Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.4) Půjčeno:47x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2002
351 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-3029-1 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; 83
Obsahuje černobílé fotografie
Bibliografie na s. 345-350
Rituály - umění - vztahy - studie
Umění - rituály - vztahy - studie
000091532
Obsah // Rituál a symbol jako etičtí činitelé výzkumu...15 // I. KOŘENY RITUALITY... 21 // 1.1. Původ kultury, performativnost a ritualita...23 // 1.1.1. Jazyk kultury jako prostředek vyjádření svobody i sounáležitosti individua ? celku...23 // 1.1.2. Role „akulturace“ v životě člověka ve vztahu ? umění // ? ? výchově... 25 // 1.1.3. Kultura a příroda („kulturní krajina“)...28 // I.2. Rituál a symbolické vyjadřování...31 // 1.2.1. Role symbolického vyjadřování v psychofyzickém vývoji // jedince...31 // 1.2.2. Význam integrace a prostupnosti mentálních schopností .. 32 // 1.2.3. Integrativní význam symbolu, symbol versus symptom...34 // 1.2.4. Role performativního prvku v propojování prostoru individua // s prostorem Univerza...37 // 1.2.5. Funkce rituálu v individuaci a socializaci, prahové prostory 41 // 1.2.6. Rituál jako příležitost průniku života a umění...46 // I.3. Rituál, věda, metafyzika, mýtus, teologie a umění...49 // 1.3.1. Rituál ve vztahu ? poznání...49 // 1.3.2. Rituál ve vztahu ? bytí...49 // 1.3.3. Rituál versus fiktivní paradigmata...50 // I.4. Význam rituálu z pohledu filozofie umění a filozofie // výchovy...51 // 1.4.1. Estetická tvořivost jako práce...51 // 1.4.2. Rituál a ontologickognozeologické aspekty výchovy...52 // 1.4.3. Rituál a podstata vědění a epistémé...54 // 1.4.4. Individualita a kolektivní vědomí...56 // I.5. Akční smíření dichotomie empirie a
racia v rituálu...59 // 1.5.1. Rituál a jednota protikladného...59 // 1.5.2. Racionální a iracionální aspekty umění, umění jako výraz // kolektivní zkušenosti...60 // 1.5.3. Informace nebo příběh?..-...61 // 1.5.4. Seberealizace jako služba...63 // 1.5.5. „Sensorium communae“...65 // I.6. Kultura a subkultura, rituály pravé a nepravé...69 // 1.6.1. Rozšířené chápání kultury a výchova...69 // 1.6.2. Kulturní vzorce, utváření a prolínání kultur...72 // 7 // Rituál uměni a výchova Hana Babyrádová // 1.7. Definice individuálního a kolektivního sdílení jazyka kultury - komunikace versus sdělnost, nepravá ritualizace...74 // 1.7.1. Autenticita kulturního jazyka a rituál...74 // 1.7.2. Kultura a pohyb informací...75 // 1.7.3. Sdělnost versus komunikace...76 // 1.7.4. Nepravá ritualizace...78 // 1.7.5. Komunikace, média jako nástroje manipulace...79 // 1.7.6. Rozdíly mezi „hrou“ a „hráčstvím“...82 // 1.7.7. Strukturované jednání a jeho přirozené zdroje...82 // 1.8. Kolektivní a osobní mýtus a jejich představováni // v rituálu...86 // 1.8.1. Symbolizace jako zdroj kulturního vědomí...86 // 1.8.2. Tematizace „lidského“ a „univerzálního“ v umění...87 // 1.8.3. Dynamika proměny funkce znaku, rituály a utváření // kulturního vědomí...89 // 1.9. Vliv „extensio interne“ na lidské chování...91 // 1.9.1. Rovnováha mezi „vnitřním“ a „vnějším“ vlivem...91 // 1.9.2. Riziko
záměny autentického za autonomní...93 // 1.9.3. Postmoderní simulace těla...93 // 1.9.4. Význam místa a času v rituálech různých kultur...95 // 1.10. Sdělení vizuální a sdělení performativní...97 // 1.10.1. Negativní dopad jednostranného převádění performativních // sdělení do vizuálních sdělovacích forem...97 // 1.10.2. Původ obraznosti a tělesnosti znaku...98 // 1.11. Vztah kultury, tradice a výchovy...100 // 1.11.1. Kulturnost, kultivovanost a environment...100 // 1.11.2. Výchova a vzdělání ve vztahu ke kultuře... 101 // 1.11.3. Estetický soud jako výraz vyváženého vztahu ke světu .. 102 // 1.12. Sociologie a rituál, estetizace a ritualizace // společenských systémů...104 // 1.12.1. Rituál jako nástroj upevňování skupinových vztahů.. 104 // 1.12.2. Rituáljako nástroj potvrzování společenské role... 105 // 1.12.3. Estetika kolektivně sdílených forem chování jako zdroj // inspirace výchovy...106 // 1.12.4. Sociální interakcejako zdroj inspirace akčního umění... 107 // 1.12.5. Sociální interakcejako příprava na sociální roli...109 // 1.12.6. Rituáljako prostředek utváření modelu společenského // soužití... 110 // 1.13. Antropologické a etnologické aspekty rituálu, konec // hierarchie kultur... 111 // 8 // OBSAH // 1.13.1. Symbol jako prostředek utváření podoby sociální sféry .. 111 // 1.13.2. Návrat ke kolektivním estetickým projevům raných // kultur... 112 // 1.13.3. Rituáljako
příležitost ? průniku lidského, přírodního a // transcendentálního světa... 113 // 1.13.4. Totemismus... 114 // 1.13.5. Osobní a kolektivní mýtus... 115 // II. DEFINICE RITUÁLU // 11.1. Rituál jako obřad a slavnost, estetický prvek // v rituálu... // 11.1.1. Rituál a jeho základní znaky... // 11.1.2. Role estetického prvku v rituálu... // 11.1.3. Integrace estetických prvků v rituálu... // II.2. Rituál a jeho pravá funkce ve vztahu ? senzibilitě // a intermedialitě... // 11.2.1. Rituál a médium jeho uskutečňování... // 11.2.2. Pseudoritualizace virtuálního prostředí... // 11.2.3. Rituální akt a smysly... // 11.2.4. Rituáljako příležitost ? synkretickému smyslovému // vnímání... // II.3. Druhy a funkce rituálu... // 11.3.1. Východiska rozlišování jednotlivých druhů rituálů... // 11.3.2. Sympatetické a kontaktní rituály... // 11.3.3. Rituál a animismus... // 11.3.4. Význam prahových prostorů v rituálu... // 11.3.5. Integrativní role rituálního aktu... // 11.3.6. Rituáljako příležitost ? revitalizaci přirozených lidských // sil... // 119 // 119 // 120 121 // 123 // 123 // 124 127 // 129 // 131 // 131 // 132 134 134 // 136 // 137 // II.3.7. Rituáljako prostředekexterioriazace tělesnosti // a interiorizace světa... // II.4. Symboly v rituálu... // 11.4.1. Prostředky symbolizace přechodových situací v rituálu // 11.4.2. Smysl symbolické figury v rituálu... // 11.4.3. Význam rozlišování symbolu
a symptomu v rituálu... // 11.4.4. „Estetické“ v roli „exemplifikujícího“ a „bazálního“. // 11.4.5. Rituál a dorozumění... // 11.5. Člověk jako „osoba“ - role masky v rituálu... // 11.5.1. Výklad „masky“ ve vztahu k roli „osoby“... // 11.5.2. Maska jako prostředek zkoušky změny role... // 11.5.3. Význam masky v iniciaci... // 139 // 141 // 141 // 143 // 144 // 145 // 146 148 // 148 // 149 // 150 // . // /v // ? // // // uméní a výchova // .6. Rituál a existující svět, jednota jména a věci v rituálu 152 // .6.1. Rituál jako fyzicky prováděný akt... 152 // .6.2. Paralely mezi vývojem myšlení divocha, dítěte a umělce // ve vztahu ? předmětnému světu... 153 // .6.3. Rituál-pomíjivé a fixní... 156 // .7. Vědění a poznání jako „akční symbolická výpověď // o světě“...158 // .7.1. Formy vědění o světě a poznání světa ve vztahu ? rituálu 158 // .7.2. Rituál jako forma zvykového vědění... 160 // .7.3. Rituáljako kolektivně sdílená představa o světě... 162 // .7.4. Rituální akt jako prostor rozvíjení autentické senzibility... 164 .8. Tři aspekty pravého rituálu - vnímání, čin a sdílení... 166 // .8.1. Prožívání v rituálu versus verbální formulace... 166 // .8.2. Jazyk pravého rituálu a „novořeč“... 169 // .9. „Jinakost“, „identita“, „socializace“ a jazyk rituálu .. 170 // .9.1. Jazyk rituálu ve vztahu ? „situaci světa“... 170 // .9.2.
Rituál a nezávaznost postmoderní řeči... 171 // .9.3. Kultura a civilizace... 173 // .9.4. Praxe rituálu jako cesta ? nalézání vlastní identity.. 176 // .10. Hra a rituál...178 // .10.1. Rituál jako specifický druh hry... 178 // .10.2. Hra jako prostor ? tematizaci rituálních polí ... 179 // .10.3. Symbolizace jako podmínka rituálního charakteru hry... 180 // .11. Rituál a pravda...182 // .11.1. Rituál jako příležitost ? artikulaci pravdy... 182 // .11.2. Postulování a komercionalizace pravdy v nepravém // rituálu... 184 // .12. Magická dimenze rituálního aktu...186 // .12.1. Výklad magie... 186 // .12.2. Biopsychická pole... 187 // .12.3. Rituál - exprese a reflexe...189 // .13. Rituál a lidskost...191 // .13.1. Význam empirické zkušenosti nabývané v rituálu... 191 // .13.2. Gesta, kódy a jiné vyjadřovací prostředky v rituálu..192 // .13.3. Rituál ve vztahu ? dobru a zlu...193 // .13.4. Tematizace řádu v rituálu... 194 // .14 Rituál a životní styl...196 // .14.1. Rituál a vytváření kultů... 196 // .14.2. Původ forem utvářejících životní styl... 197 // .14.3. Symbolická interakcejako základ kódování životního // stylu... 199 // 10 // OBSAH // 11.14.4. Rituáljako výraz životního stylu a jako předmět zájmu // umělců...200 // 1.14.5. Rituál a jeho univerzální mýtický základ...202 // 1.14.6. Vztah rituálu ? „totálnímu umění“...203 // 1.14.7. Rituáljako příležitost ? sebeprezentaci...205
// I 14.8. Účel a smysl rituálu...206 // 1.15. Nepravý rituál - rituál jako manifestace profánního // jevu...209 // 1.15.1. Rituáljako prostředek šíření informace...209 // 1.15.2. Komercionalizace rituálu...210 // 1.15.3. Rituáljako anamnéza... 211 // 1.16. Pojetí „primitivního“ jako ahistorického, chaos, řád // a funkce rituálu...212 // 1.16.1. Pojetí času v primitivních a civilizovaných // společnostech...212 // 1.16.2. Rituál jako akt tvoření a stvoření...213 // 1.16.3. Rituáljako akt vymezování sebe sama vůči přírodnímu // a společenskému...215 // 1.16.4. Rituál a řád... 216 // II. RITUÁL V AKČNÍM UMĚNÍ... 219 // 11.1. Umění 20. století a prvky rituality...221 // 11.1.1. Počátky umění a rituál...221 // 11.1.2. Role umění v prožívání psychofyzické identity...223 // 11.1.3. Synkreze dynamiky života a uměleckého gesta // vdadaismu...224 // 11.1.4. Mezi hrou, obrazem a performancí...226 // 11.1.5. Obraz jako „zpráva o události“...228 // 11.1.6. Rituální fyzické gesto a ikonická konfigurace motivů // v grafických a malířských projevech...230 // 11.1.7. Umění jako proces...230 // 11.1.8. Umění a média...231 // 11.1.9. Prostředí a událost v umění...233 // 11.1.10. Životní styl jako inspirace umění...234 // 11.1.11. Rituál a land art...235 // 11.1.12. Umění jako fyzická akce...236 // 11.1.13. Umění mimo galerie...238 // 11.1.14. Individuální mytologie...240 // 11.2. Rituál
v českém akčním umění...244 // 1.2.1. Ritualita jako výraz specifičnosti českého akčního // umění // Rituál, uméní a výchova // Hana Babv // i ?v // III.2.2. Podoby rituálu v českém akčním umění...245 // III.3. Umění 20. století a antropologické kořeny // náboženství...251 // 111.3.1. Vztah umění ? náboženství...251 // 111.3.2. Příčiny oživení religiózního kultu v umění...252 // 111.3.3. Dílo jako proces...253 // 111.3.4. Jednání jako prostředek uměleckého vyjádření...254 // 111.4. Materiálovost v umění akce...256 // 111.4.1. Symbolický obraz a symbolická akce...256 // 111.4.2. Role vizuality, svět „jako skutečnost“ a svět „jako obraz“ 257 // 111.4.3. Význam performativního gesta v umění...259 // 111.4.4. Umění a mýtus...261 // 111.4.5. Rituál jako příležitost ke zpřítomnění mýtu...262 // 111.5. Mezi rituálem, uměním a životem...264 // 111.5.1. Umění a skutečnost...264 // 111.5.2. Umění mimo instituce, rituály-„místo“ a „nemísto“ // a prezentace umění...266 // 111.5.3. Vědomí času, prostorovosti a tělesnosti a umělecké dílo 272 // 111.5.4. Proměna těla v rituálu...275 // 111.6. Rituály v umění a předmětnost...278 // 111.6.1. Člověka světvěcí...278 // 111.6.2. Role věcí v rituálu...281 // 111.6.3. Věci a události...283 // 111.6.4. Smyslová zkušenost, expresivita a rituální prvky v umění 284 // 111.6.5. Umění, rituály a kódy...285 // III.7. Živly
a rituál umělce...288 // 111.7.1. Rituál a téma živlů v umění akce...288 // 111.7.2. Tematizace živlů a ritualizace přírodního místa...289 // 111.7.3. Synchronizace prostoru a rytmu těla s prostorem a rytmem // živlů...290 // IV. RITUÁL A VÝCHOVA UMĚNÍM... 293 // IV.1. Čas výchovy jako evokace mýtického času, rituál // jako exemplární výchovný úkon...295 // IV. 1.1. Prožitek mýtického času a smysl výchovy...295 // IV.1.2. Potřeba hledání exemplárního...297 // IV.1.3. Vědomí původu a výchova...299 // IV.1.4. Jazyk kultury a integrace společenství...301 // IV.2. Umělecko-pedagogické projekty z pohledu // filozoficko-antropologických základů výchovy...303 // IV.2.1. Pedagogické projekty vytvořené umělci 20. století.303 // . // OBSAH // IV.2.2. Vývoj umění a pedagogická praxe...304 // IV.2.3. Umění a výchova mimo instituce...307 // IV.2.4. Umění jako prostředek sebevýchovy...308 // IV.3. Význam performativního prvku v polyestetické // výchově...309 // IV.3.1. Performance a integrace esteticko-výchovných disciplín 309 // IV.3.2. Umění a „činná výchova“...310 // IV.3.3. Rovnováha fyzického a psychického jako podmínka // úspěchu výchovy...312 // IV.3.4. Rituál ve výchově z pohledu pedagogické antropologie .. 313 // IV.3.5. Zdroje hledání metod a cílů současné výchovy...314 // IV.3.6. Výchova hrou a rituálem...315 // IV.4. Význam rituálu v historii výchovy...319 // IV.4.1. Rituáljako
zvláštní druh interakce z pohledu různých // pedagogických modelů 20. století...319 // IV.4.2. Druhy interakcí v pedagogickém procesu...323 // IV.4.3. „Život s přírodou“...324 // IV.4.4. „Život s lidmi“...325 // IV.4.5. „Život s duchovními jsoucnostmi“...325 // IV.5. „Rozšířená výchova“, Spontánní a řízené rituály // dětství...326 // IV.5.1. „Rozšířená výchova“...326 // IV.5.2. Rituál jako prostředek fixace sociální role...328 // IV.5.3. Umělecké formy jako výchovný nástroj...329 // IV.5.4. Role umění v reformních pedagogických projektech.330 // IV.5.5. Rituál v alternativních školách...332 // IV.6. Duchovní pedagogika a rituál ve výchově...333 // IV.6.1. Exprese, kontemplace, reflexe a rituál...333 // IV.6.2. Duchovní pedagogika...334 // IV.6.3. Vnitřní hodnota normy...335 // IV.6.4. Duchovnost a performativita ve výchově...336 // RÉSUMÉ, BIBLIOGRAFIE... 339 // Resumé...341 // Resume...343 // Bibliografie...345 // 13

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC