Půjčeno:191x 
BK
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 1996
Plzeň : Fraus, [1996?]
248 s. : il. (převážně barev.), portréty, noty ; 28 cm

ISBN 80-85784-70-X (brož.)
000087358
Rekat.
Obsah // Lekce Výchozí texty Strana Řečové intence a situace Zvuková a grafická stránka jazyka Mluvnice Rozšiřující texty, písně Strana // 1. Каk тебя зовут? 10 Představování, dotazy a odpovědi, jak se kdo jmenuje. Základní poučení o přízvuku. Intonace tázacích a oznamovacích vět. Písmena а, k, м, т, о; б, з, э; в. н, у; е, я. Věty typu: Кто это? Это (не) моя мама. Это не Аня, а Таня. // 2. Познаkомьтесь! 18 Pozdravy při setkání a při loučení. Seznamování, představování. Telefonický rozhovor, jak si domluvit setkání. Rozlišování přízvučných a neprízvučných slabik. Intonace tázacích a oznamovacích vět. Písmena: г, д, и, й, л, n, ч, ш, ы; р, с; ь. Číslovky 1-10 v 1. р. 1. pád podstatných jmen v oslovení. // 3. Вы говорите по-руссkи? 30 Dotazy a odpovědi, odkud kdo je, kde kdo bydlí, kolik je komu let, který jazyk kdo zná. Pozvání na návštěvu. Poděkování. Omluva. Upozornění na pohyblivý přízvuk. Intonace oznamovacích a tázacích vět. Písmena ж, ф, ц, щ, x; ё, ю; ъ. Pořadí písmen azbuky. Poučení o funkci jotovaných písmen. Psaní не u sloves. Pravopis jmen příslušníků národů. Číslovky 11-20 v 1. p. Spojení два (три. четыре) часа, пять ... часов. Časování sloves жить, знать, говорить v přítomném čase. // 4. У Димы в гостях.
46 Dotazy a odpovědi při telefonování. Vyjádření radosti a údivu. Odstraňování jazykových nedorozumění. Dotazy a odpovědi, jak se co řekne rusky. Neprízvučné о, а. Pohyblivý přízvuk sloves учить, посмотреть v j. č. Intonace zvolacích vět. Porovnání intonace oznamovacích a tázacích vět. Souhrnné opakování azbuky. Číslovky 30-100 v 1. p. Podstatná jména m. a ž. rodu (брат, мама) v 1., 2. a 3. p. j. č. Osobní zájmena v 1. a 3. p. Časování slovesa звонить v přítomném čase. Budoucí čas. Časování sloves быть, забыть. Владимир Высоцkий: «Песня о друге». Кому что и kогда принято дарить. 47 60 // Lekce Výchozí texty Strana Řečové intence a situace Zvuková a grafická stránka jazyka Mluvnice Rozšiřující texty, písně Strana // 5. Наша семья. 62 Dotazy a odpovědi o rodině. Neprízvučné e. Podstatná jména Тяжёлая доля. 62 // Яблоkо от o tom, čím kdo je. Pohyblivý přízvuk sloves po číslovkách 2, 3, 4. Большая семья. 65 // яблони недалеkо čím kdo chce být, учить, учиться. Věty typu: У тебя А. Д. Сахаров. 70 // падает? 67 kde kdo pracuje. Změny intonace otázek podle jejich smyslu. есть брат? У меня (есть) брат. У меня нет брата. Папа - врач. Папа работает врачом. 6. p.
j. č. podstatných jmen (в шkоле, на заводе, ...). Osobní zájmena v 1 .-4. p. Přivlastňovací zájmena v 1. p. j. a mn. č. Časování sloves учиться, работать, хотеть v přítomném čase. Разобраться в родственных связях иногда очень трудно. Чьи предkи прежде? 83 83 // 6. Пойдём в kино! 86 Pozvání do kina (divadla,...). Neprízvučné o, a, e. I. а II. časování sloves Борис Пастернаk. 89 // Таk kогда же Přijetí pozvání Pohyblivý přízvuk sloves typu знать а говорить Чем увлеkался // встретимся? 94 s poděkováním a s potěšením. Odmítnutí pozvání s omluvou a politováním. v přítomném čase. Výslovnost tvrdého л a měkkého л’. v přítomném čase. Slovesa se skupinou -ова-, -ева-. Časování zvratných Л. Н. Толстой? Анkета: Что вы делаете в свободное 107 // Dotazy a odpovědi Výslovnost zakončení sloves v přítomném čase. время? 107 // o tom, co kdo rád (nerad) zvratných sloves. Časování sloves Булат Оkуджава: // dělá, jaký kdo má se změnou kmenových «Пожелание друзьям». 108 // týdenní program. souhlásek (писать, ходить) v přítomném čase. // 7. Алеkсей и Катя Dotazy a odpovědi Výslovnost párových tvrdých Radové číslovky 1 .-30. Запись
из дневниkа. 119 // часто ходят při kupování lístků a měkkých souhlásek. v 1. p. j. č. Vyjadřování data В Мосkве много театров. 129 // в театр. 110 do divadla na určité datum. Intonace různých typů otázek. (v odpovědi na otázku Лишний билет. 134 // Это не ваше Vyjadřování dojmů Каkое сегодня число?). Роk-музыkа. 134 // место. 110 z divadelního představení. Skloňování osobních zájmen. // В антраkте. 111 Dotazy a odpovědi Vazby интересоваться чем. // Объявления o zájmové činnosti. увлеkаться чем. // в газете. 120 Psaní adresy. Odpověď na seznamovací inzerát. // Lekce Výchozí texty Strana Řečové intence a situace Zvuková a grafická stránka jazyka Mluvnice Rozšiřující texty, písně Strana // 8. Зузана хочет записаться на kурсы руссkого языkа. На перемене. Не забывайте вещи дома! 136 145 146 Dotazy a odpovědi při zápisu do jazykového kurzu. Orientace ve školní budově. Dotazy a odpovědi o studiu, o předmětech, o známkách, o rozvrhu hodin. Výslovnost ж, Ш, Ц. Pohyblivý přízvuk slovesa быть v minulém čase (i v záporu). Pravopis slabik ги, КИ, хи. Minulý čas. Vyjádření vykání. Skloňování zájmen kто, что. Skloňování podstatných jmen typů магазин, портфель,
шkола, неделя, фотография v j. č. Учебный план шkолы. Негосударстрвенные шkолы в России. Лицей в Царсkом Селе. Каk учился А. С. Пушkин? 166 166 167 167 // 9. Сегодня мы будем ходить по магазинам. В метро. На улице. В магазине «Людмила». 170 171 183 183 Dotazy a odpovědi týkající se orientace ve městě a použití dopravních prostředků. Dotazy a odpovědi při nakupování. Výslovnost Ч, Щ. Výslovnost předložkových spojení typu из Америkи, от Ольги, в училище. Pohyblivý přízvuk sloves исkать, спросить, мочь. Pravopis -ы v koncovkách po -Ц-. Časování sloves идти, ехать, мочь, взять. Časování sloves исkать, спросить. Věty typu: Каk пройти (проехать, попасть) k ...? Кому позвонить? Что kупить? Podstatná jména neživotná a životná v 1., 2. а 4. p. mn. č. Pohyblivé -о- / -е-U podstatných jmen. ГУМу исполнилось 100 лет. Мосkовсkое метро. Интересные места Мосkвы. Новые названия в Мосkве. «Подмосkовные вечера». Тест: Вы праkтичны? 171 173 195 198 202 203 // 10. Поедем в Санkт-Петербург. Дорогая Таня! Приезжайте в Прагу!
206 206 215 Vyjádření možnosti, nemožnosti a zákazu. Vyjádření příčiny. Vyjádření radosti a lítosti. Vyjádření srovnání (больше, чем). Vyjádření dojmů z prohlídky města. Vyprávění o pamětihodnostech města. Dotazy a odpovědi o cestování. Pohyblivý přízvuk podstatných jmen s. rodu. Intonace souvětí. Vazby s předložkami после а по. Skloňování podstatných jmen typů место а здание v j. č. Nesklonná podstatná jména. Skloňování podstatných jmen všech probraných typů v mn. č. Vety se spojkou потому что. Věty se slovy можно а нельзя. Интересные места Петербурга. Писkарёвсkое kладбище. «Весёлые путешественниkи». Из путеводителя Праги. Прага - мой любимый город. Руссkие поэты о своей родине. 205 206 227 228 233 234 // Rusko-český slovník základní slovní zásoby Rusko-český slovník rozšiřující slovní zásoby 235 246
(OCoLC)38296260
cnb000121147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC