Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
Příručka
Praha : Lidové nakladatelství, 1995

ISBN 80-7106-134-4
000088851
Rekat.
PŘEDMLUVA ...17 // SEZNAM ZKRATEK ...19 // FONETIKA A FONOLOGIE (M. Krčmová) ...21 // ZÁKLADNÍ FONETICKÉ POJMY ...21 // Hlasové ústrojí a jeho činnost ...21 // Ústrojí modifikační. Činnost mluvních orgánů ...22 // Akustická stavba řeči ...22 // Fonetická transkripce ...23 // ZÁKLADNÍ POJMY Z FONOLOGIE ...25 // Foném ...25 // Fenologická opozice ...25 // Morfoném ...26 // Fonologická transkripce ...27 // ORTOFONIE A ORTOEPIE ...27 // SAMOHLÁSKY (VOKÁLY) ...28 // Inventář vokalických fonémů češtiny ...28 // Opozice kvantity ...29 // Vokalický trojúhelník ...29 // Využiti vokalických fonémů ...29 // Alofony vokalických fonémů ...30 // Alternace vokalických fonémů ...30 // Dvojhlásky ...32 // SOUHLÁSKY (KONSONANTY) ...33 // PRAVÉ (ŠUMOVÉ) KONSONANTY ...33 // Inventář pravých konsonantů ...33 // Opozice znělosti ...33 // Přehled pravých konsonantů ...34 // Využití pravých konsonantů ...35 // Alofony pravých konsonantů ...35 // Alternace pravých konsonatň ...36 // SONORY ...37 // Inventář sonor ...37 // Využití sonor a jejich alofony ...38 // Alternace sonor ...39 // KLOUZAVÉ SOUHLÁSKY ...39 // STAVBA SLABIKY ...40 // Slabičné jádro ...40 // Svahy slabiky ...41 // Hranice slabiky ...41 // Kombinace fonémů v rámci slabiky ...42 // SLOVO JAKO ZVUKOVÁ JEDNOTKA ...42 // ČLENĚNÍ SOUVISLÉ ŘEČI ...43 // PŘEDĚLY ...43 // VYJADŘOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PŘEDĚLU ...44 // Hlavní přízvuk ...44 // Jiné způsoby vyjádření vnějšího předělu ...46 // VYJADŘOVÁNÍ VNITŘNÍHO PŘEDĚLU ...47 // Vedlejší přízvuk ...47 // Jiné způsoby vyjádření vnitřního předělu ...48 // VYJADŘOVÁNÍ TERMINÁLNÍHO PŘEDĚLU ...48 // Pauza ...48 // Intonace ...49 // Kadence ...49 // Antikadence ...51 // Polokadence ...51 // Jiné způsoby vyjádření ...32 // OBMĚNY VÝSLOVNOSTI FONÉMŮ V SOUVISLÉ ŘEČI ...53 //
VÝSLOVNOST PO PAUZE // VÝSLOVNOST PŘED PAUZOU ...53 // SPOJENÍ VOKÁL + VOKÁL ...53 // SPOJENÍ KONSONANT + VOKÁL ...54 // VÝSLOVNOST SOUHLÁSKOVÝCH SKUPIN ...55 // Asimilace ...55 // Asimilace znělosti ...55 // Asimilace artikulační ...56 // Zjednodušování souhláskových skupin ...58 // Jiné změny realizací ...58 // FONOLOGICKÉ CIZOSTI V ČEŠTINĚ // VÝSLOVNOST PŘEJATÝCH SLOV ...58 // ZVUKOVÁ STAVBA ČEŠTINY A JEJÍ GRAFICKÝ ZÁZNAM 61 // LEXIKOLOGIE (Z. Hladká) // LEXIKÁLNÍ SUBSYSTÉM A JEHO JEDNOTKY Slovo // Motivovanost slova // Jinak vymezené jednotky lexikálního subsystému // Víceslovné lexikální jednotky // VÝZNAM LEXIKÁLNÍCH JEDNOTEK // Plnovýznamová a neplnovýznamová slova (slovní druhy) // Lexikální význam a jeho konstituování // Obecná a vlastní jména // VÝZNAMOVÉ VZTAHY // Paradigmatické významové vztahy // Synonymie // Hyperonymie — hyponymie // Opozitnost // Syntagmatické významové vztahy (lexikální spojitelnost) // Polysémie (a homonymie) // SLOVNÍ ZÁSOBA ČEŠTINY // Vrstvy v slovní zásobě // Změny slovní zásoby // Některé tendence v současné slovní zásobě češtiny // ZPRACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY VE SLOVNÍCÍCH. // SLOVOTVORBA (D. Šlosar) // TVOŘENÍ SUBSTANTIV ODVOZOVÁNÍM // SUBSTANTIVA ZE SUBSTANTIV // Jména konatelská // Jména podle příslušnosti // Názvy míst // Jména přechýlená // Názvy hromadné (kolektiva) // Názvy jednotlivin // Deminutiva (jména zdrobnělá) // Augmentativa (jména zveličelá) // Modifikace dalšími přídatnými rysy // Modifikace hodnotícími rysy // Názvy specifikační // SUBSTANTIVA ZADJEKT1V // Názvy nositelů vlastností // Maskulina // Feminina ...135 // Neutra ...137 // Substantivizace adjektiv ...137 // Názvy vlastností ...138 // SUBSTANTIVA ZE SLOVES ...140 // Jména činitelská ...140 // Názvy prostředků činnosti ...144 //
Názvy výsledků děje ...146 // Názvy dějů ...147 // SUBSTANTIVA Z ADVERBIÍ A Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ 154 // Názvy nositelů okolnostních příznaků ...154 // SUBSTANTIVA Z ČÍSLOVEK ...155 // TVOŘENÍ SUBSTANTIV SKLÁDÁNÍM ...157 // Kompozita slučovací ...157 // Jména podle příslušnosti (obyvatelská) ...158 // Jména konatelská ...158 // Jména činitelská ...159 // Názvy prostředků činnosti ...160 // Názvy míst ...161 // Názvy dějů ...161 // Názvy nositelů vlastností ...162 // Kompozita číselná ...164 // TVOŘENÍ ADJEKTIV ODVOZOVÁNÍM ...165 // ADJEKTIVA ZE SUBSTANTIV ..., ...165 // Adjektiva posesivní ...165 // Vztah к místu ...167 // Adjektiva původu z látky ...168 // Nespecifikovaná relační adjektiva ...169 // Adjektiva kvalitativní (jakostní) ...170 // ADJEKTIVA ZE SLOVES ...172 // Procesuálnost ...172 // Rezultativnost pasivní ...172 // Rezultativnost aktivní ...172 // Neaktuální vykonávání ...173 // Potenciální zasažení ...175 // Účelovost ...176 // ADJEKTIVA Z ADJEKTIV ...176 // Komparativ (druhý stupeň) ...176 // Superlativ (třetí stupeň) ...177 // Zvýšená míra vlastnosti ...177 // Velká míra vlastnosti ...178 // Nejvyšší míra vlastnosti ...178 // Připuštění nejvyšší míry vlastnosti ...178 // Menší míra vlastnosti ...179 // Menší, neúplná míra vlastnosti ...179 // ADJEKTIVA Z ADVERBIÍ A Z PŘEDLOŽKOVÝCH PÁDŮ ...180 // Adjektiva z adverbií // Adjektiva z předložkových pádů // ADAPTACE PŘEJATÝCH ADJEKTIV ...181 // TVOŘENÍ ADJEKTIV SKLÁDÁNÍM ...181 // Kompozita kvalitativní // Kompozita kvantitativní ...182 // Kompozita relační ...182 // Kompozita slučovací a reciproční ...183 // Kompozita s předním členem genitivním ...184 // Kompozita dějová ...184 //
TVOŘENÍ SLOVES ...184 // SUFIXACE ...184 // Rozdělení podle infinitivního kmene ...184 // Slovotvorný sklad jednotlivých tříd ...186 // PREFIXACE ...197 // Lexikální modifikace a významové mutace ...199 // Vyjádření míry děje ...209 // Vyjádření průběhu ...210 // Distributivnost ...212 // Hodnocení děje ...213 // Čistá perfektivizace ...213 // SLOVOTVORNÝ FORMANT SE/SI ...214 // TVOŘENÍ ZÁJMEN ...216 // ZÁJMENA ZE ZÁJMEN ...216 // TVOŘENÍ ADVERBIÍ ...217 // ADVERBIA ZE SUBSTANTIV ...217 // ADVERBIA Z ADJEKTIV ...219 // ADVERBIA ZE SLOVES ...220 // ADVERBIA Z ČÍSLOVEK ...221 // ADVERBIA ZE ZÁJMEN ...221 // ADVERBIA Z ADVERBIÍ ...222 // TVOŘENÍ ZKRATEK A ZKRATKOVÝCH SLOV, TVOŘENÍ ZKRACOVÁNÍM ...224 // MORFOLOGIE (Z. Rusínová, M. Nekula) ...227 // SLOVNÍ DRUHY (Z. Rusínová) 228 // ROD JMEN// PÁD SUBSTANTIV ...235 // Vokativ ...235 // Nominativ ...236 // Genitiv ...237 // Dativ ...239 // Akuzativ ...240 // Lokál ...241 // Instrumentál ...242 // SKLOŇOVÁNÍ SUBSTANTIV ...243 // MASKULINA ...244 // Typy životné: pán, muž ...244 // Distribuce životných maskulin kc vzorům pán, muž ...245 // Typ předseda ...246 // Typ soudce ...246 // Užití některých koncovek u životných maskulin ...247 // Typy neživotné: hrad, stroj ...250 // Distribuce neživotných maskulin mezi vzory hrad. stroj ...251 // Distribuce koncovek u vzoru hrad ...252 // Jména pomnožná ...254 // Adjektivní skloňování ...254 // FEMININA ...254 // Typ žena ...254 // Přechod mezi typy žena a růže ...257 // Typ růže ...258 // Typ kost ...260 // Jména pomnožná ...262 // Adjektivní skloňování ...262 // NEUTRA ...263 // Typ město ...263 // Typ moře ...266 // Typ kuře ...267 // Typ stavení ...267 // Jména pomnožná ...268 // Adjektivní skloňování ...268 // Nesklonná domácí substantiva ...268 //
SKLOŇOVÁNÍ PŘEJATÝCH SUBSTANTIV A CIZÍCH VLASTNÍCH JMEN ...268 // Jména řeckého a latinského původu. Skloňování a způsoby jejich adaptace ...269 // Skloňování ostatních jmen přejatých ...271 // Maskulina ...271 // Feminina ...275 // Neutra ...277 // Jména pomnožná ...279 // Adjektivní skloňování ...279 // Nesklonná substantiva ...280 // ADJEKTIVA (PŘÍDAVNÁ JMÉNA) // JMENNÁ DEKLINACE ADJEKTIV // SLOŽENÁ DEKLINACE ADJEKTIV // Tvrdý typ skloňování, vzor mladý // Měkký typ skloňování, vzor jarní // SMÍŠENÁ DEKLINACE ADJEKTIV // Typ otcův/matčin // NESKLONNÁ ADJEKTIVA // ZÁJMENA (PRONOMINA) // OSOBNÍ ZÁJMENA (PERSONALIA) // Tvary osobních zájmen // ZVRATNÉ (REFLEXIVNÍ) ZÁJMENO OSOBNÍ // Tvary zvratného zájmena // PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA (POSESIVA) // Tvary přivlastňovacích (posesivních) zájmen // ZVRATNÉ (REFLEXIVNÍ) ZÁJMENO PŘIVLASTŇOVACÍ // Tvary zvratného zájmena přivlastňovacího // UKAZOVACÍ ZÁJMENA (DEMONSTRATIVA) // Tvary ukazovacích zájmen // ZÁJMENA (NE)TOTOŽNOSTI (IDENTIFIKAČNÍ) // Tvary identifikačních zájmen // ZÁJMENA TÁZACÍ (INTEROGATIVA) // Tvary tázacích zájmen // ZÁJMENA VZTAŽNÁ (RELATIVA) // Tvary zájmena jenž // ZÁJMENA NEURČITÁ (INDEFINITA) // Tvary zájmen neurčitých (indefinit) // ZÁJMENA TOTALIZUJÍCÍ KVANTUM, MÍRU (TOTALIZÁTORY) // Tvary totalizujících zájmen // ČÍSLOVKY (NUMERALIA) // ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ // ČÍSLOVKY ŘADOVÉ // ČÍSLOVKY DRUHOVÉ // ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ // JINÉ VYJÁDŘENÍ KVANTOVOSTI // Morfologické tvary číslovek // Spojeni číslovka + jméno počítaného předmětu // Izolované tvary // SLOVESA (VERBA) // OSOBA SLOVESA (PERSONA) I // ČÍSLO SLOVESA (NUMERUS) // ČAS SLOVESNÝ (TEMPUS) // Prézens (přítomný čas) // Préteritum (minulý čas) ...316 // Futurum (budoucí čas) ...317 // VID SLOVESNÝ (ASPEKT) ...318 // ZPŮSOB (MODUS) ...320 //
SLOVESNÝ ROD ...323 // SLOVESA Z HLEDISKA MORFOLOGICKÉ FORMY ...324 // Slovesné tvary podle kmene infinitivního ...326 // IZOLOVANÁ SLOVESA ...332 // ZÁPORNÉ TVARY SLOVES (NEGACE) ...335 // TVARY NEURČITÉ ...335 // Přechodníky (transgresivy) ...335 // Infinitiv ...337 // Příčestí ...337 // PŘÍSLOVCE (ADVERBIA) ...338 // ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE ...339 // ADVERBIA MODÁLNÍ A STAVOVÁ ...340 // MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA ADVERBIÍ ...340 // PŘEDLOŽKY (PREPOZICE) ...341 // PŘEDLOŽKY PODLE SPOJITELNOSTI ...342 // PŘEDLOŽKY PODLE PŮVODU ...346 // UŽÍVÁNÍ PŘEDLOŽEK ...349 // SPOJKY (KONJUNKCE) ...350 // SPOJKY SOUŘADICÍ (PARATAKTICKÉ) ...350 // Vztah slučovací ...351 // Vztah stupňovací ...351 // Vztah odporovací (adverzativní) ...352 // Vztah alternativní/vylučovací (disjunktivní) ...352 // Vztah vysvětlovací ...352 // SPOJKY PODŘADICÍ (HYPOTAKTICKÉ) ...352 // Vztah příčinný ...352 // Vztah následkový (konkluzivní) ...353 // Vztah účinkový ...353 // Vztah důvodový ...353 // Vztah účelový ...353 // Vztah podmínkový ...353 // Vztah přípustkový ...354 // Vztah časový ...354 // Vztah způsobový ...354 // Vztah prostředkový ...354 // Vztah průvodní okolnosti ...355 // Vztah výjimkový ...355 // Vztah zřetelový ...355 // Spojky ve větách obsahových a determinujících ...355 // CITOSLOVCE (INTERJEKCE) ...356 // ČÁSTICE (PARTIKULE) (M. Nekula) ...358 // SYNTAX (M. Grepl, P. Karlík, M. Nekula) ...369 // VĚTA (P. Karlik) ...369 // VĚTA A VÝPOVĚĎ ...369 // TYPOLOGIE VĚTY ...372 // Sémantická klasifikace predikátů (základní větné typy) ...372 // Sémantické participanty a jejich role ...384 // Syntaktické chováni predikátorů ve funkci přísudku (přísudková valence) ...386 // Větné struktury podmětové (dvojčlenné) a bezpodmětové (jednočlenné) ...388 //
VĚTNÉ ČLENY (vyjádřené slovními druhy a vedlejšími větami) 396 // Přísudek ...396 // Podmět ...410 // Předmět ...422 // Příslovečné určení ...436 // Určení místa ...439 // Určení času ...443 // Určení způsobu ...452 // Určení míry a intenzity ...455 // Určení prostředku v širokém smyslu ...459 // Určeni původce ...462 // Určení zřetele ...463 // Určení průvodních okolností ...467 // Určení příčinná v širokém smyslu (podmínky, příčiny, přípustky, účelu) ...469 // Doplněk ...486 // Přívlastek ...490 // Přívlastek shodný ...491 // Přívlastek neshodný ...- ...503 // VĚTNÉ ČLENY SLOŽENÉ ...510 // VĚTNÉ ČLENY NĚKOLIKANÁSOBNÉ ...512 // Poměr slučovací ...513 // Poměr odporovací ...515 // Poměr stupňovací ...516 // Poměr alternativní (vylučovací) ...517 // VĚTNÉ ČLENY KOMPLEXNÍ (PŘÍSTAVEK) ...519 // HIERARCHIZACE VÝZNAMOVÉ STRUKTURY VĚTY ...522 // VĚTY S VÝZNAMEM NUTNOSTI, MOŽNOSTI (SCHOPNOSTI) A ZÁMĚRU (M. Grepl) ...533 // VĚTY ZÁPORNÉ (M. Grepl) ...548 // SPOJOVÁNÍ VĚT (P. Karlík) ...554 // VÝPOVĚĎ (M. Grepl) ...568 // VÝPOVĚDNÍ MODIFIKACE (důsledky užití vět jako výpovědí) 569 // Elipsa (výpustka) ...570 // Substituce (nahrazení vět jmény) ...574 // Parcelace ...575 // Předsouvání ...576 // Osamostatňování hlavních a vedlejších vět ...577 // Stažení sou větných konstrukcí ...580 // Partikulizace (zěásticovávání) hlavních a vedlejších vět ...585 // Obohacování větných (souvětných) struktur ...585 // KOMUNIKAČNÍ FUNKCE VÝPOVĚDÍ ...585 // Počet a klasifikace komunikačních funkcí výpovědí ...586 // Jazykové indikátory komunikačních funkcí ...591 // Výpovědi s funkcí oznamovací (sdělení, tvrzení, oznámení aj.) ...598 // Výpovědi s funkcí výzvovou (rozkaz, povel, rada, nabídka aj.) ...598 //
Výpovědi s funkcí výzvovou (rozkaz, povel, rada, nabídka aj.) ...598 // Výpovědi s funkcí tázací (otázky zjišťovací a doplňovací) ...608 // Výpovědi s funkcí závazku (slib, odmítnutí aj.) ...612 // Výpovědi s funkcí dovoleni a námitky ...614 // Výpovědi s funkcí varování (výhrůžka, výstraha aj.) ...617 // Výpovědi s funkcí pochvaly a výtky ...619 // Výpovědi s funkcí deklarativní (křest, jmenování, odsouzení ...) ...621 // POSTOJE ...623 // Postoje jistotně modalitní (nejistota, obava, naděje, cizí mínění) 624 // Postoje preferenční ...627 // Postoje prací (přání splnitelné a nesplnitelné) ...628 // Postoje hodnotící ...631 // Postoje emocionální ...632 // AKTUÁLNÍ ČLENĚNÍ (M. Nekula) ...633 // Téma a réma ...633 // Kontextová zapojenost ...633 // Výpovědní dynamičnost ...634 // Vytýkání ...635 // Testování ...636 // Výrazové prostředky aktuálního členění ...637 // Aktuální členěni na začátku textu ...644 // Aktuální členění na konci textu ...645 // SLOVOSLED (M. Nekula) ...645 // Slovosled a aktuální členění ...646 // Slovosled a gramatická stavba výpovědi ...646 // Slovosled, přízvuk a rytmus (postavení příklonek) ...647 // TEXT (M. Nekula) ...652 // SITUATIVNOST TEXTU (reference) ...653 // INTERTEXTOVOST TEXTU ...657 // Citace v textu // Citace v odborných textech // INTENCIONÁLNOST TEXTU ...670 // Textový vzor // Typy textů // Členění textu // Členíci signály ...674 // AKCEPTABILITA TEXTU ...677 // Prostředky komunikačního souladu ...677 // Prostředky kontaktní ...678 // INFORMATIVNOST TEXTU ...679 // KOHERENCE TEXTU ...681 // Tematické posloupnosti ...682 // Lexikální prostředky koherence textu ...686 // Gramatické kategorie slovesné v textu ...695 // Pád v textu ...696 // Elipsa v textu ...696 // Parcelace ...698 //
STYLISTIKA (M. Jelínek) ...701 // POJEM STYLU ...701 // Jazyk, řeč a styl ...701 // Styl promluvový (singulární) ...703 // Styly obecné ...706 // Styly objektivní ...707 // Styly subjektivní ...719 // Styly funkční ...726 // Spisovnost ve funkčních stylech ...728 // POJEM KONKURENČNÍ MNOŽINY ...731 // KONKURENCE MEZI ZNAKY RŮZNÝCH KÓDŮ ...734 // Konkurence znaků jazykových a gestikulačně-mimických ...734 // Konkurence znaků jazykových a idcografických ...736 // Konkurence jazykových znaků fénických a grafických ...737 // Konkurenty prozodické ...739 // Konkurenty grafické ...741 // KONKURENCE MEZI ZNAKY KÓDU JAZYKOVÉHO ...743 // Konkurence mezi prostředky odkazovými a lexikálními nebo větnými ...-743 // Konkurenty implicitní a explicitní ...744 // Konkurence mezi prostředky o různém stupni koherence ...752 // Syntaktická kondenzace ...754 // Vyjadřování generalizované a specifikované ...762 // Konkurenty abstrakční a konkretizační ...765 // Konkurenty automatizované a aktualizované ...768 // Idiomy a frazémy ...774 // Prostředky expresívni ...776 // Konkurenty s různou stylovou charakteristikou ...779 // REJSTŘÍK (Z. Hladká) ...783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC