Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.4) Půjčeno:193x 
BK
2., upr. vyd.
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989
232 s. ; 20 cm

ISBN 80-04-23487-9
Knižnice psychologické literatury
Obsahuje bibliografii a rejstřík
Anglické, německé a ruské resumé
000089285
Rekat.
Předmluva k druhému vydání ...9 // Předmluva ...11 // L ČÁST — Motivační dispozice a motivační procesy // 1 Motivace v psychologii ...15 // 1.1 Úvod do motivační problematiky ...15 // 1.1.1 Vnější a vnitřní zdroje motivace lidského chování ...16 // 1.2 Motivace ve výchovně vzdělávacím procesu ...24 // 1.2.1 Motivace učební činnosti žáků ...25 // 1.2.2 Formování motivace učební činnosti žáků ...27 // 2 Potřeby poznávání ...29 // 2.1 Vznik a vývoj poznávacích potřeb ...30 // 2.1.1 Základní charakteristiky poznávacích potřeb člověka ...31 // 2.2 Potřeby poznávání z pedagogickopsychologického // hlediska ...33 // 2.2.1 Potřeby receptivní a potřeba řešení problémů ...33 // 2.2.2 Potřeby poznávání a obsah poznávání ...36 // 2.3 Diagnostika poznávacích potřeb a zájmů ...36 // 3 Sociální potřeby ...38 // 3.1 Potřeba pozitivních vztahů (potřeba afiliace) a obava z odmítnutí ...40 // 3.1.1 Vývoj potřeby pozitivních vztahů a obavy z odmítnutí ...41 // 3.1.2 Úroveň potřeby pozitivních vztahů a obavy z odmítnutí ve vztahu k výkonu ...42 // 3.1.3 Úroveň potřeby pozitivních vztahů a obavy z odmítnutí ve vztahu k sociálnímu chování ...43 // 3.2 Potřeba vlivu ...44 // 3.2.1 Potřeba vlivu ve vztahu k sociálnímu chování ...45 // 3.2.2 Pedagogickopsychologické charakteristiky žáků s dominujícími sociálními potřebami ...48 // 3.3 Psychologická diagnostika sociálních potřeb // 3.3.1 Projekční metody měření potřeby afiliace // 3.3.2 Dotazníkové metody měření potřeby afiliace ...51 // 3.3.3 Projekční metody měření potřeby vlivu / 3.3.4 Dotazníkové metody měření potřeby vlivu // 4 Výkonové potřeby // 4.1 Vznik a vývoj výkonových potřeb ...57 // 4.1.1 Dynamika výkonové motivace ...58 // 4.1.2 Aspirační úroveň jako odraz výkonové motivace ...601 //
4.2 Model motivace výkonového chování ...61 // Výkonová motivace ve Škole ...63 // 4.3.1 Utváření výkonových potřeb ve škole ...64 // 44 Psychologická diagnostika výkonových potřeb ...67 // 4.4.1. Projekční metody měření výkonové motivace ...67 // 4.4.2 Dotazníkové metody měření výkonové motivace ...69 // 5 Perspektivní orientace ...74 // 5.1 Perspektivní orientace ve vybraných pedagogických a psychologických teoretických přístupech ...77 // 5.1.1 Podmínky vývoje perspektivní orientace ...79 // 5.1.2 Teoretické problémy perspektivní orientace ...81 // 5.2 Perspektivní orientace a škola ...84 // 5.2.1 Možnosti zjišťování a rozvíjení perspektivní orientace ve vyučování ...86 // 5.3 Psychologická diagnostika perspektivní orientace ...92 // 6 Kognitivní motivační procesy ...95 // 6.1 Zákonitosti procesu připisování příčin ...98 // 6.1.1 Východiska procesu připisování příčin chování druhých ...98 // 6.1.2 Nejtypičtější chyby atribučního procesu ...101 // 6.1.3 Kauzální atribuce a výkon ...103 // 6.2 Kauzální atribuce a motivace školního výkonu ...105 // 6.2.1 Prožitek úspěchu a neúspěchu v závislosti na výši // výkonu ...105 // 6.2.2 Motivační působení předchozího úspěšného // a neúspěšného výkonu na další výkonové chování ...109 // 6.3 Motivace a vůle ...114 // II. ČÁST — Otázky motivování žáků ve škole // 7 Interakce učitel — žák jako zdroj motivace žákova chování ...121 // 7.1 Utváření obrazu učitele o dítěti jako o žákovi ...122 // 7.1.1 Utváření obrazu učitele o osobnosti žáka ...123 // 7.1.2 Ulváření obrazu učitele o výkonových charakteristikách žáka ...125 // 7.1.3 Učitelovy kauzální atribuce žákovu výkonu ve vztahu k očekávání jeho dalšího výkonu ...127 //
7.2 Učitelovo očekávání jako motivační činitel žákova výkonu ...127 // 7.2.1 Mechanismus vyplňování učitelova očekávání ...128 // 7.2.2 Učitelovo chování k žákovi jako odraz očekávání žákova dalšího výkonu ...129 // 8 Motivování žáků ve vyučování aktualizací vybraných potřeb ...132 // 8.1 Navozování vnitřní motivace učební činnosti žáků // aktualizací jejich poznávacích potřeb ...134 // 8.1.1 Problémové vyučování jako koncepce aktualizující poznávací potřeby žáků ...135 // 8.2 Aktualizace sociálních potřeb jako prostředek motivování žáků k učebním činnostem ...137 // 8.2.1 Vliv učitele na vytváření motivačního klimatu ve třídě ...138 // 8.2.2 Možnosti zjišťování motivačního klimatu ve třídě ...140 // 8.3 Uplatnění výkonové motivace při vyučování ...141 // 8.3.1 Možnosti změny sociální vztahové normy učitele na normu individuální ...144 // 9 Motivační působení odměn a trestů ...147 // 9.1 Vliv odměn a trestů na chování ...149 // 9.1.1 Odměny ...150 // 9.1.2 Tresty ...150 // 9.2 Pochvala a pokárání ve vztahu ke školnímu výkonu ...153 // 9.3 Negativní účinky odměn a trestů ...155 // 9.3.1 Negativní účinky odměn ...155 // 9.3.2 Negativní účinky trestů ...156 // 10 Motivační vlivy převážně snižující žákův školní výkon ...158 // 10.1 Nuda ve škole ...160 // 10.2 Strach ve škole ...161 // 10.2.1 Strach a školní prospěch ...165 // 10.2.2 Strategie překonávání strachu ...167 // 10.2.3 Psychologická diagnostika strachu ...169 //
III. ČÁST — Motivační výcvik // 11 Formování motivace — výcvikové výkonově motivační programy ...173 // 11.1 Programy vycházející z pojetí výkonových potřeb jako emotivních asociačních sítí // 11.1.1 Stručná charakteristika tréninkového programu v průmyslu // 11.1.2 Aplikace výkonově motivačních tréninků ve školství // 11.2 Výkonově motivační trénink založený na změně autoatribucí // Psychologická diagnostika dětí z hlediska koncepce „Původce — Pěšák“ // 11.3 Programy vycházející z pojetí výkonové motivace jako sebehodnotícího systému // 11.3.1 Výkonově motivační programy realizované mimo vyučovací proces // 11.3.2 Programy motivační podpory integrované do vyučování tělesné výchovy // 11.4 Výkonově motivační trénink jako změna výkonového zaměření (ustanovky) // 11.5 Snaha o komplexní přístup k rozvoji výkonové motivace žáků u nás // 11.5.1 Program vycházející z pojetí výkonové motivace jako zaměření ve funkčním systému činnosti // 11.6 Shrnuti problematiky motivačního výcviku a některé otevřené problémy // Závěr // Vybraná literatura // Slovník // Rejstřík jmenný // Rejstřík věcný // Resumé
(OCoLC)28711271
cnb000532466

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC