Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:23x 
BK
Plzeň : Aleš Čeněk, 2008
411 s. : il., mapy ; 23 cm

ISBN 978-80-7380-114-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000088096
VÝVOJ MODERNÍHO GEOGRAFICKÉHO MYŠLENÍ -- Úvod -- Počátky humánní geografie a přírodní determinismus -- Poválečný vývoj a kvantitativní revoluce -- Kritika prostorové vědy a postpozitivistické směry -- Radikální/marxistická geografie -- Humanistická geografie -- Feministická kritika a geografie diference -- Struktura, lidská aktivita a teorie strukturace -- Realismus mezi pozitivismem a idealismem -- Kulturní obrat, postmodernismus a poststrukturalismus -- Závěr -- GEOGRAFIE OBYVATELSTVA -- Vznik a vývoj vědní disciplíny -- Česká geografie obyvatelstva -- Historický vývoj obyvatel světa -- Rozmístění obyvatelstva -- Hustota zalidnění -- Faktory rozmístění obyvatelstva -- Struktura obyvatelstva -- Struktura obyvatelstva podle biologických a kulturních znaků -- Struktura obyvatelstva podle ekonomických a sociálních znaků -- Dynamika obyvatelstva -- Přirozený pohyb obyvatelstva -- Mechanický pohyb (mobilita) obyvatelstva ---
Populační odhady, projekce a prognózy -- Aktuální tendence a trendy, výhled do budoucna -- GEOGRAFIE SÍDEL -- Geografie sídel jako vědní disciplína -- Vznik a vývoj vědní disciplíny -- Přehled významných konceptů ve výzkumu sídelních systémů -- Vývoj sídelních systémů -- Urbanizace -- Evropský sídelní systém -- Systém globálních měst -- Geografie města -- Preindustriální město -- Průmyslové město -- Postindustriální město -- Budoucí vývoj měst a sídelních systémů -- GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ -- Úvod -- Stručná historie a vývoj -- Zásadní vývojové myšlenkové směry a teorie -- Geografie zemědělství v České republice -- Specifikum zemědělství a jeho postavení v národním hospodářství -- Lokalizační faktory zemědělství -- Fyzicko-geografické faktory -- Socioekonomické faktory -- Zemědělství světa -- Rostlinná výroba světa -- Živočišná výroba -- Odhad budoucího vývoje -- GEOGRAFIE PRŮMYSLU ---
Vznik a vývoj vědní disciplíny -- Klasifikace průmyslu -- Geografické metody hodnocení průmyslu -- Velikost průmyslu -- Struktura průmyslu -- Specializace a diverzifikace průmyslu -- Koncentrace průmyslu -- Historický vývoj průmyslové výroby -- Lokalizační faktory -- Přírodní lokalizační faktory -- Socioekonomické lokalizační faktory -- Charakteristika vybraných průmyslových odvětví -- Těžba nerostných surovin -- Textilní průmysl -- Chemický průmysl -- Výroba motorových vozidel automobilový průmysl -- Výroba elektrické energie -- Aktuální tendence a trendy, výhled do budoucna -- GEOGRAFIE DOPRAVY -- Geografie dopravy jako dílčí disciplína ekonomické geografie -- vývoj a současnost -- Doprava a ekonomická geografie -- Geografický význam/smysl dopravy -- Koncept dopravních nákladů -- Aktuální geografické změny -- v jednotlivých hlavních druzích dopravy -- Intermodální doprava, regulace a deregulace v dopravě ---
Možné scénáře budoucího vývoje dopravy -- GEOGRAFIE SLUŽEB -- Úvod -- Služby a jejich ekonomický význam -- Teorie tří sektorů -- Definice a klasifikace služeb -- Produkční služby -- Základní principy uspořádání služeb v prostoru -- Obslužná střediska a metody jejich výběru -- Výhled do budoucnosti -- GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU -- Stručná historie a vývoj geografie cestovního ruchu -- Hlavní teoretické koncepty a směry výzkumu -- Hlavní představitelé v geografii cestovního ruchu v ČR -- Základní terminologie a pojmy -- Stručný přehled problémového zaměření geografie cestovního ruchu -- Členění cestovního ruchu -- Formy cestovního ruchu -- Druhy cestovního ruchu -- Lokalizační faktory a předpoklady cestovního ruchu -- Přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu a rekreace -- Kulturně-historické předpoklady a potenciál pro cestovní ruch -- Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu ---
Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu -- Geografické přístupy a metody analýzy -- a hodnocení poptávky cestovního ruchu -- Geografická analýza hlavních forem cestovního ruchu -- Prostorová analýza a organizace cestovního ruchu -- Klasifikace, typologizace a regionalizace -- oblastí a středisek cestovního ruchu -- Problémy a prostorová analýza krátkodobé rekreace městského obyvatelstva -- Problémy a prostorová analýza druhého bydlení -- Mezinárodní cestovní ruch -- Koncepce a prognózy rozvoje cestovního ruchu a rekreace -- Udržitelný rozvoj cestovního ruchu -- a jeho vlivy na geografické prostředí -- Aktuální trendy v teorii a výzkumu geografie cestovního ruchu -- ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY SVĚTA -- Globální problémy životního prostředí -- Úvod -- Globální environmentální problémy atmosféra a klima -- Globální environmentální problémy vodstvo -- Globální environmentální problémy půda ---
Globální environmentální problémy odlesňování -- Globální environmentální problémy vymírání druhů -- Globální environmentální problémy využívání jaderné energie -- Environmentálně významné oblasti světa -- Environmentálně nejvíce ohrožené oblasti světa -- Relativně zachovalé světově významné ekoregiony -- Vybrané strategické nástroje řešení environmentálních problémů -- Posuzování vlivů na životní prostředí -- Územní systémy ekologické stability krajiny -- REGIONY A REGIONALIZACE -- Koncept regionu -- Historie -- Současnost -- Klasifikace regionů -- Odvětvové hledisko -- Metodologické hledisko -- Taxonomické hledisko -- Hledisko formy -- Regionální hierarchie -- Hierarchie fyzickogeografických regionů -- Hierarchie humánněgeografických regionů -- Vnitřní struktura regionů -- Homogenní regiony -- Nodální regiony -- Regionální taxonomie -- Klasifikace jako obecná organizační metoda ---
Regionální taxonomie jako speciální organizační metoda -- Členění regionálních taxonomií -- Zásady regionální taxonomie -- Metody regionální taxonomie -- Regiony a regionalizace v humánní geografii
(OCoLC)298775848
cnb001814052

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC