Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
4. aktualizované a podstatně doplněné vydání podle stavu k 1. červenci 2000
Praha : Linde, 2000
436 s.

ISBN 80-7201-237-1 (brož.)
Obsahuje úvod, věcný rejstřík
Bibliografie: s. 426-427
Přestupky - Česko - předpisy právní a příručky
000089542
OBSAH // Úvod k druhému vydání... ’ // Úvod k třetímu vydání...9 // Úvod ke čtvrtému vydání...9 // Použité zkratky pro citaci některých předpisů... 12 // Běžné zkratky používané v textu... 13 // ČÁST I. PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ... 15 // Přestupek - pojem a zákonné znaky... 12 // Zásady řízení o přestupcích ... 18 // Příslušnost к řízení o přestupcích...21 // - Věcná příslušnost... 21 // - Funkční příslušnost...21 // - Věcně příslušné orgány: obce...22 // pověřené obecní úřady...23 // okresní úřady... 24 // orgány Policie ČR...25 // jiné správní orgány... 25 // - Místní příslušnost...25 // Přípravné řízení... 26 // - Součinnost...28 // - Předvedení v přípravném řízení (prokazování totožnosti)...28 // - Oznámení přestupku (jednoduché)... 29 // - Oznámení přestupku na podkladě šetření... 29 // - Forma oznámení přestupku...31 // - Odevzdání...31 // - Vysvětlení...33 // - Prověřování oznámení... 34 // - Oznámení na neznámého pachatele...34 // - Odložení věci orgánem policie...34 // - Postoupení věci...35 // - Vydání a odnětí věci...36 // - Odložení věci správním orgánem...36 // - Amnestie...37 // Nalézací řízení... 38 // -Ústníjednání... 38 // - Dokazování...39 // - Závěr ústního jednání...41 // - Předvolání...43 // - Předvedení v nalézacím řízení...43 // - Obviněný z přestupku...44 // - Účastnici řízení...44
// - Zastoupení advokátem nebo jiným zástupcem...45 // - Opatrovník... 46 // - Dokazování...47 // - Svědci... 48 // - Znalci... 50 // - Listiny... 52 // - Místní ohledání... 52 // - Tlumočníci... 53 // - Podjatost...54 // - Protokol o hlasování... 56 // Zvláštní druhy řízení... 58 // - Řízení o návrhových deliktech... 58 // - Řízení proti mladistvým... 60 // - Přestupky osob podléhající zvláštní pravomoci...62 // - Přestupky osob, požívajících výsad a imunit...63 // - Disciplinární řízení proti poslanci a proti senátoru za přestupek...64 // - Blokové řízení... 64 // - Príkazní řízení... 67 // Rozhodnuti... 69 // - Zastavení řízení... 70 // - Projednání přestupku bez uložení sankce... 71 // -Napomenutí... 71 // - Pokuta...72 // - Zákaz činnosti... 73 // - Propadnutí věci... 73 // - Ochranná opatření - zabrání věci... 74 // - omezující opatření ... 75 // - Náhrada škody... 75 // - Náhrada nákladů řízení... 77 // Přezkumné řízení... 79 // - Odvolací řízení... 79 // - Případy, kdy je vyloučena možnost odvolání... 80 // - Zpětvzetí odvolání... 82 // - Autoremcdura... 82 // - Obnova řízení... 82 // - Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení... 83 // - Přezkoumání přestupkového rozhodnutí soudem... 85 // - Povinné zrušení pravomocného rozhodnutí... 87 // Vykonávací řízení... 88 // - Výkon rozhodnutí - správní exekuce... 88 // - Přezkoumání
oprávněnosti exekuce... 90 // - Návrh na výkon rozhodnutí správním orgánem... 90 // - Návrh na výkon správního rozhodnutí soudem... 90 // - Exekuční orgán... 91 // - Exekuční výzva... 92 // . Exekuční prostředky... 92 // _ Vymáhání peněžitých plnění... 93 // - Srážky ze mzdy...93 // - Příkaz к provádění srážek ze mzdy...94 // - Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu... 94 // - Pohledávková exekuce...96 // - Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí...96 // - Exekuční náklady...98 // - Dražba zabavených movitých věcí...98 // - Exekuční výkon prodejem nemovitých věcí...99 // - Odklad výkonu rozhodnutí a posečkání platby pokuty...99 // - Povolení splátek na zaplacení pokuty... 100 // - Nedoplatky, prominutí nedoplatku a odpis nedoplatku pro nedobytnost... 101 // Co je společné pro všechna stadia řízení... 102 // - Lhůty... 102 // - Lhůta z hlediska zániku odpovědnosti za přestupek... 104 // - Prodloužení lhůty к rozhodnutí... 105 // - Zmeškání lhůty... 105 // - Nepříčetnost... 106 // - Dožádání... 106 // - Právní moc a vykonavatelnost rozhodnutí... 107 // - Opatření proti nečinnosti... 107 // - Přerušení řízení... 108 // - Nahlížení do spisů... 108 // - Oprava zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí... 109 // - Náhrada škody způsobené správním orgánem... 109 // - Důsledky úmrtí pachatele... 111 // Administrativa přestupkové
agendy... 112 // - Označení úředních listin... 112 // - Vedení spisů... 42 // - Doručování... 113 // - Rekonstrukce spisů... 116 // - Podepisování rozhodnutí... 116 // - Úřední razítko... 117 // - Správní poplatky... 118 // - Kolkové známky... 118 // - Evidence přestupků... 119 // - Statistický výkaz o přestupcích... 119 // - Kontrola činnosti na úseku přestupků... 120 // Další problematika související s přestupkovou agendou... 123 // - Komise к projednávání přestupků... 123 // - Příspěvek státu obcím na výkon státní správy... 125 // - Užívání velkého státního znaku republiky správními orgány... 126 // - Přehled věcné a funkční příslušnosti к projednávání přestupku... 126 // - Přehled právních předpisů, které upravují řízení o dalších přestupcích a nejsou obsaženy // v zák. ČNR č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů... 144 // - Adresy ústředních úřadů, které vyřizují přestupkovou agendu v odvolacím řízení... 146 // - Adresy některých dalších ústředních úřadů a orgánů... 147 // ČÁST II. VZORY A FORMULÁŘE PŘESTUPKOVÉHO ŘÍZENÍ... 149 // Seznam vzorů... 151 // ČÁST III. TEXTY ZÁKONŮ...381 // - Zákon o přestupcích... 382 // - Správní řád...401 // - Zákon o Policii ČR (výňatky)...414 // - Zákon o obecní policii (výňatky)...417 // - Zákon o správě daní a poplatků (výňatky)...420 // Literatura...426 // Věcný rejstřík...428

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC