Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Šenov u Ostravy : Tilia, 1998
441 s.

objednat
ISBN 80-86101-18-5 (brož.)
Obsahuje shrnutí německy, polsky, seznam autorů příspěvků a účastníků konference, poznámky
Česko - dějiny - Slezsko - sborníky
Slezsko - dějiny - sborníky
000094850
SLEZSKO // _ V DĚJINÁCH ČESKÉHO STÁTU // Obsah // Slezský ústav a výzkum dějin Slezska Úvodní slovo Jaromír Kalus 9 // SLEZSKO V SYNTÉZÁCH Slezsko v českých historických syntézách Zdeněk Jirásek 15 // Šląsk w polskich syntézách historycznych Wiestaw Lesiuk 36 // Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin Blažena Gracová 47 // SLEZSKO V DĚJINÁCH ČESKÉHO STÁTU DO ROKU 1335 Schlesien in der Geschichte des böhmischen Staates des 9. bis 12. Jahrhunderts (Archäologische Abhandlung - zusammen fassende Übersicht) Pavel Kouřil 57 // Perspektivy výzkumu dějin českého Slezska do roku 1335 Jaroslav Bakula // 68 // Die Bedeutung des Schlesischen Urkundenbuchs für die Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Schlesiens Winfried Irgang 72 // Związki kościelne czesko-śląskie w XII—XIII w. Kazimierz Bobowski 82 // Vývoj církevní organizace na Opavsku do poloviny 14. století - Stav a úkoly výzkumu Dalibor Prix 88 // Patřilo Kladsko původně ke Slezsku? František Musil 101 // SLEZSKO V DĚJINÁCH ČESKÉHO STÁTU V LETECH 1335-1740 Slezsko v dějinách českého státu v letech 1335-1740 v české historiografii Irena Ко rbeldřo vcí 109 // Landesbewußtsein, Staatsbildung und politisch-gesellschaftlicher Umbruch: Zur Rolle Schlesiens in der Geschichte des böhmischen Staates in der frühen Neuzeit Joachim Bahlcke 122 // Zarys dziejów polilycznych księstwa opolsko-raciborskiego (od śmierci księcia Jana Dobrego do zahoru Śkąska przez Prusy) Jan Kwak 138 //
Heraldika a sfragistika českého Slezska - současný stav a úkoly dalšího výzkumu Karel Müller 145 // К úloze slezských vévodů u lucemburského panovnického dvora Rudolf Žáček 150 // Úloha Slezska v politice Vladislava Jagellonského (1490-1516) Svatomir Černín 158 // Lužice, Slezsko a „vedlejší země“ ve státu České koruny Jiří Jurok 165 // Divergentní tendence v postavení a vývoji Kladska - kraje a hrabství ve 13.-18. století Ondřej Felanan 170 // Opava a země Koruny české v době krize habsburské monarchie / Zdeněk Vybíral 175 // Pokračovatel Františka Palackého a jeho příspěvek k ranč novověkým dějinám Opavska Radek Fukala 181 // Stosunki narodowościowe w miastach górnośląskich w XVII—XVIII w. Jan Kwak 187 // Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století Ludmila Nesládková 193 // Příspěvek lingvisty k vývoji osídlování Slezska Vladimír Šaur 200 // Reformacja i kontrreformacja na Górnym Śląsku Jan Kwak 205 // Slezsko a česká františkánská provincie (15.-18. století) Mariin Elbel 211 // Nerovné sňatky naTěšínsku Jiří Slibor 220 // Robotní řád císaře Ferdinanda I. z r. 1562 a jeho obnovený život v Horním Slezsku a na Těšínsku v 18. století Milan Šmerda 237 // Środowisko lekarskie Opawy w XVI-XVII wieku Włodzimierz Kaczorowski 243 // SLEZSKO V DĚJINÁCH ČESKÉHO STÁTU OD ROKU 1740 DO SOUČASNOSTI Hlavní problémy výzkumu dějin českého Slezska od roku 1742 do současnosti Dan Gawrecki 253 // Němci ve Slezsku 1848-1938, slav a úkoly výzkumu Marie Gawrecká 272 // Stav výzkumu dčjin českého Slezska v období let 1938-1945 Mečislav Borak 283 // Specifika Slezska v Historickém místopise Moravy a Slezska v letech 1848-1960 Miloš Trap! 292 //
Strategický význam Slezska v letech 1938-1945 Josef Bartoš 296 // Obsazení Těšínská v roce 1919 - k některým aspektům československo-polského územního sporu Petr Kacíř 302 // Slezská epizoda v životě generála Josefa Sncjdárka Milada Písková 311 // Plany utworzenia polsko-czechoslowackiej konfederacji a sprawa Zaolzia (1940-1942) Roman Baron 317 // Specifika slezské hudební kultury Karel Boženek 327 // Architektura 19. a 1. poloviny 20. století ve Slezsku - Stav a úkoly výzkumu Pavel Šopák 330 // Výzkum poválečného vývoje českého Slezska po roce 1989 Dušan Janák 335 // Zaolzie w historiografii polskiej po 1989 roku Krzyszlof Nowak 345 // Administracja polská wobec czechoslowackich roszczeń terytorialnych na Śląsku w latach 1945-1947 Piotr Palys 356 // Češi v pruském Slezsku a jejich poválečná rccmigrace Jaroslav Vaculík 362 // Neúspčšné snahy československé diplomacie o získání části Horního Slezska v letech 1945-1947 Jaromír Pavlíček 369 // Závěrečné slovo Dan Gawrecki 378 // Shrnutí 380 // Streszczenie 397 // Zusammenfassung 416
// Seznam autorů příspěvků a účastníků konference 437 // Ediční poznámka 441

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC