Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:10x 
BK
Poezie
1. vyd.
Praha : Odeon, 1970
699 s., [6] s. obr. příl. : il.

objednat
Živá díla minulosti ; sv. 61
Kritické vydání ukázek ze základních děl básnictví vesměs 17. století, a to ukázek z děl původních i přeložených, která většinou nebyla dosud u nás kriticky vydána. Zahrnuje jednak autory tvořící páteř dosavadního nazírání nabarokní poezii a jednak autory méně známé, opomíjené a podceňované, nebo dosud nejednotně hodnocené. V antologii vedle jedné anonymní písně a Sborníčku Anny Vitanovské jsou zastoupeni: Jan Rozenplut ze Švarcenbachu, Adam Michnaz Otradovic, Matěj Václav Šteyer, Jan Josef Božan, Bedřich Bridel, Jan Amos Komenský, Felix Kadlinský, Jan Ignác Dlouhoveský a Václav Jan Rosa.
000094313
Rekat.
PŘEDMLUVA 7 // JAN ROZENPLUT ZE ŠVARCENBACHU, KANCIONÁL 31 // Píseň, která se v kostele od čtyr pacholat na čtyry kůry spívati může (Budiž pochválen Bůh) 33 // Zázrak a div neslýchaný 34- // Dčněte, vrata průchodící 37 // Divné boží narození 42 // O Sola magnarum urbium (Betléme, mezi jinými šťastnější’s městy) 44 // Pange, lingua, gloriosi (Boje přeslavné vítězství) 47 // Skonání Ježíšovo na kříži (Smutné, ach, a přežalostné) 51 // Správce světa nejmocnější 53 // Jiný, též ranní spěv sv. Ambrože. Aeternae rerum conditor (Ó Bože náš všemohoucí) 56 // Před jídlem (Ó Bože, kterýs vše stvořil) 58 // Kdy živé, mrtvé souditi přijde 62 // Jiná velikonoční. Mundi renovatio nova parit gaudia (Všeho světa obnovení) 69 // ADAM MICHNA Z OTRADOVIC, ČESKÁ MARIÁNSKÁ MUZIKA 73 // Vánoční noc (Chtíc, aby spal) 75 // Vánoční magnet a střelec (Vítej, Pane Jezu Kriste) 77 // Vánoční kolíbka a kolíbání (čas jest, děťátko) 79 // Vánoční hospoda (Když veškeren svět byl popsán) 81 // Lahodnost Kristova (Sladký med jest pouhá hořkost) 83 // Rána života od ruky Spasitele (Raní mne — však jaká rána?) 85 // Svaté lásky labyrint (Ach, ach, nevím, kudy kam) 87 // Láska k Lásce suplikuje (Poslyš, Ježíši, vzdychání) 90 // Boží jednota a trojice (Ó Bože můj, ó kdo jsi ty?) 92 // Útrpnost křesťana s rodičkou boží pod křížem (Stala matka litující) 94 // Mariánský rytíř (Z celého srdce miluji) 97 // Mariánské Ave (Stotisíckrát pozdravuji) 99 // Mariánská myslivost (Mariánští milovníci) 101 // Duše v očistcovém ohni (Není, není v mé možnosti) 105 // LOUTNA ČESKÁ 115 // Předmluva (Kdo by tě chváliti žádal) 117 // Povolání duchovné nevěsty (Byly tři někdy bohyně) 119 // Matky boží slavná nadání (Ó vinčovaná hodino) 122 //
Svadební prstýnek (Kleopatra, hrdá žena) 125 // Panenská láska (Sem všichni lidé přistupte) 128 // Žehnání s světem (Ach, jak ve mně srdce hoří) 131 // Duchovní svadební lázeň (Již jest lázeň zatopena) 134 // Duší věno (Povstaň, srdce milující) 138 // Anjelské přátelství (Nebeští kavalerové) 142 // Svadební věneček (Posypte mně s kvítkami) 145 // Den svadební (padnete, panny, spívati) 148 // Domácí vojna mezi duší a tělem (Kdež pospícháš, hříšné tělo) 151 // Smutek bláznivých panen (Ó žalostné dřímání) 154 // SVATOROČNÍ MUZIKA 157 // Píseň adventní (Hle, přijde Pán, Spasitel náš) 159 // O narození Pána Krista (Děťátku my prospěvůjme) 161 // Jiná o narození Pána Ježíše (Nuž, andělíčkové) 163 // Na Nové léto (Co jest to smutného) 166 // O svaté panně Dorotě (Pěknou dnes velmi růžičku) 168 // O svatých Crhovi a Strachotovi (Svatí Crho a Strachoto) 171 // Rozjímání umučení Syna božího (Plačte, andělově) 173 // Poslední rozloučení Syna božího s svou nejmilejší matkou (Když čas přišel) 176 // Slavné Syna božího vzkříšení (Ó převeselá novina) 179 // Píseň času májového (Májové kvítky zbírejte, dítky) 182 // O Duchu svátém (Ach, jak mám srdce studené) 185 // O svátém Prokopu, patronu české země (Spívejte poustevníčkovi) 187 // Druhá o svátém Ignaciusovi (Všem se sluší radovali) 190 // Svatý Hippolyt, červená mučedlnícká jindřichohradecká růže (Jaký to kvítek Červený) 193 // O svátém Václavu, patronu a dědici českém (Svatý Václave, kníže náš) 196 // O svaté Kateřině mučedlníci (Svatá Kateřina panna) 198 // Outočiště bídných (Ó Bože můj, ó lásko má) 200 // O věčnosti (Čeho po svém skončení) 202 // Pohrzení pomíjejícího světa (Co pomáhá světská sláva) 205 // MATĚJ VÁCLAV ŠTEYER, KANCIONÁL ČESKÝ 207 // O pacholátko přemilé 209 //
Sem, sem děiátko 211 // Umučení našeho Pána Jezukrista 213 // Šel přes potok Cedr on 218 // Když Pán Ježíš na kříži pněl 221 // Léto chvíle této veselé vydává 223 // V patou neděli po Třech králích (Jestiť pěkné podobenství) 225 // V neděli Květnou (Co Matouš evangelista) 227 // V neděli velikonoční (Když sobota pominula) 230 // Zdrávas, oděná sluncem 233 // Ó světa rozkoše vítejte 235 // Sedmero tvých radostí 237 // Dnes společné vychvalujme 239 // Na den sv. Prokopa, opata (Zpívejte poustevníkovi) 241 // Na den sv. Václava (Když let osm set bylo) 243 // Když se den zlatý schyluje 247 // Rozmlouvání duše v soužení s Panem. Ježíšem (Když pak přijde můj Pán Ježíš) 249 // Ó podvodná světa kráso 253 // Ukrutná smrt, přehrozná smrt 254 // JAN JOSEF BOŽAN, SLAVÍČEK RÁJSKÝ 259 // Zdrávas, Panno nebeská 261 // Maria, pole vznešené // Ježíši, děťátko spanilé 26 // Černět já se přistrojím 2/0 // Jiná o modlitbě Páně v zahradě (Na procházku z kratochvíle) 274 // Předobrý Kriste Ježíši 277 // O spasitedlná hostie 280 // Podvečer tvá čeládka 283 // Ó Panno, matko Ježíše _ 285 // Na den svatého Antonína paduanského (Jestliže divu hledati budeš) 287 // Na den svaté Máři Magdalény (Kdež mám hledat Ježíše) 289 // Mějte se dobře, lucerny 293 // Píseň o mukách pekelných (Rozškleb se, tlamo pekelná) 301 // Píseň o slávě nebeský (Proč, ach, proč v tomto oudolí) 309 // ZATRACENÝ DUŠE HÁDKA S TĚLEM SVÝM (Když jsem počal dřimati) 317 // BEDŘICH BRIDEL, ŽIVOT SVATÉHO IVANA 331 // Vítání pustin a hor (Vítejte pustiny) 333 // Dychtění po nebi (Ó nejjasnější Králi) 339 // Jesličky 347 // Rozjímání o nebi v noci (Bohu všemohoucímu) 349 // Narodil se Kristus Pán 368 // Zdrávo bud, 6 nemluvňátko 370 // Když Panna plačícího 372 //
Ach, kdož podpal společný 374 // Rozkoš vánoční (Toto malé děťátko) 376 // Veselé vánoční hody 379 // Zavítej k nám 381 // Slavíček vánoční (Slavíčku, milý žáčku) 385 // Druhý slavíček (Vítej, slavíčku) 403 // Píseň o velebné boží drahé svátosti oltářní (Zlaté stroj se, stroj svítání) 411 // Rozjímaní svátého Ignacia (Jednou, když do nebe hledí) 421 // C Bůh? Člověk? (Co Bůh? Člověk? Kdokolivěk?) 431 // JAN AMOS KOMENSKÝ, KANCIONÁL 453 // Žalm XXIII. Hospodin nejlepší opatrovník (Hospodin ráčí sám pastýř můj býti) 455 // Žalm XXXV. Boha na pomoc bráti proti nepřátelům — nejlepší zbraň (Vstup na odpor mým odpůrcím) 456 // Žalm XLV. Krista s cirkví snoubení (Mé srdce vzácných věcí k zvěstování) 460 // Žalm XLIX. Marnost světa a slávy jeho (Všickní národové pozorůjte) 463 // Žalm LXXIV. Vroucí k Bohu úpění v čas hrozného cirkve soužení (Proč nás tak dlouho, Bože, opouštíš) 465 // Žalm CII. V dlouhé těžkosti a tesknosti. Modlitba (Slyš mé, Pane, tě vzyvání) 459 // Jobovo v netrpělivost upadnutí a nad narozením svým naříkání (Ó by byl zahynul ten den) 474 // Modlitba Šalomounova za moudrost (Otců mých Bože, milosrdenství) 476 // Píseň písní Šalomounových 479 // Víra o Bohu Otci a skutku stvoření (Věčně Bůh jsa nepočatý) 497 // Děkování za všelijaká boží dobrodiní (Má duše, Pána svého chval) 503 // Rozkoš duše věřící (Ó má dennice přemilá) 507 // Toužení duše věřící po svém nebeském choti (Ach, smutku můj) 510 // Život náš na světě jen pout (Všechen život všech nás lidí) 514 // Žehnání se,, duše věrné s světem (Již se z tebe ubírám) 516 // O desíti pannách (Aj, Ženich jde !) 519 //
FELIX KADLINSKÝ, ZDOROSLAVÍČEK V KRATOCHVILNÉM HÁJIČKU POSTAVENÝ 521 // Nevěsta Ježíšova vychvaluje svého milého laskavým zpíváním (Nikdy tak ranní denice) 523 // Nevěsta Ježíšova vypravuje svou srdečnou horlivost (Hned rychle, jak se zrána) 525 // Píseň milostná nevěsty Ježíšové v podletí (Již jest zima pominula) 527 // Nevěsta Ježíšova hledá svého ženicha a nachází jej na kříži (Ještě krásné slunéčko) 531 // Zrcadlo lásky na Maří Magdaléně (Ještě krásné slunéčko) 536 // Ecloga aneb Pastýřské rozmlouvání, kdež dva pastýři, Mavon a Davon, své dary vypravují (Když jsou z vejchodní strany) 551 // Toužebné rozmlouvání Krista Pána (Jsa trápením obklíčený) 557 // Ecloga aneb Pastýřské rozmlouvání o Kristu ukřižovaném (Brzý zrána, jak žádaná slunečná světlost) 571 // Na den Božího těla (Sem, sem, ó dcero siónská) 577 // JAN IGNÁC DLOUHOVESKÝ, ZDOROSLAVIČEK NA POLI POŽEHNANÉM 583 // Slaviček na poli požehnaném hlas libý vydává (Miluji tebe velice) 585 // Náš slaviček, příliš toulavý (Svatoborská Panno krásná) 589 // Slaviček, když toto odzpíval (Láskou silnou plápolám) 592 // SBORNÍČEK ANNY VITANOVSKÉ 597 // Jiná, též pěkná (Ach, mé kotátko) 599 // Jiná, veselá (Veselá býti nemohu) 602 // Jiná písnička (Klus, klus, klus, klus zaklusej) 604 // Mé srdce tajně trápený 606 // Žaltář v krátkosti sebraný (Ach, klenote můj) 611 // Jiná pěkná (Ach, já nesčastný kavalír) 613 //
VÁCLAV JAN ROSA, DISCURSUS LYPIRONA 617 // Lypironeus v krásném oudolí se procházeje (O nestálosti lidská) 619 // Diffidentia aneb Nevěra Lypironovi radí (Nevěra, všem paní známá) 634 // Lypiron, poznavši žádost svou při Venuši býti marnou, srdečně lamentýruje (Hledal jsem pomoci v světě všeliký) 640 // Patientia k trpělivosti Lypirona hortýruje a nabízí (Iproč, Lypiron, naříkáš) 643 // Patientia činí přímluvu k Venuši za Lypirona (Bohyně milosti, vzáctná Venuše) 650 // Venus z liter, které jí Patientia dala, anagramma učinila (Kupido, pachole mdlý) 654 // Víš prv o tom dobře, že jsem slíbila 658 // Pastýřské rozmlouvání o narození Páně (Již denice brunátná) 663 // POZNÁMKY a VYSVĚTLIVKY 669 // EDIČNÍ POZNÁMKA 671 // POZNÁMKY KE KRITICE TEXTU 674 // VĚCNĚ POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY 684 // SLOVNÍČEK 697 // SEZNAM OBRAZOVÝCH PŘÍLOH 701
(OCoLC)11824057
cnb000453291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC