Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2 (hodnocen1 x )
(19.2) Půjčeno:96x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Doplněk, 2000
377 s. ; 21 cm

ISBN 80-7239-060-0 (váz.)
Obsahuje předmluvu
Bibliografie: s. 365-377
Děti - vývoj - studie
Psychologie vývojová - studie
000088430
PŘEDMLUVA ... 5 // OBSAH... 7 // 0. KONCEPCE A FAKTORY ONTOGENEZE PSYCHIKY ... 11 // 0.1. činitelé a zákony vývoje psychiky... 13 // 0.2. Teorie duševního vývoje osobnosti ... 19 // 1. RANÉ DĚTSTVÍ ... 25 // 1.0. Obecná charakteristika duševního vývoje v raném dětství . 26 // 1.1. Novorozenec ... 28 // 1.1.0. Výchozí charakteristika psychiky ... 28 // 1.1.1. Elementární čití... 29 // 1.1.2. Probouzení emocionality ... 31 // 1.1.3. Kontakty s prostředím ... 32 // 1.1.4. Činitelé vývojových potíží... 33 // 1.1.5. Rodičovská péče... 34 // 1.2. Kojenec ... 35 // 1.2.0. Celkový charakter vývojových změn ... 35 // 1.2.1. Rozvoj orientace... 36 // 1.2.2. Prožívání a sebeuvědomování ... 41 // 1.2.3. Vnější vlivy... 44 // 1.2.4. Činitelé možných potíží ... 45 // 1.2.5. Výchovné působení... 47 // 1.3. Batole ... 48 // 1.3.0. Obecná charakteristika duševních změn ... 48 // 1.3.1. Výkony poznávacích procesů... 50 // 1.3.2. Úroveň prožitků a sebehodnocení... 55 // 1.3.3. Vlivy prostředí... 61 // 1.3.4. Možné duševní potíže ... 63 // 1.3.5. Výchovné aspekty ... 66 // 7 // 1-4- Předškolní věk... 68 // 1.4.0. Celková charakteristika psychiky ... 68 // 1.4.1. Kvality poznávacích procesů ... 69 // 1.4.2. Subjektivní prožívání a východiska chování... 76 // 1.4.3. Faktory prostředí... 85 // 1.4.4. Nevyrovnanost vývoje a adaptační potíže ... 90 // 1.4.5. Vliv výchovy... 96 // 1.4.6. Aspekty školní zralosti ... 98 //
2. DĚTSTVÍ A PREPUBERTA ... 103 // 2.0. Obecná charakteristika duševních změn v dětství a prepubertě...104 // 2.1. Rozvoj racionálně-kognitivních procesů u dětí a v prepubertě... 109 // 2.1.1. Kvality pozornosti... 111 // 2.1.2. Změny čivosti ... 112 // 2.1.3. Vývoj vnímání ... 113 // 2.1.4. Paměť a obrazotvornost... 116 // 2.1.5. Úroveň myšlení... 120 // 2.2. Vývoj imaginativně-emotivních funkcí v dětství // a prepubertě...130 // 2.2.1. Rozvoj emocionality u dětí ... 132 // 2.2.1.1. Imaginatívni aktivity... 134 // 2.2.1.2. Úroveň morálního cítění ... 139 // 2.2.2. Formování základních složek Jáství v dětství ... 142 // 2.2.2.1. Sebepoznávání (odhalování reálné způsobilosti)... 143 // 2.2.2.2. Sebepojetí (osobně koncipovaná představa sebe sama) .. . 144 // 2.2.2.3. Sebehodnocení (subjektivní sebeoceňování vlastní // hodnoty) ... 146 // 2.2.3. Specifické kvality dětských konativních projevů ... 149 // 2.2.3.1. Vývoj hry a zájmů... 150 // 2.2.3.2. Vyspělost volních procesů... 154 // 2.3. Interakce subjektu s vnějšími podmínkami ... 157 // 2.3.1. Rodina a duševní vývoj ... 158 // 2.3.1.1. Formativn! funkce členů rodiny... 161 // 2.3.1.2. Hoši a dívky... 165 // 8 // 2.K.1.K. Neúplná rodina ... 167 // 2.3.2. Škola a rozvoj osobnosti... 170 // 2.3.2.1. Prostředí a duch školy... 172 // 2.3.2.2. Dopad osobnosti učitele... 173 // 2.3.2.3. Vývoj sociálních vztahů ve třídě... 175 //
2.3.3. Mimoškolní vlivy a vývoj psychiky ... 178 // 2.3.3.1. Dynamika vztahů ve vrstevnických skupinách... 178 // 2.3.3.2. Jiné vnější vlivy... 181 // 2-4- Dětské adaptační potíže, organická poškození a duševní // nemoci ... 183 // 2.4.1. Adaptační potíže v dětství a prepubertě ... 185 // 2.4.1.1. Projevy adaptačních potíží u dětí... 186 // 2.4.1.2. Adaptační potíže v období prepuberty... 187 // 2.4.2. Organicky podmíněné poruchy u dětí... 192 // 2.4.2.1. Hyperkinetické poruchy... 193 // 2.4.2.2. Poruchy učení ... 194 // 2.4.2.3. Poruchy řeči a chování... 197 // 2.4.3. Dětské neurotické příznaky a poruchy... 200 // 2.4.3.1. Neurotické příznaky v dětství... 202 // 2.4.3.2. Neurotické symptomy v prepubertě ... 205 // 2.5. Poznámky k výchově dětí ... 208 // 2.5.1. Charakter výchovného působení... 212 // 2.5.1.1. Výchovné přístupy v rodině ... 212 // 2.5.1.2. Krajní prostředky výchovy... 216 // 3. DOSPÍVÁNÍ ... 221 // 3.0. Obecná charakteristika vývojových změn v dospívání ... 222 // 3.0.1. Puberta ... 226 // 3.0.2. Adolescence... 229 // 3.1. Vývojové změny racionálně-kognitivních procesů // v dospívání...231 // 3.1.1. činitelé kvality vnímání... 232 // 3.1.2. Paměť, učení a integrace poznání... 236 // 3.1.3. Úroveň myšlení... 237 // 3.1.4. Změny charakteru tvořivosti ... 243 //
3.2. Formování imaginatívne-emotivních složek integrity osobnosti...24 7 // 3.2.1. Prožívání dospívajících ... 250 // 3.2.2. Zralost Jáství ... 255 // 3.2.2.1. Kognitivní složky Jáství... 256 // 3.2.2.2. Afektivní složky Jáství... 259 // 3.2.2.3. Konativní složky Jáství... 271 // 3.2.3. Kvalita a osobní východiska volního jednání... 284 // 3.2.3.1. Plánovitost...,... 285 // 3.2.3.2. Ideály, ideje a hodnoty ... 286 // 3.2.3.3. Charakter... 295 // 3.3. Interakce dospívajících s vnějšími podmínkami ... 296 // 3.3.1. Funkce rodiny... 301 // 3.3.1.1. Devalvační a evalvační faktory rodinné interakce... 301 // 3.3.1.2. Role rodičů... 305 // 3.3.2. Výchovné a vzdělávací instituce... 309 // 3.3.2.1. Vliv školy... 309 // 3.3.2.2. Cesta k profesionalitě ... 314 // 3.3.3. Vztahy vrstevníků... 316 // 3.3.3.1. Funkce skupiny a její úskalí... 317 // 3.3.3.2. Hlubší mezilidské vztahy... 319 // 3-4- Nepřizpůsobené chování a poruchy psychiky ... 330 // 3.4.1. Maladaptace ... 331 // 3.4.1.1. Odvracení od problémů... 333 // 3.4.1.2. Sebeidealizace ... 336 // 3.4.1.3. Konformita... 337 // 3.4.1.4. Agresivita... 338 // 3.4.2. Závažnější adaptační problémy... 340 // 3.4.3. Stručný přehled duševních nemocí... 344 // 3.5. Výchovné přístupy k dospívajícím a proces emancipace ... 34 8 // 3.5.1. Nezasahování ... 349 // 3.5.2. Autoritativnost... 350 // 3.5.3. Optimální výchovné působení... 351 // 4. VÝBĚR POUŽITÉ LITERATURY ... 365
(OCoLC)85001543
cnb000964527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC