Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31.3) Půjčeno:219x 
BK
Vyd. 3.
Praha : Portál, 2002
444 s.

ISBN 80-7178-678-0 (váz.)
Obsahuje předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 427-435
Patopsychologie - učebnice vysokošk.
000088059
Předmluva 13 // ČÁST PRVNÍ // Základní okruhy obecné psychopatologie // Úvod 17 // 1 Pojetí normy 19 // 1.1 Statistické pojetí normality 19 // 1.2 Funkční pojetí normality 20 // 1.3 Sociokulturní pojetí normality 20 // 1.3.1 Norma jako ideál 21 // 1.3.2 Skupinová norma 21 // 1.3.3 Subjektivní norma pozorovatele 22 // 1.4 Vymezení normality 22 // Shrnutí 23 // 2 Mechanismy variability lidské psychiky 24 // 2.1 Dědičnost jako příčina vzniku psychických odchylek 24 // 2.2 Základní varianty genetického přenosu duševních poruch 26 // 2.3 Vlivy vnějšího prostředí jako příčina vzniku psychických odchylek 28 // 2.3.1 Negativní faktory ovlivňující prenatální vývoj 30 // 2.3.2 Negativní vlivy prostředí v postnatálním období 30 // 2.4 Základní typy zátěžových situací 31 // 2.4.1 Frustrace 31 // 2.4.2 Konflikt 32 // 2.4.3 Stres 33 // 2.4.4 Deprivace 36 // 2.5 Mechanismy psychické adaptace na zátěžové situace 37 // 2.5.1 Útok 37 // 2.5.2 Únikové obranné reakce 38 // Shrnutí 40 // 3 Stručný přehled poruch jednotlivých psychických funkcí 41 // 3.1 Poruchy kognitivních procesů 41 // 3.1.1 Poruchy vnímání 41 // 3.1.2 Poruchy paměti 41 // 3.1.3 Poruchy myšlení 42 // Obsah // 3.1.4 Poruchy řeči 43 // 3.2 Poruchy emocí a motivace 43 // 3.2.1 Poruchy emocí 43 // 3.2.2 Poruchy pudů 44 // 3.2.3 Poruchy vůle 44 // 3.3 Poruchy vědomí a pozornosti 45 // 3.3.1 Kvantitativní poruchy vědomí 45 // 3.3.2 Kvalitativní poruchy vědomí 45 // 3.3.3 Poruchy pozornosti 45 // 3.4 Poruchy osobnosti 46 // Shrnutí 46 // 4 Psychologické vyšetření 47 // 4.1 Psychologické vyšetření 47 // 4.2 Zdroje informace o vyšetřovaném člověku 47 // Shrnutí 49 // 5 Psychoterapie 50 // 5.1 Základní formy psychoterapie 50 // 5.2 Psychoterapeutické školy 52 // 5.3 Hodnocení účinnosti psychoterapie 53 // Shrnutí 53 //
ČÁST DRUHÁ // Psychologická problematika nemocných a zdravotně postižených // 6 Nemoc jako psychologický problém 57 // 6.1 Sociální význam nemoci, postoje společnosti k nemocným 57 // 6.2 Psychosomatické vztahy a onemocnění 59 // 6.2.1 Předpoklady vzniku psychosomatických poruch 60 // 6.3 Psychické problémy spojené se somatickým onemocněním 63 // 6.3.1 Sociální změny 65 // 6.3.2 Somatické změny 66 // 6.3.3 Psychické změny 66 // 6.3.4 Rozumové hodnocení nemoci 67 // 6.3.5 Emoční postoj k nemoci 67 // 6.4 Psychické problémy spojené s nemocí v dětském věku 71 // 6.4.1 Reakce rodičů na onemocnění jejich dítěte 71 // 6.4.2 Reakce dítěte na vlastní nemoc 73 // Shrnutí 77 // Obsah // 7 Psychologická problematika některých neurologických onemocnění 78 // 7.1 Syndrom dětské mozkové obrny 79 // 7.1.1 Formy DMO 79 // 7.1.2 Vlivy DMO na psychiku postiženého 80 // 7.1.3 Sociální důsledky DMO 81 // 7.2 Syndrom hyperaktivity 83 // 7.2.1 Projevy hyperaktivity 83 // 7.2.2 Sociální důsledky hyperaktivity 85 // 7.3 Epilepsie 88 // 7.3.1 Projevy epilepsie 88 // 7.3.2 Psychické změny podmíněné epilepsií 90 // 7.4 Traumatické poškození mozku 92 // 7.4.1 Poruchy kognitivních funkcí 93 // 7.4.2 Emoční poruchy 94 // 7.4.3 Behaviorální poruchy 94 // 7.4.4 Změna osobnosti 94 // 7.4.5 Faktor vývoje 95 // 7.4.6 Psychosociální vlivy 95 // 7.5 Jiné formy poškození mozku 96 // Shrnutí 96 // 8 Psychologická problematika zdravotně postižených 98 // 8.1 Postoje společnosti k postiženým lidem 98 // 8.1.1 Sociální role postiženého a sociální stigma 100 // 8.1.2 Reakce postiženého 101 // 8.2 Rodina postiženého dítěte 102 // 8.2.1 Rodiče postiženého dítěte 102 // 8.2.2 Sourozenci postiženého dítěte 106 // 8.3 Odlišnosti vývoje postiženého jedince 108 // 8.3.1 Vývoj vrozeně postiženého dítěte 109 //
8.3.2 Psychická adaptace na získané postižení 116 // 8.3.3 Dospělost postiženého člověka 119 // 8.4 Vliv zrakového postižení na osobnost 121 // 8.4.1 Rozvoj poznávacích procesů u zrakově postižených 122 // 8.4.2 Socializace zrakově postižených 124 // 8.5 Vliv sluchového postižení na osobnost 125 // 8.5.1 Komunikace sluchově postižených 126 // 8.5.2 Myšlení sluchově postižených 128 // 8.5.3 Socializace sluchově postižených 129 // 8.6 Vliv tělesného postižení na osobnost 130 // 8.6.1 Vliv omezení pohyblivosti 131 // 8.6.2 Vliv viditelné deformace 132 // Shrnutí 133 // Obsah // ČÁST TŘETÍ // Vybrané duševní a behaviorální poruchy // 9 Demence 137 // 9.1 Obecná diagnostická kritéria pro demenci 137 // 9.2 Typy demenci 139 // 9.2.1 Demence u Alzheimerovy choroby 139 // 9.2.2 Ischemicko-vaskulární demence 142 // 9.3 Sociální význam demence 143 // 9.4 Shrnutí 145 // 10 Mentální retardace 146 // 10.1 Příčiny vzniku mentální retardace 147 // 10.2 Hodnocení mentální retardace 148 // 10.2.1 Kvantitativní hodnocení inteligence mentálně postižených 148 // 10.2.2 Kvalitativní hodnocení inteligence mentálně retardovaných 149 // 10.3 Typické znaky jednotlivých schopností mentálně retardovaných . 151 // 10.3.1 Myšlení, řeč a učení mentálně postižených 151 // 10.3.2 Motivace a regulace mentálně postižených 154 // 10.3.3 Socializace mentálně retardovaných 156 // Shrnutí 159 // 11 Pervazivní vývojové poruchy 160 // 11.1 Dětský autismus 160 // 11.1.1 Porucha socializace 161 // 11.1.2 Odlišnost poznávacích procesů 162 // 11.1.3 Porucha rozvoje komunikace 163 // 11.1.4 Odchylky a nápadnosti v chování 165 // 11.1.5 Prognóza 166 // 11.2 Další pervazivní vývojové poruchy 166 // Shrnutí 167 // 12 Psychotická porucha
12.1 Postoje společnosti k nemocným s psychotickou poruchou 168 // 12.1.1 Postoje rodiny k nemocnému psychózou 170 // 12.2 Postoje nemocných psychózou k vlastní chorobě 173 // Shrnutí 176 // 13 Schizofrenie 177 // 13.1 Porucha myšlení 178 // 13.2 Poruchy afektivity 180 // 13.3 Autismus a ambivalence 181 // Obsah // 13.4 Průběh onemocnění 181 // 13.5 Formy schizofrenie 184 // 13.5.1 Paranoidní schizofrenie 184 // 13.5.2 Hebefrenní schizofrenie 185 // 13.5.3 Katatonní schizofrenie 186 // 13.5.4 Simplexní schizofrenie 187 // 13.6 Sociální význam schizofrenie 187 // 13.7 Dětské schizofrenie 188 // Shrnutí 190 // 14 Poruchy nálad, afektivní poruchy 191 // 14.1 Depresivní porucha 192 // 14.2 Manický syndrom 196 // 14.3 Sociální význam poruch nálady 198 // Shrnutí 200 // 15 Neurotické poruchy 201 // 15.1 Etiologie neurotických poruch 202 // 15.1.1 Vrozené dispozice 202 // 15.1.2 Vlivy vnějšího prostředí 202 // 15.2 Neurotické příznaky 204 // 15.2.1 Úzkostná porucha 204 // 15.2.2 Panická porucha 205 // 15.2.3 Fobická úzkostná porucha 206 // 15.2.4 Obsedantně-kompulzivní porucha 208 // 15.2.5 Reakce na závažný stres 209 // 15.2.6 Disociační (konverzní) poruchy 211 // 15.2.7 Somatoformní poruchy 214 // 15.3 Emoční poruchy v dětství 215 // 15.4 Osobnost neurotického člověka v sociálním kontextu 221 // Shrnutí 226 // 16 Poruchy příjmu potravy 227 // 16.1 Význam tělového schématu 227 // 16.1.1 Vlastnosti a utváření tělového schématu 227 // 16.1.2 Sociální význam tělového schématu 228 // 16.2 Poruchy příjmu potravy 229 // 16.2.1 Mentální anorexie 230 // 16.2.2 Mentální bulimie 234 // 16.2.3 Sociální postoje k poruchám potravy 236 // Shrnutí 237 // Obsah // 17 Sebevražedné jednání 238 // 17.1 Sebevražda z historického hlediska 239 //
17.2 Teorie sebevražedného jednání 240 // 17.2.1 Medicínský přístup 240 // 17.2.2 Sociologický přístup 241 // 17.2.3 Psychologický přístup 244 // 17.3 Motivace a varianty sebevražedného jednání 246 // 17.3.1 Motivace sebevražedného jednání 246 // 17.3.2 Sebevražda bilanční, impulzivní a skupinová 248 // 17.4 Sebevražda v životní dráze člověka 249 // 17.4.1 Faktor věku 249 // 17.4.2 Gender a socioprofesní příslušnost 251 // 17.5 Společenské postoje a reakce na sebevraždu 252 // 17.6 Praktická řešení a prevence sebevraždy 253 // Shrnutí 253 // 18 Poruchy osobnosti 254 // 18.1 Paranoidní porucha osobnosti 256 // 18.2 Schizoidní porucha osobnosti 257 // 18.3 Disociální porucha osobnosti 258 // 18.4 Emočně nestabilní porucha osobnosti 260 // 18.5 Histrionská porucha osobnosti 261 // 18.6 Anankastická porucha osobnosti 262 // 18.7 Úzkostná porucha osobnosti 263 // 18.8 Závislá porucha osobnosti 263 // 18.9 Narcistická porucha osobnosti 264 // Shrnutí 265 // 19 Agresivní chování, jeho příčiny a varianty 266 // 19.1 Vymezení agresivního chování 266 // 19.2 Příčiny vzniku agresivity 266 // 19.3 Sociální význam agresivního chování 267 // 19.4 Varianty agresivního chování 269 // 19.5 Postoje k vlastnímu agresivnímu chování a jeho interpretace 272 // Shrnutí 273 // 20 Poruchy chování v dětském věku a dospívání 274 // 20.1 Základní charakteristiky poruch chování a jejich příčiny 274 // 20.2 Faktory zvyšující riziko rozvoje poruch chování 275 // 20.3 Poruchy chování v dětském věku 277 // 20.4 Charakteristika poruch chování v dětském věku 280 // 20.4.1 Lhaní 280 // 20.4.2 Útěky a toulání 281 // 20.4.3 Krádeže 282 // 20.4.4 Agresivní poruchy chování 283 // Shrnutí 287 //
21 Problémy spojené se životním stylem - závislosti 288 // 21.1 Psychoaktivní látky a závislost na nich 288 // 21.2 Negativní důsledky užívání alkoholu 290 // 21.2.1 Vývoj závislosti na alkoholu 291 // 21.2.2 Psychické následky dlouhodobého užívání alkoholu 292 // 21.2.3 Sociální důsledky závislosti na alkoholu 293 // 21.2.4 Léčení závislosti na alkoholu 296 // 21.3 Závislost na nealkoholových drogách 296 // 21.3.1 Rizikové faktory 297 // 21.3.2 Vznik závislosti 299 // 21.3.3 Typické projevy abúzu různých nealkoholových látek 301 // 21.3.4 Somatické důsledky závislosti 303 // 21.3.5 Psychické důsledky závislosti 303 // 21.3.6 Sociální důsledky drogové závislosti 305 // 21.3.7 Léčba 308 // Shrnutí 308 // 22 Návykové a impulzivní poruchy 310 // 22.1 Patologické hráčství 310 // 22.1.1 Příčiny vzniku patologického hráčství 311 // 22.1.2 Sociální důsledky závislosti na hře 312 // 22.2 Jiné varianty návykového a impulzivního chování 312 // Shrnutí 313 // ČÁST ČTVRTÁ // Psychologická problematika sociální patologie // /23 Problémy spojené s nevhodným působením rodiny 317 // 7 23.1 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // (Syndrom CAN) 320 // 23.1.1 Citová deprivace 321 // 23.1.2 Sociální a kognitivní deprivace 332 // 23.1.3 Syndrom týraného dítěte 333 // 23.1.4 Syndrom sexuálně zneužívaného dítěte 339 // 23.1.5 Postoje veřejnosti k týrání a zneužívání dětí 349 // 23.2 Týraná a zneužívaná žena ЗД0 // Shrnutí 354 // 24 Problémy vyvolané negativním působením společnosti 355 // 24.1 Sociokultumí handicap 356 // 24.1.1 Hlavní problémy sociokulturní odlišnosti 358 // 24.1.2 Psychologická problematika adaptace emigrantů 361 // 24.1.3 Sociálněpsychologická problematika romského etnika 368 //
24.2 Působení sekt a psychická manipulace 377 // 24.2.1 Náboženství a sekta 378 // 24.2.2 Motivace ke vstupu do sekty 380 // 24.2.3 Vznik závislosti na sektě 382 // 24.2.4 Techniky psychické manipulace 386 // 24.2.5 Reakce rodiny a přátel 388 // 24.2.6 Odchod ze sekty 389 // 24.2.7 Vliv náboženských sekt na děti 391 // 24.3 Psychologie oběti trestného činu 392 // Shrnutí 396 // 25y Pracovní a ekonomické problémy 398 // 25.1 Nezaměstnanost 398 // 25.1.1 Psychické reakce na ztrátu zaměstnání 398 // 25.1.2 Zdravotní rizika nezaměstnanosti 405 // 25.1.3 Sociální aspekty nezaměstnanosti 405 // 25.1.4 Rizikové skupiny 407 // 25.1.5 Rodina nezaměstnaného 410 // 25.2 Bezdomovectví 411 // 25.2.1 Osobnost bezdomovce a její typické znaky 412 // 25.2.2 Somatická rizika bezdomovectví 415 // Shrnutí 416 // 26 Psychologické problémy spojené s delikventním chováním // a penitenciární péčí 417 // 26.1 Člověk obviněný z trestného činu 419 // 26.2 Psychologické účinky vyšetřovací vazby 420 // 26.3 Psychologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody 421 // 26.4 Postpenitenciární problémy 424 // Shrnutí 425 // Literatura 427 // Rejstřík 436

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC