Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:79x 
BK
Příručka
Praha : Grada, 2002
856 s.

objednat
ISBN 80-247-0469-2 (váz.)
Bibliografické citace na s. 809-837
Obsahuje rejstřík
Management personální - příručky
Pracovníci - řízení - příručky
000093868
O autorovi ...19 // Předmluva k českému vydání ...21 // Předmluva k 8. vydání ...23 // I. Základy řízení lidských zdrojů ...25 // 1 Řízení lidských zdrojů ...27 // Definice řízení lidských zdrojů ...27 // Cíle řízení lidských zdrojů ...28 // Podoby řízení lidských zdrojů ...29 // Vytváření pojetí řízení lidských zdrojů ...30 // Modely řízení lidských zdrojů ...30 // Další vývoj pojetí řízení lidských zdrojů ...33 // Asimilace řízenílidských zdrojů ...36 // Výhrady k řízení lidských zdrojů ...36 // Řízení lidských zdrojů a personální řízení ...39 // Reakce na řízení lidských zdrojů ...42 // Hlavní aktivity řízení lidských zdrojů ...43 // Souvislosti řízení lidských zdrojů ...45 // Závěry ...48 // 2 Strategické řízení lidských zdrojů ...51 // Definice strategického řízení lidských zdrojů ...51 // Cíle strategického řízenílidských zdrojů ...52 // Důvod pro strategické řízení lidských zdrojů ...53 // Na zdrojích založené strategické řízení lidských zdrojů ...53 // Přístupy ke strategickému řízení lidských zdrojů ...54 // Úskalí v pojetí strategického řízení lidských zdrojů ...59 // Formulování strategií lidských zdrojů ...60 // Realizace strategií lidských zdrojů ...66 // 3 Intelektuální kapitál: teorie a její praktické důsledky ...71 // Definice intelektuálního kapitálu ...71 // Význam intelektuálního kapitálu ...71 // Lidský kapitál ...72 // Společenský kapitál ...77 // Organizační kapitál ...77 // Praktické důsledky teorie intelektuálního kapitálu ...78 // Teorie lidského kapitálu a postupy v oblasti lidských zdrojů ...79 // Praktické důsledky teorie společenského kapitálu ...80 // Praktické důsledky teorie organizačního kapitálu ...81 // Závěry ...81 //
II. Praxe řízení lidských zdrojů ...83 // 4 Úloha personálního útvaru ...85 // Obecná úloha personálního útvaru ...85 // Proměnlivost úlohy personálního útvaru ...86 // Zrněny v uplatnění personálního útvaru ...87 // Integrování přínosu personálního útvaru ...88 // Organizace personálního útvaru ...89 // Společné služby v oblasti lidských zdrojů ...91 // Úloha personálního útvaru a úloha liniových manažerů ...92 // Marketing personálního útvaru ...94 // Příprava, zdůvodňování a obhajování rozpočtu personálního útvaru ...96 // Zabezpečování personální práce z vnějších zdrojů, neboli outsourcing // personální práce ...96 // Využívání poradců pro řízení ...99 // 5 Úloha personalistů ...101 // Co se od personalistů očekává ...101 // Činnosti ...101 // Získávání podpory a angažovanosti ...103 // Role personalistů ...105 // Modely rolí řízení lidských zdrojů ...109 // Nejasnosti v roli personalistů ...111 // Konflikt v práci personalistů ...112 // Etické aspekty ...113 // Profesionalita v řízení lidských zdrojů ...115 // Schopnosti v řízení lidských zdrojů ...116 // Profesionálové v oblasti lidských zdrojů jako „myslící pracovníci“ ...119 // 6 Příspěvek personálního útvaru k úspěšnosti organizace ...121 // Příspěvek k dosažení přidané hodnoty ...121 // Příspěvek k dosažení konkurenční výhody ...122 // Vliv řízení lidských zdrojů na výkon podniku ...122 // 7 Hodnocení personálního útvaru ...127 // Přístupy k hodnocení ...127 // Souhrnné metody hodnocení ...128 // Typy měřítek výkonu ...128 // Kritéria hodnocení ...129 // Praktické metody hodnocení ...129 // Preferovaný přístup ...135 // Audit personálního útvaru ...136 //
8 Mezinárodní řízení lidských zdrojů ...137 // Definice mezinárodního řízení lidských zdrojů ...137 // Problémy mezinárodního řízení lidských zdrojů ...137 // Charakteristické rysy mezinárodního řízení lidských zdrojů ...138 // Souvislosti mezinárodního řízení lidských zdrojů ...138 // Politika lidských zdrojů ...141 // Politika zaměstnávání lidí ...142 // Získávání a výběr ...143 // Plánování kariéry ...144 // Rozvoj mezinárodního pracovníka ...144 // Řízení expatriantů ...145 // III. Chování v organizaci ...147 // 9 Charakteristiky lidí ...149 // Individuální rozdíly ...149 // Postoje ...153 // Vlivy působící na chování při práci ...153 // Teorie atribuce - jak posuzujeme lidi ...154 // Orientace lidí týkající se práce ...154 // Role ...155 // Důsledky pro personalisty ...156 // 10 Motivace ...159 // Proces motivace ...159 // Typy motivace ...160 // Teorie motivace ...161 // Teorie instrumentality ...161 // Teorie zaměřené na obsah (teorie potřeb) ...162 // Teorie zaměřené na proces ...163 // Herzbergů v dvoufaktorový model ...166 // Výhrady k Herzbergově teorii ...167 // Přehled teorií motivace ...167 // Vztah mezi motivací a výkonem ...168 // Motivace a peníze ...169 // Motivační strategie ...170 // 11 Oddanost ...173 // Pojem oddanosti ...173 // Význam oddanosti ...173 // Problémy s pojetím oddanosti ...174 // Oddanost a vzájemnost ...176 // Vytváření strategie oddanosti ...178 // Příspěvek personálního útvaru k vytváření oddanosti ...180 // 12 Jak organizace fungují ...183 // Výchozí úvahy ...183 // Teorie organizace ...183 // Struktura organizace ...186 // Typy organizace ...187 // Procesy probíhající v organizaci ...189 // 13 Kultura organizace ...199 // Definice ...199 // Význam kultury ...200 // Vytváření kultury organizace ...201 // Rozmanitost kultury ...201 // Složky kultury ...201 //
Klasifikace kultury organizace ...203 // Hodnocení kultury organizace ...204 // Posuzování klimatu v organizaci ...206 // Vhodná (přiměřená) kultura ...207 // Podpora, posilování a změna kultury ...207 // IV. Práce a zaměstnávání lidí ...211 // 14 Povaha práce ...213 // Co loje práce? ...213 // Teorie práce ...213 // Faktory práce souvisejícís organizací ...215 // Měnící se způsoby práce ...217 // Nezaměstnanost ...218 // Očekávání týkající se kariéry ...218 // Postoje k práci ...219 // 15 Zaměstnanecký (pracovní) vztah ...221 // Pojetí zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...221 // Povaha zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...221 // Základna zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...222 // Definování zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...223 // Význam pojetízaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...223 // Změny v zaměstnaneckém (pracovním) vztahu ...223 // Řízení zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...224 // Důvěra a zaměstnanecký (pracovní) vztah ...225 // 16 Psychologická smlouva ...229 // Definice psychologické smlouvy ...229 // Význam psychologické smlouvy ...230 // Povaha psychologické smlouvy ...231 // Měnící se povaha psychologické smlouvy ...232 // Stav psychologické smlouvy ...235 // Jak se psychologické smlouvy vytvářejí ...235 // Vytváření a udržování pozitivní psychologické smlouvy ...236 // V. Organizace, pracovní místa a role ...237 // 17 Vytváření organizace ...239 // Proces organizování ...239 // Cíl ...240 // Posuzování organizace ...240 // Analýza organizace ...241 // Diagnóza organizace ...241 // Plánování organizace ...243 // Kdo to dělá? ...244 // 18 Organizační rozvoj, změna a transformace organizace ...245 // Co je to organizační rozvoj? ...245 // Rozvoj organizace ...246 // Řízení změny ...250 // Transformace organizace ...256 // Procesy rozvoje a změny ...259 //
9 Vytváření pracovních míst a rolí ...261 // Pracovní místa a role ...261 // Faktory ovlivňující vytváření a podobu pracovních míst ...262 // Vytváření pracovních míst ...264 // Obohacování práce ...265 // Autonomní týmy ...266 // Systém vysoce výkonné práce ...267 // Budování rolí ...’ ...268 // VI. Procesy řízení lidských zdrojů ...269 // 20 Politika řízení lidských zdrojů ...271 // Coje to politika lidských zdrojů? ...271 // Pročje třeba mít politiku lidských zdrojů? ...271 // Je třeba, aby měla politika formální podobu? ...271 // Oblasti politiky lidských zdrojů ...272 // Formulování nebo úpravy politiky ...277 // 21 Řízení lidských zdrojů zaměřené na schopnosti ...279 // Pojmy „competency“ a „competence“ ...280 // Složky schopnosti ...282 // Typy schopností ...283 // Popisy schopností ...285 // Uplatnění pojetí schopnosti ...286 // Emoční inteligence ...288 // 22 Řízení znalostí ...289 // Definice řízení znalostí ...289 // Pojetí znalostí ...290 // Typy znalostí ...291 // Účel a význam řízení znalostí ...291 // Přístupy k řízení znalostí ...291 // Problémy řízení znalostí ...293 // Přispění personálního útvaru k řízení znalostí ...294 // 23 Analýza a popis pracovních míst a rolí ...301 // Definice ...301 // Analýza pracovního místa ...302 // Analýza role ...310 // Analýza dovedností ...310 // Analýza schopností ...312 // Popis pracovního místa Definice (profily) rolí // VII. Zabezpečování lidských zdrojů pro organizaci // 24 Plánování lidských zdrojů // Úloha plánování lidských zdrojů // Cíle plánování lidských zdrojů // Proces plánování lidských zdrojů // Strategie zabezpečování lidských zdrojů // Plánování pomocí scénáře // Odhady budoucí potřeby lidských zdrojů // Odchody pracovníků z organizace //
Plánování činností // Příspěvek personálního útvaru k plánování lidských zdrojů // 25 Získávání a výběr pracovníků // Proces získávání a výběru // Definování požadavků // Přilákání uchazečů // Inzerování // Získávání pracovníků pomocí internetu // Využívání externích služeb // Vzdělávací zařízení // Třídění uchazečů // Metody výběru pracovníků // Typy pohovorů // Assessment centre // Grafologie // Volba metod výběru pracovníků // Zlepšování efektivnosti získávání a výběru // Reference, vzdělání a nabídky // Závěrečné fáze // 26 Výběrové pohovory // Účel // Výhody a nevýhody pohovorů // Povaha pohovoru // Organizace pohovorů // Příprava // Délka pohovoru // Plánování a strukturování (členění) pohovorů // Přístupy k pohovoru // Postup při pohovoru - zahájení a zakončení // Postup při pohovoru - pokládání otázek // Dovednosti potřebné k vedení výběrového pohovoru // // Závěry vyplývající z pohovorů // Co by se v souvislosti s pohovorem mělo a co nemělo dělat // 27 Výběrové testy // Psychologické testy: definice // Účel psychologických testů // Charakteristiky dobrého testu // Typy testů // Interpretace výsledků testů // Výběr testů // Použití testů při výběru pracovníků // 28 Uvádění nových pracovníků do organizace // Definice uvádění pracovníka do organizace // Proč je péče věnovaná uváděni pracovníků do organizace důležitá . // Přijetí // Dokumentace // Uvádění pracovníků do podniku (celopodniková orientace) // Uvádění pracovníků do útvaru / na pracoviště (útvarová orientace) // Formální informační kurzy pro nové pracovníky // Vzdělávání nových pracovníků při výkonu práce //
29 Uvolňování lidí z organizace // Obecné úvahy // Propouštění z důvodu nadbytečnosti // Umísťování pracovníků propouštěných z důvodu nadbytečnosti. // Ukončení pracovního poměru z jiných důvodů // Pracovníci odcházející z vlastní vůle // Penzionování // VIII. Řízení pracovního výkonu // // 30 Základy řízení pracovního výkonu // Definice řízení pracovního výkonu // Účel řízení pracovního výkonu // Principy řízení pracovního výkonu // Zaměření // Etické úvahy // Sféra řízení pracovního výkonu // Východiska řízení pracovního výkonu . // Proces řízení pracovního výkonu // Závěr // 31 Proces řízení pracovního výkonu // Klíčové činnosti // Profil role // Dohody o pracovním výkonu // Řízení pracovního výkonu v průběhu roku . Zkoumání a hodnocení pracovního výkonu // Pokyny pro setkání ...443 // Klasifikace pracovního výkonu ...445 // Dokumentace ...449 // Zavádění systému řízení pracovního výkonu ...452 // Sledovánía vyhodnocování řízení pracovního výkonu ...454 // 32 Třistašedesátistupňová zpětná vazba ...457 // Definice třistašedesátistupňové zpětné vazby ...457 // Použití třistašedesátistupňové zpětné vazby ...458 // Důvody pro třistašedesátistupňovou zpětnou vazbu ...458 // Třistašedesátistupňová zpětná vazba-metodologie ...459 // Vytváření a realizace ...461 // Třistašedesátistupňová zpětná vazba - výhody a nevýhody ...462 // Třistašedesátistupňová zpětná vazba - kritéria úspěchu ...463 //
IX. Rozvoj lidských zdrojů ...465 // 33 Strategický rozvoj lidských zdrojů ...467 // Definice strategického rozvoje lidských zdrojů ...467 // Cíle strategického rozvoje lidských zdrojů ...467 // Rozvoj lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů ...467 // Složky rozvoje lidských zdrojů ...468 // Filozofie rozvoje lidských zdrojů ...468 // 34 Učení probíhající v organizaci a učící se organizace ...469 // Učení probíhající v organizaci ...469 // Učící se organizace ...472 // 35 Jak se lidé učí ...477 // Povaha učení ...477 // Jak k učení dochází ...478 // Podmínky pro efektivní učení ...484 // Neformální učení ...485 // Učení probíhající na pracovišti ...486 // Soustavné učenia rozvoj ...488 // Samostatné a samostatně řízené učení ...488 // 36 Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků ...491 // Definice ...491 // Cíl ...491 // Výhody ...492 // Jak porozumět vzdělávání ...492 // Filozofie vzdělávání ...493 // Proces vzdělávání ...494 // Identifikace potřeb učení a vzdělávání ...498 // Plánování programů vzdělávání ...503 // Metody vzdělávání ...506 // Realizace vzdělávacích programů ...507 // Uspokojovánípotřeb vzdělávání zvláštních skupin ...513 // Odpovědnost za vzdělávání ...513 // Vyhodnocování vzdělávání ...514 // 37 Plánování osobního rozvoje ...517 // Definice ...517 // Účel ...517 // Zaměření ...518 // Plánování osobního rozvoje - celkový proces ...518 // Identifikace potřeb rozvoje ...519 // Identifikace nástrojů uspokojovánípotřeb ...519 // Plánování činnosti ...520 // Odpovědnost za plánování osobního rozvoje ...521 // Zavádění plánování osobního rozvoje ...521 // 38 Rozvoj manažerů ...523 // Cíle rozvoje manažerů ...523 // Dopad rozvoje manažerů ...524 // Povaha a složky rozvoje manažerů ...524 //
Aktivity rozvoje manažerů ...525 // Přístupy k rozvoji manažerů ...527 // Emoční inteligence a vůdcovské kvality ...532 // Odpovědnost za rozvoj manažerů ...533 // 39 Řízení kariéry: plánování následnictví v manažerských funkcích // a plánování kariéry ...537 // Definice ...537 // Obecné cíle ...537 // Proces řízení kariéry ...538 // Politika řízení kariéry ...541 // Prognózy poptávky a nabídky ...543 // Plánování následnictví ...544 // Hodnocení pracovního výkonu a potenciálu ...546 // Získávání pracovníků ...546 // Plánování kariéry ...547 // X. Řízení odměňování ...551 // 40 Systémy řízení odměňování ...553 // Úvod ...553 // Systém řízení odměňování ...553 // Složky systému odměňování ...553 // Prvky řízení odměňování ...553 // Obecné faktory určující úroveň mezd a platů ...556 // Ekonomické faktory ovlivňující úroveň mezd a platů ...557 // Cíle řízení odměňování-požadavky organizace ...559 // Cíle odměňování z hlediska pracovníka ...559 // Dosahování cílů ...560 // Strategie odměňování ...561 // Politika odmeňování ...562 // Vývoj v oblasti řízení odměňování ...563 // 41 Hodnocení práce // Hodnocení práce - definice a účel ...567 // Hlavní rysy hodnocení práce ...568 // Základní metodologie ...56g // Metody hodnocení práce ...569 // Metoda pořadí prací ...57q // Klasifikační metoda ...570 // Vnitřní poměřování (benchmarking) ...57I // Bodovací metoda ...571 // Hodnocení založené na dovednostech ...576 // Hodnocení založené na schopnostech ...577 // Tržní oceňování ...572 // „Pro” a „proti“ formálnímu hodnocení zaměřenému na práci ...578 // Je hodnocení práce nezbytné? ...579 // Zavádění hodnocení práce ...579 // Vytváření bodovacího systému // Uskutečňování hodnocení práce ...584 // Rovnost hodnoty prací ...587 //
42 Analýza tržních sazeb (mzdová šetření) ...589 // Účel ...89 // Pojem tržní sazby ...589 // Požadované informace ...589 // Porovnávání prací ...590 // Prezentace údajů ...59q // Zdroje informací ...59 j // 43 Mzdové / platové struktury ...593 // Definice ...595 // Důvody existence mzdových struktur ...593 // Kritéria mzdových struktur ...594 // Typy mzdových struktur // Struktury pro skupiny (druhy) prací ...596 // Volba struktury ...59g // Mzdové struktury pro manuální pracovníky ...599 // Integrované mzdové struktury ...602 // Stupnice sazeb podle věku ...602 // 44 Zásluhová odměna: odměňování podle výkonu, schopností, dovedností a přínosu ...605 // Definice zásluhové odměny ...605 // Důvody pro zásluhové odměňování ...606 // Strategie zásluhového odměňování ...607 // Kritéria zásluhového odměňování ...607 // Odměňování podle výkonu ...60S // Odměňování podle schopností ...613 // Odměňování podle dovedností ...615 // Odměňování podle přínosu ...616 // Týmové odměňování ...618 // Pobídkové systémy pro dílenské pracovníky ...619 // Celopodnikové systémy ...622 // Volba přístupu ...623 // 45 Odměňování zvláštních skupin: ředitelů, expatriantů a pracovníků prodeje . 627 // Odměňování ředitelů a vyšších exekutivních pracovníků ...627 // Odměny expatriantů ...633 // Pracovníci prodeje ...635 // 46 Zaměstnanecké výhody, penze a příplatky ...637 // Zaměstnanecké výhody ...637 // Zaměstnanecké penzijní systémy ...638 // Příplatky a jiné dávky pracovníkům ...640 // 47 Řízení systémů odměňování ...643 // Rozpočty a prognózy odměn ...643 // Hodnocení systému odměňování ...644 // Mzdové úpravy ...645 // Kontrola ...647 // Postupy při odměňování ...647 // Odpovědnost za odměňování ...648 // Komunikace s pracovníky ...650 //
XI. Zaměstnanecké vztahy ...653 // 48 Rámec zaměstnaneckých vztahů ...655 // Prvky zaměstnaneckých vztahů ...655 // Kolektivní pracovní vztahy jako soustava pravidel ...656 // Typy ustanovení a pravidel ...657 // Kolektivní vyjednávání ...657 // Unitaristické a pluralistické názory ...659 // Slaďování a smiřování zájmů ...659 // Individualismus a kolektivismus ...660 // Dobrovolnost a její ústup ...661 // Přístup řízení lidských zdrojů k zaměstnaneckým vztahům ...661 // Kontext kolektivních pracovních vztahů ...662 // Vývoj kolektivních pracovních vztahů ve Velké Británii ...663 // Strany v kolektivních pracovních vztazích ...667 // Úloha personálního útvaru v zaměstnaneckých vztazích ...672 // 49 Procesy zaměstnaneckých vztahů ...673 // Politika zaměstnaneckých vztahů ...673 // Strategie zaměstnaneckých vztahů ...677 // Atmosféra zaměstnaneckých vztahů ...678 // Uznávání a neuznávání odborů za partnera ...679 // Podoba kolektivního vyjednávání ...681 // Neformální procesy v zaměstnaneckých vztazích ...686 // Další rysy kolektivních pracovních vztahů ...687 // Řízení podniku, v němž existují odbory ...689 // Řízenípodniku, kde neexistují odbory ...691 // 50 Vyjednávání a smlouvání ...693 // Povaha vyjednávání a smlouvání ...693 // Vyjednávání ...693 // Dovednosti vyjednávat a smlouvat ...700 // 51 Zapojování a participace pracovníků ...703 // Definice ...703 // Cíle zapojování a participace pracovníků ...705 // Formy zapojování a participace pracovníků ...706 // Různé způsoby zapojování a participace pracovníků ...707 // Zjišťování názorů pracovníků ...709 // Kroužky kvality ...j // Systémy zabezpečující získávání zlepšovacích návrhů od pracovníků ...713 // Společné konzultace ...714 // Podnikové (závodní) rady //
// Ředitelé zastupující pracovníky ...716 // Výskyt zapojování a participace pracovníků ...716 // Podmínky úspěšného zapojování a participace pracovníků ...717 // 52 Komunikace // Oblasti a cíle komunikace ...720 // Komunikační strategie ...72q // Systémy komunikace ...722 // XII. Ochrana zdraví, bezpečnost při práci a péče o pracovníky ...727 // 53 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci ...729 // Rízeníochrany zdravia bezpečnosti při práci ...729 // Význam ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti ...73O // Politika ochrany zdravia bezpečnosti při práci ...73O // Hodnocení rizik ...731 // Audity ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ...733 // Inspekce bezpečnosti práce ...735 // Programy ochrany zdraví // Zvládání stresu ...737 // Prevence nehod ...737 // Měření a ukazatele v oblasti zdraví a bezpečnosti práce ...738 // Sdělování potřeby lepších postupů v oblasti ochrany zdraví // a bezpečnosti při práci ...739 // Vzdělávání v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ...740 // Organizace ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ...740 // 54 Péče o pracovníky ...743 // Proč poskytovat tyto služby? ...743 // Jaký druh služeb péče o pracovníky? ...744 // Individuální služby ...745 // Služby skupinové péče ...747 // Poskytování služeb péče o pracovníky ...748 // Vnitropodnikové konzultační služby ...749 // Programy pomoci pracovníkům ...749 // XIII. Postupy a procedury v zaměstnávání lidí a informace v řízení lidských zdrojů ...751 // 55 Zvyklosti a postupy v oblasti zaměstnávání lidí ...753 // Náležitosti a podmínky pracovní smlouvy ...754 // Klauzule týkající se mobility ...755 // Postup při převádění pracovníků na jinou práci (jiné pracoviště) ...755 // Postup při povyšování pracovníků ...756 // Řízení přítomnosti v práci ...757 //
Stejná příležitost ...759 // Otázka etnických menšin ...760 // Řízení rozmanitosti ...761 // Ochrana osobních údajů ...762 // Věk a zaměstnání ...762 // Sexuální obtěžování ...762 // Kouření ...764 // Užívání škodlivých látek při práci ...765 // Šikana, tyranizování ...766 // AIDS ...766 // Pravidla pro oblékání ...766 // Používání e-mailu ...767 // 56 Postupy v řízení lidských zdrojů ...769 // Projednávání stížností ...769 // Disciplinární řízení ...770 // Záležitosti týkající se pracovního výkonu ...772 // Postupy související s propouštěním z důvodu nadbytečnosti ...773 // 57 Počítačové personální informační systémy ...777 // Co dokáží počítače? ...777 // Výhody počítačového personálního informačního systému ...777 // Strategie týkající se personálních informací ...778 // Funkce počítačového personálního systému ...778 // Hodnocení rysů systému ...779 // Efektivní systém ...780 // Problémy a jejich řešení ...780 // Vytváření informačního systému ...781 // Příklady aplikace // Audit systému // Přílohy // A Metody vzdělávání // Metody vzdělávání při výkonu práce (na pracovišti) // Metody vzdělávání používané jak při výkonu práce (na pracovišti), // tak mimo pracoviště // Metody vzdělávání mimo pracoviště // Příklad průzkumu názorů // Literatura // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC