Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1993

ISBN 80-7066-534-3
000088748
Rekat.
OBSAH // I. ÚVOD DO PSYCHOLOGIE... 11 // 1. Psychologie, její předmět a úkoly ... 11 // 1.1 Psychologie a její místo v životě... 11 // 1.2 Předmět psychologie a nejobecnější psychologické pojmy... 11 // 1.3 Psychologické vědy a jejich vztah k ostatním vědám o člověku... 17 // 1.4 Užití psychologie, zejména ve výchově. Psychologická příprava učitelů... 19 // Úlohy... 21 // Kontrolní otázky... 21 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 21 // 2. Činnosti, psychické procesy a stavy... 22 // 2.1 Činnosti, vzájemné působení člověka a prostředí, psychické jevy... 22 // 2.2 Neurofyziologické mechanismy činností... 26 // 2.3 Sociální aspekty lidských činností a psychiky ... 33 // 2.4 Psychické procesy... 36 // 2.5 Procesy názorného poznávání... 38 // 2.6 Paměť... 45 // 2.7 Řeč a myšlení ... 48 // 2.8 Procesy emoční a volní... 51 // 2.9 Psychické stavy. Pozornost... 56 // Úlohy... 60 // Kontrolní otázky... 60 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 61 // 3. Učení ... 62 // 3.1 Pojem učení. Životní význam učení. Druhy lidského učení... 62 // 3.2 Problémy učení v praxi a psychologické teorii, historie a současnost... 63 // 3.3 Obecné zákony učení... 70 // Úlohy... 73 // Kontrolní otázky... 73 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 74 // 4. Osobnost, obecné otázky a struktura... 75 // 4.1 Pojem osobnost a přehled problémů... 75 // 4.2 Z historie psychologických výzkumů
a teorií osobnosti... 76 // 4.3 Subsystémy osobnosti. Motivace... 83 // 4.4 Schopnosti... 87 // 4.5 Rysy osobnosti, temperament a charakter... 91 // 4.6 Rozdíly mezi lidmi ve vlastnostech osobnosti ... 99 // 4.7 Vztahy mezi částmi osobnosti, modely struktury osobnosti... 101 // Úlohy... 106 // Kontrolní otázky... 106 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 106 // 5. Vývoj a formování osobnosti... 108 // 5.1 Základní pojmy, zákony a principy vývoje osobnosti ... 108 // 5.2 Biologická a sociální determinace osobnosti... 119 // 5.3 Formování motivů... 122 // 5.4 Formování osobnosti v náročných životních situacích... 126 // 5.5 Stadia ve vývoji osobnosti. Rané dětství. Věk předškolní a školní. Puberta a adolescence. // Dospělost a stáří...•... 133 // Úlohy... 147 // Kontrolní otázky... 147 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 148 // 6. Psychologické metody ... 149 // 6.1 Význam psychologických metod a jejich základní problematika... 149 // 6.2 Základní metody psychologického výzkumu a poznávání člověka. Pozorování. Experiment. // Rozbor slovních projevů, interview, dotazník, rozbor volnějšího písemného projevu. Objektivní a subjektivní data. Rozbor výsledků činnosti. Posuzování. Kombinování metod . . 151 // 6.3 Psychologické diagnostické metody ... 160 // 6.4 Poznávání žáka učitelem. Vypracování pedagogicko-psychologické charakteristiky žáka // a jeho vývoje... 164 // Úlohy...
168 // Kontrolní otázky... 168 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 169 // II. PSYCHOLOGIE UČENÍ A VYUČOVÁNÍ... 171 // 7. Činitelé působící ve vyučování... 171 // 7.1 Vyučování, školní prospěch a jeho podmínky ... 171 // 7.2 Přítomný stav, únava a pozornost žáka... 173 // 7.3 Biologické podmínky v interakci se sociálními... 179 // 7.3.1 Zralost dítěte... 179 // 7.3.2 Nemoci ... 181 // 7.3.3 Smyslové vady, vady řeči, nedostatky v motorice... 181 // 7.3.4 Lehké mozkové dysfunkce a specifické poruchy učení... 183 // 7.3.5 Temperament, typ vyšší nervové činnosti, slabost nervového systému... 185 // 7.3.6 Souhrnně k biologickým podmínkám a jejich interakci s podmínkami sociálními . . . 185 // 7.4 Motivace k učení a její formování... 186 // 7.5 Schopnosti a dosud osvojené vědomosti a dovednosti. Transfer a interference... 191 // Úlohy... 195 // Kontrolní otázky... 195 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 195 // 8. Senzomotorické učení ... 197 // 8.1 Pojmy senzomotorické učení a dovednosti. Průběh senzomotorického učení ... 197 // 8.2 Metody učení senzomotorickým činnostem... 200 // 8.3 Zvláštnosti senzomotorického učení podle různých činností... 203 // 8.4 Interindividuální rozdíly v senzomotorickém učení. Schopnosti a handicapy ... 204 // 8.5 Narušování senzomotorických činností a dovedností ... 206 // Úlohy... 206 // Kontrolní otázky... 207 // Výběr z literatury
k dalšímu studiu... 207 // . 9. Osvojování vědomostí ... 208 // 9.1 Pojem vědomosti. Výzkumy paměti a širší hlediska... 208 // 9.2 Dílčí operace při osvojování vědomostí... 210 // 9.3 Pochopení vztahů, osvojení principů, základních pojmů a systémů vědomostí... 213 // 9.4 Časový sled osvojovaných vědomostí. Učení ve spirále. Pojmy vědecké a předvědecké 215 // 9.5 Zapomínání a opakování... 216 // Úlohy... 219 // Kontrolní otázky... 219 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 220 // <x // 10. Osvojování intelektových dovedností, stimulování vývoje intelektových operací // a schopností... 221 // 10.1 Řešení problémů (úloh). Dílčí procesy při řešení úlohy... 221 // 10.2 Schémata řešení a algoritmy... 225 // 10.3 Vývojová stadia v řešení úloh. J. Piaget, L. S. Vygotskij, J. P. Gaľperin - výzkumy // a aplikace v praxi ... 227 // 10.4 Změny intelektových schopností ve vývoji a jejich stimulování... 234 // 10.5 Tvůrčí řešení problémů, kreativita ... 236 // Úlohy ... 239 // Kontrolní otázky... 240 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 240 // 11. Užití psychologických poznatků o učení a vyučování v praxi... 241 // 11.1 Individuální rozdíly v učení. Individuální přístup učitele k žákům. Diferenciace ve vyučování ... 241 // 11.2 Rozbor příčin prospěchu-neprospěchu žáků ... 246 // 11.3 Práce s chybou a hodnocení žáků... 248 // 11.4
Metoda učení a studia ... 252 // 11.5 Programované učení a problémové vyučování... 254 // 11.6 Rozvíjení tvořivosti... 257 // Úlohy ... 261 // Kontrolní otázky... 262 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 262 // III. PSYCHOLOGIE VÝCHOVY A SEBEVÝCHOVY... 265 // 12. Rodina a prostředí... 265 // 12.1 Působení prostředí na rodinu a dítě... 265 // 12.2 Rodina, její funkce, změny a formativní působení... 271 // 12.3 Dítě v rodině neúplné, disharmonické, mimo rodinu. Psychická deprivace a subdeprivace 275 // 12.4 Osobní vztahy uvnitř rodiny. Postoje rodičů k dítěti... 278 // Úlohy ... 282 // Kontrolní otázky... 282 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 283 // ’13. Sociální skupiny mimo rodinu ... 284 // 13.1 Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení... 284 // 13.2 Skupina vrstevníků a její působení ve vztahu k výchově ... 286 // 13.3 Kolektiv a jeho pedagogicko-psychologické aspekty... 290 // 13.4 Výcviková skupina ke zdokonalení předpokladů pro sociální styk ... 293 // 13.5 Poznávání a posuzování skupin mladistvých a zařazení jednotlivců v nich... 294 // Úlohy... 296 // Kontrolní otázky... 297 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 297 // 14. Formativní působení činností... 298 // 14.1 Činnosti a jejich působení při formování osobnosti. Režim dne. Formování návyků a ostatních komponent rysů. Společná činnost... 298 // 14.2 Hry a hrové aspekty
činností... 301 // 14.3 Učební a pracovní činnosti ... 302 // 14.4 Činnosti ve volném čase... 306 // Úlohy ... 312 // Kontrolní otázky... 312 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 312 // 15. Výchova a sebevýchova ... 313 // 15.1 Psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků. Požadavky. Odměny // a tresty. Přesvědčování. Působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé. Hram rolí . . 313 // 15.2 Působení modelu ... 322 // 15.3 Učitel a jeho interakce se žáky... 325 // 15.4 Celkové způsoby (styly) výchovy... 332 // Přehled některých zásad a forem, kterými učitel realizuje sociálně integrační způsob // výchovy ... 339 // Schema pro posoužěflí ZpÚSObU VýChOVy K IDŮm na podkladě údajů získaných pozorováním a rozhovorem... 340 // 15.5 Aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova ... 342 // Úlohy ... 354 // Kontrolní otázky... 334 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 334 // 16. Formování osobnosti jako celek a vybrané aplikace ... 356 // 16.1 Kombinace a interakce jednotlivých činitelů při formování osobnosti. Vývoj ve větvích, rušivé a kompenzující vlivy ... 356 // 16.2 Formování morálních aspektů osobnosti. Morální charakter a svědomí... 362 // 16.3 Změny osobnosti a převýchova. Behaviorální techniky a humanistický přístup ... 367 // 16.4 Mnohostranný a jednostranný vývoj člověka... 376 // 16.5 Duševní zdraví a duševní poruchy. Vývoj
zdravé osobnosti... 379 // 16.6 Psychologický rozbor výchovných obtíží... 383 // 16.7 Vývoj učitele, jeho sebepoznání a autoregulace... 384 // Úlohy ... 389 // Kontrolní otázky... 389 // Výběr z literatury k dalšímu studiu... 390 // Seznam literatury... 391 // Bibliografické údaje k obrázkům ... 401 // Rejstřík věcný... 402 // Rejstřík jmenný ... 409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC