Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(16.5) Půjčeno:181x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1999
444 s.

ISBN 80-7178-214-9 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 427-435.
Patopsychologie - pojednání
000088057
Obsah // Předmluva... 13 // ČÁST PRVNÍ // Základní okruhy obecné psychopatologie // Úvod ... 17 // 1 Pojetí normy... 19 // 1.1 Statistické pojetí normality...19 // 1.2 Funkční pojetí normality...20 // 1.3 Sociokulturní pojetí normality...20 // 1.3.1 Norma jako ideál...21 // 1.3.2 Skupinová norma...21 // 1.3.3 Subjektivní norma pozorovatele...22 // 1.4 Vymezení normality...22 // Shrnutí...23 // 2 Mechanismy variability lidské psychiky...24 // 2.1 Dědičnost jako příčina vzniku psychických odchylek...24 // 2.2 Základní varianty genetického přenosu duševních poruch 26 // 2.3 Vlivy vnějšího prostředí jako příčina vzniku psychických odchylek 28 // 2.3.1 Negativní faktory ovlivňující prenatální vývoj ...30 // 2.3.2 Negativní vlivy prostředí v postnatálním období...30 // 2.4 Základní typy zátěžových situací...31 // 2.4.1 Frustrace...31 // 2.4.2 Konflikt...32 // 2.4.3 Stres...33 // 2.4.4 Deprivace...36 // 2.5 Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace ...37 // 2.5.1 Útok...37 // 2.5.2 Únikové obranné reakce...38 // Shrnutí...40 // 3 Stručný přehled poruch jednotlivých psychických funkcí... 41 // 3.1 Poruchy kognitivních procesů...41 // 3.1.1 Poruchy vnímání...41 // 3.1.2 Poruchy paměti...41 // 3.1.3 Poruchy myšlení...42 // 5 // Obsah // 3.1.4 Poruchy řeči...43 // 3.2 Poruchy emocí a motivace...43 // 3.2.1 Poruchy emocí...43 // 3.2.2 Poruchy pudů...44 // 3.2.3 Poruchy vůle...44 // 3.3 Poruchy
vědomí a pozornosti...45 // 3.3.1 Kvantitativní poruchy vědomí...45 // 3.3.2 Kvalitativní poruchy vědomí...45 // 3.3.3 Poruchy pozornosti...45 // 3.4 Poruchy osobnosti...-...46 // Shrnutí...46 // 4 Psychologické vyšetření...47 // 4.1 Psychologické vyšetření ...47 // 4.2 Zdroje informace o vyšetřovaném člověku...47 // Shrnutí...49 // 5 Psychoterapie... 50 // 5.1 Základní formy psychoterapie...50 // 5.2 Psychoterapeutické školy...52 // 5.3 Hodnocení účinnosti psychoterapie...53 // Shrnutí...53 // ČÁST DRUHÁ // Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených // 6 Nemoc jako psychologický problém...57 // 6.1 Sociální význam nemoci, postoje společnosti k nemocným 57 // 6.2 Psychosomatické vztahy a onemocnění...59 // 6.2.1 Předpoklady vzniku psychosomatických poruch...60 // 6.3 Psychické problémy spojené se somatickým onemocněním ... 63 // 6.3.1 Sociální změny...65 // 6.3.2 Somatické změny...66 // 6.3.3 Psychické změny...66 // 6.3.4 Rozumové hodnocení nemoci...67 // 6.3.5 Emoční postoj k nemoci ...67 // 6.4 Psychické problémy spojené s nemocí v dětském věku...71 // 6.4.1 Reakce rodičů na onemocnění jejich dítěte...71 // 6.4.2 Reakce dítěte na vlastní nemoc...73 // Shrnutí...77 // 6 // Obsah // 7 Psychologická problematika některých neurologických onemocnění 78 // 7.1 Syndrom dětské mozkové obmy...79 // 7.1.1 Formy DMO...79 // 7.1.2 Vlivy DMO na psychiku postiženého...80
7.1.3 Sociální důsledky DMO ...81 // 7.2 Syndrom hyperaktivity...83 // 7.2.1 Projevy hyperaktivity...83 // 7.2.2 Sociální důsledky hyperaktivity...85 // 7.3 Epilepsie...88 // 7.3.1 Projevy epilepsie ...88 // 7.3.2 Psychické změny podmíněné epilepsií...90 // 7.4 Traumatické poškození mozku ...92 // 7.4.1 Poruchy kognitivních funkcí...93 // 7.4.2 Emoční poruchy...94 // 7.4.3 Behaviorální poruchy...94 // 7.4.4 Změna osobnosti...94 // 7.4.5 Faktor vývoje...95 // 7.4.6 Psychosociální vlivy...95 // 7.5 Jiné formy poškození mozku...96 // Shrnutí...96 // 8 Psychologická problematika zdravotně postižených... 98 // 8.1 Postoje společnosti k postiženým lidem...98 // 8.1.1 Sociální role postiženého a sociální stigma ...100 // 8.1.2 Reakce postiženého...101 // 8.2 Rodina postiženého dítěte...102 // 8.2.1 Rodiče postiženého dítěte ...102 // 8.2.2 Sourozenci postiženého dítěte...106 // 8.3 Odlišnosti vývoje postiženého jedince...108 // 8.3.1 Vývoj vrozeně postiženého dítěte...109 // 8.3.2 Psychická adaptace na získané postižení ...116 // 8.3.3 Dospělost postiženého člověka...119 // 8.4 Vliv zrakového postižení na osobnost...121 // 8.4.1 Rozvoj poznávacích procesů u zrakově postižených...122 // 8.4.2 Socializace zrakově postižených...124 // 8.5 Vliv sluchového postižení na osobnost...125 // 8.5.1 Komunikace sluchově postižených...126 // 8.5.2 Myšlení sluchově postižených...128 // 8.5.3 Socializace
sluchově postižených...129 // 8.6 Vliv tělesného postižení na osobnost...130 // 8.6.1 Vliv omezení pohyblivosti...131 // 8.6.2 Vliv viditelné deformace...132 // Shrnutí...133 // 7 // Obsah // ČÁST TŘETÍ // Vybrané duševní a behaviorální poruchy // 9 Demence...137 // 9.1 Obecná diagnostická kritéria pro demenci...137 // 9.2 Typy demenci...139 // 9.2.1 Demence u Alzheimerovy choroby...139 // 9.2.2 Ischemicko-vaskulární demence ...142 // 9.3 Sociální význam demence...143 // 9.4 Shrnutí...145 // 10 Mentální retardace...146 // 10.1 Příčiny vzniku mentální retardace...147 // 10.2 Hodnocení mentální retardace...148 // 10.2.1 Kvantitativní hodnocení inteligence mentálně postižených 148 // 10.2.2 Kvalitativní hodnocení inteligence mentálně retardovaných...149 // 10.3 Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných . 151 // 10.3.1 Myšlení, řeč a učení mentálně postižených...151 // 10.3.2 Motivace a regulace mentálně postižených...154 // 10.3.3 Socializace mentálně retardovaných...156 // Shrnutí...159 // 11 Pervazivní vývojové poruchy...160 // 11.1 Dětský autismus...160 // 11.1.1 Porucha socializace...161 // 11.1.2 Odlišnost poznávacích procesů...i...162 // 11.1.3 Porucha rozvoje komunikace ...163 // 11.1.4 Odchylky a nápadnosti v chování...165 // 11.1.5 Prognóza...166 // 11.2 Další pervazivní vývojové poruchy...166 // Shrnutí...167 // 12 Psychotická porucha jako psychosociální problém...168
// 12.1 Postoje společnosti k nemocným s psychotickou poruchou...168 // 12.1.1 Postoje rodiny k nemocnému psychózou...170 // 12.2 Postoje nemocných psychózou k vlastní chorobě ...173 // Shrnutí...176 // 13 Schizofrenie...177 // 13.1 Porucha myšlení...178 // 13.2 Poruchy afektivity...180 // 13.3 Autismus a ambivalence...181 // 8 // Obsah // 13.4 Průběh onemocnění...181 // 13.5 Formy schizofrenie...184 // 13.5.1 Paranoidní schizofrenie ...184 // 13.5.2 Hebeírenní schizofrenie...185 // 13.5.3 Katatonní schizofrenie...186 // 13.5.4 Simplexní schizofrenie...187 // 13.6 Sociální význam schizofrenie ...187 // 13.7 Dětské schizofrenie...188 // Shrnutí...190 // 14 Poruchy nálad, afektivní poruchy...191 // 14.1 Depresivní porucha...192 // 14.2 Manický syndrom...196 // 14.3 Sociální význam poruch nálady...198 // Shrnutí...200 // 15 Neurotické poruchy...201 // 15.1 Etiologie neurotických poruch...202 // 15.1.1 Vrozené dispozice...202 // 15.1.2 Vlivy vnějšího prostředí...202 // 15.2 Neurotické příznaky...204 // 15.2.1 Úzkostná porucha...204 // 15.2.2 Panická porucha...205 // 15.2.3 Fobická úzkostná porucha...206 // 15.2.4 Obsedantně-kompulzivní porucha...208 // 15.2.5 Reakce na závažný stres...209 // 15.2.6 Disociační (konverzní) poruchy...211 // 15.2.7 Somatoformní poruchy...214 // 15.3 Emoční poruchy v dětství...215 // 15.4 Osobnost neurotického člověka v sociálním kontextu...221 // Shrnutí...226 // 16 Poruchy příjmu
potravy...227 // 16.1 Význam tělového schématu...227 // 16.1.1 Vlastnosti a utváření tělového schématu ...227 // 16.1.2 Sociální význam tělového schématu...228 // 16.2 Poruchy příjmu potravy ...229 // 16.2.1 Mentální anorexie...230 // 16.2.2 Mentální bulimie...234 // 16.2.3 Sociální postoje k poruchám potravy...236 // Shrnutí...237 // 9 // Obsah // 17 Sebevražedné jednání...238 // 17.1 Sebevražda z historického hlediska...239 // 17.2 Teorie sebevražedného jednání...240 // 17.2.1 Medicínský přístup...240 // 17.2.2 Sociologický přístup...241 // 17.2.3 Psychologický přístup ...244 // 17.3 Motivace a varianty sebevražedného jednání...246 // 17.3.1 Motivace sebevražedného jednání...246 // 17.3.2 Sebevražda bilanční, impulzivní a skupinová ... 248 // 17.4 Sebevražda v životní dráze člověka...249 // 17.4.1 Faktor věku ...249 // 17.4.2 Gender a socioprofesní příslušnost...251 // 17.5 Společenské postoje a reakce na sebevraždu...252 // 17.6 Praktická řešení a prevence sebevraždy...253 // Shrnutí...253 // 18 Poruchy osobnosti...254 // 18.1 Paranoidní porucha osobnosti...256 // 18.2 Schizoidní porucha osobnosti ...257 // 18.3 Disociální porucha osobnosti...258 // 18.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti...260 // 18.5 Histrionská porucha osobnosti...261 // 18.6 Anankastická porucha osobnosti...262 // 18.7 Úzkostná porucha osobnosti...263 // 18.8 Závislá porucha osobnosti...263 // 18.9 Narcistická
porucha osobnosti...264 // Shrnutí...K...265 // 19 Agresivní chování, jeho příčiny a varianty...266 // 19.1 Vymezení agresivního chování ...266 // 19.2 Příčiny vzniku agresivity...266 // 19.3 Sociální význam agresivního chování...267 // 19.4 Varianty agresivního chování...269 // 19.5 Postoje k vlastnímu agresivnímu chování a jeho interpretace . . . 272 Shrnutí...273 // 20 Poruchy chování v dětském věku a dospívání...274 // 20.1 Základní charakteristiky poruch chování a jejich příčiny 274 // 20.2 Faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování...275 // 20.3 Poruchy chování v dětském věku...277 // 20.4 Charakteristika poruch chování v dětském věku...280 // 20.4.1 Lhaní...280 // 20.4.2 Útěky a toulání...281 // 20.4.3 Krádeže...282 // 10 // Obsah // 20.4.4 Agresivní poruchy chování...283 // Shrnutí...287 // 21 Problémy spojené se životním stylem - závislosti...288 // 21.1 Psychoaktivní látky a závislost na nich ...288 // 21.2 Negativní důsledky užívání alkoholu...290 // 21.2.1 Vývoj závislosti na alkoholu...291 // 21.2.2 Psychické následky dlouhodobého užívání alkoholu ... 292 // 21.2.3 Sociální důsledky závislosti na alkoholu...293 // 21.2.4 Léčení závislosti na alkoholu...296 // 21.3 Závislost na nealkoholových drogách...296 // 21.3.1 Rizikové faktory...297 // 21.3.2 Vznik závislosti...299 // 21.3.3 Typické projevy abúzu různých nealkoholových látek . . . 301 // 21.3.4
Somatické důsledky závislosti...303 // 21.3.5 Psychické důsledky závislosti...303 // 21.3.6 Sociální důsledky drogové závislosti...305 // 21.3.7 Léčba...308 // Shrnutí...308 // 22 Návykové a impulzivní poruchy...310 // 22.1 Patologické hráčství...310 // 22.1.1 Příčiny vzniku patologického hráčství...311 // 22.1.2 Sociální důsledky závislosti na hře...312 // 22.2 Jiné varianty návykového a impulzivního chování...312 // Shrnutí...313 // ČÁST ČTVRTÁ // Psychologická problematika sociální patologie // 23 Problémy spojené s nevhodným působením rodiny...317 // 23.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (Syndrom CAN)...320 // 23.1.1 Citová deprivace...321 // 23.1.2 Sociální a kognitivní deprivace...332 // 23.1.3 Syndrom týraného dítěte...333 // 23.1.4 Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte...339 // 23.1.5 Postoje veřejnosti k týrání a zneužívání dětí ...349 // 23.2 Týraná a zneužívaná žena...350 // Shrnutí...354 // 11 // Obsah // 24 Problémy vyvolané negativním působením společnosti...355 // 24.1 Sociokulturní handicap ...356 // 24.1.1 Hlavní problémy sociokulturní odlišnosti...358 // 24.1.2 Psychologická problematika adaptace emigrantů...361 // 24.1.3 Sociálněpsychologická problematika romského etnika . . . 368 // 24.2 Působení sekt a psychická manipulace...377 // 24.2.1 Náboženství a sekta ...378 // 24.2.2 Motivace ke vstupu do sekty...380 // 24.2.3 Vznik
závislosti na sektě...382 // 24.2.4 Techniky psychické manipulace...386 // 24.2.5 Reakce rodiny a přátel...388 // 24.2.6 Odchod ze sekty...389 // 24.2.7 Vliv náboženských sekt na děti...391 // 24.3 Psychologie oběti trestného činu ...392 // Shrnutí...396 // 25 Pracovní a ekonomické problémy...398 // 25.1 Nezaměstnanost...398 // 25.1.1 Psychické reakce na ztrátu zaměstnání...398 // 25.1.2 Zdravotní rizika nezaměstnanosti ... 405 // 25.1.3 Sociální aspekty nezaměstnanosti...405 // 25.1.4 Rizikové skupiny...407 // 25.1.5 Rodina nezaměstnaného...410 // 25.2 Bezdomovectví...411 // 25.2.1 Osobnost bezdomovce a její typické znaky...412 // 25.2.2 Somatická rizika bezdomovectví...415 // Shrnutí...416 // 26 Psychologické problémy spojené s delikventním chováním // a penitenciární péčí...417 // 26.1 Člověk obviněný z trestného činu...419 // 26.2 Psychologické účinky vyšetřovací vazby...420 // 26.3 Psychologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody...421 // 26.4 Postpenitenciární problémy...424 // Shrnutí...425 // Literatura...427 // Rejstřík...436 // 12 // (

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC