Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:112x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 1995
800 s. ; 21 cm

ISBN 80-7106-134-4
Zkratky
Obsahuje věcný rejstřík
000088807
Rekat.
OBSAH // PŘEDMLUVA 17 // SEZNAM ZKRATEK 19 // FONETIKA A FONOLOGIE (M. Krčmová) 21 // ZÁKLADNÍ FONETICKÉ POJMY 21 // Hlasové ústrojí a jeho činnost 21 // Ústrojí modifikační. Činnost mluvních orgánů 22 // Akustická stavba řeči 22 // Fonetická transkripce 23 // ZÁKLADNÍ POJMY Z FONOLOGIE 25 // Foném 25 // Fenologická opozice 25 // Morfoném 26 // Fonologická transkripce 27 // ORTOFON1E A ORTOEPIE 27 // SAMOHLÁSKY (VOKÁLY) 28 // Inventář vokalických fonémů češtiny 28 // Opozice kvantity 29 // Vokalický trojúhelník 29 // Využiti vokalických fonémů 29 // Alofony vokalických fonémů 30 // Alternace vokalických fonémů 30 // Dvojhlásky 32 // SOUHLÁSKY (KONSONANTY) 33 // PRAVÉ (ŠUMOVÉ) KONSONANTY 33 // Inventář pravých konsonantů 33 // Opozice zněiosti 33 // Přehled pravých konsonantů 34 // 6/OBSAH // Využití pravých konsonantů 35 // Alofony pravých konsonantů 35 // Alternace pravých konsonatň 36 // SONOR Y 37 // Inventář sonor 37 // Využití sonor a jejich alofony 38 // Alternace sonor 39 // KLOUZAVÉ SOUHLÁSKY 39 // STAVBA SLABIKY 40 // SlabiCné jádro 40 // Svahy slabiky 41 // Hranice slabiky 41 // Kombinace fonémů v rámci slabiky 42 // SLOVO JAKO ZVUKOVÁ JEDNOTKA 42 // ČLENĚNÍ SOUVISLÉ ŘEČI 43 // PŘEDĚLY 43 // VYJADŘOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PŘEDĚLU 44 // Hlavní přízvuk 44 // Jiné způsoby vyjádřeni vnějšího předělu 46 // VYJADŘOVÁNÍ VNITŘNÍHO PŘEDĚLU 47 // Vedlejší přízvuk 47 // Jiné způsoby vyjádření vnitřního předělu 48 // VYJADŘOVÁNÍ TERMINÁl.Nil 10 PŘEDĚLU 48 // Pauza 48 // Intonace 49 // Kadcnce 49 // Antikadence 51 // Polokadcnce 51 // Jiné způsoby vyjádření 32 // OBMĚNY VÝSLOVNOSTI FONÉMŮ V SOUVISLÉ ŘEČI 53 // VÝSLOVNOST PO PAUZE -V // VÝSLOVNOST PŘED PAUZOU 53 // SPOJENÍ VOKÁL + VOKÁL 53 // SPOJENÍ KONSONANT + VOKÁL 54 // VÝSLOVNOST SOUHLÁSKOVÝCH SKUPIN 55 //
Asimilace 55 // Asimilace znělosti 55 // Asimilace artikulaění 56 // Zjednodušování souhláskových skupin 58 // Jiné změny realizací 58 // FONOLOGICKÉ CIZOSTI V ČEŠTINĚ // VÝSLOVNOST PŘEJATÝCH SLOV 58 // ZVUKOVÁ STAVBA ČEŠTINY A JEJÍ GRAFICKÝ ZÁZNAM 61 // LEXIKOLOGIE (Z. Hladká) // LEXIKÁLNÍ SUBSYSTÉM Л JEHO JEDNOTKY Slovo // Motivovanosl slova // Jinak vymezené jednotky lexikálního subsystému // Víceslovné lexikální jednotky // VÝZNAM LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK // Plnovýznamová a neplnovýznamová slova (slovní druhy) // Lexikální význam a jeho konstituování // Obecná a vlastní jména // VÝZNAMOVÉ VZTAHY // Paradigmatické významové vztahy // Synonymie // Hyperonymie — hyponymie // Opozitnost // Syntagmatické významové vztahy (lexikální spojitelnost) // Polysémie (a homonymie) // SLOVNÍ ZÁSOBA ČEŠTINY // Vrstvy v slovní zásobě // Změny slovní zásoby // Některé tendence v současné slovní zásobě češtiny. // ZPRACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY VF, SLOVNÍCÍCH. // SLOVOTVORBA (D. Šlosar) // TVOŘENÍ SUBSTANTIV ODVOZOVÁNÍM // SUBSTANTIVA ZE SUBSTANTIV // Jména konatelská // Jména podle příslušnosti // Názvy míst // Jména přechýlená // Názvy hromadné (kolektiva) // Názvy jednotlivin // Deminutiva (jména zdrobnělá) // Augmentativa (jména zveličelá) // Modifikace dalšími přídatnými rysy // Modifikace hodnotícími rysy // Názvy specifikační // SUBSTANTIVA ZADJEKT1V // Názvy nositelů vlastností // Maskulina // Feminina 135 // Neutra 137 // Substantivizace adjektiv 137 // Názvy vlastností 138 // SUBSTANTIVA ZE SLOVES 140 // Jména činitelská 140 // Názvy prostředků činnosti 144 // Názvy výsledků děje 146 // Názvy dějů 147 // SUBSTANTIVA Z ADVF.RBlf A Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ 154 // Názvy nositelů okolnostních příznaků 154 // SUBSTANTIVA Z ČÍSLOVEK 155 // TVOŘENÍ SUBSTANTIV SKLÁDÁNÍM 157 //
Kompozita slučovací 157 // Jména podle příslušnosti (obyvatelská) 158 // Jména konatelská 158 // Jména činitelská 159 // Názvy prostředků činnosti 160 // Názvy míst 161 // Názvy dějů 161 // Názvy nositelů vlastností 162 // Kompozita číselná 164 // TVOŘENÍ ADJEKTIV ODVOZOVÁNÍM 165 // ADJEKTIVA ZE SUBSTANTIV , 165 // Adjektiva posesivní 165 // Vztah к místu 167 // Adjektiva původu z látky 168 // Nespecifikovaná relační adjektiva 169 // Adjektiva kvalitativní (jakostní) 170 // ADJEKTIVA ZE SLOVES 172 // Procesuálnost 172 // Rezultativnost pasivní 172 // Rezultativnost aktivní 172 // Neaktuální vykonávání 173 // Potenciální zasažení 175 // Účelovost 176 // ADJEKTIVA Z ADJEKTIV 176 // Komparativ (druhý stupeň) 176 // Superlativ (třetí stupeň) 177 // Zvýšená míra vlastnosti 177 // Velká míra vlastnosti 178 // Nejvyšší míra vlastnosti 178 // Připuštění nejvyšší míry vlastnosti 178 // Menší míra vlastnosti 179 // Menší, neúplná míra vlastnosti 179 // OBSAH/9 // ADJEKTIVA Z ADVERBIÍ A Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ 180 // Adjektiva z adverbií // Adjektiva z předložkových pádů // ADAPTACE PŘEJATÝCH ADJEKTIV 181 // TVOŘENÍ ADJEKTIV SKLÁDÁNÍM 181 // Kompozita kvalitativní // Kompozita kvantitativní 1 82 // Kompozita relační 182 // Kompozita slučovacf a reciproční 183 // Kompozita s předním členem genitivním 184 // Kompozita dějová 184 // TVOŘENÍ SLOVES ’84 // SUFIXACE 184 // Rozdělení podle infinitivního kmene 184 // Slovotvorný sklad jednotlivých tříd 186 // PREFIXACE 197 // Lexikální modifikace a významové mutace 199 // Vyjádření míry děje i 209 // Vyjádření průběhu 210 // Distributivnost 212 // Hodnocení děje 213 // Čistá perfektivizace 213 // SLOVOTVORNÝ FORMANT SE/SI 214 // TVOŘENÍ ZÁJMEN 216 // ZÁJMENA ZE ZÁJMEN 216 // TVOŘENÍ ADVERBIÍ 217 // ADVERB1A ZE SUBSTANTIV 217 //
ADVERBIA Z ADJEKTIV 219 // ADVF.RBIA ZE SLOVES 220 // ADVERBIA Z ČÍSLOVEK 221 // ADVERBIA ZE ZÁJMEN 221 // ADVERBIA ZADVERBIÍ 222 // TVOŘENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV, // TVOŘENÍ ZKRACOVÁNÍM 224 // MORFOLOGIE (Z. Rusínová, M. Nekula) 227 // SLOVNÍ DRUHY (Z. Rusínová) 228 // : s // ROD JMEN ЈУ // PÁD SUBSTANTIV 235 // Vokativ 235 // Nominativ 236 // Genitiv 237 // Dativ 239 // Akuzativ 240 // Lokál 241 // Instrumentál 242 // SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV 243 // MASKULINA 244 // Typy životné: pán, mul 244 // Distribuce životných maskulin kc vzorům pán, mul 245 // Typ předseda 246 // Typ soudce 246 // Užití nčkterých koncovek u životných maskulin 247 // Typy neživotné: hrad, stroj 250 // Distribuce neživotných maskulin mezi vzory hrad. stroj 251 // Distribuce koncovek u vzoru hrad 252 // Jména pomnožná 254 // Adjektivní skloňováni 254 // FEMININA 254 // Typ zena 254 // Přechod mezi typy žena a růže 257 // Typ rule 258 // Typ kost 260 // Jména pomnožná 262 // Adjektivní skloňování 262 // NEUTRA 263 // Typ město 263 // Typ moře 266 // Typ kuře 267 // Typ stavení 267 // Jména pomnožná 268 // Adjektivní skloňování 268 // Nesklonná domácí substantiva 268 // SKLOŇOVÁNÍ PŘEJATÝCH SUBSTANTIV // A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN 268 // Jména řeckého a latinského původu. Skloňování a způsoby // jejich adaptace 269 // Skloňování ostatních jmen přejatých 271 // Maskulina 271 // Feminina 275 // Neutra 277 // Jména pomnožná 279 // Adjektivní skloňování 279 // Nesklonná substantiva 280 // ОВЅАМ // ADJEKTIVA (PŘÍDAVNÁ JMÉNA) // JMENNÁ DEKLINACE ADJEKTIV // SLOŽENÁ DEKLINACE ADJEKTIV // Tvrdý typ skloňováni, vzor mladý // Měkký typ skloňování, vzor jarní // SMÍŠENÁ DEKLINACE ADJEKTIV // Typ otcův/matčin // NESKLONNÁ ADJEKTIVA // ZÁJMENA (PRONOMINA) // OSOBNÍ ZÁJMENA (PERSONALIA) // Tvary osobních zájmen //
ZVRATNÉ (REFLEXIVNÍ) ZÁJMENO OSOBNÍ // Tvary zvratného zájmena // PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA (POSESIVA) // Tvary přivlastňovacích (poscsivních) zájmen // ZVRATNÉ (REFLEXIVNÍ) ZÁJMENO PŘIVLASTŇOVACÍ // Tvary zvratného zájmena přivlastňovacího // UKAZOVACÍ ZÁJMENA (DEMONSTRATIVA) // Tvary ukazovacích zájmen // ZÁJMENA (NE)TOTOŽNOSTI (IDENTIFIKAČNÍ) // Tvary identifikačních zájmen // ZÁJMENA TÁZACÍ (INTEROGATIVA) // Tvary tázacích zájmen // ZÁJMENA VZTAŽNÁ (RELATIVA) // Tvary zájmenajenž // ZÁJMENA NEURČITÁ (INDEFINITA) // Tvary zájmen neurčitých (indefinit) // ZÁJMENA TOTALIZUJÍCÍ KVANTUM, MÍRU // (TOTALIZÁTORY) // Tvary totalizujících zájmen // ČÍSLOVKY (NUMERALIA) // ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ // ČÍSLOVKY ŘADOVÉ // ČÍSLOVKY DRUHOVÉ // ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ // JINÉ VYJÁDŘENÍ KVANTOVOSTI // Morfologické tvary číslovek // Spojeni číslovka + jméno počítaného předmětu // Izolované tvary // SLOVESA (VERBA) // OSOBA SLOVESA (PERSONA) I // ČÍSLO SLOVESA (NUMERUS) // ČAS SLOVESNÝ (TEMPUS) // Prézens (přítomný čas) // Préteritum (minulý čas) 316 // Futurum (budoucí čas) 317 // VID SLOVESNÝ (ASPEKT) 318 // ZPŮSOB (MODUS) 320 // SLOVESNÝ ROD 323 // SLOVESA Z HLEDISKA MORFOLOGICKÉ FORMY 324 // Slovesné tvary podle kmene infinitivního 326 // IZOLOVANÁ SLOVESA 332 // ZÁPORNÉ TVARY SLOVES (NEGACE) 335 // TVARY NEURČITÉ 335 // Přechodníky (transgresivy) 335 // Infinitiv 337 // Příčestf 337 // PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) 338 // ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE 339 // ADVERBIA MODÁLNÍ A STAVOVÁ 340 // MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKAADVERBIÍ 340 // PŘEDLOŽKY (PREPOZICE) 341 // PŘEDLOŽKY PODLE SPOJITELNOSTI 342 // PŘEDLOŽKY PODLE PŮVODU 346 // UŽÍVÁNÍ PŘEDLOŽEK 349 // SPOJKY (KONJUNKCE) 350 // SPOJKY SOUŘADICÍ (PARATAKTICKÉ) 350 // Vztah slučovaci 351 // Vztah stupňovací 351 // Vztah odporovací (adverzativní) 352 //
Vztah alternativní/vylučovací (disjunktivní) 352 // Vztah vysvětlovači 352 // SPOJKY PODŘADICÍ (HYPOTAKTICKÉ) 352 // Vztah příčinný 352 // Vztah následkový (konkluzivní) 353 // Vztah účinkový 353 // Vztah důvodový 353 // Vztah účelový 353 // Vztah podmínkový 353 // Vztah přípustkový 354 // Vztah časový 354 // Vztah způsobový 354 // Vztah prostředkový 354 // Vztah průvodní okolnosti 355 // Vztah výjimkový 355 // Vztah zřetelový 355 // Spojky ve větách obsahových a determinujících 355 // CITOSLOVCE (INTERJEKCE) 356 // OBSAH/13 // ČASTICE (PARTIKULE) (M. Nekula) 358 // SYNTAX (M. Grepl, P. Karlík, M. Nekula) 369 // VĚTA (P. Karlik) 369 // VĚTA A VÝPOVĚĎ 369 // TYPOLOGIE VĚTY 372 // Sémantická klasifikace predikátů (základní větné typy) 372 // Sémantické participanty a jejich role 384 // Syntaktické chováni predikátorů ve funkci přísudku // (přísudková valence) 386 // Větné struktury podmětové (dvojčlenné) a bezpodmětové // (jednočlenné) 388 // VĚTNÉ ČLENY (vyjádřené slovními druhy a vedlejšími větami) 396 // Přísudek 396 // Podmět 410 // Předmět 422 // Příslovečné určení 436 // Určení místa 439 // Určení času 443 // Určení způsobu 452 // Určení míry a intenzity 455 // Určení prostředku v širokém smyslu 459 // Určeni původce 462 // Určení zřetele 463 // Určení průvodních okolností 467 // Určení příčinná v širokém smyslu (podmínky, příčiny, // přípustky, účelu) 469 // Doplněk 486 // Přívlastek 490 // Přívlastek shodný 491 // Přívlastek neshodný - 503 // VĚTNÉ ČLENY SLOŽENÉ 510 // VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ 512 // Poměr slučovací 513 // Poměr odporovací 515 // Poměr stupňovací 516 // Poměr alternativní (vylučovací) 517 // VĚTNÉ ČLENY KOMPLEXNÍ (PŘÍSTAVEK) 519 // HIERARCHIZACE VÝZNAMOVÉ STRUKTURY VĚTY 522 //
VĚTY S VÝZNAMEM NUTNOSTI, MOŽNOSTI (SCHOPNOSTI) A ZÁMĚRU (M. Grepl) 533 // VĚTY ZÁPORNÉ (M. Grepl) 548 // SPOJOVÁNÍ VĚT (P. Karlík) 554 // VÝPOVĚĎ (M. Grepl) 568 // VÝPOVĚDNÍ MODIFIKACE (důsledky užití vět jako výpovědí) 569 // Elipsa (výpustka) 570 // Substituce (nahrazení vět jmény) 574 // Parcelace 575 // Předsouvání 576 // Osamostatňování hlavních a vedlejších vět 577 // Stažení sou větných konstrukcí 580 // Partikulizace (zěásticovávání) hlavních a vedlejších vět 585 // Obohacování větných (souvětných) struktur 585 // KOMUNIKAČNÍ FUNKCE VÝPOVĚDÍ 585 // Počet a klasifikace komunikačních funkcí výpovědí 586 // Jazykové indikátory komunikačních funkcí 591 // Výpovědi s funkcí oznamovací (sdělení, tvrzení, oznámení aj.) 598 // Výpovědi s funkcí výzvovou (rozkaz, povel, rada, nabídka aj.) 598 // Výpovědi s funkcí tázací (otázky zjišťovací a doplňovací) 608 // Výpovědi s funkcí závazku (slib, odmítnutí aj.) 612 // Výpovědi s funkcí dovoleni a námitky 614 // Výpovědi s funkcí varování (výhrůžka, výstraha aj.) 617 // Výpovědi s funkcí pochvaly a výtky 619 // Výpovědi s funkcí deklarativní (křest, jmenování, odsouzení ) 621 // POSTOJE 623 // Postoje jistotně modalitní (nejistota, obava, naděje, cizí mínění) 624 // Postoje preferenční 627 // Postoje prací (přání splnitelné a nesplnitelné) 628 // Postoje hodnotící 631 // Postoje emocionální 632 // AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ (M. Nekula) 633 // Téma a réma 633 // Kontextová zapojenost 633 // Výpovědní dynamičnost 634 // Vytýkání 635 // Testování 636 // Výrazové prostředky aktuálního členění 637 // Aktuální členěni na začátku textu 644 // Aktuální členění na konci textu 645 // SLOVOSLED (M. Nekula) 645 //
Slovosled a aktuální členěni 646 // Slovosled a gramatická stavba výpovčdi 646 // Slovosled, přízvuk a rytmus (postavení příklonek) 647 // TEXT (M. Nekula) 652 // S1TUATIVNOST TEXTU (reference) 653 // INTERTEXTOVOST TEXTU 657 // OBSAH/15 // . , 659 // Citace v textu // Citace v odborných textech ’ // INTENCIONÁLNOST TEXTU 670 // _ . , 6/1 // Textový vzor // Typy textů // Členění textu ’ • // Člcnici signály (’74 // AKCEPTABILITA TEXTU 677 // Prostředky komunikačního souladu 677 // Prostředky kontaktní 678 // INFORMATIVNOST TEXTU 679 // KOHERENCE TEXTU 681 // Tematické posloupnosti 682 // Lexikální prostředky koherence textu 686 // Gramatické kategorie slovesné v textu 695 // Pád v textu 696 // Elipsa v textu 696 // Parcelace 698 // STYLISTIKA (M. Jelínek) 701 // POJEM STYLU 701 // Jazyk, řeč a styl 701 // Styl promluvový (singulární) 703 // Styly obecné 706 // Styly objektivní 707 // Styly subjektivní 719 // Styly funkční 726 // Spisovnost ve funkčních stylech 728 // POJEM KONKURENČNÍ MNOŽINY 731 // KONKURENCE MEZI ZNAKY RŮZNÝCH KÓDŮ 734 // Konkurence znaků jazykových a gestikulačnč-mimických 734 // Konkurence znaků jazykových a idcografických 736 // Konkurence jazykových znaků fénických a grafických 737 // Konkurenty prozodické 739 // Konkurenty grafické 741 //
KONKURENCE MEZI ZNAKY KÓDU JAZYKOVÉHO 743 // Konkurence mezi prostředky odkazovými a lexikálními // nebo větnými -743 // Konkurenty implicitní a explicitní 744 // Konkurence mezi prostředky o různém stupni koherence 7 2 // Syntaktická kondenzace 754 // Vyjadřování generalizované a specifikované 762// Konkurenty abstrakční a konkrclizační 765 // Konkurenty automatizované a aktualizované 768 // Idiomy a frazémy 774 // Prostředky expresívni 776 // Konkurenty s různou stylovou charakteristikou 779 // REJSTŘÍK (Z. Hladká) 783
(OCoLC)35723819
cnb000114936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC