Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Parta, 2003
443 s.

ISBN 80-7320-039-2 (váz.)
Další názvový údaj z obálky: teoretické základy a metodika
Obsahuje úvod, přílohy, údaje o autorech a jejich fotografie
Bibliografie: s. 439-443
Psychopedie - učebnice
000088063
OBSAH // ÚVOD // OBECNÁ ČÁST... // (Milan Valenta)  // 1 Pojetí psychopedie a její postavení v systému včd... // 1.1 Pojetí psychopedie... // 1.2 Postavení psychopedie v systému včd... // 2 Terminologie v psychopedii...’... // 3 Z historie péče o osoby s mentální retardací či jinou duševní poruchou. . // 4 Specifika osobnosti klienta s mentální retardací i dalšími duševními // poruchami... // 4.1 Osoby s mentální retardací... // 4.2 Osoby s jinou duševní poruchou... // 4.2.1 Dčti s pcrvazivní vývojovou poruchou... // 4.2.2 Dčti s poruchami chovaní a emocí... // 4.2.3 Klienti se schizofrénií... // 5 Etiologie mentální retardace... // 5.1 Prenatální príčiny... // 5.2 Pcrinatální příčiny... // 5.3 Postnatální příčiny... // 6 Diagnostika v psychopedii... // 6.1 Klinické diagnostické prostředky... // 6.1.1 Anamnéza... // 6.1.2 Pozorování... // 6.1.3 Rozhovor... // 6.1.4 Dotazník... // 6.1.5 Analýza produktu činnosti... // 6.1.5.1 Analýza písma... // 6.1.5.2 Analýza hry... // 6.1.5.3 Analýza kresby... // 6.1.6 Případová studie... // 6.2 Testové metody... // 6.2.1 Didaktické testy... // 6.2.2 Sociometrické testy... // 6.2.3 Psychodiagnostické metódy... // 6.2.3.1 Vývojové škály... // 6.2.3.2 Pojetí inteligence a jejího testování... // 6.2.3.3 Testy specifických funkcí a schopností... • // 7 Edukační systém a ústavní péče určené osobám s mentálním postižením // 4 // .4 // .4 .6
. 8 // 20 // 38 // 39 45 // 45 // 46 48 51 // 51 // 52 // 53 55 57 // 57 // 58 62 // 64 // 65 65 67 75 83 // 83 // 84 // 85 87 // .87 // .89 // .94 // .99 // 8 Prevence mentální retardace a integrace jedinců s mentálnímpostižením ... 109 // 9 Alternativní přístupy ? edukaci a péči o osoby s mentálním postižením...126 // 9.1 Alternativní pedagogické koncepce 20. století...129 // 9.2 Antropozofická pedagogika...137 // 9.2.1 Waldorfská škola...139 // 9.2.2 Camphillské léčebné komunity...141 // 10 Terapcuticko-formativní přístupy v péči o osoby s mentálním...154 // postižením (Milan Valenta, Oldřich Müller) // 10.1 Dramatcrapeutické postupy...157 // 10.2 Muzikotcrapculické postupy...161 // 10.3 Artctcrapcutické postupy...165 // 10.4 Bibliotcrapcutické postupy...170 // 11 Alternativní a augmentativní komunikace...174 // METODICKÁ ČÁST...192 // (Milan Valenta, Oldřich Müller) // 1 Teorie výchovy osob s mentálním postižením či jinou duševní poruchou ... 192 // (Oldřich Müller) // 1.1 Základní východiska...193 // 1.1.1 Obsah, formy a podmíqky výchovy...196 // 1.1.2 Cíle a výsledky výchovy...199 // 1.1.3 Metody a další prostředky výchovy...201 // 1.1.4 Konkretizace vybraných výchovných metod uplatnitelných u osob // s mentálním postižením...204 // 1.1.4.J Terapcuticko-formativní metody...204 // 1.1.4.2 Dramika (výchovná dramatika)...212 // 1.1.4.3 Fcucrsteinova metoda instrumentálního obohacování...218
// 1.1.4.4 Alternativní a augmentativní komunikace...219 // 1.1.4.5 Další podpůrné pedagogické metody...221 // 1.1.4.6- Rehabilitační metody...228 // 1.2 Socializace osob s mentálním postižením...233 // 1.3 Výchova dítčte s mentálním postižením v rodinč...236 // 1.4 Osobnost a profesní zdatnost psychopcda...242 // 1.5 Výchova osob s mentálním postižením ve školách a zařízeních...246 // 1.5.1 Složky výchovy jako součásti výchovné-vzdčlávacího procesu // na speciální či základní škole...247 // 1.5.L Raná péče a předškolní výchova...252 // 1.5.3 Výchova na pomocných školách a v rehabilitačních třídách...255 // 1.5.4 Výchova v zařízeních sociální péče...259 // 1.5.5 Příprava vstupu na volný trh práce...264 // 1.5.6 Volný čas a zájmová činnost...267 // 1.5.7 Společenské organizace a občanská sdružení...267 // 1.6 Výchova osob s jinou duševní poruchou...271 // 1.6.1 Dčti s pcrvazivní vývojovou poruchou...271 // 1.6.2 Dčti s poruchami chování a emocí...274 // 1.6.3 Dospčlí klienti s psychiatrickou diagnózou...276 // 2 Didaktika osob s mentálním postižením (Milan Valenta)...278 // 2.1 Teorie vzdělávání osob s mentálním postižením...278 // 2.2 Teorie vyučování osob s mentálním postižením...286 // 2.2.1 Teoretická východiska procesu vyučování osob s mentálním postižením...286 // 2.2.1.1 Gnozeologická východiska vyučování...287 // 2.2.1.2 Psychologická východiska
vyučování...289 // 2.3 Didaktické zásady...298 // 2.4 Didaktické metody...304 // 2.4.1 Motivační metody...306 // 2.4.1.1 Úvodní motivační metody...306 // 2.4.1.2 Průběžné motivační metody...307 // 2.4.2 Expoziční metody...307 // 2.4.2.1 Metody přímého přenosu poznatků...307 // 2A2.2 Metody zprostředkovaného přenosu informací...309 // 2.4.3 Metody fixační...316 // 2.4.4 Klasifikační metody...319 // 2.5 Vyučovací formy...325 // 2.6 Didaktické pomůcky...328 // 3 Vybrané předmětové didaktiky (Milan Valenta)...334 // 3.1 Smyslová výchova...334 // 3.1.1 Rozvoj diferenciace jednotlivých analyzátorů...335 // 3.2 Vyučování českého jazyka na nižším stupni zvláštní školy...343 // 3.2.1 Počáteční čtení na zvláštní škole...345 // 3.2.2 Počáteční psaní na zvláštní škole...350 // 3.3 Metodika prvouky a věcného učení...353 // 3.4 Poznámky ? vyučování matematiky...358 // 3.4.1 Matematické zkušenosti dčti před vstupem do školy a na začátku // školní docházky...360 // 3.4.2 Geneze kvantitativních (mnohostranných) představ vedoucích ? pojmu // přirozeného čísla...361 // 3.4.3 Početní výkony...363 // 3.4.4 Slovní úlohy...364 // 3.4.5 Geometrie...366 // 3.5 Metodika pracovního vyučování...367 // 3.5.1 Odraz zvláštností osobnostní struktury mentálně postižených žáků v hodinách // pracovního vyučování...368 // 3.5.2 Didaktické prostředky a obsah pracovního vyučování...372
// 3.6 Metodika výtvarné výchovy...-...381 // 3.6.1 Tvořivé pojetí výtvarné výchovy na zvláštní škole...382 // 3.6.2 Výtvarná výchova v nižších ročnících zvláštní školy...384 // 3.6.3 Výtvarná výchova ve vyšších ročnících zvláštní školy...394 // 3.7 Metodika hudební výchovy...399 // 3.7.1 Rozcvičování v hodinách hudební výchovy...400 // 3.7.2 Pčvecké činnosti...406 // 3.7.3 Instrumentální činnost...4O9 // 3.7.4 Hudebnč-pohybové hry...413 // 3.7.5 Hudební poslech... // 3.8 Metodické poznámky ? vyučování tělesné výchovy...416 // 3.8.1 Organizace tělesné výchovy...418 // 3.8.2 Obsah předmětu tělesná výchova... 420 // 3.8.3 Dopravní výchova dětí s mentálním postižením...421 // PŘÍLOHY... 425 // Přehled možnosti studia speciální pedagogiky se zaměřením na psychopedii // na vysokých školách v České republice...425 // Adresář SPC pro mentálně postižené...429 // Ukázky IVP pro integrovaného žáka s mentálním postižením...431 // LITERATURA...439 // *4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC