Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1.5 (hodnocen14 x )
(3.1) Půjčeno:34x 
BK
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2005
221 s. : il., mapy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-248-0865-X (brož.)
Pod názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 190-200 a bibliografické odkazy
000092395
Obsah: // Předmluva 0 // Úvod 8 // 1 Vymezení řešené problematiky, cíle a metody použité v této práci 10 // 1.1 Vymezení řešené problematiky // 1.2 Cíle práce 13 // 1.3 Metody použité v práci  // : Teoretická východiska restrukturalizace průmyslových regionů 17 // 2.1 Tradiční (pre-restrukturalizační) přístupy ? průmyslovým regionům ve 18 // vyspělých zemích // . 1 Ke vzniku a nárůstu vvznair.u tradičních průmyslových regionů aneb 18 // neintervencionistické období // 2.1.2 Ncoklasické a ncoliberálnf rnstimv 19 // 2 1.3 Kevnesiánskč období po druhé svčtovč válce 21 // 2.1.4 Ostami koncepce 26 // 2.2 Východiska restrukturalizace tradičních průmyslových regionů ve vyspělých 31 // zemích // 2.2.1 Regulační teorie 32 // 2.2.2 Od ťordismu ? postfordismu  3 // 2 2.3 Resirukluralizace průmyslových regionů lako součást strukturálních zmčn 35 // 2 2.4 Inslilucionálně-oreanizační aspekty restrukturalizace průmyslových regionů 39 // 2.2.5 Programově-nraktickč aspekty restrukturalizace tradičních průmyslových 42 // regionů // 2.3 Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v postkomunistických 43 // zemích v kontextu systémových změn ve středoevropském prostoru // 2 3.1 Širší souvislosti restrukturalizace tradičních nrůmvslovvch regionů ve 43 // střední Evropě // 3 • >d restrukturalizace starých průmyslových regionů ? moderním přístupům 52 // ? regionálnímu rozvoji
// v / Institucionální ekonomie jako zdroj inspirace pro moderní teorie regionálního 53 rozvoje // 3.2 Hermeneutika jako metodologický přístup v moderních institucionálních 54 // teoriích regionálního rozvoje // 3.3 Moderní komplementární (neinstitucionální) přístupy ? průmyslovým 56 // regionům // 3.4 Institucionální přístupy ? průmyslovým regionům  8 // 3.4.1 Teorie výrobních okrsků // 3.4.2 Sítě kontaktů a regionální ..zakořeněni“ // 3.4.3 Teorie učících se regionů (learning regions) // 3.4.4 Kvalita institucionálního prostředí (institutional thickness) // 3.4.5 Vliv institucionálních koncepcí regionálního rozvoje na regionální politiku // 3.5 Institucionální specifika starých průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách // 3.5.1 Institucionální odlišnost vyspělých a tranzitivních ekonomik // 3.5.2 Vnější homogenita a vnitřní heterogenita institucionálních rysů tranzitivních ekonomik // 3.5.3 Staré průmyslové regiony v tranzitivních ekonomikách // 4 Restrukturalizace ostravské aglomerace // 4.1 Vymezení a základní charakteristika ostravské aglomerace // 4.2 Ekonomické postavení ostravského regionu v rámci země na počátku restrukturalizace v kontextu minulého vývoje // 4.3 Institucionální rámec, obsahová náplň a nástroje restrukturalizace ostravského regionu // 4.3.1 Územně-řádovostní perspektiva institucionálně-programového zajištění restrukturalizace ostravského
regionu // 4.3.1.1 Celostátní úroveň institucionálně-programového zajištění restrukturalizace ostravského regionu // 4.3.1.2 Regionální úroveň institucionálně-programového zajištění restrukturalizace ostravského regionu // 4.3.2 Funkční hledisko institucionálně-programového zajištění restrukturalizace ostravského regionu // 4.3.2.1 Restrukturalizace tradičních odvětví // 4.3.2.2 Rozvoj nových aktivit // 4.3.2.3 Komunikační rozměr restrukturalizace // 5 Restrukturalizace katovické konurbace // 5.1 Vymezení a základní charakteristika katovické konurbace // 5.2 Ekonomické postavení katovického regionu v rámci země na začátku restrukturalizace v kontextu minulého vývoje // 5.3 Institucionální rámec, obsahová náplň a nástroje restrukturalizace katovického regionu // 5.3.1 Územně-řádovostní perspektiva institucionálně-programového zajištění restrukturalizace katovického regionu // 5.3.1.1 Celostátní úroveň institucionálně-programového zajištění restrukturalizace katovického regionu // 127 // - - . zaini úroveň institucionálně-programového zajištění - • .uralizace katovického regionu // ’ -?? institucionálně-programového zajištění restrukturalizace ???’’i-,- regionu // ??2 i ; ¦ mkturalizace tradičních odvětví // ILi 1Z ? : no\ých aktivit // ?. j. 2  Hor u n kační rozměr restrukturalizace // ¦e trukturalizace v obou regionech : nezaměstnanosti - * : : rové struktury regionů
w -ii. - : -, Kt u rál n í změny - -i - : ’  kturální odchylky // c hrubého domácího produktu na obyvatele _ n mí indikátory dokumentující průběh restrukturalizace obou // t » > ekonomických subjektů podle velikosti //  ~ I . . .e ekonomických subjektů podle vlastnictví // ? ??? // 132 // 132 // 139 // 144 // 151 // 151 // 154 // 156 // 157 // 158 161 // 161 // 164 // 167 // 167 // 180 // 183 // 186 // : - další vědeckou práci

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC