Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Panorama, 1990

objednat
ISBN 80-7038-134-5
000094667
Rekat.
OBSAH // ÚVOD: Římské právo na právnické fakultě Karlovy univerzity 5 // ODDÍL I. Dějiny římského státního zřízení a pramenu římského práva 15 // Část 1. Řím v době královské 15 // Část II. Římský stát za republiky 19 // Část III. Římské právo za republiky 32 // Část IV. Principát Oktaviána Augusta a jeho nástupců 42 // Část V. Klasická jurisprudence římská 48 // Část VI. Římské císařství za dominátu 54 // Část VII. Právo a právní věda za dominátu 57 // Část VIII. Codex Theodosianus a Leges Romanae barbarorum 62 // Část IX. Kodifikace východořímského císaře Justiniána 66 // ODDÍL II. Římské právo rodinné a majetkové (tzv. právo soukromé) 81 // Část I. Část všeobecná 81 // Kapitola první. Subjekty práv 81 // A) Osoby fyzické (přirozené) 81 // 1) Osoby svobodné 83 // 2) Otroci 86 // 3) Propuštěnci 94 // 4) Osoby v mancipiu (personae in mancipio) 95 // 5) Kolonové 96 // Právní postavení osob svobodných 97 // 1) Narození a smrt člověka 97 // 2) Kapitisdeminuce (capitisdeminutio) 98 // 3) Spory o právní postavení člověka (status controversiae) .. .. 99 // 4) Příbuzenství 100 // 5) Švagrovství 104 // 6) Omezení způsobilosti k právnímu jednání 104 // B) Osoby právnické 110 // Kapitola druhá. Objekty práv 112 // 1) Res — věci 112 // 2) Res extra commercium (věci vyloučené z právního obchodu) 116 // 3) Rozdělení věcí 117 // Kapitola třetí. Nabývání a zánik práv 121 // A) Právní jednáni 124 // 1) Formy projevu vůle 125 // 2) Vady vůle a jejího projevu 128 // 3) Pohnutky právního jednání 130 // 4) Obsah právního jednání 133 // 5) Vedlejší ustanovení (podmínka, uložení času, modus) .. .. 134 // 6) Zastoupení 140 // 7) Neplatnost a naříkatelnost právního jednání 142 // B) Soudní rozsudky a úřední výroky 144 // C) Bezprávné činy 145 //
D) Čas 149 // Část II. Římský proces civilní 151 // Kapitola první. Vývoj a organizace 151 // 1) Svémoc 151 // 2) Římské soudy a jejich organizace 152 // Kapitola druhá. Vývojová stadia soudního řízení 154 // 1) Řízení legisakční 154 // 2) Proces formulový 155 // 3) Litiskontestace 161 // 4) Rozsudek 163 // 5) Řízení kogniční (extraordinaria cognitio) 164 // Kapitola třetí. Mimořádné prostředky magistrátské 166 // Kapitola čtvrtá. Promlčení žalob 169 // Kapitola pátá. Exekuční řízení a konkurs 170 // Část III. Římské právo rodinné 173 // Kapitola první. Právo manželské 173 // 1) Římské manželství 174 // 2) Konkubinát a contubernium 176 // 3) Uzavření manželství 177 // 4) Zánik manželství 180 // 5) Augustovy reformy rodinného práva 181 // 6) Majetkové právo manželů 182 // Kapitola druhá. Rodiče a děti 185 // 1) Moc otcovská — patria potestas 185 // 2) Děti nemanželské 192 // 3) Poručenství a opatrovnictví 193 // Část IV. Práva věcná 197 // Úvod 197 // Kapitola první. Právo vlastnické 198 // 1) Římské pojetí vlastnického práva 198 // 2) Spoluvlastnictví 201 // 3) Druhy vlastnictví a formy jeho právní úpravy 203 // Kapitola druhá. Držba — possessio 208 // 1) Ochrana držby 211 // 2) Nabytí držby 214 // 3) Ztráta držby 216 // Kapitola třetí. Nabytí vlastnického práva 217 // A) Derivativní způsoby nabytí vlastnického práva 218 // B) Originární způsoby nabytí vlastnického práva 223 // 1) Vydržení —usucapio 223 // 2) Ostatní druhy originárního nabytí vlastnického práva 228 // Kapitola čtvrtá. Ochrana vlastnického práva 232 // 1) Vlastnické žaloby 232 // 2) Další prostředky k ochraně vlastnického práva 238 // Kapitola pátá. Zánik vlastnického práva 240 // Kapitola šestá. Věcná práva k věci cizí 241 // Úvod 241 //
1) Služebnosti —servitutes 241 // a) Pozemkové služebnosti 244 // b) Právo požívací — ususfructus 246 // c) Právo užívací — usus. Ostatní užívací práva 248 // 2) Výkon služebnosti, pojem držby služebnosti (držby práva) 249 // 3) Vznik a zánik služebností 250 // 4) Ochrana služebností 252 // Kapitola sedmá. Ostatní práva věcná: superficies a emfyteusis 253 // Kapitola osmá. Zástavní právo 255 // 1) Povaha zástavního práva, jeho formy a historický vývoj 255 // 2) Vznik, obsah a zánik zástavního práva 259 // Část V. Římské právo obligační 265 // Obecná část — pojem obligace a její historický vývoj 265 // Kapitola první. Vznik obligace 269 // 1) Obligace civilní a obligace praetorské 269 // 2) Obligační smlouva —contractus 271 // 3) Obligace jakoby ze smlouvy — obligationes quasi // ex contractu 274 // 4) Obligace z bezprávného činu (z deliktu) 275 // 5) Obligace jakoby z deliktu —obligationes quasi // ex delieto (maleficio) 276 // Kapitola druhá. Obsah obligace 277 // 1) Obligační plnění 277 // 2) Obligace alternativní 278 // 3) Obligace generická 279 // 4) Obligace dílné a nedílné 279 // 5) Obligace úroková 279 // 6) Náhrada škody a soukromá pokuta 280 // 7) Konvenční pokuty 283 // Kapitola třetí. Právní ochrana obligace 284 // 1) Actiones in personam 284 // 2) Naturální obligace 288 // 3) Adjektické žaloby (actiones adiectitiae qualitatis) 289 // 4) Actiones poenales 290 // Kapitola čtvrtá. Změna obligace 291 // Kapitola pátá. Převod obligace 293 // Kapitola šestá. Utvrzení obligace 294 // Kapitola sedmá. Zánik obligace 298 // Zvláštní část 304 // Kapitola první. Kontrakty verbální (smlouvy ústní, slovní) 304 //
Kapitola druhá. Kontrakty literární (písemné) 305 // Kapitola třetí. Kontrakty reálné 305 // 1) Mutuum — zápůjčka 306 // 2) Commodatum — půjčka nebo výpůjčka 307 // 3) Depositum —smlouva o úschově 308 // 4) Pignus —smlouva o zástavě ruční 308 // 5) Reálné kontrakty nepojmenované 309 // 6) Právní poměry reálným kontraktům příbuzné — // kvazikontrakty I 310 // Kapitola čtvrtá. Kontrakty konsensuální 312 // 1) Koupě —prodej (emptio —venditio) 313 // 2) Locatio conductio 315 // 3) Societas (smlouva společenská) 318 // 4) Mandatum (smlouva príkazní) 319 // 5) Právní poměry konsensuálním kontraktům příbuzné // — kvazikontrakty II 321 // Kapitola pátá. Neformální úmluvy —pacta 322 // Kapitola šestá. Obligace z bezprávných činů 324 // 1) Obligace z deliktů —obligationes ex delieto 324 // 2) Obligace jakoby z deliktu — obligationes quasi ex delieto .. .. 329 // Část VI. Římské právo dědické 331 // Úvod. Dědická posloupnost a delační důvody 331 // Kapitola první. Posloupnost civilní a praetorská 333 // Kapitola druhá. Posloupnost zákonná neboli intestátní 335 // Kapitola třetí. Posloupnost testamentární 342 // 1) Obsah testamentu 348 // 2) Dědická substituce (ustanovení náhradního dědice) 351 // 3) Testamentární způsobilost 354 // 4) Zrušení a neplatnost testamentu 355 // 5) Posloupnost proti testamentu 358 //
Kapitola čtvrtá. Právní postavení dědice 362 // 1) Převod delace a "ležící pozůstalost" 366 // 2) Nabytí dědictví 368 // 3) Vydržení pozůstalosti 371 // 4) Spoludědicové a jejich postavení 371 // 5) Kollační povinnost 373 // 6) Akrescence dědického podílu a osudy uprázdněného // dědictví 373 // Kapitola pátá. Právní ochrana dědice 375 // Kapitola šestá. Odkazy 376 // 1) Legata a fideicommissa 376 // 2) Rodici 1 —nový typ posledního pořízení 379 // 3) Osoby zúčastněné na odkazu 380 // 4) Předmět odkazu a omezení míry odkazů (falcidiánská kvarta) 382 // 5) Nabytí odkazu, jeho neplatnost a odvolání 383 // 6) Univerzální fideikomis 386 // Kapitola sedmá. Darování na případ smrti — Donatio mortis causa 390 // ODDÍL III. Recepce římského práva ve středověku a novověku 391 // Úvod 391 // Část 1. Středověké římskoprávní školy v Itálii — mos italicus 392 // Část II. Římskoprávní kultura ve Francii. Mos gallicus a právní // humanismus 399 // Část III. Římské právo v Anglii a v Nizozemí 404 // Část IV. Recepce římského práva v Německu Usus modernus // Pandectarum 407 // Část V. Německá pandektistika 19. století 416 // PŘÍLOHA — Výběr latinských právních pravidel, definic a rčení 421 // Výběr bibliografie 451 // Věcný a jmenný rejstřík 453

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC