Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(29) Půjčeno:29x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Eurolex Bohemia, 2003
262 s.

ISBN 80-86432-48-3 (brož.)
Právo rodinné - Česko - studie
000090764
5 // Obsah // 1 Sociologie a psychologie rodiny // (JUDr. et PhDr. Jaroslav Padrnos, CSc.) 9 // 1.1 Úvodem 9 // 1.2 Vznik rodiny 11 // 1.3 Přehled nejzávažnějších sociologických teorií o rodině 15 // 1.4 Základní struktura rolí v nukleární rodině 16 // 1.5 Rodina jako sociálně psychologická skupina 18 // 1.6 ? osobnosti partnerů 22 // 1.7 Osobnostní rysy 25 // 1.8 Proměny manželského vztahu v čase 27 // 1.9 Kvalita rodinného a manželského soužití , 31 // 1.10 Ekliktický přístup 34 // 1.11 Česká rodina devadesátých let 20. století 39 // 1.11.1 Vývojový trend rodiny v zrcadle společenských proměn 39 // 1.11.2 Snižování sňatečnosti a změna charakteru partnerského sou- // v . ? zíti 41 // 1.11.3 Pokles porodnosti 43 // 1.11.4 Zvyšování rozvodovosti 45 // 1.11.5 Pluralita norem 47 // 1.11.6 Specifika romské komunity 47 // 1.11.7 Konstituování třídního statusu 48 // 1.12 Proměna tradičního modelu rodiny 50 // 1.12.1 Model patriarchální 50 // 1.12.2 Model egalitářský 50 // 1.13 Několik slov závěrem 51 // 2 Vývoj rodinného práva // (JUDr. Renata Veselá, Ph.D.~ Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.) 53 // 2.1 Římskoprávní pojetí manželství a manželského práva 53 // 2.2 Vliv kanonického práva na pojetí manželství 56 // 2.3 Středověké pojetí manželského práva 66 // 2.4 Pokusy o změnu pojetí manželství a rodinného práva 68 // 6 // 2.5 Rodinné právo v rakouském Všeobecném občanském záko-
// níku 70 // 2.6 Vývoj rodinného práva v 19. století 72 // 2.7 Změny v rodinném právu v první Československé republice 76 // 2.7.1 Přijetí rozlukového zákona 76 // 2.7.2 Příprava kodifikace rodinného práva 77 // 2.8 Změny v rodinném právu za Protektorátu Čechy a Morava 83 // 2.9 Vývoj rodinného práva v letech 1945 - 1963 86 // 2.9.1 Poválečné změny v rodinném právu 86 // 2.9.2 Vývoj rodinného práva od roku 1963 95 // 2.9.3 Vývoj sociálně právní ochrany dětí 98 // 2.10 Vývoj matrik 103 // 3 Současná právní úprava rodinného práva // (Doc. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.) 109 // 3.1. Vznik manželství 111 // 3.1.1 Pojem manželství 111 // 3.1.2 Souhlasné prohlášení 111 // 3.1.3 Předoddavkové řízení 113 // 3.1.4 Občanský sňatek 114 // 3.1.5 Církevní sňatek 115 // 3.1.6 Uzavření manželství zástupcem 117 // 3.1.7 Konzulární sňatek 118 // 3.1.8 Neplatnost a neexistence manželství 119 // 3.2 Vztahy mezi manžely 126 // 3.2.1 Osobní práva a povinnosti manželů 126 // 3.2.2 Společné jmění manželů 129 // 3.2.3 Společné bydlení manželů 136 // 3.2.4 Vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely 137 // 3.3 Zánik manželství 138 // 3.3.1 Zánik manželství smrtí jednoho z manželů nebo jeho prohlášením za mrtvého 138 // 3.3.2 Zrušení manželství rozvodem 139 // 3.3.3 Rozvod manželství s nezletilými dětmi 143 // 3.3.4 Řízení o rozvod manželství 146 // 3.3.5 Právní následky zániku
manželství 147 // 3.3.6 Výživné rozvedeného manžela 148 // 7 // 3.4 Určení rodičovství 150 // 3.4.1 Určení mateřství 150 // 3.4.2 Určení a popření otcovství 152 // 3.4.3 Popření otcovství Nejvyšším státním zástupcem 158 // 3.5 Osvojení 159 // 3.5.1 Obecně 159 // 3.5.2 Osoba osvojitele 160 // 3.5.3 Osoba osvojence 163 // 3.5.4 Souhlas rodičů s osvojením 164 // 3.5.5 Preadopční péče 168 // 3.5.6 Zvláštní podmínky pro nezrušitelné osvojení 169 // 3.6 Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi 170 // 3.6.1 Obecná charakteristika 170 // 3.6.2 Určení jména a příjmení dítěte 173 // 3.6.3 Rodičovská zodpovědnost 177 // 3.6.4 Práva a povinnosti dětí vůči rodičům 189 // 3.6.5 Vzájemná vyživovací povinnost mezi příbuznými 191 // 3.7 Vztahy dítěte ke třetím osobám 196 // 3.7.1 Vztahy dítěte ? nevlastnímu rodiči 196 // 3.7.2. Vztah dítěte ? prarodičům 197 // 3.7.3. Vztah dítěte a sourozenců 198 // 3.8 Pěstounská péče a svěření dítěte do výchovy jiné fyzické // osoby 199 // 3.8.1 Obecně 199 // 3.8.2 Osoba pěstouna 200 // 3.8.3 Vztah pěstouna a dítěte 200 // 3.8.4 Kolektivní (skupinová) pěstounská péče 201 // 3.8.5 Hmotné zabezpečení pěstounské péče 202 // 3.8.6 Dočasná péče (předpěstounská péče) 203 // 3.8.7 Zánik pěstounské péče 203 // 3.8.8 Svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče 204 // 3.9 Poručenství 206 // 3.9.1 Obecně ’ 205
// 3.9.2 Osoba poručníka 205 // 3.9.3 Práva a povinnosti poručníka 208 // 3.9.4 Zánik poručenství 209 // 3.10 Opatrovnictví 210 // 8 // 3.11 Intervence státu do vztahů mezi rodiči a dětmi 212 // 3.11.1 Obecně 212 // 3.11.2 V ýchovná opatření 215 // 3.11.3 Ustavní a ochranná výchova 216 // 4 Rozvodové řízení a péče soudu o nezletilé // (JUDr. Dagmar Štefaneová ) 221 // 4.1 Rozvod manželství 221 // 4.1.1 Náležitosti návrhu 222 // 4.1.2 Rozvod manželství podle § 24a) zákona o rodině 222 // 4.1.3 Rozvod manželství podle § 24 zákona o rodině 223 // 4.1.4 Rozvod manželství podle § 24b) zákona o rodině 224 // 4.2 Řízení o výchově a výživě nezletilých dětí 226 // 4.3 Řízení upravující styk s dítětem 230 // 4.4 Omezení nebo zbavení rodičovských práv 230 // 4.5 Schválení důležitých úkonů nezletilého 231 // 4.6 Záležitosti nezletilého, o nichž se rodiče nemohou při výkonu rodičovských práv dohodnout 231 // 4.7 Prodloužení ústavní výchovy a zrušení takového opatření 232 // 4.8 Řízení o osvojení 234 // 4.9 Řízení opatrovnické 237 // 4.10 Řízení o povolení uzavřít manželství 238 // 5 Ochrana rodiny prostředky trestního práva // (JUDr. Zdeněk Sovák) 241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC