Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2008
530 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-83-86881-50-5 (brož.)
Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich ; 3
Bibliografie na s. [447]-499
Ruské, polské, anglické a německé resumé, částečně ruský, ukrajinský, český, slovenský, slovinský a bulharský text
000093852
Spis rzeczy // Slowo wstQpne {Stanislaw Gajda)... 11 // WstQp... 13 // 1. Przemiany polityczne, spoleczno-kulturowe // i demograficzne w kraj ach postkomunistycznych . . 19 // 1.1. Transformacja polityczna i spoleczno-kulturowa... 19 // 1.2. Nowe odmiany kultury populárnej... 22 // 1.2.1. Podstawowe poj cia... 22 // 1.2.2. Kulturowa specyfíka wschodnioeuropejskiej // transformacji... 24 // 1.2.3. Rozwój kultury masowej... 28 // 2. Polityka j zykowa wobec komunikacji // publicznej i tožsamošci zbiorowej... 31 // 2.1. Polska polityka jQzykowa... 31 // 2.1.1. Polityka a polityka j zykowa... 31 // 2.1.2. Polskie koncepcje polityki jQzykowej... 35 // 2.1.3. Planowanie korpusu... 70 // 2.1.4. Podsumowanie... 80 // 2.2. Dorobek síowiaňskiej teorii polityki j zykowej... 84 // 2.3. Antropologiczne podejscie do „tožsamošci zbiorowej”. ... 97 // 2.3.1. Polityka tožsamošciowa i j zyki... 97 // 2.3.2. Polityka tožsamošciowa nowych paňstw w Europie // Srodkowej i Wschodniej... ?0 // 2.3.3. WielojQzycznošč instrumentem w budowie // europejskiej polityki tožsamošciowej... 102 // 2.1.2. Prestižowy status j zyków slowiaňskich w Europie. 105 // 2.4. Problémy identyfíkacyjnej (etnicznej i paňstwowej) // funkcji jazyka... IO7 // 8 // Spis rzeczy // 2.4.1. Pojede funkcji identyfíkacyjnej... 107 // 2.4.2. Identyfikacja narodowa i jyzyk wobec paňstwa . . . 113 // 2.4.3. Identyfikacja regionálna i j zyk... 124 // 2.4.4. Podsumowanie... 128 // 3. Polityka j zykowa w ZSRR
i bylej Jugoslawii... 131 // s’ // 3.1. Charakterystyka polityki j zykowej ZSRR... 133 // 3.1.1. Zasady narodowosciowo-jQzykowcj polityki // Zwi zku Radzieckiego... 133 // 3.1.2. Rusyfikacja... 143 // 3.2. Polityka jqzykowa ZSRR wobec jQzyków slowiaňskich . . . 150 // 3.2.1. Zróžnicowane položenie jQzyków slowiaňskich // na terenie ZSRR... 150 // 3.2.2. jQzyk rosyjski... 151 // 3.2.3. Jqzyk ukraiňski... 152 // 3.2.4. jQzyk bialomski... 156 // 3.2.5. Jqzyki nieslowiaňskie w Rosyjskiej Federacyjnej // Socjalistycznej Republice Radzieckiej... 158 // 3.2.6. Rozpad Zwiqzku Radzieckiego i polityki jqzykowej // tego paňstwa... 162 // 3.3. Problémy jqzykowe w bylej Jugoslawii... 163 // 3.3.1. O tožsamošci jqzyka serbsko-chorwackiego... 164 // 3.3.2. Historia rozpadu jqzyka serbsko-chorwackiego ... 176 // 3.3.3. „Nacjonalizacja” (unarodowianic) nowych jqzyków . 194 // 3.4. Podsumowanie... 201 // 4. Paňstwa i j zyki... 205 // 4.1. Rosja i jqzyk rosyjski... 205 // 4.1.1. Podstawowe problémy rosyjskiej polityki jqzykowej. 205 // 4.1.2. Prawna sytuacja jqzyka rosyjskiego na tle // innych jqzyków w Federacji Rosyjskiej... 210 // 4.1.3. Planowanie korpusu (ortografia)... 233 // 4.1.4. Program rosyjskiej polityki jqzykowej... 239 // 4.1.5. Podsumowanie... 246 // Spis rzeczy // 9 // 4.2. Ukraina i JQzyk ukraiňski... 249 // 4.2.1. Ukraiňska sytuacja jqzykowa wczoraj i dziš... 249 // 4.2.2. Ukraiňska polityka jqzykowa... 262 // 4.2.3. Podsumowanie... 268 // 4.3. Bialorus
i JQzyk bialomski i rosyjski... 271 // 4.3.1. Wspólczesna i dawniejsza sytuacja jqzykowa // Bialomsi... 271 // 4.3.2. Prawna pozycja jazyka bialomskiego... 278 // 4.3.3. DwujQzycznošč bialomsko-rosyjska // i bialomskie odrodzenie j zykowe... 287 // 4.3.4. Próby ustálenia nowej ortografii... 295 // 4.3.5. Podsumowanie... 299 // 4.4. Serbia, Czamogóra i j zyk serbski... 300 // 4.4.1. Rozpad jazyka serbsko-chorwackiego // i usamodzielnienie síq jazyka serbskiego... 300 // 4.4.2. Kosowo... 306 // 4.4.3. jQzykowy problem czamogórski... 309 // 4.4.4. Serbska polityka jqzykowa... 314 // 4.4.5. Podsumowanie... 325 // 4.5. Chorwacja i j zyk chorwacki... 327 // 4.5.1. Rozpad jazyka serbsko-chorwackiego i tworzenie // jazyka chorwackiego... 327 // 4.5.2. Podstawowe akty prawne dotycz ce jazyka... 335 // 4.5.3. Stosunek do jazyka boszniackiego/ bošniackiego ... 341 // 4.5.4. Chorwacka polityka jqzykowa... 348 // 4.5.5. Podsumowanie... 356 // 4.6. Bosnia i Hercegowina oraz j zyk bošniacki/ boszniacki. . . 358 // 4.6.1. Sytuacja jqzykowa w Bošni i Hercegowinie... 358 // 4.6.2. Status spoleczny i prawny jazyka bošniackiego ... 376 // 4.6.3. Podsumowanie... 383 // 4.7. Macedonia i j$zyk macedoňski... 385 // 4.7.1. Sytuacja jqzykowa w Macedonii... 385 // 4.7.2. Macedoňska polityka jqzykowa... 398 // 4.7.3. Podsumowanie... 407 // 10 // Spis rzeczy // 4.8. Bulgaria i j zyk bulgarski... 409 // 4.8.1. Bulgarska sytuacja jqzykowa... 409 // 4.8.2. Polityka jqzykowa Bulgarii... 423 // 4.8.3. Podsumowanie...
425 // 4.9. Slowenia i j zyk sloweňski... 427 // 4.9.1. Sytuacja jqzykowa w Slowenii... 427 // 4.9.2. Sloweňska polityka jQzy??wa... 432 // 4.9.3. Podsumowanie... 440 // 4.10. Polska i j zyk polski... 441 // 4.10.1. Sytuacja jqzykowa Polski... 441 // 4.10.2. Regulacje statusu jazyka polskiego w aktach // prawnych... 447 // 4.10.3. Polityka jqzykowa wobec mniejszošci... 452 // 4.10.4. Normowanie polszczyzny... 462 // 4.10.5. Podsumowanie... 466 // 4.11. Czechy i j$zyk czeski... 467 // 4.11.1. Czeska sytuacja jqzykowa... 467 // 4.11.2. Polityka jqzykowa - regulacje prawne... 473 // 4.11.3. Planowanie korpusu... 477 // 4.11.4. JQzyk morawski... 483 // 4.11.5. Podsumowanie... 484 // 4.12. Slowacja i j zyk slowacki... 486 // 4.13. J zyki hižyckie... 502 // 5. Stare i nowe w polityce jqzykowej // slowiaňskich krajów postkomunistycznych... 513 // 5.1. Polityka jqzykowa - tradycja i zmiana... 513 // 5.2. Puryzm... 517 // Literatura... 527 // Sumary... 547 // Zusammenfassung... 553

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC