Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
602 s. : il.

ISBN 80-7169-997-7 (váz.)
Přeloženo u amerického originálu
Obsahuje ilustrace, fotografie, grafy, tabulky, poznámky, slovníček anglických výrazů, rejstřík, údaje o autorovi aajeho fotografii
Marketing - učebnice vysokošk.
Reklama - učebnice vysokošk.
000091975
Obsah // Předmluva k českému vydáni 11 // O autorovi 12 Úvod 13 // Cíl 13 // Hlavní charakteristiky 14 // Uspořádání obsahu 14 // Zvláštní témata 16 // Poděkování 17 // ČÁST 1 // ÚVOD DO REKLAMY A PODPORY PRODEJE 19 // KAPITOLA 1 // ROZVOJ REKLAMY A PODPORY PRODEJE JAKO OBLASTÍ STRATEGICKÉHO ROZHODOVÁNÍ 21 // Pole působností reklamy a podpory prodeje 22 // Základní definice 24 // Základní činitelé 24 // Historie reklamy a podpory prodeje 27 // Reklama v období od války za nezávislost do občanské války v USA 30 // Reklama v období od občanské války do první světové války 32 // Reklama v období od první do druhé světové války 36 // Reklama v období po druhé světové válce 39 // Úvod do marketingové strategie 41 // Orientace na spotřebitele 41 // Segmentace 44 // Cílení (targeting) 49 // Umísťování (positioning) 50 // Marketingový plán a plán marketingové komunikace 53 // Cíle marketingové komunikace 53 // Proces plánování reklamy 57 // Shrnutí 58 // Otázky 59 // Poznámky 59 // KAPITOLA 2 // REGULAČNÍ PROSTŘEDÍ REKLAMY 61 // Význam pravdy v reklamě 62 // Historie Federální obchodní komise (FTG) 62 // Hodnocení pravdy 63 // Klamavost versus dryáčnictví, nesrozumitelnost a nepoctivost 67 // Změny v kritériích FTC 68 // Uskutečňování politiky FTC. 70 // Regulace zvláštních forem reklamy 72 // Srovnávací reklama 72 // Doporučování 74 // Předvádění 75 // Záruky 76 // Půjčky a leasing 77 // Regulace podpory prodeje 78 // Cenová diskriminace 78 //Obchodní příspěvky 79 Nepoctivá tvorba cen 79 // Klamná hodnota 81 // Soutěže a loterijní hry 82 Regulace médií 83 // Média pro dálkový přenos informací 83 // Pošta 85 // Regulace v oblastí označování produktů 86 // Reklama na léky vydávané jen na lékařský předpis 87 // Označování potravin 87 // Označování alkoholických a tabákových výrobků a střelných zbraní 88 //
Samoregulace 89 // Samoregulace uvnitř organizací 89 // Samoregulace prostřednictvím oborových svazů 90 // Shrnutí 93 // Otázky 94 // Poznámky 95 // Kapitolo 3 // REKLAMNÍ AGENTURY A TVŮRČÍ PROCES 97 // Struktura agentur 100 // Trh reklamních agentur 100 // Funkce reklamní agentury 101 // Typy agentur 104 // Vlastnictví reklamních agentur 110 // Organizační struktura reklamní agentury 112 // Výběr reklamní agentury 113 // Umístění reklamní agentury 113 // Organizace reklamní činnosti 115 // Výběr externí agentury 116 // Odměňování agentur 120 // Provize // 120 Fixní poplatek 121 // Nákladová základna 122 // Výkon jako základ 122 // Závěr: výhody kombinovaného přístupu 122 // Řízení kreativity 123 // Obsah // 5 // Kreativní myšlenkové procesy 124 // Podpora kreativního myšlení 125 // Organizování kreatívity 127 // Kreativní styly 128 // Důraz na obsah nebo na realizaci? 129 // Shrnutí 135 // Otázky 136 // Poznámky 136 // ČÁST 2 // KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE 139 // KAPITOLA 4 // ÚVOD DO PŘESVĚDČOVÁNÍ 141 // Klasické podmiňování 142 // Proces podmiňování 143 // Faktory příznivě ovlivňující podmiňování 145 // Opakování 146 // Pouhé působení 146 // Podprahová reklama 148 // Opakování poselství 149 // Angažovanost 154 // Zpracování 155 // Model pravděpodobnosti zpracování 155 // Závislost stability přesvědčování na cestě zpracování 160 // Sjednocování 161 // Shrnutí 162 // Otázky 162 // Poznámky 163 // KAPITOLA 5 // JAK ZÍSKAT A UDRŽET Sl POZORNOST SPOTŘEBITELŮ 165 // Dynamika pozornosti spotřebitele 165 // Zásady selektivní pozornosti 166 // Způsoby vnímání reklamy spotřebiteli 167 // Získání pozornosti spotřebitelů 169 // Metody získávání pozornosti spotřebitelů 170 // Výběr metody vhodné k získání pozornosti 180 // Navrhování prvků reklamy s cílem získat pozornost 181 //
Prvky reklamy 182 // Umístění reklamy 184 // Shrnutí 185 Otázky 185 // Poznámky 186 // KAPITOLA 6 // PŘESVĚDČOVÁNÍ POMOCÍ INFORMACÍ A ARGUMENTŮ 187 // Jak spotřebitel zpracovává informace 187 // Vnímání: dávat smysl vnějším podnětům 187 // Poznání: přemýšlení o přicházejících poselstvích 190 // Zapamatování a vybavování informací 195 // Argumentační strategie 199 // Komparativní argument 200 // Vyvracející argument 207 // Argument typu „naočkování" 209 // Argumentace v souvislostech 210 // Podpůrná argumentace 210 // Shrnutí 212 // Otázky 212 // Poznámky 212 // KAPITOLA 7 // PŘESVĚDČOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM EMOCÍ: // Využití dramatického přístupu, humoru a hudby 215 // F moce 215 // Co jsou emoce? 215 // Jak emoce přesvědčují? 217 // Kdy fungují emoce? 223 // Metoda vzbuzování emocí 228 // Dramatický přístup 228 // Humor 230 // Hudba 235 // Využití specifických emocí 238 // Podráždění 238 // Vřelost 241 // Strach 242 // Zušlechťující emoce 245 // Shrnutí 248 // Otázky 248 Poznámky 249 // KAPITOLA 8 // PŘESVĚDČOVÁNÍ VYUŽÍVAJÍCÍ DOPORUČOVATELŮ 251 // Typy doporučovatelů 252 // Odborníci 252 // Slavné osobnosti (celebrity) 254 // Laičtí doporučovatelé 255 // Úloha doporučovatelů 256 // Model důvěryhodného zdroje 256 // Model přitažlivého zdroje 257 // Model přenesení významu 258 // Aplikace modelů 260 // Využití doporučovatelů 261 // Vlastnosti publika 261 // Způsoby komunikace 262 // Nákladová efektivnost 263 // Hodnocení doporučovatelů 265 // Q-rating 265 // 6 // Obsah // Výzkum podle potřeb 267 Strategické důsledky 267 // Sladění osobností a spotřebitelských segmentů 268 Nadměrné využívání slavných osobností 268 Sledování kandidátů na doporučovatelé 270 Jednání s doporučovateli 271 Stereotypy při vybírání doporučovatelů 273 // Stereotypy v oblasti pohlaví 273 Rasové stereotypy 276 //
Věkové stereotypy 278 // Shrnutí 280 // Otázky 281 // Poznámky 281 // ČÁST 3 // STRATEGIE PODPORY PRODEJE 283 // KAPITOLA 9 // PŘEHLED PODPORY PRODEJE 285 // Míčové faktory podpory prodeje 290 // Charakteristika cest podpory prodeje 290 // Charakteristika podpory prodeje 291 // Zásady cenové podpory prodeje 293 // Znalost cen a slev 293 // Cenová diskriminace 295 // Periodické slevy 296 // Náhodné slevy 298 // Vymezující slevy a slevy na sekundárních trzích 299 // Reakce spotřebitele na podporu prodeje 300 // Referenční ceny 301 // Asymetrie reakce 304 // Vnímání slušnosti cenové tvorby a podpory prodeje 307 // Duální nárok 307 // Shrnutí 310 // Otázky 311 // Poznámky 312 // KAPITOLA 10 // PODPORA PRODEJE V MALOOBCHODĚ 315 // Popis podpory prodeje v maloobchodě 317 // Výstavky 317 // Oznámení o podpoře prodeje 320 // Snižování cen 321 // Dvojité kupony 322 // Analýza vlivu podpory prodeje v maloobchodě 323 // Reakce na podporu prodeje v maloobchodě 323 // Dekompozice šoku z podpory prodeje 326 // Ziskovost cenové podpory prodeje 329 // Analýza ziskovosti 329 // Strategické důsledky 332 // Příběh stojící v pozadí cenové strategie firmy Sears 334 // Shrnutí 335 Otázky 336 Poznámky 337 // KAPITOLA 11 // PODPORA PRODEJE ZPROSTŘEDKOVATELŮM 339 // Vlastnosti podpory prodeje zprostředkovatelům 339 // Cíle podpory prodeje zprostředkovatelům 340 // Růst podpory prodeje zprostředkovatelům 341 // Dynamika podpory prodeje zprostředkovatelům 342 // Popis podpory prodeje zprostředkovatelům 345 // Obchodní nabídky vycházející z cen 345 // Necenové obchodní nabídky 348 // Informativní podpora prodeje zprostředkovatelům 350 // Motivační podpora prodeje zprostředkovatelům 353 // Problémy související s podporou prodeje zprostředkovatelům 356 // Náklady na podporu prodeje 356 // Účinná reakce spotřebitele 359 // Výhody podpory prodeje zprostředkovatelům 360 //
Hodnocení ziskovostí podpory prodeje 360 // Analýza ziskovosti 361 Strategické důsledky 362 // Shrnutí 364 // Otázky 365 // Poznámky 365 // KAPITOLA 12 // PODPORA PRODEJE SPOTŘEBITELŮM 367 // Kupony výrobců 367 // Druhy kuponů 368 // Účel kuponů 370 // Refundace kuponů 370 // Vyhodnocení kupónové strategie 375 // Nové trendy 377 // Slevy 379 // Cenové balíčky 380 // Rozdílné výnosy cenových balíčků 380 // Regulace cenových balíčků 380 // Prémie 381 // Logika prémií 381 // Cíle prémií 382 // Společná podpora prodeje 383 // Úloha společné podpory prodeje 383 // Východiska tvorby svazků 383 // Řízení společné podpory prodeje 384 // Bonusové programy 385 // Obsah // 7 // Zásady efektivních bo mísových programů 386 // Loterie a soutěže 388 // Poskytování vzorků 390 // Způsob poskytování vzorků 391 // Náklady na poskytování vzorků 392 // Okolnosti podporující poskytování vzorků 392 // Srovnání metod cenové podpory prodeje 393 // Shrnutí 394 // Otázky 394 // Poznámky 395 // ČÁST IV // PLÁNOVÁNÍ REKLAMY A PODPORY PRODEJE 397 // KAPITOLA 13 // STANOVENÍ CÍLŮ REKLAMY A PODPORY PRODEJE 399 // Vlastnosti správně definovaných cílů 403 // Cíle by měly být jednoznačně 403 // Cíle by měly být přesné 403 // Cíle by měly být odvážné, ale dosažitelné 405 // Cíle by měly být stanoveny všemi zainteresovanými stranami 406 // Hierarchie účinků 407 // Třídění účinků reklamy 407 // Modely hierarchie účinků 409 // Použití hierarchie účinků 411 // Shrnutí 412 // Otázky 412 // Poznámky 413 // prodeje 360 // Analýza ziskovosti 361 // Strategické důsledky 362 // Shrnutí 364 // Otázky 365 // Poznámky 365 // KAPITOLA 12 // PODPORA PRODEJE SPOTŘEBITELŮM 367 // Kupony výrobců 367 // Druhy kuponů 368 // Účel kuponů 370 // Refundace kuponů 370 // Refundace kuponů 370 //
Vyhodnocení kupónové strategie 375 // Nové trendy 377 // Slevy 379 // Cenové balíčky 380 // Rozdílné výnosy cenových balíčků 380 // Regulace cenových balíčků 380 // Prémie 381 // Logika prémií 381 Cíle prémií 382 // Společná podpora prodeje 383 // Úloha společné podpory prodeje 383 // Východiska tvorby svazků 383 // Řízení společné podpory prodeje 384 // Bonusové programy 385 // Obsah // 7 // Zásady efektivních bo mísových programů 386 // Loterie a soutěže 388 // Poskytování vzorků 390 // Způsob poskytování vzój kň 391 // Náklady na poskytování vzorků 392 // Okolnosti podporující poskytování vzorků 392 // Srovnání metod cenové podpory prodeje 393 // Shrnutí 394 // Otázky 394 // Poznámky 395 // ČÁST IV // PLÁNOVÁNÍ REKLAMY A PODPORY PRODEJE 397 // KAPITOLA 13 // STANOVENÍ CÍLŮ REKLAMY A PODPORY PRODEJE 399 // Vlastnosti správně definovaných cílů 403 // Cíle by měly být jednoznačně 403 // Cíle by měly být přesné 403 // Cíle by měly být odvážné, ale dosažitelné 405 // Cíle by měly být stanoveny všemi zainteresovanými stranami 406 // Hierarchie účinků 407 // Třídění účinků reklamy 407 // Modely hierarchie účinků 409 // Použití hierarchie účinků 411 // Shrnutí 412 // Otázky 412 // Poznámky 413 // KAPITOLA 14 // TESTOVÁNÍ ÚČINNOSTI REKLAMY 415 // Účinnost reklamy: některé základní definice 417 // Přístupy k výzkumu účinnosti reklamy 418 // Laboratorní experiment 418 // Práce v terénu 422 // Experiment v terénu 424 // Sběr dat pro reklamu 424 // Vyhodnocení metod sběru dat 425 // Prostředky sběru dat pro reklamu 428 // Standardní způsoby měření účinnosti reklamy 436 // Upamatování 437 // Rozpoznání 439 Dotazy 440 // Prodej 441 // Jak reklama ovlivňuje prodej 446 // Hlavní studie o vztahu reklama-prodej 447 // Proč zadavatelé pokračují v neúčinných reklamách? 449 //
Závěr 451 // Shrnutí 452 // Otázky 453 // Poznámky 454 // KAPITOLA 15 // PLÁNOVÁNÍ MASOVÝCH MÉDIÍ 457 // Struktura médií 459 // Mediální trh 461 // Organizace televizního vysílání 464 // Tlak na programový obsah 466 // Významné trendy v médiích 467 // Plánování médií 472 // Volba médií 473 // Zaměření 474 // Výběr nositele 477 // Shrnutí 492 // Zdroje syndikovaných dat 492 // Společnost A. C. Nielsen 492 // Audit Bureau of Circulation (ABC) 493 // Simmons Market Research Bureau 493 // Mediamark 494 // Shrnutí 495 // Otázky 495 // Poznámky 496 // KAPITOLA 16 // PLÁNOVÁNÍ PŘÍMÝCH MÉDIÍ 499 // Růst přímých médií 500 // Vyhodnocení přímých médií 502 // Výhody přímých médií 502 // Nevýhody přímých médií 504 // Hlavní přímá média 505 // Pošta 505 // Telefon 507 // Internet 511 // Vyhodnocení ziskovosti přímých médií 516 // Sběr dat 516 // Odhadování zisků 517 // Shrnutí 519// Poznámky 520 // KAPITOLA 17 // ROZPOČTOVÁNÍ: STANOVENÍ INTENZITY REKLAMY A NAČASOVÁNÍ VÝDAJŮ NA REKLAMU A NA PODPORU PRODEJE 521 // Metody stanovení rozpočtu na reklamu 522 // Metoda „co si můžeme dovolit" 522 // 8 // Obsah // Metoda procento z obratu 523 // Metoda srovnání s konkurencí 524 // Metoda cíle a úkolu 530 // Metoda maximalizace zisku 531 // Metoda srovnání poměru elasticity 533 // Plánování reklamních výdaju 534 // Faktory ovlivňující výběr plánování 536 // Cíl kampaně 536 // Charakter prodeje 537 // Optimální intenzita reklamy ve vztahu k výši rozpočtu 538 // Dynamické účinky reklamy 538 // Shrnuú 541 // Otázky 542 // Poznámky 542 // KAPITOLA 18 // INTEGROVANÁ STRATEGIE REKLAMY A PODPORY PRODEJE 545 // Strategie reklamy a podpory prodeje v průběhu životního cyklu výrobku 546 // Strategie reklamy a podpory prodeje v etapách životního cyklu výrobku 550 //
Strategie reklamy a podpory prodeje při posloupnosti životních cyklů 554 // Strategie reklamy a podpory prodeje v závislosti na rychlosti startu 558 // Integrace reklamy a podpory prodeje v každé etapě životního cyklu 561 // Postavení podpory prodeje zprostředkovatelům mezi reklamními prvky 561 // Zesílení působení reklamních proměnných 562 // Spojení reklamy a marketingu za účelem obrany 563 // Obranný model 564 Úhybná strategie 565 // Strategie „něco za něco" 566 Strategie protiútoku 568 // Shrnutí 569 // Otázky 569 // Poznámky 570 // Slovníček pojmů 573 // Rejstřík 593 // Obsah

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC