Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

hodnocení žáků (@@20120605-01:13:00@@) -- 
2 (hodnocen1 x )
(60) Půjčeno:60x 
BK
Dotisk
Praha : Karolinum, 1997
415 s.

ISBN 80-7066-534-3 (brož.)
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 391-401
Psychologie pedagogická - učebnice vysokošk.
000087695
I. ÚVOD DO PSYCHOLOGIE.......... 1 // 1. Psychologie, její předmět a úkoly ......... 1 // 1.1 Psychologie a její místo v životě......... 1 // 1.2 Předmět psychologie a nejobecnější psychologické pojmy...... 1 // 1.3 Psychologické vědy a jejich vztah k ostatním vědám o člověku..... 17 // 1.4 Užití psychologie, zejména ve výchově. Psychologická příprava učitelů.... 19 // Úlohy............ 21 // Kontrolní otázky........... 21 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 21 // 2. Činosti, psychické procesy a stavy......... 2 // 2.1 Činosti, vzájemné působení člověka a prostředí, psychické jevy..... 2 // 2.2 Neurofyziologické mechanismy čiností........ 26 // 2.3 Sociální aspekty lidských čiností a psychiky ....... 3 // 2.4 Psychické procesy........... 36 // 2.5 Procesy názorného poznávání.......... 38 // 2.6 Paměť............ 45 // 2.7 Řeč a myšlení ........... 48 // 2.8 Procesy emoční a volní.......... 51 // 2.9 Psychické stavy. Pozornost......... 56 // Úlohy............ 60 // Kontrolní otázky........... 60 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 61 // 3. Učení ............ 62 // 3.1 Pojem učení. Životní význam učení. Druhy lidského učení...... 62 // 3.2 Problémy učení v praxi a psychologické teori, historie a současnost. 63 // 3.3 Obecné zákony učení..................... 70 // Úlohy............ 73 // Kontrolní otázky........... 73 //
Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 74 // 4. Osobnost, obecné otázky a struktura......... 75 // 4.1 Pojem osobnost a přehled problémů......... 75 // 4.2 Z historie psychologických výzkumů a teorií osobnosti...... 76 // 4.3 Subsystémy osobnosti. Motivace.......... 83 // 4.4 Schopnosti............ 87 // 4.5 Rysy osobnosti, temperament a charakter......... 91 // 4.6 Rozdíly mezi lidmi ve vlastnostech osobnosti ........ 9 // 4.7 Vztahy mezi částmi osobnosti, modely struktury osobnosti...... 101 // Úlohy............. 106 // Kontrolní otázky............ 106 // Výběr z literatury k dalšímu studiu......... 106 // 5. Vývoj a formování osobnosti......... 108 // 5.1 Základní pojmy, zákony a principy vývoje osobnosti ....... 108 // 5.2 Biologická a sociální determinace osobnosti........ 19 // 5.3 Formování motivů........... 12 // 5.4 Formování osobnosti v náročných životních situacích....... 126 // 5.5 Stadia ve vývoji osobnosti. Rané dětství. Věk předškolní a školní. Puberta a adolescence. // Dospělost a stáří........•.... 13 // Úlohy............. 147 // Kontrolní otázky............ 147 // Výběr z literatury k dalšímu studiu......... 148 // 6. Psychologické metody .......... 149 // 6.1 Význam psychologických metod a jejich základní problematika..... 149 // 6.2 Základní metody psychologického výzkumu a poznávání člověka. Pozorování. Experiment. // Rozbor slovních projevů, interview, dotazník, rozbor volnějšího
písemného projevu. Objektivní a subjektivní data. Rozbor výsledků činosti. Posuzování. Kombinování metod . . 151 // 6.3 Psychologické diagnostické metody ......... 160 // 6.4 Poznávání žáka učitelem. Vypracování pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka // a jeho vývoje............ 164 // Úlohy............. 168 // Kontrolní otázky............ 168 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 169 // I. PSYCHOLOGIE UČENÍ A VYUČOVÁNÍ......... 171 // 7. Činitelé působící ve vyučování........ 171 // 7.1 Vyučování, školní prospěch a jeho podmínky ....... 171 // 7.2 Přítomný stav, únava a pozornost žáka........ 173 // 7.3 Biologické podmínky v interakci se sociálními....... 179 // 7.3.1 Zralost dítěte........... 179 // 7.3.2 Nemoci ............ 181 // 7.3.3 Smyslové vady, vady řeči, nedostatky v motorice....... 181 // 7.3.4 Lehké mozkové dysfunkce a specifické poruchy učení...... 183 // 7.3.5 Temperament, typ vyšší nervové činosti, slabost nervového systému.... 185 // 7.3.6 Souhrně k biologickým podmínkám a jejich interakci s podmínkami sociálními . . . 185 // 7.4 Motivace k učení a její formování........ 186 // 7.5 Schopnosti a dosud osvojené vědomosti a dovednosti. Transfer a interference... 191 // Úlohy............ 195 // Kontrolní otázky.......... 195 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 195 // 8. Senzomotorické učení .......... 197
8.1. Pojmy senzomotorické učení a dovednosti. Průběh senzomotorického učení .... 197 // 8.2 Metody učení senzomotorickým činostem........ 20 // 8.3 Zvláštnosti senzomotorického učení podle různých čiností..... 203 // 8.4 Interindividuální rozdíly v senzomotorickém učení. Schopnosti a handicapy ... 204 // 8.5 Narušování senzomotorických čiností a dovedností ...... 206 // Úlohy............ 206 // Kontrolní otázky.......... 207 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 207 // . 9. Osvojování vědomostí .......... 208 // 9.1 Pojem vědomosti. Výzkumy paměti a širší hlediska....... 208 // 9.2 Dílčí operace při osvojování vědomostí........ 210 // 9.3 Pochopení vztahů, osvojení principů, základních pojmů a systémů vědomostí... 213 // 9.4 Časový sled osvojovaných vědomostí. Učení ve spirále. Pojmy vědecké a předvědecké 215 // 9.5 Zapomínání a opakování.......... 216 // Úlohy............ 219 // Kontrolní otázky.......... 219 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 20 // <x // 10. Osvojování intelektových dovedností, stimulování vývoje intelektových operací // a schopností........... 21 // 10.1 Řešení problémů (úloh). Dílčí procesy při řešení úlohy...... 21 // 10.2 Schémata řešení a algoritmy......... 25 // 10.3 Vývojová stadia v řešení úloh. J. Piaget, L. S. Vygotskij, J. P. Gaľperin - výzkumy // a aplikace v praxi .......... 27 // 10.4 Změny intelektových
schopností ve vývoji a jejich stimulování..... 234 // 10.5 Tvůrčí řešení problémů, kreativita ........ 236 // Úlohy ............ 239 // Kontrolní otázky.......... 240 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 240 // 1. Užití psychologických poznatků o učení a vyučování v praxi.... 241 // 1.1 Individuální rozdíly v učení. Individuální přístup učitele k žákům. Diferenciace ve vyučování ........... 241 // 1.2 Rozbor příčin prospěchu-neprospěchu žáků ....... 246 // 1.3 Práce s chybou a hodnocení žáků......... 248 // 1.4 Metoda učení a studia .......... 252 // 1.5 Programované učení a problémové vyučování....... 254 // 1.6 Rozvíjení tvořivosti.......... 257 // Úlohy ............ 261 // Kontrolní otázky.......... 262 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 262 // I. PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A SEBEVÝCHOVY........ 265 // 12. Rodina a prostředí.......... 265 // 12.1 Působení prostředí na rodinu a dítě........ 265 // 12.2 Rodina, její funkce, změny a formativní působení...... 271 // 12.3 Dítě v rodině neúplné, disharmonické, mimo rodinu. Psychická deprivace a subdeprivace 275 // 12.4 Osobní vztahy uvnitř rodiny. Postoje rodičů k dítěti...... 278 // Úlohy ............ 282 // Kontrolní otázky........... 282 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 283 // ’13. Sociální skupiny mimo rodinu ......... 284 // 13.1 Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení...... 284
13.2 Skupina vrstevníků a její působení ve vztahu k výchově ..... 286 // 13.3 Kolektiv a jeho pedagogicko-psychologické aspekty....... 290 // 13.4 Výcviková skupina ke zdokonalení předpokladů pro sociální styk ..... 293 // 13.5 Poznávání a posuzování skupin mladistvých a zařazení jednotlivců v nich.... 294 // Úlohy............ 296 // Kontrolní otázky........... 297 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 297 // 14. Formativní působení čiností......... 298 // 14.1 Činosti a jejich působení při formování osobnosti. Režim dne. Formování návyků a ostatních komponent rysů. Společná činost........ 298 // 14.2 Hry a hrové aspekty čiností......... 301 // 14.3 Učební a pracovní činosti ......... 302 // 14.4 Činosti ve volném čase.......... 306 // Úlohy ............ 312 // Kontrolní otázky........... 312 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 312 // 15. Výchova a sebevýchova .......... 313 // 15.1 Psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků. Požadavky. Odměny // a tresty. Přesvědčování. Působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé. Hram rolí . . 313 // 15.2 Působení modelu ........... 32 // 15.3 Učitel a jeho interakce se žáky......... 325 // 15.4 Celkové způsoby (styly) výchovy......... 32 // Přehled některých zásad a forem, kterými učitel realizuje sociálně integrační způsob // výchovy ........... 39 // Schema pro posouzení
způsobu výchovy na podkladě údajů získaných pozorováním a rozhovorem.......... 340 // 15.5 Aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova ....... 342 // Úlohy ............ 354 // Kontrolní otázky........... 34 // Výběr z literatury k dalšímu studiu........ 34 // 16. Formování osobnosti jako celek a vybrané aplikace ....... 356 // 16.1 Kombinace a interakce jednotlivých činitelů při formování osobnosti. Vývoj ve větvích, rušivé a kompenzující vlivy ......... 356 // 16.2 Formování morálních aspektů osobnosti. Morální charakter a svědomí..... 362 // 16.3 Změny osobnosti a převýchova. Behaviorální techniky a humanistický přístup . 367 // 16.4 Mnohostraný a jednostraný vývoj člověka........ 376 // 16.5 Duševní zdraví a duševní poruchy. Vývoj zdravé osobnosti...... 379 // 16.6 Psychologický rozbor výchovných obtíží........ 383 // 16.7 Vývoj učitele, jeho sebepoznání a autoregulace....... 384 // Úlohy .............. 389 // Kontrolní otázky............ 389 // Výběr z literatury k dalšímu studiu.......... 390 // Seznam literatury............. 391 // Bibliografické údaje k obrázkům ........... 401 // Rejstřík věcný............. 402 // Rejstřík jmený ............. 409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC