Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:91x 
BK
3. vyd.
Praha : Management Press, 2001
367 s. : il.

objednat
ISBN 80-7261-033-3 (váz.)
Dotisk 2003, 2004, 2005
Obsahuje tabulky, věcný rejstřík
Bibliografie na s. 350-354
Management personální - učebnice vysokošk.
000093867
Úvodem k 3. vydání // 1 Personální práce a její úloha v organizaci // 1.1 Pojetí a význam personální práce (personalistiky) // 1.2 Personální administrativa, personální řízení, řízení lidských zdrojů // 1.3 Úkoly řízení lidských zdrojů // 1.4 Personální činnosti (služby, funkce) // 1.5 Personální strategie a personální politika // 1.6 Strategické řízení lidských zdrojů // 1.7 Kdo se podílí na řízení lidských zdrojů? // 1.8 Personální útvar, jeho specifické úkoly a organizace // 1.9 Personalista a jeho profil // 1.10 Jak zvýšit význam a efektivnost personálního útvaru // 1.11 Význam personální práce pro organizaci a její přínos Otázky k zamyšlení // 2 Vytváření a analýza pracovních míst // 2.1 Pojetí, úkoly, tenninologie // 2.2 Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst // 2.2.1 Obsah práce // 2.2.2 Metody práce (pracovní postup) // 2.2.3 Pracovní prostředí // 2.3 Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst // 2.3.1 Mechanistický přístup // 2.3.2 Motivační přístup // 2.3.3 Biologický (ergonomický) přístup // 2.3.4 Percepční přístup // 2.4 Analýza pracovních míst a její produkty: popis a specifikace pracovního místa // 2.5 Proces analýzy pracovních míst a jeho kroky // 2.6 Zdroje informací potřebných pro analýzu pracovních míst // 2.7 Metody zjišťování informací o pracovních místech // 2.8 Metody používané k analýze pracovních míst // 2.9 Analýza pracovních míst a redesign pracovních míst // 2.10 Vztah vytváření a analýzy pracovních míst k jiným personálním činnostem // 2.11 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru // Otázky k zamyšlení //
3 Personální plánování 87 // 3.1 Účel a hlavní úkoly personálního plánování 87 // 3.2 Postavení personálního plánování // v plánování činnosti organizace 88 // 3.3 Otázky, na které musí personální plánování odpovědět 89 // 3.4 Oblasti personálního plánování 89 // 3.5 Proces plánování pracovníků 92 // 3.6 Odhad potřeby pracovníků 96 // 3.7 Odhad pokrytí potřeby pracovníků 102 // 3.8 Možná rozhodování při uspokojování potřeby pracovníků 106 // 3.9 Plánování personálních činností 108 // 3.10 Plánování personálního rozvoje pracovníků 110 // 3.11 Časová dimenze personálního plánování 113 // 3.12 Úloha vedoucích pracovníků 114 // 3.13 Úloha personálního útvaru 115 // Otázky k zamyšlení 116 // 4 Získávání pracovníků 117 // 4.1 Pojetí a úkoly získávání pracovníků 117 // 4.2 Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků 119 // 4.3 Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 120 // 4.4 Proces získávání pracovníků a jeho kroky 122 // 4.5 Pravidla, která je nutné při získávání pracovníků dodržovat 146 // 4.6 Personální marketing (nástroje vhodné k usnadnění získávání pracovníků a jejich stabilizace v organizaci) 147 // 4.7 Vztah získávání pracovníků k jiným personálním činnostem 153 // 4.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 154 // Otázky k zamyšlení 155 // 5 Výběr pracovníků 156 // 5.1 Pojetí a úkoly výběru pracovníků 156 // 5.2 Posuzování uchazeče jako klíčový problém výběru pracovníků 157 // 5.3 Kritéria výběru, validita a spolehlivost faktorů používaných k předvídání úspěšného výkonu práce (prediktorů) 160 // 5.4 Fáze výběru pracovníků 162 // 5.5 Metody výběru pracovníků a jejich použití 164 // 5.6 Politika a zdravé zásady výběru pracovníků 173 //
5.7 Vztah výběru pracovníků k jiným personálním činnostem 175 // 5.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 176 // Otázky k zamyšlení 177 // 6 Přijímání a orientace pracovníků 178 // 6.1 Pojetí a formální náležitosti přijímání pracovníků 178 // 6.2 Orientace pracovníků jako adaptační a vzdělávací aktivita 180 // 6.3 Oblasti orientace a jejich obsah 182 // Obsah // 6.4 Období orientace a jeho časový plán 187 // 6.5 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 189 // Otázky k zamyšlení 189 // 7 Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků 190 // 7.1 Pojetí řízení pracovního výkonu 190 // 7.2 Pojetí, úkoly a obecné otázky hodnocení pracovníků 194 // 7.3 Pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria 199 // 7.4 Proces hodnocení pracovníků 202 // 7.5 Kdo hodnotí pracovníky? 203 // 7.6 Metody hodnocení pracovníků 205 // 7.7 Sdělování výsledků hodnocení pracovníkům, // rozhovor o výsledcích hodnocení 211 // 7.8 Problémy a chyby hodnocení pracovníků // a cesty jejich překonávání 215 // 7.9 Vztah hodnocení pracovníků k jiným personálním činnostem 218 // 7.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 219 // Otázky k zamyšlení 220 // 8 Rozmísťování, propouštění a penzionování pracovníků 221 // 8.1 Pojetí a význam rozmísťování pracovníků 221 // 8.2 Rozmísťování pracovníků a staffing 223 // 8.3 Formy rozmísťování pracovníků // v rámci mobility uvnitř organizace 224 // 8.4 Formy rozmísťování pracovníků v rámci vnější mobility 228 // 8.5 Nadbytečnost, snižování počtu pracovníků a jeho metody 231 // 8.6 Vztah rozmísťování pracovníků k jiným personálním činnostem 234 // 8.7 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 236 // Otázky k zamyšlení 236 //
9 Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci 237 // 9:1 Pojetí a postavení vzdělávání a rozvoje // v systému personální práce 237 // 9.2 Formování pracovních schopností člověka // a formování pracovních schopností pracovníka organizace 239 // 9.3 Systém vzdělávání pracovníků v organizaci 243 // 9.4 Systematické vzdělávání pracovníků v organizaci 244 // 9.5 Identifikace potřeby vzdělávání 246 // 9.6 Plánování vzdělávání pracovníků 249 // 9.7 Metody vzdělávání, jejich použitelnost a účinnost 250 // 9.8 Vyhodnocování výsledků vzdělávání // a účinnosti vzdělávacího programu 258 // 9.9 Vztah vzdělávání pracovníků k jiným personálním činnostem 261 // 9.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 263 // Otázky k zamyšlení 264 // 10 Odměňování pracovníků 265 // 10.1 Pojetí a úkoly odměňování pracovníků 265 // 10.2 Základní otázky systému odměňování 268 // 10.3 Odměna a pracovní výkon, mzdotvorné faktory // a determinanty odměňování 269 // 10.4 Politika odměňování v organizaci a zásady, // které je třeba dodržovat 272 // 10.5 Hodnocení práce 274 // 10.6 Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů 281 // 10.6.1 Převod hodnoty práce do mzdového tarifu 281 // 10.6.2 Mzdová šetření 282 // 10.6.3 Ostatní faktory ovlivňující tvorbu tarifů 285 // 10.6.4 Tvorba tarifních stupňů 285 // 10.7 Mzdové formy 286 // 10.7.1 Některé obecné úvahy 286 // 10.7.2 Časová mzda a plat 288 // 10.7.3 Úkolová mzda 290 // 10.7.4 Podílová (provizní) mzda 291 // 10.7.5 Mzdy za očekávané výsledky práce 291 // 10.7.6 Mzdy a platy za znalosti a dovednosti 292 // 10.7.7 Dodatkové mzdové formy 293 // 10.8 Zaměstnanecké výhody 297 // 10.9 Vztah odměňování k jiným personálním činnostem 301 // 10.10 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 302 // Otázky k zamyšlení 302 //
11 Pracovní vztahy 304 // 11.1 Pojetí a význam pracovních vztahů 304 // 11.2 Zásady vytváření zdravých pracovních vztahů 306 // 11.3 Zaměstnanec a zaměstnavatel 307 // 11.4 Odbory a kolektivní vyjednávání 310 // 11.5 Pracovní kázeň, povinnosti zaměstnanců (pracovníků) // a zaměstnavatelů 312 // 11.6 Zdroje konfliktů a jejich možná řešení, problém komunikace 315 // 11.7 Vztah pracovních vztahů k jiným personálním činnostem 319 // 11.8 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 320 // Otázky k zamyšlení 320 // 12 Péče o pracovníky 321 // 12.1 Pojetí a cíle péče o pracovníky 321 // 12.2 Pracovní doba a pracovní režim 322 // 12.3 Pracovní prostředí 329 // 12.4 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 331 // 12.5 Personální rozvoj pracovníků 333 // 12.6 Služby poskytované pracovníkům na pracovišti 334 // Obsah // 12.7 Ostatní služby poskytované pracovníkům a jejich rodinám 335 // 12.8 Péče o životní prostředí 336 // 12.9 Vztah péče o pracovníky k jiným personálním činnostem 336 // 12.10 Üloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 337 // Otázky k zamyšlení 338 // 13 Personální informační systém 339 // 13.1 Pojetí a úkoly 339 // 13.2 Personální informační systémy u nás 341 // 13.3 Typy informací obsažené v personálním informačním systému 342 // 13.4 Vnější zdroje dat vhodných pro řízení lidských zdrojů 345 // 13.5 Vztah personálního informačního systému // k jiným personálním činnostem 347 // 13.6 Úloha vedoucích pracovníků a úloha personálního útvaru 349 // Otázky k zamyšlení 349 // Literatura Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC