Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35.6) Půjčeno:352x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2007
655 s. : il. ; 26 cm

ISBN 978-80-7367-273-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 597-624 a rejstřík
000088915
Základy psychologie -- Psychologie, její úkoly předmět, odvětví a metody -- Psychologie a praxe -- Předmět psychologie. Nejobecnější pojmy -- Přehled hlavních odvětví psychologie -- Psychologické metody -- Přehled metod a jejich základní problematika -- Pozorování -- Experiment -- Rozbor slovních projevů. Sebepozorování. Introspekce -- Rozbor výsledků činnosti -- Posuzování (rating) a měření -- Standardizované psychodiagnostické metody -- Projektivní techniky -- Kombinování metod. Interpretace -- Výzkum ve vývojové a pedagogické psychologii -- Člověk v činnosti -- Biologické aspekty -- Mozek a jeho funkce -- Neurony, synapse, nervové přenašeče -- Stavba nervového systému a hlavní funkce jeho částí -- Hlavní formy interakce organismu s prostředím: instinkt, učení, intelekt. Reflexy a složité reakce -- Sociální aspekty -- Vznik a vývoj člověka -- Socializace dítěte. Sociální učení, interakce, komunikace a role. Společná činnost. Interiorizace společenských norem -- Historické změny a podmínky působící na osobnost. Rodina a škola jako zprostředkující momenty -- Interakce školy a rodiny v působení na dítě -- Rozdílné podmínky v téže společnosti -- Životní prostředí -- Psychologické aspekty lidské činnosti a jejich rozbor -- Lidské činnosti a jejich psychologický rozbor -- Poznávací (kognitivní) procesy -- Motivační, emoční a volní procesy -- Společné znaky psychických
procesů -- Psychické stavy. Stavy vědomí -- Závěr -- Psychologické koncepce osobnosti -- Pojem osobnost a hlavní problémy -- jeho psychologických koncepcí -- Typologické, rysové a faktorové koncepce -- Psychoanalýza, individuální a analytická psychologie, neoanalýza -- Behaviorismus a další koncepce zdůrazňující vlivy prostředí a učení -- Humanistická psychologie a příbuzné koncepce -- Některé další koncepce osobnosti -- Směřování k syntéze v pohledu na osobnost -- Závěr -- Struktura osobnosti -- Motivace -- Schopnosti a tvořivost -- Rysy osobnosti. Temperament a charakter -- Osobnost jako celek -- Individuální a typologické rozdíly -- Závěr -- Mechanismy vývoje a formování osobnosti -- Vývoj, zrání a interakce jedince s prostředím -- Dědičnost a prostředí -- Další biologické a sociální podmínky v interakci -- Interakce jedince s druhými osobami. Základní emoční vztah. Sociální komunikace -- Sociální učení -- Požadavky a činnosti -- Zátěž a vyrovnávání se s ní -- Aktivní působení osobnosti, sebeřízení -- Závěr -- Průběh vývoje osobnosti -- Hlediska vývojových stadií, vývojových úkolů, -- kritických životních událostí a celoživotního běhu -- Vývoj prenatální, perinatální a v prvním roce života -- Batolecí období a předškolní věk -- Mladší školní věk -- Puberta a adolescence -- Dospělost a stáří -- Koncepce životního příběhu osobnosti -- Závěr
-- ČÁST II -- Psychologie výchovy -- Výchova a její aktuální otázky -- Současné pojetí výchovy a psychologie výchovy -- Kladení požadavků a kontrola jejich plnění -- Odměny a tresty. Povzbuzení -- Slovní působení ve vztahu k ostatním výchovným prostředkům -- Osobní příklad a vztah dospělých k dítěti -- Učitel a jeho interakce se žáky -- Sociální skupiny a komunikace -- Výchova v činnostech. Hra, činnosti učební, pracovní, -- ve volném čase. Uspořádání činností v průběhu dne a týdne -- Sebedeterminace a sebevýchova -- Závěr -- Celkový způsob výchovy -- Způsob (styl) výchovy klíčový moment ve výchově. Modely způsobu výchovy -- Podmínky působící na způsob výchovy -- Účinky způsobu výchovy -- Zjišťování způsobu výchovy -- Základní styly učitelova výchovného působení -- Výchova vybraných aspektů osobnosti -- Formovaní zájmů -- Formovaní jedincova já, jeho sebepojetí a sebehodnocení, aktivnost-pasivnost osobnosti -- Mnohostranný a jednostranný vývoj osobnosti -- Vývoj a formovaní mnohostrannosti-jednostrannosti -- osobnosti -- Morální usuzování, cítění, rozhodovaní a jednaní -- Vývoj morálních postojů, charakteru, svědomí -- Emoční inteligence -- Změny osobnosti a převýchova -- Změny dílčích návyků -- Změny osobnosti jako celku -- Změny názorů -- Kombinování různých postupů k změně osobnosti a převýchově -- Podpora stálosti osobnosti.
Odolnost proti škodlivým vlivům a závislostem -- Psychologická hlediska při výchově problémových dětí -- ČÁST III -- Vybrané otázky školní psychologie -- Poznávání žáků učitelem -- Obtíže a chyby při poznávání osobnosti -- Shromažďování a uspořádání údajů o osobnosti a jejím vývoji. 10.2.1 Uspořádání údajů ke stručné charakteristice osobnosti žal -- a jejího vývoje. Interpretace údajů -- Senzomotorické učení a dovednosti -- Pohybové činnosti a jejich pedagogickopsychologická problematika -- Druhy senzomotorických dovedností a jejich struktura -- Průběh osvojování senzomotorických dovedností -- Metodické postupy při osvojování senzomotorických dovedností -- Individuální rozdíly v senzomotorických činnostech a dovednostech -- Závěr -- Učení ve školním kontextu -- Smysluplné učení -- Složky smysluplného učení -- Piagetova teorie kognitivního vývoj e -- Biologicky pripravené učení, situované učení, distribuované učení 12.3.1 Učení jako dolaďovaní pripravených struktur -- Proměny pohledů na žákovo učení -- Závěr -- Dětské interpretace světa -- Teoretické základy -- J. Piaget -- L. S. Vygotskij -- J. Bruner -- D. P. Ausubel -- F. J. Dochy -- Dětské interpretování světa -- Žákovo pojetí učiva -- Proměny žákova pojetí učiva -- Pojetí před systematickou výukou -- Pojetí během výuky -- Pojetí po skončení výuky -- Diagnostické metody -- Výtvarný
a dramatický projev -- Rozhovor -- Projektivní techniky -- Didaktické testy -- Grafické strukturování učiva -- Interakční analýza -- Ovlivňování žákova pojetí učiva -- Máme žákovská pojetí učiva ovlivňovat? -- Zásady a postupy ovlivňování pojetí učiva -- Závěr -- Strukturování učiva, vyučovací a učební strategie -- Starší přístupy ke strukturování učiva -- Orientační osnova (základ) činnosti -- Struktura hlavních pojmů tématu -- Další přístupy -- Novější přístupy ke strukturování učiva -- Sémantická paměť -- Nelineární reprezentace učiva -- Pojmové mapování výhody a nevýhody -- Výhody pro žáky -- Výhody pro učitele -- Nevýhody přístupů ke strukturování učiva -- Závěr -- Učení z textu -- Typy učení -- Kognitivní a motivační procesy při recepci textu -- Motivace -- Percepce textu -- Porozumění -- Elaborace a inference -- Zapamatování -- Teorie učení z textu -- Text a učebnicový text -- Intencionálnost textu -- Čtivost textu -- Obtížnost textu -- Kohezivnost (vnitřní soudržnost) textu -- Koherentnost (tematická spojitost) textu -- Intertextovost -- Regulativnost textu -- Diagnostika učení z textu -- Diagnostika opírající se o přímou práci s textem -- Diagnostika učení z textu bez přímé práce s textem -- Nácvik učení z textu -- Závěr -- Učení z obrazového materiálu -- Zpracování obrazových informací -- Úrovně sdělování obrazových informací
-- Funkce obrazového materiálu -- Funkce dekorativní -- Funkce reprezentující -- Funkce organizující -- Funkce interpretující -- Funkce transformující -- Funkce afektivně-motivační -- Funkce koncentrování pozornosti -- Funkce kognitivně-regulační -- Otevřené otázky -- Autoregulace učení -- Pojem autoregulace -- Předpoklady autoregulace -- Teoretické diskuse o autoregulaci -- Srovnání začátečníků a zkušených -- Diagnostika autoregulace -- Nácvik autoregulace -- Nácvik autoregulace u mladších žáků -- Nácvik autoregulace u starších žáků -- Závěr -- Zvládaní školní zátěže -- Psychosociální stres , -- Zvládaní zátěže -- Dvě základní podoby zvládaní: strategie a styl -- Vnímaní a hodnocení zátěže žákem -- Faktory komplikující zvládaní zátěže -- Faktory usnadňující zvládaní zátěže -- Vnitřní zdroje zvládaní zátěže -- Vnější zdroje zvládání zátěže -- Interakce učitel-žák, žáci-rodiče jako zdroj zátěže -- Diagnostika zvládání zátěže -- Pozorování -- Rozhovor -- Dotazníky a posuzovací škály -- Typy žákovského zvládání školních zátěžových situací -- Žákovské zvládání školní zátěže v širším kontextu -- Situace, kdy se dítě učí číst -- Situace, kdy se žák ocitne v multietnické třídě -- Situace, kdy žák studuje v zahraničí -- Situace, kdy končí romantická láska -- Situace, kdy jsou ve třídě žáci, kteří experimentují
s látkami zdraví škodlivými -- Nácvik zvládacích strategií -- Klima školní třídy -- Terminologické otázky -- Teoretické otázky -- Současné přístupy ke zkoumání klimatu -- Sociometrický přístup -- Organizačně-sociologický přístup -- Interakční přístup -- Pedagogicko-psychologický přístup -- Školně-etnograíický přístup -- Vývojověpsychologický přístup -- Sociálněpsychologický a environmentalistický přístup -- Možná využití poznatků o klimatu školní třídy -- Dosavadní domácí výzkumy -- Ovlivňování klimatu třídy -- Závěr -- Sociální klima školy -- Klima školy -- Teoretické přístupy -- Přístup zaměřený na vedení a organizaci školy -- Přístupy zaměřené na učitelský sbor -- Přístupy zaměřené na vztahovou dimenzi -- Komplexnější přístupy -- Metody měření klimatu školy -- Ovlivňování klimatu školy -- Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC